Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

De houdbaarheidsdatum van toezeggingen van gemeenten.

Fluitsma, Jonne | donderdag 17 januari 2019

In de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 18 december 2018 (ECLI:NL:GHAMS:2018:4694) stond de vraag of toezeggingen van gemeenten een houdbaarheidsdatum hebben centraal. Een inwoner van de gemeente stelde de gemeente aansprakelijk voor de aanleg van een trottoir. Die aanleg zou in strijd zijn geweest met een toezegging van het college van B&W dertien jaar…

Lees meer

Marjolijn van Deventer versterkt team Nysingh Utrecht

donderdag 17 januari 2019

Per 1 januari 2019 is het team van Nysingh Utrecht uitgebreid met Arbeidsrecht Advocaat en MfN-Mediator Marjolijn van Deventer. Zij maakt de overstap van Reflex Advocaten. Marjolijn kijkt uit naar de samenwerking binnen de vakgroep Arbeidsrecht van Nysingh Utrecht met veel expertise, juridische uitdaging en collegialiteit. Utrecht Om haar landelijk netwerk verder te versterken, heeft…

Lees meer

Wie draagt extra kosten van gasloos bouwen bij contracten gesloten voor 1 juli 2018?

Boonstra, Wouter | donderdag 17 januari 2019

Met de inwerkingtreding van de Wet voortgang energietransitie (Wet Vet) is de gasaansluitplicht per 1 juli 2018 komen te vervallen. Nieuwbouw mag in beginsel niet meer worden aangesloten op het gasnet wanneer ná 1 juli 2018 een omgevingsvergunning is aangevraagd. Al bestaande contracten lopen daarmee onder meer het risico op vertraging en extra kosten. Op…

Lees meer

Johanneke Liebrand partner van Nysingh

woensdag 16 januari 2019

Johanneke Liebrand is per 1 januari 2019 toegetreden als partner van Nysingh (sectie arbeidsrecht, standplaats Zwolle). Johanneke is een ervaren specialist arbeids- en ambtenarenrecht. Zij is onder andere gespecialiseerd in de begeleiding van strategische processen zoals reorganisaties, (de)privatiseringen en samenwerkingsconstructies, ontslag statutair bestuurders en governance vraagstukken. Daarnaast begeleidt Johanneke diverse overheden en onderwijsinstellingen bij uiteenlopende…

Lees meer

Rechtshandeling vóór vestiging Wvg nietig?

Haccou, Patrick | woensdag 16 januari 2019

Kan een rechtshandeling in strijd zijn met artikel 26 Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) wanneer deze is verricht vóór de vestiging Wvg? Begin januari 2019 publiceerde rechtspraak.nl een vonnis uit 2009 (ECLI:NL:RBSHE:2009:3410) waarin deze vraag centraal stond. De gemeente Veghel verzocht de rechtbank een aantal rechtshandelingen nietig te verklaren. Deze waren volgens de gemeente in strijd…

Lees meer

Gedoogplicht uitvoerbaar bij voorraad, afwijzing schorsingsverzoek

Roos, Jessica de | woensdag 16 januari 2019

Op 21 december 2018 heeft de Rechtbank Noord-Nederland geoordeeld over een verzoek om een voorlopige voorziening ten aanzien van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht (ECLI:NL:RBNNE:2018:5348). De vakantieparkexploitant moet gedogen dat Liander vakantiewoningen aansluit op haar elektriciteitsnetwerk. De voorzieningenrechter heeft het verzoek om de uitvoerbaar bij voorraadverklaring te schorsen afgewezen vanwege het ontbreken…

Lees meer

Online seminar ‘Aanvullingswet grondeigendom’ | dinsdag 12 februari 2019 11:00 – 12:00 uur

Andel, Carola van, Roos, Jessica de | dinsdag 15 januari 2019

Eindelijk is het zover: het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom wordt naar verwachting nog deze maand aan de Tweede Kamer aangeboden. Nysingh organiseert op dinsdag 12 februari a.s. van 11:00 – 12:00 een online seminar over dit wetsvoorstel en de gevolgen voor uw praktijk. Jessica de Roos en Carola van Andel praten u graag bij.…

Lees meer

Alert | Vanaf 2019 gewijzigde regels voor meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Brouwer, Simone de, Leferink, Brenda | donderdag 10 januari 2019

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Wet verplichte meldcode) verplicht beroepskrachten uit onder andere de sectoren gezondheidszorg, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning een meldcode te hanteren wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. De afgelopen jaren werden volgens de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nog te veel…

Lees meer

Beleidsregel nadeelcompensatie I&M 2014 gewijzigd

Kate, Bas ten | woensdag 9 januari 2019

Recent is de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 aangepast aan de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen. Over deze Handleiding hebben wij eerder op het onteigeningsblog bericht. De aanpassing van de Beleidsregel lag voor de hand. Rijkswaterstaat is immers bij de opstelling van de Handleiding nauw betrokken geweest. Evenals de Handleiding heeft ook de aanpassing van…

Lees meer

Rechtbank Rotterdam verlaat alles-of-niets-benadering bij verrekening AOV

Dalsen, Fleur van, Journée, Mariëlle | donderdag 20 december 2018

De afgelopen jaren is meermaals geprocedeerd over de vraag of ontvangen gelden uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna: AOV) verrekend mogen worden met de te vergoeden schade. Nagenoeg altijd wordt gekozen voor een alles-of-niets-benadering. De rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 21 november 2018 (ECLI:NL:RBROT:2018:9588) afstand gedaan van deze benadering en geoordeeld dat de te ontvangen…

