Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Cursus Actualiteiten grondverwerving

Roos, J. de | dinsdag 27 juni 2017

19 september (Hoogeveen), 3 oktober (Utrecht) en 12 oktober 2017 (Eindhoven) Net als voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar weer de cursus Actualiteiten grondverwerving in Utrecht, Eindhoven en Hoogeveen. Tijdens deze cursusmiddagen bespreken onze grondverwervingsspecialisten de voor de praktijk relevante ontwikkelingen op het gebied van onteigening en gedoogplichten. De cursus is interessant voor zowel…

Lees meer

Productaansprakelijkheid

Ceulen, E.P. | dinsdag 27 juni 2017

Exploitanten van levensmiddelen doen dagelijks hun uiterste best om de consument veilige voeding aan te bieden. Voedselveiligheid heeft de hoogste prioriteit. Helaas gaat er ook nog wel eens iets verkeerd en soms zelfs goed mis. Denk aan de EHEC uitbraak in Europa en het zalmschandaal in Nederland. Dat waren voorbeelden van omvangrijke voedselveiligheidscrisis met verstrekkende…

Lees meer

Nieuw: Nysingh Overheidsscan

Textor, V.A., Tunnissen, M.J. | dinsdag 27 juni 2017

U bereidt een besluit voor. Of werkt aan een processtuk, collegevoorstel of een advies. Natuurlijk wilt u zeker weten dat uw documenten waterdicht zijn. Is de documentatie compleet? Is de argumentatie scherp genoeg? Bestaat er kans op bezwaar of beroep? Wat zijn de gevolgen van het besluit of uw advies? En zijn alle risico’s in…

Lees meer

Perikelen rondom de nabetalingsclausule

Roos, J. de | maandag 26 juni 2017

In de praktijk komen we het zo nu en dan tegen dat bij de aankoop van gronden een nabetalingsclausule wordt overeengekomen. Indien binnen het plangebied hogere prijzen worden betaald voor vergelijkbare gronden, vindt nabetaling plaats. Dergelijke nabetalingsclausules kunnen tot de nodige discussie leiden, onder meer omdat niet altijd duidelijk is in hoeverre sprake is van…

Lees meer

Staat niet aansprakelijk voor toezicht op naleving asbestverbod

Lubach, R.D. | maandag 26 juni 2017

De overheid houdt in onze samenleving op allerlei manieren toezicht, onder meer op de naleving van wet- en regelgeving die beoogt de volksgezondheid te beschermen. Van een succesvolle claim op de overheid wegens onvoldoende toezicht is niet snel sprake, zo laat een recente uitspraak van de Hoge Raad van 2 juni 2017 zien. Toch is…

Lees meer

Causaal verband bij onrechtmatige daad

Ruiter, A.P.E. de | maandag 26 juni 2017

Voor de beoordeling van het causaal verband in de zin van conditio sine qua non-verband moet een vergelijking worden gemaakt tussen de werkelijke situatie en de hypothetische situatie zonder de onrechtmatige gedraging. Toepassing van deze methode waarmee causaal verband tussen een onrechtmatige gedraging en de geleden schade moet worden vastgesteld, staat in de onderhavige kwestie…

Lees meer

Tijdelijke arbeidsovereenkomst aanzeggen? Doe het schriftelijk!

Kamphuis, R.G. | maandag 26 juni 2017

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid geldt voor werkgevers de verplichting de werknemer uiterlijk één maand voor het aflopen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren over of de arbeidsrelatie wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Niet of niet tijdig aanzeggen heeft als gevolg dat de medewerker een ‘boete’ kan…

Lees meer

Huurindexering met terugwerkende kracht verschuldigd?

Beek, F.J. van | donderdag 22 juni 2017

De meeste huurovereenkomsten voor kantoor- en winkelruimte kennen een bepaling over indexering van de huurprijs. Dit geldt ook voor het veelgebruikte model van de Raad voor Onroerende Zaken, het zogenaamde ROZ-model. Automatische indexering In het ROZ-model is bepaald dat de huurprijs jaarlijks met de overeengekomen index wordt aangepast en dat voor het verschuldigd zijn van…

Lees meer

Deskundigenkosten niet volledig vergoed bij gedoogplicht

Roos, J. de | dinsdag 20 juni 2017

In geval van onteigening heeft de rechthebbende recht op een volledige schadeloosstelling en op volledige vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte deskundigenkosten. In de praktijk bestaat discussie over de vraag of de rechthebbende ook in geval van oplegging van een gedoogplicht ex artikel 5.24 Waterwet recht heeft op volledige vergoeding van de schade en de kosten…

Lees meer

CBb sluit zich aan bij jurisprudentie over herhaalde aanvragen

Nijendaal, M.W. van, Tunnissen, M.J. | maandag 19 juni 2017

Eind 2016 schreven wij over de koerswijziging van de Afdeling en de Centrale Raad ten aanzien van herhaalde aanvragen. In deze nieuwe lijn stappen beide rechtscolleges af van het zogeheten ne bis-beoordelingskader. Voor de volledigheid verwijzen wij naar onze eerdere bijdrage. In de uitspraak van 24 mei 2017, ECLI:NL:CBB:2017:190 sluit ook het College van Beroep voor…

Lees meer

Afdeling herformuleert eisen voor feitenvaststelling bij invorderingsbeschikkingen

