Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Kent u de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van het civiele recht | Bijeenkomst voor overheden op 28 november en 7 december

donderdag 16 november 2017

Op 28 november en 7 december 2017 organiseert onze sectie Vastgoed en Overheid de halfjaarlijkse studiemiddagen voor overheden. Tijdens deze middag kunt u lezingen volgen van onze specialisten civiel recht. Wij behandelen de onderwerpen waarover wij veel vragen krijgen. Actuele onderwerpen dus, uit uw en onze praktijk. Lezingen van onze specialisten Actualiteiten van het contractenrecht…

Lees meer

Het centraal aandeelhoudersregister en het UBO register: transparantie versus privacy

Buit-Timmer, I.M. | maandag 13 november 2017

In Nederland worden twee registers geïntroduceerd ter bestrijding van fraude, witwassen en belastingontduiking: het centraal aandeelhoudersregister en het UBO-register. Met deze registers moet de betrokkenheid van natuurlijke personen bij rechtspersonen inzichtelijker worden. Het centraal aandeelhoudersregister Op 19 januari 2017 is ter invoering van het centraal aandeelhoudersregister (hierna: het CAHR) het wetsvoorstel Wet centraal aandeelhoudersregister bij…

Lees meer

Ontslag op staande voet en toch transitievergoeding: slecht verteerbaar!

Margadant, M. | maandag 13 november 2017

Onlangs heeft de rechter twee uitspraken gedaan waarin werknemers die op staande voet waren ontslagen toch een (gedeeltelijke of zelfs gehele) transitievergoeding meekregen. Dit terwijl een op staande voet ontslagen werknemer over het algemeen geen transitievergoeding ontvangt. Wel was er altijd al een uitzondering in het geval de werknemer geen ernstig verwijt kon worden gemaakt…

Lees meer

Cees Dekker spreker tijdens Dag van de Levensmiddelenindustrie

Dekker, C.T. | maandag 13 november 2017

Op 16 november a.s. vindt de Dag van de Levensmiddelenindustrie plaats. Deze door Sdu en Kroonenburg georganiseerde dag staat in het teken van Etikettering van levensmiddelen. Binnen de levensmiddelenindustrie hebben de NVWA en de keurmerkorganisaties de taak om te controleren of de regelgeving correct wordt nageleefd. De NVWA richt zich onder meer op de naleving…

Lees meer

Wijziging van de zeggenschap bij uw contractspartij

Klein, R. | maandag 13 november 2017

Om niet voor verrassingen te komen staan als op enig moment de zeggenschap bij een contractspartner wordt gewijzigd, waardoor de samenwerking een andere – en mogelijk een minder positieve – dimensie zou kunnen krijgen, zie je vaak in overeenkomsten, en ook in algemene voorwaarden, een zogenaamde change of control-bepaling. Een change of control-bepaling is een…

Lees meer

Overmacht (art. 185 Wegenverkeerswet)

Odijk, S. | woensdag 8 november 2017

Artikel 185 WVW: ruimer begrip overmacht? Artikel 185 WVE bepaalt – kort gezegd – dat de bestuurder van een motorrijtuig (automobilist) voor de schade die hij bij een verkeersongeval heeft toegebracht aan niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers (fietsers/voetgangers) aansprakelijk is, tenzij sprake is van overmacht. Van overmacht is slechts sprake indien de bestuurder van het motorvoertuig ‘rechtens geen…

Lees meer

Geen onderzoek ACM en Europese Commissie naar prijzen food- en agrisector

Belhadj, E. | woensdag 8 november 2017

In zijn brief van 13 oktober 2017 heeft de minister van EZ aan de Tweede Kamer laten weten dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie geen (nieuw) sectoronderzoek en  ook geen onderzoek naar de inkoopmacht van ketens van agrarische producten zullen doen. De Tweede Kamer had daar eind 2016 om verzocht.…

Lees meer

Nysingh online seminar 21 november 2017 | Grondverwerving en gedoogplichten voor PAS en Natura 2000

Andel, R.C.K. van, Roos, J. de | dinsdag 7 november 2017

Nederland heeft 166 natuurgebieden die vallen onder Natura 2000. Voor deze gebieden zijn de afgelopen jaren diverse beheerplannen vastgesteld met voorschriften en (herstel)maatregelen. Als overheid bent u verantwoordelijk voor de tijdige uitvoering van de maatregelen in de beheerplannen (in het bijzonder de PAS-maatregelen). Hoe kunt u ervoor zorgen dat die uitvoering tijdig plaatsvindt en welke…

Lees meer

Medische analyses vallen buiten inzagerecht Wbp

Egmond, P-A.T.A.M. van | vrijdag 3 november 2017

Uit een op 19 oktober 2017 gepubliceerd arrest van Gerechtshof Den Haag blijkt dat ziekenhuizen patiënten in beginsel geen inzage hoeven te geven in op hen betrekking hebbende medische analyses. Inzagerecht Op grond van artikel 35 Wbp hebben (onder andere) ziekenhuizen de wettelijke verplichting om desgevraagd in begrijpelijke vorm een volledig overzicht te verstrekken aan…

Lees meer

Verlies van een kans, bepaalt de deskundige of de rechter?

