Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Polisvoorwaarden en in strijd daarmee gemaakte afspraken. Wat prevaleert?

Ham-Leerkes, Lianne van den | donderdag 20 september 2018

Gerechtshof Den Haag 14 augustus 2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:2042) De aanleiding voor de gerechtelijke procedure Door een stijging van het grondwaterpeil zijn het woonhuis van de verzekerde van Aegon en de inboedel ernstig beschadigd geraakt. De schade was zodanig groot dat de woning onbewoonbaar was en herbouwd moest worden. Aegon heeft voor deze schade dekking geboden onder…

Lees meer

Invorderen? Eerst horen!

Textor, Vera | donderdag 20 september 2018

In deze uitspraak van 12 september 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2956) wijzigt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) van koers: voortaan moet eerst worden gehoord voordat een invorderingsbeschikking wordt genomen. De casus Het college van Opmeer had een last onder dwangsom opgelegd aan een eigenaar van recreatiewoningen wegens het in strijd met het bestemmingsplan laten…

Lees meer

Wanneer handelt een ouder onrechtmatig jegens het eigen kind?

Spronck, Maarten | woensdag 19 september 2018

Discussie over de vraag of in een bepaalde situatie een ouder onrechtmatig heeft gehandeld ten aanzien van het eigen kind, ligt altijd gevoelig en is precair van aard. Omtrent deze vraag wordt weinig geprocedeerd. Recent wees de rechtbank Gelderland een beschikking in een deelgeschil d.d. 10 september 2018. Deze zaak ging over het volgende. Meisje…

Lees meer

Hoge Raad oordeelt: ook bij structurele vermindering van arbeidsuren aanspraak op transitievergoeding

Kamphuis, Rianne | woensdag 19 september 2018

Een voor de praktijk zeer relevante vraag die al lange tijd onbeantwoord is gebleven, is nu beantwoord. In deze uitspraak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werknemer van wie het aantal arbeidsuren substantieel en structureel (tenminste 20%) wordt verminderd, aanspraak heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding, berekend over het aantal uren waarmee de arbeidsduur wordt verminderd.…

Lees meer

Boete van € 16 miljoen voor DuMont wegens verboden gebiedsafspraak

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | dinsdag 18 september 2018

De Duitse mededingingsautoriteit – Bundeskartellamt – heeft onlangs een boete opgelegd aan DuMont Mediengruppe GmbH & Co. KG, een individueel verantwoordelijke en een advocaat. Deze boete werd opgelegd voor een verboden gebiedsverdelingsovereenkomst die DuMont met Bonner General-Anzeiger had gesloten. De overeenkomst kwam aan het licht door een clementieverzoek dat Bonner General-Anzeiger had ingediend bij het…

Lees meer

Schadevergoeding op grond van artikel 49 Wbp

Nijendaal, Maarten van, Tunnissen, Mark | dinsdag 11 september 2018

In een uitspraak van 22 augustus 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2751) heeft de Afdeling een belangrijke uitspraak gedaan over verzoeken om schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Afdeling overweegt in deze uitspraak dat artikel 49 Wbp geen zelfstandige grondslag voor schadevergoeding bevat. De casus Bij brief van 4 januari 2016 heeft…

Lees meer

Afdeling benadrukt: ‘machtscriterium’ niet relevant voor overtrederschap

Doren, Simon van, Kruisselbrink, Matthias | dinsdag 11 september 2018

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 22 augustus 2018 een noemenswaardige uitspraak (ABRvS 22 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2804) gedaan over de toepassing en uitleg van het overtredersbegrip van artikel 5:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Volgens dit artikel wordt onder het begrip ‘overtreder’ verstaan: ‘degene die de overtreding pleegt of medepleegt’.…

Lees meer

Alert | Ondertekend ondersteuningsplan vereist?

Kooijman, Govert, Leferink, Brenda | vrijdag 7 september 2018

Sinds afgelopen juli bestond er onduidelijkheid over de vraag of zorgkantoren een ondertekend ondersteuningsplan eisten bij een verblijf in een instelling. Die onduidelijk is nu weggenomen na overleg tussen de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In deze alert ga ik in op de actuele stand van zaken omtrent de ondertekening van het…

Lees meer

WNT – Valt overgangspremie vroegpensioen onder bezoldiging?

Baremans, Astrid | vrijdag 7 september 2018

Onlangs heeft de rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan (ECLI:NL:RBMNE:2018:3869) over de vraag of de overgangspremie VPL (Wet VPL: Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregeling) valt onder de bezoldiging als bedoeld in de Wet normering topinkomens (de “WNT”). De rechter komt tot de conclusie dat dit hier niet het geval is, omdat…

Lees meer

Ontneming van eigendom?

