Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Met een erfdienstbaarheid is niet alles mogelijk…

Dutmer, Edith | dinsdag 19 november 2019

Aan de lange lijst met uitspraken rondom parkmanagement kan er weer een worden toegevoegd. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 november 2019 uitspraak (ECLI:NL:GHARL:2019:9513) gedaan in een geschil tussen de eigenaar van een recreatiewoning en de eigenaar van het recreatiepark. In verband met het gebruik van algemene voorzieningen op het park zijn verschillende erfdienstbaarheden gevestigd…

Lees meer

Wie is eigenaar van de riolering?

Klostermann, Wim | maandag 18 november 2019

Het voor de hand liggende en meestal ook juiste antwoord op deze vraag is: de eigenaar van het particuliere perceel is eigenaar van al wat zich in zijn grond bevindt, inclusief de huisaansluiting op het openbare riool. De gemeente, die op grond van artikel 10.33 Wet milieubeheer verantwoordelijk is voor de inzameling van stedelijk afvalwater,…

Lees meer

12 Nysingh genomineerden voor de Magna Charta Publieksprijs

Aaldering, Sharon, Amerongen, Ruben van, Andel, Carola van, Beijering-Beck, Annechien, Blokland, Niels, Brouwer, Simone de, Dutmer, Edith, Kastelein, Willemien, Nijendaal, Maarten van, Odijk, Saskia, Textor, Vera, Wisselink, Gemma | vrijdag 15 november 2019

Op 15 november start de stemperiode voor de Magna Charta Publieksprijs, onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk. Er kan gestemd worden op auteurs van blogs en artikelen gecategoriseerd binnen diverse rechtsgebieden. Maar liefst 12 advocaten van Nysingh advocaten en notarissen zijn genomineerd. De genomineerden zijn: De Nysingh genomineerden in de categorie blogs zijn: Categorie…

Lees meer

Alert | Einde aan slapend dienstverband

Krijgsman, Jolanda, Veelen, Yaïr van | vrijdag 8 november 2019

De Hoge Raad heeft vandaag een einde gemaakt aan de onzekerheid voor werkgevers die bestond rondom slapende dienstverbanden. Eerder dit jaar heeft advocaat-generaal De Bock al haar visie gegeven op dit fenomeen. De Hoge Raad volgt haar advies om in beginsel werkgevers te verplichten om een slapend dienstverband te beëindigen. De Hoge Raad heeft overwogen…

Lees meer

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet naar Eerste Kamer

Andel, Carola van | maandag 4 november 2019

Driemaal is scheepsrecht: op 17 oktober 2019 is het wetsvoorstel Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer. Er werd als volgt gestemd: Voor: PvdA, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie. Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdD, FVD, Lid Van Kooten-Arissen en Lid Van Haga. Twee keer eerder werd de stemming aangehouden. Tijdens de…

Lees meer

Raad van State adviseert over aanpassing Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | donderdag 31 oktober 2019

Op 14 oktober 2019 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State zijn advies uitgebracht over de aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Eerder schreven wij over het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens, waarin wij ook zijn ingegaan op de hoofdlijnen van het wetsvoorstel. Advies Raad van State De Raad van State heeft…

Lees meer

Johanneke Liebrand genomineerd voor Legal Woman of the Year 2019

Liebrand, Johanneke | woensdag 30 oktober 2019

Johanneke Liebrand, advocaat en partner bij Nysingh advocaten & notarissen, is genomineerd voor de titel ‘Legal Woman of the Year 2019’. De verkiezing waarbij vrouwelijk juridisch toptalent in de schijnwerpers wordt gezet. Als specialist Onderwijsrecht en Arbeidsrecht voor Overheid en Onderwijs, heeft Johanneke zich bij Nysingh in het bijzonder toegelegd op het begeleiden van overheids-…

Lees meer

Fusies en splitsingen | Let op de termijnen!

Buit-Timmer, Marieke, Hommes-Kuijer, Angelique, Mulder ten Kate, Bram, Ritsema, Theo, Schiffer-Boerrigter, Evelien, Terhorst, Bart, Vels, Marjolein | dinsdag 29 oktober 2019

Het derde kwartaal is inmiddels alweer afgerond en het einde van het jaar komt in zicht. Een moment om even stil te staan bij de zaken die dit jaar nog geregeld dienen te worden en om te inventariseren waar actie nodig is. Wellicht heeft u of een aantal van uw cliënten het voornemen om vennootschappen…

Lees meer

Opleiding en instructie voorkomt aansprakelijkheid werkgever

Blokland, Niels | dinsdag 22 oktober 2019

Een werkgever is snel aansprakelijk voor schade op de werkvloer. Als een werknemer schade lijdt, zal de werkgever aan moeten tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Deze zorgplicht gaat vaak ver. Voor een werkgever blijft het dan ook lastig om vooraf in te schatten welke maatregelen nodig zijn om aansprakelijkheid te voorkomen. Dat…

Lees meer

Uitleg polisvoorwaarden ongevallenverzekering: hoe ernstig is verlies van zicht in één oog?

