Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Uitstel van betaling door banken: zoek de verschillen

Gunckel, Diana | vrijdag 27 maart 2020

De financiële gevolgen van de binnenlandse en buitenlandse overheidsmaatregelen die zijn genomen in het kader van de beteugeling van het Coronavirus, zijn voor veel ondernemers enorm. De publieke en private sector nemen daarom initiatieven om deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Eén van deze initiatieven is het aanbod van de banken aan ondernemers om…

Lees meer

Onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens bij gemeenten naar Smart City-toepassingen

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | vrijdag 27 maart 2020

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in 2019 een onderzoek onder gemeenten gestart naar de ontwikkeling van zogenaamde smart cities. Met dit onderzoek geeft de AP uitvoering aan haar focus in toezicht voor 2020-2023 naar onder meer de digitale overheid. Wat zijn smart cities? Lantaarnpalen met wifi, afvalbakken die zelf afval persen en een melding geven…

Lees meer

Online seminar veelgestelde vragen Corona-virus

Bekius, Allard, Graaff, Ilona de | donderdag 26 maart 2020

In dit Online Seminar geeft Allard Bekius antwoorden op veelgestelde arbeidsrechtelijke vragen rond het Corona-virus. Daarnaast legt hij uit wat het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) precies inhoudt. Bekijk online seminar   Heeft u zelf nog een arbeidsrechtelijke vraag over de Corona-crisis? Neem gerust contact op met Allard Bekius of iemand anders van ons Corona Alert…

Lees meer

Heroverweging bij herstelsancties: niet ex tunc of nunc, maar beide

Helder, Folmer | donderdag 26 maart 2020

In de conclusie van Wattel (Conclusie staatsraad advocaat-generaal Wattel over herstelsancties ECLI:NL:RVS:2020:738) is een verfrissende kijk te vinden op de vraag hoe de heroverweging van een besluit om wel of juist niet een herstelsanctie op te leggen moet plaatsvinden. De klassieke aanpak is heel in het kort: heroverweging van een primair besluit vindt in de…

Lees meer

Cameratoezicht op bedrijventerreinen

Nijendaal, Maarten van | woensdag 25 maart 2020

Wat is het wettelijk kader? Een camera legt beelden vast. Deze beelden kunnen persoonsgegevens bevatten. Een ondernemer moet voldoen aan de eisen van de AVG als hij camera’s wil gebruiken voor zijn eigen belang. Bij de inzet van cameratoezicht moet de verwerkingsverantwoordelijk tevens een Data Protections Impact Assessment (DPIA) uitvoeren. Daarnaast kan een bedrijf enkel…

Lees meer

Verzoeker omgevingsvergunning belanghebbende bij beslissing op dat verzoek?

Tunnissen, Mark | woensdag 25 maart 2020

Zoals bekend vaart de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) alweer enige tijd een nieuwe koers als het gaat om de vraag of degene die verzoekt om een bouwomgevingsvergunning belanghebbende is bij een beslissing op het ingediende verzoek. Volgens die nieuwe koers wordt degene die verzoekt om een omgevingsvergunning voor het bouwen…

Lees meer

Nadeelcompensatie: zonder advisering deskundige?

Kate, Bas ten | woensdag 25 maart 2020

De procedures rond verzoeken tot nadeelcompensatie en vergoeding van planschade zijn met waarborgen omkleedt. Eén van die waarborgen bestaat uit de advisering door één of meer onafhankelijke deskundigen. Dat maakt de procedure kostbaar. Een logische vraag is daarom of inschakeling van een onafhankelijke commissie steeds nodig is. Uit deze uitspraak blijkt dat er ruimte is…

Lees meer

Meest gestelde bestuursrechtelijke vragen tijdens de Corona-uitbraak

Textor, Vera, Tunnissen, Mark | woensdag 25 maart 2020

Veel van onze overheidscliënten willen gedurende de Corona-uitbraak zoveel mogelijk doorgaan met het primaire proces. Dat juichen wij van harte toe. Om de focus op het primaire proces te kunnen houden, delen wij daarom graag met u de antwoorden op de meest gestelde vragen op het terrein van het bestuursrecht. Hoe voldoen wij aan onze…

Lees meer

Dictum onteigeningsvonnis moet bijkomend aanbod vermelden

Aaldering, Sharon | dinsdag 24 maart 2020

Heeft de onteigenende partij in de dagvaarding een bijkomend aanbod ter beperking van de schade gedaan? Dan moet de rechtbank de onteigenende partij veroordelen om dat aanbod gestand te doen. Dit blijkt uit artikel 54i lid 1 van de Onteigeningswet (de wet spreekt van bijkomende voorzieningen) en is bij arrest van 6 maart 2020 door de Hoge Raad bevestigd.…

Lees meer

Landgoederen: cultuurhistorisch erfgoed gericht op continuïteit

Kolk, Chantal, Roos, Jessica de | dinsdag 24 maart 2020

Er zijn vele redenen om trots te zijn op de Nederlandse landgoederen. Dit cultuurhistorisch erfgoed in particulier bezit is al eeuwenlang karakterbepalend voor het Nederlandse landschap. Om dit in stand te houden zijn verschillende wetten en fiscale regelingen van kracht. Binnen Nysingh hebben kandidaat-notaris Chantal Kolk en advocaat Jessica de Roos zich hierin gespecialiseerd. Zij…