Beek, Frank van | vrijdag 31 augustus 2018

Op 10 juli 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:6277) heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen in een geschil tussen een gemeente en de uitbater van een kiosk, die op grond van de gemeente stond. Het ging daarbij om het volgende. Exploitatie kiosk Sinds 1959 werd op een locatie nabij het hertenkamp een kiosk uitgebaat. Daartoe werd door de gemeente…

Lees meer

Rechtbank: doorzenden persoonsgegevens tussen bestuursorganen in strijd met eisen van proportionaliteit en subsidiariteit

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | donderdag 30 augustus 2018

Op 18 juli 2018 (ECLI:NL:RBOVE:2018:2496) deed de rechtbank Overijssel uitspraak in een zaak waarin een betrokkene om inzage van zijn persoonsgegevens had verzocht bij de gemeente Deventer. In de uitspraak staat de rechtbank stil bij de vraag of het college van burgemeester en wethouders de persoonsgegevens van betrokkene mocht doorsturen aan andere bestuursorganen. De casus…

Lees meer

Graafwerkzaamheden: neem de Richtlijn Zorgvuldig Graafproces in acht!

Doren, Simon van | woensdag 29 augustus 2018

Op 25 mei 2018 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest (ECLI:NL:HR:2018:772) gewezen over de in acht te nemen zorgplichten ter voorkoming van graafschade. Een grondroerder mag volgens de Hoge Raad niet zonder meer afgaan op de door de netbeheerder verstrekte informatie, maar op de grondroerder rust in beginsel de (resultaat)verplichting om een net daadwerkelijk…

Lees meer

Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen

Kate, Bas ten | maandag 27 augustus 2018

Op 20 juli is de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen aangeboden aan de Tweede Kamer. De Handleiding is opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven. Daarnaast hadden ook deskundigen zitting in de werkgroep. Doel van de Handleiding Nadeelcompensatie is om: door meer transparantie en voorspelbaarheid meer rechtszekerheid voor burgers, bedrijven en bestuursorganen te creëren;…

Lees meer

Fosfaatreductieplan 2017 géén vorm van onteigening

Andel, Carola van | maandag 27 augustus 2018

Het Fosfaatreductieplan 2017 houdt in algemene zin stand, zo heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 21 augustus 2018 (o.a. ECLI:NL:CBB:2018:417) beslist in reactie op de beroepen van melkveehouders tegen de door de minister van LNV opgelegde heffingen. De minister moet echter nieuwe besluiten nemen over de heffingen en hierbij de individuele belangen van de betrokken melkveehouders zorgvuldiger…

Lees meer

Alert | Autoriteit Persoonsgegevens controleert ziekenhuizen en zorgverzekeraars

Brouwer, Simone de, Kastelein, Willemien, Leferink, Brenda | vrijdag 24 augustus 2018

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf dat moment moeten bedrijven aan strengere privacyregels voldoen, waaronder ziekenhuizen en zorgverzekeraars. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze privacyregels. Zo kan de AP uit eigen beweging onderzoeken of er sprake is van mogelijke overtredingen van de AVG.…

Lees meer

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Vels, Marjolein | dinsdag 14 augustus 2018

Wat verandert er voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen? Heeft u al een passende belet- en ontstentenisregeling en tegenstrijdig belang regeling in uw statuten? Samenvatting   In het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen wordt het rechtspersonenrecht verder geüniformeerd. Bepalingen die voor BV’s en NV’s al gelden, worden overgebracht naar de algemene bepalingen van boek…

Lees meer

Dwangsom wegens niet voldoen aan inzageverzoek

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | dinsdag 14 augustus 2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 9 augustus 2018 bekend gemaakt dat Theodoor Gilissen Bank (TGB) een dwangsom van € 48.000 heeft verbeurd en betaald, omdat zij weigerde aan een inzageverzoek van betrokkene te voldoen. Daarbij heeft de AP ook de aan TGB opgelegde last gepubliceerd. De gepubliceerde last onder dwangsom geeft een goed inzicht…

Lees meer

Herverkaveling en verrekening van kwaliteitsverschillen

Andel, Carola van | dinsdag 14 augustus 2018

Als bij een herverkaveling een gelijke oppervlakte wordt toebedeeld, kunnen kwaliteitsverschillen in dat geval worden verrekend via de Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR)? Met verwijzing naar de letterlijke tekst van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) betoogde een eigenaar dat dit niet mogelijk zou zijn. Hiermee probeerde hij verrekening van een verschil van ruim €…

Lees meer

Fambizz onderzoek: management familiebedrijven weinig transparant

Hommes-Kuijer, Angelique | donderdag 9 augustus 2018

Ongeveer 80 procent van de managers bij Nederlandse familiebedrijven zegt dat het grootste gedeelte van de bedrijfsvoering van familiebedrijven zich binnenskamers afspeelt. Dit blijkt uit het onderzoek van Fambizz onder 1.010 Nederlandse managers bij zowel familiebedrijven als niet-familiebedrijven. Zes op de tien ondervraagde managers voelt zich sterk verbonden met de plaatselijke omgeving. “Omdat het management…

Lees meer

Het kabinet maakt een einde aan het verpandingsverbod!

Nijhuis, Carla | dinsdag 7 augustus 2018

Het wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden is in (internet)consultatie gegeven; tot en met 22 augustus 2018 kunt u hier aan deelnemen. Het verpandingsverbod is een doorn in het oog van kredietverstrekkers. Een kredietverstrekker wil graag zoveel mogelijk zekerheid dat het door haar verstrekte krediet ook daadwerkelijk wordt terugbetaald. Als zekerheid kan een kredietverstrekker onder meer een…

Lees meer