Ruiter, Anita de | maandag 21 oktober 2019

Bij een val in de vijver is bij een verzekerde een parasiet in zijn rechteroog gekomen, die een infectie van het hoornvlies heeft veroorzaakt, als gevolg waarvan het rechteroog van de verzekerde moest worden verwijderd. Melding verzekeraar Verzekerde heeft het ongeval gemeld bij zijn ongevallenverzekering. De verzekeringsgeneeskundige heeft het percentage blijvende invaliditeit van de verzekerde…

Lees meer

Ongeadresseerd reclamedrukwerk en de afvalverordening

Kate, Bas ten | dinsdag 15 oktober 2019

Een sticker op je brievenbus om de bezorging van ongeadresseerde reclamefolders te voorkomen is in Amsterdam niet langer vereist. De Gemeente heeft het stickerbeleid in september 2017 door middel van een wijziging van de afvalstoffenverordening omgedraaid. Met deze wijziging beoogt de gemeente de hoeveelheid afval terug te dringen. Uit artikel 17 lid 2 van deze…

Lees meer

Plenair debat Aanvullingswet Grondeigendom

Andel, Carola van | dinsdag 15 oktober 2019

Op 8 oktober 2019 vond het plenaire debat in de Tweede Kamer plaats over de Aanvullingswet Grondeigendom. Met name is gediscussieerd over de voorgestelde regeling omtrent voorkeursrechten, nu nog geregeld in de Wet voorkeursrechten gemeenten (Wvg). Over de verhouding voorkeursrecht en zelfrealisatie enerzijds en de verhouding zelfrealisatie en onteigening anderzijds zijn verschillende amendementen ingediend. Daarnaast…

Lees meer

De bijdrage aan een ruimtelijke ontwikkeling: niet altijd even vrijwillig

Meijer, Jan Hein | dinsdag 15 oktober 2019

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft eind augustus 2019 geoordeeld over de vraag of het mogelijk is planologische medewerking aan een herziening van het bestemmingsplan te ontzeggen, indien de verzoeker om deze herziening geen bijdrage ex artikel 6.24 Wro wil betalen. De Afdeling heeft deze vraag bevestigend beantwoord (ECLI:NL:RVS:2019:2950). Het beroep van appellant Het bestemmingsplan van de…

Lees meer

Meer ‘macht’ voor de oproepkracht

Margadant, Martine | woensdag 9 oktober 2019

Als werkgever in de Food sector maakt u waarschijnlijk vaak gebruik van oproepkrachten. Onder de huidige wet heeft u daarin een grote mate van flexibiliteit. Zo kunt u de oproep cancelen zonder dat er recht op loon ontstaat terwijl de oproepkracht (als er werk is) een verschijningsplicht heeft. De invoering van wet arbeidsmarkt in balans…

Lees meer

Niet alles kan, maar wat kan dan wel?

Textor, Vera | woensdag 9 oktober 2019

Op 25 september 2019 bracht het adviescollege stikstofproblematiek Remkes haar eerste advies met de titel ‘Niet alles kan’ uit. Minister Schouten informeerde vervolgens de Tweede Kamer bij brief van 4 oktober 2019 over de door het kabinet beoogde aanpak van de stikstofproblematiek. De brief geeft op een aantal punten duidelijkheid aan personen en organisaties die wachten…

Lees meer

Verbetering van de positie van schuldeisers bij turboliquidatie staat op de agenda van de Minister van Rechtsbescherming

Poelsema, Marloes | dinsdag 8 oktober 2019

De Minister voor Rechtsbescherming bereidt een wetsvoorstel voor ter verbetering van de positie van schuldeisers bij turboliquidatie. De Minister kondigde dat aan in de Kamerbrief d.d. 7 oktober jl. De wettelijke mogelijkheid van turboliquidatie van rechtspersonen is in 1994 ingevoerd om misbruik van inactieve rechtspersonen te voorkomen. Zo kunnen rechtspersonen niet alleen eenvoudig worden opgericht,…

Lees meer

Wetswijziging privacy in het sociaal domein: minister informeert Tweede Kamer

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | dinsdag 8 oktober 2019

De privacywetgeving in het sociaal domein is volop in beweging. Eerder schreven wij al over de aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, die ervoor moet zorgen dat vroegsignalering van financiële problemen mogelijk wordt. Uit de brief van de minister van Binnenlandse Zaken van 27 september 2019 aan de Tweede Kamer blijkt dat ook de overige…

Lees meer

Mediation in het Onderwijs

Deventer, Marjolijn van | dinsdag 8 oktober 2019

Ouders willen het beste voor hun kind. De school wil het beste voor haar leerlingen. Gelukkig vinden ouders en school elkaar vaak in ditzelfde doel. Toch kan het gebeuren dat school en ouders lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Maar ook intern kan sprake zijn van  problemen in de communicatie en samenwerking. Denk aan team-conflicten…

Lees meer

Boetes van € 31 miljoen voor foodbedrijven voor concurrentiebeperkende afspraken

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | dinsdag 8 oktober 2019

De Europese Commissie heeft een boete opgelegd aan twee bedrijven van in totaal ruim € 31 miljoen vanwege het maken van verboden afspraken die betrekking hebben op o.a. prijzen en verdeling van klanten. Door deze afspraken is de concurrentie beperkt waardoor de mededingingsregels zijn overtreden. Eén bedrijf kreeg ondanks betrokkenheid bij het kartel geen boete…

Lees meer