Lees meer

Meeste burgemeesters ‘min of meer’ buitenspel

Textor, Vera | dinsdag 24 maart 2020

De noodmaatregelen die zijn genomen in de strijd tegen het coronavirus zijn wettelijk voldoende onderbouwd. Dat stelt advocaat bestuursrecht Vera Textor, verbonden aan Nysingh advocaten en notarissen. Burgemeesters staan min of meer buitenspel nu de voorzitters van de veiligheidsregio’s veel van hun bevoegdheden hebben overgenomen. Dat wil zeggen, tot aan de de persconferentie van 23…

Lees meer

Coronavirus en de continuering van het onderwijs

Essen, Henry van, Liebrand, Johanneke | maandag 23 maart 2020

Een update: wat u als onderwijsinstelling moet weten over Corona en BPV/stage, toetsen, examinering, diplomering, doorstroming en BSA-normering: PO VO en Vavo Mbo Hbo en WO maar ook: Stappenplan om de examinering door te laten gaan (Mbo en vavo) Leerling/student en inzet als vrijwilliger Op 15 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat er vanwege het…

Lees meer

Zorg tijdens de Coronacrisis

Beijering-Beck, Annechien, Ende, Tessa van den, Hoogeterp, Eveline | maandag 23 maart 2020

Veelgestelde vragen vanuit de zorg Hoe moet dat met zorgovereenkomsten en productie als alle zorg gaat naar het bestrijden van het coronavirus? Hulp is dringend nodig, mogen we werken met zorgpersoneel waarvan de BIG-registratie is verlopen? Digitaal zorg verlenen, hoe werkt dat volgens de NZa? Hoe vindt de afweging plaats als het gaat om het…

Lees meer

Commerciële contracten en het Covid-19 virus

Klein, Rob | maandag 23 maart 2020

Veel ondernemingen hebben ons in de afgelopen week vragen gesteld hoe om te gaan met hun commerciële contracten en het Covid-19 virus. Een overzicht van de meest gestelde vragen en onze antwoorden delen wij graag. Kun je van overeengekomen afname- of leveringsverplichtingen af door het Corona-virus? Levert het Corona-virus overmacht op? Kunnen overmachtsituaties contractueel worden…

Lees meer

Overmacht bij gevallen fietser?

Odijk, Saskia | maandag 23 maart 2020

Artikel 185 WVW bepaalt – kort gezegd – dat de bestuurder van een motorrijtuig (automobilist) voor de schade die bij een verkeersongeval is toegebracht aan niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers (fietsers/voetgangers) aansprakelijk is, tenzij sprake is van overmacht. Van overmacht is slechts sprake indien de bestuurder van het motorvoertuig ‘rechtens geen enkel verwijt’ kan worden gemaakt ter zake…

Lees meer

Wijziging Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet

Kolk, Chantal | maandag 23 maart 2020

Naar aanleiding van de evaluatie van de Natuurschoonwet 1928 is op 13 maart 2020 in het kabinetsberaad het nieuwe concept Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 vastgesteld. Het concept wordt nu ter advies aangeboden aan de Raad van State. Er zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van het concept rangschikkingsbesluit dat op 8 juli 2019 ter internetconsultatie is…

Lees meer

Schade zonder beschadiging wordt niet vergoed onder het CMR-verdrag

Zwart, Stijn de | maandag 23 maart 2020

Overeenkomst tussen partijen De zaak draait om een transport van melkproducten voor Danone. Het Italiaanse Bizzarro is een vervoerder voor Danone. Partijen hebben een raamovereenkomst gesloten. In deze raamovereenkomst is een verplichting opgenomen te verhinderen dat onbevoegden in de nabijheid van de lading komen. In geval van overtreding van deze bepaling is bepaald dat Bizzarro…

Lees meer

Koninklijke besluiten gepubliceerd in februari 2020

Andel, Carola van, Hiddema, Marlotte | maandag 23 maart 2020

Veel aandacht voor de terinzagelegging en onderhandelen over het geheel tijdens het minnelijk overleg. Onteigening in het kader van stikstofmaatregelen (PAS), verbetering van Rijksweg A1 en voor de realisatie van provinciale infrastructuur. In de maand februari 2020 zijn de volgende KB’s gepubliceerd: Besluit van 23 januari 2020, nr 2020000142 tot aanwijzing van onroerende zaken ter…

Lees meer

Coronacrisis, de mededingingsregels en de ACM

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | vrijdag 20 maart 2020

Take aways: ACM geeft enige guidance over mogelijkheden van samenwerking om crisis te lijf te gaan; Gezien de bevoorradingssituatie mogen supermarkten elkaar informeren over voorraden; Logistieke dienstverleners mogen samenwerken om de samenleving van levensmiddelen te voorzien; Bedrijven mogen met elkaar afspraken maken over een soepele omgang met debiteuren; Groothandels van geneesmiddelen mogen elkaar op de…

Lees meer

Fosfaatrechtenstelsel: wanneer individuele en buitensporige last?

Roos, Jessica de | vrijdag 20 maart 2020

Het fosfaatrechtenstelsel is voor veel melkveehouders zeer ingrijpend. De minister neemt bijvoorbeeld niet-gerealiseerde uitbreidingen niet in aanmerking bij de vaststelling van het fosfaatrecht. Melkveehouders voeren in veel beroepsprocedures dat het fosfaatrechtenstelsel hen belemmert in de bedrijfsvoering. Zij kunnen daardoor minder melkvee houden dan waarvoor zij financieringsverplichtingen zijn aangegaan en/of stalruimte hebben. Melkveehouders beroepen zich op…

Lees meer