Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Succesvolle bijeenkomst ‘wat zijn de juridische risico’s en kansen voor Circulair Bouwen?’

Dutmer, Edith, Kruisselbrink, Matthias, Mutsaers, Matthijs | maandag 15 april 2019

Op 11 april jl. organiseerde de Marktgroep Overheid van Nysingh samen met de Stichting Circulair Bouwen in het prachtig verbouwde en duurzame Huis der Provincie in Arnhem een bijeenkomst onder deze titel. Dit event was het eerste onderdeel van een serie congressen rondom het bredere thema ‘Circulair Bouwen’. De bijeenkomst werd erg goed bezocht door…

Lees meer

Mooie vermelding in Chambers Guide Europe 2019

Dekker, Cees, Dorhout Mees, Tjalling, Sijmons, Jaap, Weijs, Hemke de | dinsdag 9 april 2019

De nieuwe Chambers Guide Europe 2019 is uit. Ook dit jaar hebben we weer een aantal mooie vermeldingen. Drie secties en vier advocaten van Nysingh hebben de rankings van Chambers gehaald: Cees Dekker, Jaap Sijmons, Tjalling Dorhout Mees en Hemke de Weijs. Chambers and Partners publiceert elk jaar de Gids Europe’s Leading Lawyers in Business…

Lees meer

Wanneer kunnen gebreken met toepassing van artikel 6:22 Awb worden gepasseerd?

Tunnissen, Mark | dinsdag 9 april 2019

De Afdeling heeft in een uitspraak van 27 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:921) verduidelijkt wanneer een gebrek in een besluit met toepassing van artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan worden gepasseerd. In deze kwestie stelde appellant zich in hoger beroep op het standpunt dat de rechtbank het bestreden besluit had moeten vernietigen, omdat er…

Lees meer

Aansprakelijkheid voor onrechtmatige overheidsbesluiten: de Hoge Raad (opnieuw) aan het woord

Lubach, Rense | vrijdag 5 april 2019

Indien de overheid een bestuursrechtelijk besluit neemt dat een toerekenbare onrechtmatige daad oplevert die een ander schade berokkent, kan zij voor dat besluit civielrechtelijk aansprakelijk zijn op grond van artikel 6:162 BW. Anders gezegd: degene die als gevolg van een dergelijk besluit schade lijdt kan deze schade onder bepaalde voorwaarden op de overheid verhalen. Precies…

Lees meer

Stem op Vera Textor!

Textor, Vera | vrijdag 5 april 2019

Het is eerder al aangekondigd, maar vanaf nu kan er gestemd worden! Vera Textor, advocaat bestuursrecht bij Nysingh, is door Magna Charta genomineerd voor de titel ‘Lawyer of the Year Bestuursrecht 2019’. Zij behoort hiermee tot de negen beste bestuursrecht advocaten van Nederland. Stem op Vera! Om deze mooie titel in de wacht te kunnen slepen, heeft…

Lees meer

Einde aan de slapende dienstverbanden? Of: heeft iedere werknemer na twee jaar ziekte recht op opzegging van de arbeidsovereenkomst en op de transitievergoeding?

Krijgsman, Jolanda | donderdag 4 april 2019

Kort na elkaar zijn twee uitspraken gepubliceerd met tegenstrijdige antwoorden op deze vragen. In de ene zaak werd de werkgever veroordeeld tot opzegging van de arbeidsovereenkomst met een meer dan twee jaar arbeidsongeschikte werknemer, in de andere zaak oordeelde de kantonrechter dat het ook na de invoering van de Wet compensatie transitievergoeding nog steeds behoort…

Lees meer

Handhavingsbesluiten: Een kleine opening in de leer van de formele rechtskracht

Tunnissen, Mark | donderdag 4 april 2019

De Afdeling heeft in drie uitspraken van 27 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:466, ECLI:NL:RVS:2019:623 en ECLI:NL:RVS:2019:624) een kleine opening geboden als het gaat om de toepassing van de leer van de formele rechtskracht bij handhavingsbesluiten. Formele rechtskracht Wanneer er niet (tijdig) bezwaar is gemaakt of beroep is ingesteld tegen een besluit, dan krijgt dat besluit formele rechtskracht.…

Lees meer

De 50% regel en de verdeling van de andere 50%

Bolt, Anneke | donderdag 4 april 2019

Art. 185 WVW in hoofdlijnen Zoals bekend, legt art. 185 WVW een verzwaarde aansprakelijkheid op de eigenaar/houder van een motorrijtuig voor schade die fietsers of voetgangers lijden als gevolg van een aanrijding met een motorrijtuig. De aansprakelijkheid is niet onbeperkt. Er is in elk geval geen ruimte voor aansprakelijkheid wanneer de voetganger of fietser ten…

Lees meer

IGJ kan binnenkort de medewerkingsplicht (artikel 5:20 Awb) van zorgaanbieders afdwingen

Beijering-Beck, Annechien, Kastelein, Willemien | dinsdag 2 april 2019

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan binnenkort bestuursrechtelijk afdwingen dat de medewerkingsplicht ex artikel 5:20 Awb wordt nageleefd. Dit volgt uit een recent aangenomen wetsvoorstel  dat is ingediend met het oog op een versterking van het toezicht op de naleving van wetten op het terrein van de volksgezondheid. Op grond van artikel 5:20 Awb…

