Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Nieuwenhuis, Wilco | donderdag 12 juli 2018

Het is erdoor! Werkgevers krijgen een compensatie voor de transitievergoeding die is betaald bij een ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Nadat de Tweede Kamer op 5 juli jl. het wetsvoorstel had aangenomen, heeft de Eerste Kamer dit in een sneltreinvaart op 10 juli jl. ook gedaan. Van belang is waarom, niet hoe Voor het recht op…

Lees meer

Afdeling doet uitspraak over de bestuurlijke waarschuwing

Nijendaal, Maarten van | donderdag 12 juli 2018

Op 24 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:249) heeft staatsraad advocaat-generaal Widdershoven op verzoek van de Afdeling een conclusie genomen over het rechtskarakter van de bestuurlijke waarschuwing. De Afdeling volgt in onderhavige uitspraak van 2 mei 2018 de conclusie van de advocaat-generaal voor zover deze betrekking heeft op het rechtskarakter van een waarschuwing die is gebaseerd op een…

Lees meer

De kruimelgevallenlijst en (wijziging) van een stedelijk ontwikkelingsproject

Nijendaal, Maarten van, Tunnissen, Mark | donderdag 12 juli 2018

De Afdeling heeft zich in een uitspraak van 18 april 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1297) gebogen over de vraag of sprake is van een (wijziging van een) stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit mer. Wat was er aan de hand? Het college van burgemeester en wethouders van Roermond heeft met toepassing van de kruimelgevallenlijst een omgevingsvergunning…

Lees meer

Wat zijn de op de zaak betrekking hebbende stukken?

Nijendaal, Maarten van | donderdag 12 juli 2018

De belastingkamer van de Hoge Raad heeft op 4 mei 2018 (ECLI:NL:HR:2018:672) een interessante uitspraak gedaan over de vraag welke stukken onder de op de zaak betrekking hebbende stukken in de zin van artikel 8:42 Awb vallen. De Hoge Raad stelt voorop dat artikel 8:42, lid 1 Awb ertoe strekt dat de gegevens die van…

Lees meer

ACM trekt ontheffingsbesluit Parnassia-Virenze in

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | vrijdag 6 juli 2018

Vandaag heeft de ACM bekendgemaakt dat zij het ontheffingsbesluit Parnassia-Virenze intrekt. Eind 2017 verleende de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een ontheffing voor de overname van delen van Virenze door Parnassia. Daartoe hadden deze partijen een ontheffingsverzoek ingediend. Een ontheffing wordt – kort gezegd – verleend als sprake is van een concentratie, zoals een overname, die…

Lees meer

Wet terugvordering staatssteun op 1 juli 2018 in werking getreden

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | dinsdag 3 juli 2018

Het belang van de juiste toepassing van de staatssteunregels wordt door de Wet terugvordering staatssteun wederom onderstreept. Deze wet is, nadat deze in februari 2018 werd aangenomen, op 1 juli jl. in werking getreden. Eén van de in het oog springende bepalingen is dat als een overheid ongeoorloofde staatssteun moet terugvorderen, deze wet als grondslag…

Lees meer

De verval- en verjaringstermijnen bij het aanspreken van een producent

Joosten, Jade | dinsdag 3 juli 2018

In de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 30 mei 2018 (ECLI:NL:RBMNE:2018:2298) wordt het (nogmaals) duidelijk dat als een benadeelde na tien jaar nadat een product in het verkeer is gebracht een producent niet meer kan aanspreken op grond van productaansprakelijkheid, de producent er nog altijd rekening mee moet houden dat hij op grond van de algemene…

Lees meer

Ongeval door een vorkheftruck in een loods. Deelname aan verkeer?

Journée, Mariëlle | maandag 2 juli 2018

In de zaak die werd voorgelegd aan de Hoge Raad stond de vraag centraal of de gemaakte manoeuvre met een vorkheftruck, waardoor een ongeval plaatsvond, valt onder het begrip ‘deelneming aan het verkeer’ in de zin van de WAM-richtlijn. Hoge Raad 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:877 Wat is er gebeurd? Op 13 juni 2012 werd door…

Lees meer

ACM gaat sectoronderzoek doen naar reumageneesmiddelen

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | donderdag 28 juni 2018

De ACM heeft vandaag kenbaar gemaakt dat zij een sectoronderzoek gaat doen naar TNF-alfaremmers, een type geneesmiddel dat vooral wordt gebruikt bij reuma. De prijzen die volgens de ACM hoog lijken te blijven zijn de reden van de start van dit onderzoek. De ACM zal verschillende marktpartijen, zoals farmaceutische bedrijven en ziekenhuizen, vragen om informatie.…

Lees meer

Regulering detailhandel en de evenredigheidseis

Meijer, Jan Hein | donderdag 21 juni 2018

Gisteren heeft de Afdeling van de RvS (ECLI:NL:RVS:2018:2062) een belangrijke (tussen-)uitspraak gewezen in de casus Appingedam. Deze casus gaat over de regulering detailhandel en de evenredigheidseis. Even ter opfrissing. De gemeenteraad van Appingedam heeft een bestemmingsplan vastgesteld voor het zogenoemde Woonplein. Het Woonplein is gelegen buiten het binnenstedelijk gebied van Appingedam. Het Woonplein is een…