Lees meer

Pachter hoeft betalingsrechten niet over te dragen ondanks pachtcontract

Roos, Jessica de | donderdag 20 december 2018

Ondanks dat dat wel in het schriftelijke pachtcontract was bepaald, oordeelde het hof in kort geding dat de pachter de door hem aangevraagde betalingsrechten niet aan de verpachter hoeft over te dragen (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 november 2018, ECLI:NL:GHRAL:2018:10349). Pachtovereenkomst De kern van de zaak is de uitleg van de volgende bepaling in een pachtovereenkomst: “Artikel…

Lees meer

Nysingh in drie categorieën op een tweede plek in de top 10 specialisaties zorgadvocaten

Dussen, Erik van der, Ende, Tessa van den, Kastelein, Willemien, Sijmons, Jaap | dinsdag 18 december 2018

Ook dit jaar hield Zorgvisie weer de verkiezing topadvocaten in de gezondheidszorg. Onze zorgspecialisten waren weer ruim vertegenwoordigd in de top 10-lijsten die per categorie zijn opgesteld. Hierin werden advocaten van Nysingh zeven keer genoemd, waarvan drie keer op de tweede plaats. Medisch Tuchtrecht In deze categorie staat Willemien Kastelein op de tweede plaats. Op…

Lees meer

Alert: Autoriteit Persoonsgegevens legt ‘grootschalige’ gegevensverwerking uit

Brouwer, Simone de, Leferink, Brenda | vrijdag 14 december 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat bij een grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens zorgaanbieders verplicht zijn een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een FG kan overigens ook worden gedeeld met een andere zorgaanbieder of extern worden ingehuurd. Meer informatie over het aanstellen van een FG, het aanmelden van een FG en het communiceren…

Lees meer

The Netherlands Commercial Court: het is bijna zover!

Poelsema, Marloes | vrijdag 14 december 2018

De Eerste Kamer heeft op 11 december 2018 ingestemd met wetgeving die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt. Deze uitkomst is het sluitstuk in de oprichting van de Netherlands Commercial Court (“NCC”), een rechtbank gespecialiseerd in complexe internationale handelszaken. De nieuwe gespecialiseerde voorziening wordt gevormd door een bijzondere kamer van de rechtbank Amsterdam (de NCC) en een…

Lees meer

Verslag online seminar Grondverwerving bij dijkversterkingen

woensdag 12 december 2018

Veel geïnteresseerden hebben op 29 november 2018 het online seminar Grondverwerving bij dijkversterkingen gekeken dat door Jessica de Roos werd gepresenteerd. Tijdens dit seminar besprak zij op welke wijze waterschappen hun grondverwervingsstrategie kunnen insteken om ervoor te zorgen dat tijdig over de grond kan worden beschikt. Aan de hand van verschillende voorbeelden werd inzichtelijk gemaakt hoe…

Lees meer

Verdiepingscursus ‘subsidierecht’ voor overheden | 15 januari 2019

Textor, Vera | dinsdag 11 december 2018

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders wil een aantal langdurige subsidierelaties beëindigen. Waarmee moet u rekening houden? Hoe maakt u onderscheid tussen een subsidie en een opdracht? U wilt meer controle op de naleving van subsidievoorwaarden. Hoe regelt u dat? Wanneer en op welke wijze kunt u ingrijpen als het niet goed gaat? U…

Lees meer

Onjuiste mededelingen of verzwijging door slachtoffer

Zwart, Stijn de | dinsdag 11 december 2018

Terugkijkend op het afgelopen jaar en voorzichtig vooruitkijkend, behandel ik in deze bijdrage de opzettelijk misleidende mededelingen van een derde jegens verzekeraar. Een onderwerp waarover de Hoge Raad dit jaar oordeelde dat verzekeraar zich tegenover de derde niet kan beroepen op verval van uitkering ex artikel 7:941 lid 5 BW. Allianz c.s./X – Geen analoge…

Lees meer

De poortwachtersfunctie van de notaris (oftewel: over UBO, PEP en MOT)

Dutmer, Edith | dinsdag 11 december 2018

Nog niet zo lang geleden kwam een grote landelijke bank negatief in het nieuws, omdat zij haar rol als ‘poortwachter’ niet goed had vervuld. Deze bank had niet genoeg onderzoek gedaan naar de identiteit van haar rekeninghouders en naar de herkomst van geldstromen. Voor notarissen gelden soortgelijke plichten tot onderzoek als bij banken. Deze verplichtingen…

Lees meer

Alert | Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen – recente ontwikkelingen

Leur, Joris de, Poelsema, Marloes | woensdag 28 november 2018

Het is lange tijd stil gebleven rondom het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen dat op 8 juni 2016 werd ingediend bij de Tweede Kamer. Veel zorginstellingen hebben de stichting als rechtsvorm en dus zou met de nieuwe wet het algemene wettelijk kader voor die instellingen wijzigen. Hoewel de inwerkingtreding nog altijd niet in zicht is,…

Lees meer

De genormaliseerde CAO Gemeenten: het werk is nog niet af

Nieuwenhuis, Wilco | dinsdag 27 november 2018

Op 22 november 2018 hebben het College voor Arbeidszaken van de VNG en de vakbonden het concept voor de genormaliseerde CAO Gemeenten openbaar gemaakt. Ik zie dit concept als een goed begin, maar constateer ook dat het werk nog niet af is. Er is ruimte voor verbetering en een aantal belangrijke hete aardappels is vooruit…

Lees meer