Lees meer

Nysingh Academy verzorgt kennissessies transport en Verzekeringsdag

Zwart, Stijn de | dinsdag 2 april 2019

Kennisoverdracht is één van de pijlers van onze dienstverlening. Onze specialisten verzorgen online seminars, bijeenkomsten en cursussen. De kennisactiviteiten van Nysingh zijn vanaf nu gebundeld in de Nysingh Academy. De Nysingh Academy is een door de Nederlandse Orde van Advocaten (NovA) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) erkend opleidingsinstituut. In veel gevallen kunnen de door…

Lees meer

VNG voorbeeldstructuur Omgevingsplan

Tunnissen, Mark | dinsdag 2 april 2019

De inwerkingtreding van de Omgevingswet en onderliggende regelgeving staat gepland op 1 januari 2021. Vanaf dat moment zullen de geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden vervangen door het omgevingsplan. Het omgevingsplan, dat een bredere reikwijdte heeft ten opzichte van bestemmingsplannen en beheersverordeningen, voorziet in een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en kan daarmee regels bevatten…

Lees meer

Notaris Bart Terhorst vanaf heden gevestigd te Utrecht

maandag 1 april 2019

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft bevestigd dat de plaats van vestiging van notaris Bart Terhorst per 1 april 2019 is gewijzigd van Amsterdam naar Utrecht. Bart Terhorst is sinds november 2018 als partner verbonden aan Nysingh advocaten en notarissen N.V. Eerder was hij partner bij HVG Law LLP. Bart Terhorst zet zijn praktijk…

Lees meer

Wetsvoorstel gelijke beloning vrouwen en mannen

Wisselink, Gemma | maandag 1 april 2019

Op 7 maart 2019 is het wetsvoorstel gelijke beloning van vrouwen en mannen ingediend bij de Tweede Kamer. Volgens de initiatiefnemers van het wetsvoorstel, PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus krijgen vrouwen gemiddeld gezien nog steeds flink minder betaald. Zij baseren zich daarbij onder meer op cijfers van WomenInc en Loonwijzer waaruit blijkt dat een vrouw…

Lees meer

Opinie REFIT-platform i.v.m. aanbesteden in het sociaal domein

Mutsaers, Matthijs | donderdag 28 maart 2019

Op 17 maart jl. heeft Minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van zijn aanpak op Europees niveau om de praktijk van de inkoop beter aan te laten sluiten bij de aard van het sociaal domein en de praktijk van de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Eén van de maatregelen die hij…

Lees meer

Fosfaatrechten zijn van pachter

Roos, Jessica de | woensdag 27 maart 2019

Indien partijen niets (anders) zijn overeengekomen, komen fosfaatrechten in beginsel aan de pachter toe. Er is geen reden de rechten aan de verpachter over te dragen bij het einde van de pacht. Alleen in het geval de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen ter beschikking heeft gesteld aan de pachter die van overwegend belang zijn om zijn bedrijf…

Lees meer

Inbrengwaarden: niet statisch maar dynamisch

Andel, Carola van | woensdag 27 maart 2019

Bij de vijfde herziening van het exploitatieplan “Buiksloterham” door de raad van de gemeente Amsterdam komen verschillende (te) opmerkelijke aspecten naar voren. Met name de nieuwe wijze waarop de gemeenteraad de inbrengwaarden heeft begroot is bijzonder. Het exploitatieplan houdt dan ook geen stand bij de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2019:827). In deze bijdrage bespreek ik een aantal van…

Lees meer

Nieuwe pachtwetgeving in aantocht: Minister schetst contouren

Roos, Jessica de | dinsdag 26 maart 2019

In een brief van 22 maart 2019 aan de Tweede Kamer heeft Minister Schouten op hoofdlijnen beschreven op welke wijze zij de pachtwetgeving zou willen herzien. De Minister geeft oplossingsrichtingen voor een drietal problemen van het huidige pachtstelsel. Deze oplossingsrichtingen vormen de basis voor een later dit jaar in consultatie te brengen conceptwetsvoorstel. 1. De stimulans ontbreekt…

Lees meer

Consultatie Aanvullingsbesluit grondeigendom

Andel, Carola van | dinsdag 26 maart 2019

Tot 19 april 2019 kan gereageerd worden op de consultatieversie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet. Dit Aanvullingsbesluit is onderdeel van een van de vier aanvullingssporen bij de Omgevingswet. Het regelt een aantal onderdelen op het gebied van grondeigendom, zowel inhoudelijk als procedureel. Zo zijn bepalingen opgenomen over de voorkeursrecht- (Wvg) en de onteigeningsbeschikking. Verder past…

Lees meer

Wat gaat de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ons brengen?

Margadant, Martine | donderdag 21 maart 2019

In 2016 informeerde ik u al over de wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Met een aantal Foodvalley leden had ik discussie of het ontslagrecht daadwerkelijk sneller, goedkoper en eerlijker zou worden. Helaas blijkt dit nu (4 jaar later) inderdaad niet of nauwelijks het geval te zijn. Inmiddels is er weer nieuwe arbeidsrechtelijke…

Lees meer