Lees meer

Door ACM opgelegde boete aanzienlijk verlaagd door CBb wegens onevenredigheid

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | dinsdag 19 juni 2018

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan een bouwbedrijf opgelegde boete van € 3 miljoen verlaagd naar € 463.000,-. De boete van € 3 miljoen was naar het oordeel van het CBb onevenredig. De ACM had onvoldoende gemotiveerd waarom de boete zo hoog moest…

Lees meer

Actualiteiten wetgeving: compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid en Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Frijlink, Hanneke | dinsdag 19 juni 2018

Eind 2016 maakte Minister Asscher een wetsvoorstel openbaar betreffende de mogelijkheid van werkgevers om de transitievergoeding, betaald aan werknemers die na langdurige arbeidsongeschiktheid zijn ontslagen, te claimen (compenseren) bij het UWV. De mogelijkheid van compensatie geldt ongeacht de wijze waarop het ontslag tot stand is gekomen (opzegging, ontbinding, niet-voortzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd).…

Lees meer

Nieuwe EU-wetgeving voor terugdringen oneerlijke handelspraktijken in de maak met boetes voor foodbedrijven bij overtreding

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | donderdag 14 juni 2018

In april heeft de Europese Commissie een voorstel uitgebracht voor een richtlijn gericht op het terugdringen van oneerlijke handelspraktijken (OHP’s) in de voedselvoorzieningsketen. De Commissie wil met de nieuwe regelgeving MKB’s beschermen die voedingsproducten verkopen aan afnemers die niet klein of middelgroot zijn. Landbouwers en andere MKB’ers zouden volgens de Commissie zo meer zekerheid moeten…

Lees meer

Geliberaliseerde pacht door 1 + bruikleen van bebouwing door 2 = hoevepacht!

Roos, Jessica de | woensdag 13 juni 2018

De Hoge Raad heeft geoordeeld (8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:874) dat sprake is van hoevepacht (voor de duur van 12 jaar), ondanks dat het twee overeenkomsten met twee verschillende partijen betreft, beide aangegaan voor de duur van telkens één jaar, waarbij de ene overeenkomst uitgaat van geliberaliseerde pacht en de andere van bruikleen van agrarische bebouwing van jaar…

Lees meer

Boete van € 13,2 miljoen voor prijsafspraken foodverpakkingsbedrijven

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | dinsdag 12 juni 2018

Het Bundeskartellamt (Duitse mededingingsautoriteit) heeft onlangs weer fikse boetes opgelegd in de foodsector. Er zijn boetes van € 13,2 miljoen opgelegd aan de voedselverpakkingsbedrijven Hans-Willi Böhmer Verpackung und Vertrieb GmbH & Co. KG en Kartoffel-Kuhn GmbH, omdat zij onderling prijsafspraken zouden hebben gemaakt bij de levering van verpakte aardappelen en uien aan hun afnemer Metro.…

Lees meer

AP start met controleren overheidsinstanties

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | vrijdag 8 juni 2018

Nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 in werking is getreden , is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) begonnen met het toezicht op de naleving van deze nieuwe wet. De AP start met controleren van overheidsinstanties. Bij alle gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en een aantal zelfstandige bestuursorganen heeft de AP gecontroleerd of zij een Functionaris…

Lees meer

Lidmaatschapscriteria samenwerkingsverbanden geboortezorg

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | donderdag 7 juni 2018

In de onlangs gepubliceerde “Leidraad voor de beoordeling lidmaatschapscriteria samenwerkingsverbanden geboortezorg” laat de ACM haar licht schijnen over de toelaatbaarheid van lidmaatschapscriteria voor samenwerkingsverbanden van geboortezorgaanbieders. Geboortezorgaanbieders die samenwerken moeten objectieve, open, niet-discriminerende en transparante criteria en een transparant en onafhankelijk toelatingsproces hanteren om mededingingsrisico’s te voorkomen. In de Leidraad wordt aan de hand van…

Lees meer

Alert | Wanneer is een FG in de zorg verplicht?

Dalsen, Fleur van, Kastelein, Willemien, Leferink, Brenda | woensdag 6 juni 2018

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is bij een grootschalige verwerking van gegevens een Functionaris Gegevensbescherming (FG) nodig. De AVG maakt niet duidelijk wat onder ‘grootschalige verwerking’ moet worden verstaan. Op 31 mei jl. heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een verduidelijking gegeven over de vraag wat grootschalige gegevensverwerking in de zorg is. Huisartsenpraktijken…

Lees meer

Provincie schadeplichtig wegens doorverkopen overtollige gronden?

Roos, Jessica de | dinsdag 5 juni 2018

De provincie Limburg heeft ten behoeve van de aanleg van een provinciale weg door middel van een grondruil grond verworven. Veel meer gronden dan uiteindelijk nodig bleken te zijn voor de uitvoering van het project. Na wijziging van de verkeersbestemming van die overtollige gronden in een bedrijfsbestemming heeft de Provincie ze verkocht aan een derde.…

Lees meer