Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten en Bedrijfsregeling Brandregres

Evers, Rutger | dinsdag 12 februari 2019

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2632 (De tekst van deze uitspraak is niet gepubliceerd op rechtspraak.nl, wel in het tijdschrift Schip & Schade, 2018/97) Aanleiding Deze zaak vormt een aardige illustratie van een situatie waarin vervoer- en verzekeringsrecht samengaan. Wat was daarin aan de hand? Aanleiding voor de zaak vormde een ontsporing van een goederentrein…

Lees meer

Directe actie en meldingsplicht

Odijk, Saskia | dinsdag 12 februari 2019

Artikel 7:954 lid 1 BW geeft in geval van personenschade (dood, letsel) aan de benadeelde(n) een direct vorderingsrecht op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de aansprakelijke partij. De benadeelde kan rechtstreeks betaling van de verzekeraar aan hem vorderen, uiteraard voor zover de betreffende verzekering dekking biedt. Voor het ontstaan van deze bevoegdheid voor de benadeelde om rechtstreeks…

Lees meer

Kan het “topcoating arrest” van de Hoge Raad van 15 maart 2015 (S&S 2009/132) op de CAR polis worden toegepast?

Dorhout Mees, Tjalling | dinsdag 12 februari 2019

Op 11 maart 2005 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over de dekking van zaakschade onder een AVB polis. Ik schreef daar eerder over in AV&S: “Beschadigde bouwstoffen in AVB en CAR-verzekering” (AV&S 2005, 36). Zaakschade gedekt onder AVB polis? In die zaak was de leverancier van topcoating aansprakelijk gehouden voor schade aan…

Lees meer

Soepelere motiveringseisen voor de realisatie van een zonnepark

Kruisselbrink, Matthias | vrijdag 8 februari 2019

De energietransitie in Nederland is in volle gang. Voor de totstandkoming van ontwikkelingen die daaraan bijdragen, zoals windparken en zonneparken, is echter vaak een wijziging van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning vereist. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft in dat verband een belangrijke uitspraak gedaan als het gaat om de soepelere…

Lees meer

Voorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door de Tweede Kamer

Wijk, Femia van | woensdag 6 februari 2019

Over het door minister Koolmees op 7 november 2018 ingediende wetsvoorstel WAB informeerden wij u al eerder. Op 8 november 2018 zetten wij de belangrijkste wijzigingen waarin de WAB voorziet, voor u op een rij. Het wetsvoorstel is op 5 februari 2019 door de Tweede Kamer aangenomen. Daarbij is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Langere proeftijd…

Lees meer

Van Wob naar Woo

Doren, Simon van, Tunnissen, Mark | vrijdag 1 februari 2019

In april 2016 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel open overheid (Woo) aangenomen. Het wetsvoorstel dient ter vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het heeft tot doel om de overheid transparanter te maken en het functioneren van de democratische rechtsstaat te versterken. Er dient een cultuurverandering ten aanzien van de omgang met…

Lees meer

Misbruik Wbp en incasseren dwangsommen: het hoger beroep

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | donderdag 31 januari 2019

De uitspraak van 23 januari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:181) betreft het hoger beroep op de uitspraak van rechtbank Den Haag van 12 december 2017. Wij schreven hier eerder dit artikel over. De rechtbank oordeelde destijds dat appellant misbruik maakte van het recht op inzage in de verwerkte persoonsgegevens ex artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het…

Lees meer

Grondprijsafspraken gemeenten in strijd met Mededingingswet

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | dinsdag 29 januari 2019

Gemeenten kunnen in strijd handelen met het “kartelverbod” uit de Mededingingswet. Dat verbod houdt in dat ondernemingen geen afspraken mogen maken die de concurrentie beperken. Een gemeente kan bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten, zoals grondverkoop, als onderneming worden aangemerkt net zoals particuliere bedrijven. Overtreding van het kartelverbod kan in de praktijk tot zeer hoge…

Lees meer

De houdbaarheidsdatum van toezeggingen van gemeenten.

Fluitsma, Jonne | donderdag 17 januari 2019

In de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 18 december 2018 (ECLI:NL:GHAMS:2018:4694) stond de vraag of toezeggingen van gemeenten een houdbaarheidsdatum hebben centraal. Een inwoner van de gemeente stelde de gemeente aansprakelijk voor de aanleg van een trottoir. Die aanleg zou in strijd zijn geweest met een toezegging van het college van B&W dertien jaar…

Lees meer

Marjolijn van Deventer versterkt team Nysingh Utrecht

donderdag 17 januari 2019

Per 1 januari 2019 is het team van Nysingh Utrecht uitgebreid met Arbeidsrecht Advocaat en MfN-Mediator Marjolijn van Deventer. Zij maakt de overstap van Reflex Advocaten. Marjolijn kijkt uit naar de samenwerking binnen de vakgroep Arbeidsrecht van Nysingh Utrecht met veel expertise, juridische uitdaging en collegialiteit. Utrecht Om haar landelijk netwerk verder te versterken, heeft…

Lees meer

Wie draagt extra kosten van gasloos bouwen bij contracten gesloten voor 1 juli 2018?