Nijendaal, M.W. van, Tunnissen, M.J. | maandag 19 juni 2017

De Afdeling heeft in eerdere jurisprudentie eisen geformuleerd ten aanzien van de feitenvaststelling bij invorderingsbesluiten. In de uitspraak van 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1179 komt de Afdeling tot een herformulering van deze eisen. De casus Abengoa is een inrichting voor de productie van bio-ethanol. Aan de inrichting is een vergunning verleend voor het oprichten en in…

Lees meer

Juridische ingrediënten voor een succesvol food product: proef het zelf

Weijs, H.W. de | maandag 19 juni 2017

Het bekende product Heksenkaas (of eigenlijk: Heks’nkaas, op zijn Twents) zorgt nog steeds voor magische omzetten. Wat zijn de juridische ingrediënten om een food product zo goed mogelijk te beschermen? Heksenkaas heeft in ieder geval profijt gehad van de keuze voor een unieke productnaam. Kun je verhinderen dat concurrenten de smaak van nieuw food product…

Lees meer

Nieuwe kartelonderzoeken naar licentieovereenkomsten en distributieovereenkomsten

Belhadj, E., Dekker, C.T. | vrijdag 16 juni 2017

De Europese Commissie is wederom kartelonderzoeken gestart naar licentie- en  distributieovereenkomsten. Eerder deze week, op 14 juni 2017, meldde de Commissie dat zij onderzoek doet naar Nike, Sanrio en Universal Studios. Begin deze maand maakte de Commissie al bekend dat zij een kartelonderzoek heeft geopend naar Guess. Onderzocht zal worden of de overeenkomsten de concurrentie…

Lees meer

Hof van Justitie: voor zuiverplantaardige producten mogen geen benamingen zoals “melk” of “kaas” worden gebruikt

Belhadj, E., Dekker, C.T. | donderdag 15 juni 2017

Voor zuiver plantaardige producten mogen geen benamingen zoals “melk”, “kaas”, “room” of “yoghurt” worden gebruikt. Dergelijke benamingen zijn op grond van EU-regelgeving voorbehouden aan producten die van dierlijke oorsprong zijn, of aan producten die op een limitatieve lijst met uitzonderingen staan, zoals “pindakaas”. Dit heeft het Hof van Justitie in zijn arrest van 14 juni…

Lees meer

Renteswap, inkomensschade en aanvullend deskundig advies op het pleidooi

Haccou, P.L.G. | woensdag 14 juni 2017

De vraag in hoeverre de kosten van een renteswap, die door onteigening vrij valt, tot te vergoeden financieringsschade lijdt, was het belangrijkste inhoudelijke punt in de procedures waarover op 9 juni 2017 door de Hoge Raad arrest is gewezen (HR 9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1069). De rechtbank was van mening dat de kosten van de afwikkeling…

Lees meer

EU-recht begrenst nationale regeling over nutriënten in voedingssupplementen

Belhadj, E. | maandag 12 juni 2017

Wanneer een bedrijf voedingssupplementen in de EU op de markt brengt, kan het niet zonder meer door nationale regelgeving gehouden worden aan maximale hoeveelheden vitaminen en mineralen (nutriënten) in die voedingssupplementen. Nationale regelgeving waarin maximale hoeveelheden nutriënten worden vastgesteld, kan namelijk in strijd zijn met het EU-recht. Dit blijkt uit een recent arrest van het…

Lees meer

Kan een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) dienen als vergunningvoorschrift?

Kruisselbrink, M.R. | maandag 12 juni 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft zich op 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1333 uitgelaten over de vraag of de inhoud van een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) kan dienen als vergunningvoorschrift bij een omgevingsvergunning. Het gaat in deze uitspraak om de ontwikkeling van een 12-tal appartementen met 12 parkeerplaatsen in de gemeente Montfoort.…

Lees meer

Ontslag(poging) wegens frequent ziekteverzuim

Margadant, M. | donderdag 8 juni 2017

In de wet (onder WWZ) is een concrete ontslaggrond opgenomen in geval van frequent ziekteverzuim. Dit houdt in: het bij regelmaat niet kunnen verrichten van het overeengekomen werk als gevolg van ziekte of gebrek met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen. Menig werkgever heeft hiervan hoge verwachtingen. Zo wordt vaak in de wandelgangen geopperd: “als hij…

Lees meer

Zorginkoop Wlz 2018

Brummelhuis, A.F.H. ten, Ende, T.A.M. van den, Leferink, B.M. | dinsdag 6 juni 2017

Op 1 juni 2017 hebben Zorgverzekeraars Nederland en de zorgkantoren de Zorginkoopdocumenten Wlz 2018 gepubliceerd. Dit jaar zijn de voorwaarden vastgelegd in 1) een algemeen document van Zorgverzekeraars Nederland en 2) regionaal documenten van de afzonderlijke zorgkantoren. Er zijn separate inkoopdocumenten voor bestaande en nieuwe zorgaanbieders gepubliceerd. Bestaande zorgaanbieders die zich inschrijven voor een overeenkomst…

Lees meer

ALERT | Evaluatie werkwijze IGZ calamiteiten met overlijden in gehandicaptenzorg en ouderenzorg

Brouwer, S.M. de, Leferink, B.M. | vrijdag 2 juni 2017

Aanleiding wijziging calamiteitenonderzoek De Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie) heeft haar werkwijze ten aanzien van calamiteitenonderzoek bij overlijden aangepast in de sectoren gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Reden voor de wijziging is dat zorgaanbieders in opdracht van de Inspectie zelf onderzoek moeten doen naar een calamiteit, met als gevolg dat cliënten zichzelf de vraag stelden of het…

Lees meer