Bos-van den Berg, E. | donderdag 2 november 2017

Een kans op volledig herstel na een operatie In een medische aansprakelijkheidszaak heeft een patiënte schadevergoeding gevorderd van het Academisch Ziekenhuis Maastricht, omdat het ziekenhuis bij haar niet tijdig het zogenaamde  cauda-syndroom zou hebben onderkend waardoor een kans op volledig herstel verloren zou zijn gegaan. Het Hof heeft een deskundige ingeschakeld om de kans op een…

Lees meer

Nysingh online seminar ‘Wat u moet weten over agentuurovereenkomsten’ | 28 november 2017

Holthuis, M., Klein, R. | woensdag 1 november 2017

Bij de verkoop van producten kan het voorkomen dat u gebruik maakt van agenten. Wanneer kwalificeert een samenwerking tussen twee partijen zich als een agentuurovereenkomst? Welke gevolgen heeft zo’n overeenkomst voor de wijze van opzegging? Moet u bij beëindiging een schadevergoeding en/of een goodwillvergoeding betalen aan de agent? En zo ja, hoe wordt die dan…

Lees meer

Nysingh Online Seminar 9 november 2017 | Actualiteiten Staatssteun

Dekker, C.T. | dinsdag 31 oktober 2017

Nysingh Online Seminar 9 november 2017 | Actualiteiten Staatssteun Donderdag 9 november a.s. van 11.00 – 12.00 uur organiseren wij weer een online seminar Actualiteiten Staatssteun voor medewerkers van overheden. Deelname aan het seminar is kosteloos. Dit seminar wordt verzorgd door Cees Dekker. Cees Dekker is een staatssteunexpert en houdt zich al ruim 20 jaar bezig…

Lees meer

Nihil-aanbod in het minnelijk overleg

Roos, J. de | maandag 30 oktober 2017

De provincie Drenthe heeft de onteigening verzocht van gronden waarvan zij zelf eigenaar is, maar waarop een tankstation wordt geëxploiteerd op basis van een concessie. Volgens de exploitant doorkruist de onteigening op ongerechtvaardigde wijze de civiele procedure tot beëindiging van de concessie en zou de provincie bovendien geen reële vergoeding hebben geboden door een nihil-aanbod…

Lees meer

Bankgarantie bij verkoop verhuurd pand

Achterstraat, G., Dutmer, E.M. | maandag 30 oktober 2017

Huurders van vastgoed zijn vaak verplicht (financiële) zekerheid te stellen aan de verhuurder. Dat kan door een waarborgsom te storten of door een bankgarantie af te laten geven. Wanneer het verhuurde pand wisselt van eigenaar, komt de vraag op of de rechten uit de bankgarantie automatisch overgaan op de nieuwe eigenaar. Rechtbank- en hof Amsterdam…

Lees meer

Nieuw hoofdstuk in de jurisprudentie omtrent het leerstuk ‘afgebroken onderhandelingen’

Fluitsma, J.M., Kate, B.S. ten | woensdag 25 oktober 2017

Met zijn uitspraak van 6 oktober 2017 heeft de Hoge Raad een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het leerstuk van afgebroken onderhandelingen (ECLI:NL:HR:2017:2566). In deze uitspraak betrof het namelijk onderhandelingen over de tussentijdse aanpassing van een bestaande samenwerkingsovereenkomst. Nadat die onderhandelingen stuk liepen, heeft een der partijen integrale nakoming van de oorspronkelijke overeenkomst gevorderd. De Hoge…

Lees meer

Breekt gedeeltelijke verkoop ook geen huur?

Beek, F.J. van | maandag 23 oktober 2017

Velen kennen het gezegde: koop breekt geen huur. Dit uitgangspunt is vastgelegd in artikel 7:226 BW. In dit artikel is bepaald dat overdracht van een verhuurde zaak ertoe leidt dat vanaf de dag van overdracht de huurovereenkomst geldt tussen de huurder en de nieuwe eigenaar van de verhuurde zaak. Overdracht van een gedeelte van een…

Lees meer

Afdeling oordeelt over toepassing weigeringsgronden artikel 43 Wbp

Andel, R.C.K. van, Nijendaal, M.W. van | maandag 23 oktober 2017

In de uitspraak van 4 oktober 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2680) heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over de toepassing van de weigeringsgronden van artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op grond van dit artikel kan de verantwoordelijke enkele artikelen van de Wbp (waaronder het verzoek om informatie ex artikel 35 Wbp) buiten toepassing laten voor zover dit…

Lees meer

Positie verhuurder in faillissement versterkt?

Quint, H.R. | donderdag 19 oktober 2017

De Faillissementswet geeft de verhuurder, wiens huurder failliet gaat, een voordeel. De wet merkt de huur over de periode vanaf de faillissementsdatum namelijk aan als boedelschuld. Nu is de positie van boedelcrediteuren, in termen van betalingsverwachting, weliswaar aanzienlijk beter dan die van concurrente crediteuren, maar de praktijk leert dat de curator zelden meer dan de…

Lees meer

Verhuurderheffing: wat is een huurwoning?

Paulus, L. | donderdag 19 oktober 2017

Van de eigenaar van meer dan tien huurwoningen wordt een belasting geheven; de zogenaamde “verhuurderheffing”. Om daar geen misverstand over te krijgen, definieert de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 II ook wat een huurwoning is: een in Nederland gelegen voor verhuur bestemde woning met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. In de praktijk komen echter twijfelgevallen voor.…

Lees meer