Boonstra, Wouter | donderdag 17 januari 2019

Met de inwerkingtreding van de Wet voortgang energietransitie (Wet Vet) is de gasaansluitplicht per 1 juli 2018 komen te vervallen. Nieuwbouw mag in beginsel niet meer worden aangesloten op het gasnet wanneer ná 1 juli 2018 een omgevingsvergunning is aangevraagd. Al bestaande contracten lopen daarmee onder meer het risico op vertraging en extra kosten. Op…

Lees meer

Johanneke Liebrand partner van Nysingh

woensdag 16 januari 2019

Johanneke Liebrand is per 1 januari 2019 toegetreden als partner van Nysingh (sectie arbeidsrecht, standplaats Zwolle). Johanneke is een ervaren specialist arbeids- en ambtenarenrecht. Zij is onder andere gespecialiseerd in de begeleiding van strategische processen zoals reorganisaties, (de)privatiseringen en samenwerkingsconstructies, ontslag statutair bestuurders en governance vraagstukken. Daarnaast begeleidt Johanneke diverse overheden en onderwijsinstellingen bij uiteenlopende…

Lees meer

Rechtshandeling vóór vestiging Wvg nietig?

Haccou, Patrick | woensdag 16 januari 2019

Kan een rechtshandeling in strijd zijn met artikel 26 Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) wanneer deze is verricht vóór de vestiging Wvg? Begin januari 2019 publiceerde rechtspraak.nl een vonnis uit 2009 (ECLI:NL:RBSHE:2009:3410) waarin deze vraag centraal stond. De gemeente Veghel verzocht de rechtbank een aantal rechtshandelingen nietig te verklaren. Deze waren volgens de gemeente in strijd…

Lees meer

Gedoogplicht uitvoerbaar bij voorraad, afwijzing schorsingsverzoek

Roos, Jessica de | woensdag 16 januari 2019

Op 21 december 2018 heeft de Rechtbank Noord-Nederland geoordeeld over een verzoek om een voorlopige voorziening ten aanzien van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht (ECLI:NL:RBNNE:2018:5348). De vakantieparkexploitant moet gedogen dat Liander vakantiewoningen aansluit op haar elektriciteitsnetwerk. De voorzieningenrechter heeft het verzoek om de uitvoerbaar bij voorraadverklaring te schorsen afgewezen vanwege het ontbreken…

Lees meer

Online seminar ‘Aanvullingswet grondeigendom’ | dinsdag 12 februari 2019 11:00 – 12:00 uur

Andel, Carola van, Roos, Jessica de | dinsdag 15 januari 2019

Eindelijk is het zover: het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom wordt naar verwachting nog deze maand aan de Tweede Kamer aangeboden. Nysingh organiseert op dinsdag 12 februari a.s. van 11:00 – 12:00 een online seminar over dit wetsvoorstel en de gevolgen voor uw praktijk. Jessica de Roos en Carola van Andel praten u graag bij.…

Lees meer

Alert | Vanaf 2019 gewijzigde regels voor meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Brouwer, Simone de, Leferink, Brenda | donderdag 10 januari 2019

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Wet verplichte meldcode) verplicht beroepskrachten uit onder andere de sectoren gezondheidszorg, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning een meldcode te hanteren wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. De afgelopen jaren werden volgens de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nog te veel…

Lees meer

Beleidsregel nadeelcompensatie I&M 2014 gewijzigd

Kate, Bas ten | woensdag 9 januari 2019

Recent is de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 aangepast aan de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen. Over deze Handleiding hebben wij eerder op het onteigeningsblog bericht. De aanpassing van de Beleidsregel lag voor de hand. Rijkswaterstaat is immers bij de opstelling van de Handleiding nauw betrokken geweest. Evenals de Handleiding heeft ook de aanpassing van…

Lees meer

Rechtbank Rotterdam verlaat alles-of-niets-benadering bij verrekening AOV

Dalsen, Fleur van, Journée, Mariëlle | donderdag 20 december 2018

De afgelopen jaren is meermaals geprocedeerd over de vraag of ontvangen gelden uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna: AOV) verrekend mogen worden met de te vergoeden schade. Nagenoeg altijd wordt gekozen voor een alles-of-niets-benadering. De rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 21 november 2018 (ECLI:NL:RBROT:2018:9588) afstand gedaan van deze benadering en geoordeeld dat de te ontvangen…

Lees meer

Pachter hoeft betalingsrechten niet over te dragen ondanks pachtcontract

Roos, Jessica de | donderdag 20 december 2018

Ondanks dat dat wel in het schriftelijke pachtcontract was bepaald, oordeelde het hof in kort geding dat de pachter de door hem aangevraagde betalingsrechten niet aan de verpachter hoeft over te dragen (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 november 2018, ECLI:NL:GHRAL:2018:10349). Pachtovereenkomst De kern van de zaak is de uitleg van de volgende bepaling in een pachtovereenkomst: “Artikel…

Lees meer

Nysingh in drie categorieën op een tweede plek in de top 10 specialisaties zorgadvocaten

Dussen, Erik van der, Ende, Tessa van den, Kastelein, Willemien, Sijmons, Jaap | dinsdag 18 december 2018

Ook dit jaar hield Zorgvisie weer de verkiezing topadvocaten in de gezondheidszorg. Onze zorgspecialisten waren weer ruim vertegenwoordigd in de top 10-lijsten die per categorie zijn opgesteld. Hierin werden advocaten van Nysingh zeven keer genoemd, waarvan drie keer op de tweede plaats. Medisch Tuchtrecht In deze categorie staat Willemien Kastelein op de tweede plaats. Op…

Lees meer