Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Alert I Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans naar Tweede Kamer

Krijgsman, Jolanda, Wisselink, Gemma | donderdag 8 november 2018

Op 7 november 2018 diende minister Koolmees het wetsvoorstel  Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in bij de Tweede Kamer. Het voorstel bevat verschillende maatregelen om de arbeidsmarkt te hervormen. Het kabinet wil het verschil tussen vast en flexibel werk verkleinen. Eerder besteedden wij al aandacht aan de hervormingsplannen van het kabinet die voor het eerst…

Lees meer

Gevolgen PAS-uitspraak voor de praktijk

Lubach, Rense, Textor, Vera | donderdag 8 november 2018

Op 7 november 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg prejudiciële vragen beantwoord over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) wilde van het Hof van Justitie weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn en dus juridisch houdbaar is.…

Lees meer

Waarschuwingsplicht verzekeraar voor onderverzekering?

Odijk, Saskia | donderdag 8 november 2018

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 september 2018, ECLI:NL:GHARL2018:8121 Inleiding De uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 11 september 2018 laat zien wat van een verzekeraar wordt verwacht aangaande het risico van onderverzekering. In dit geval had de verzekeraar aan zijn zorg- c.q. waarschuwingsplicht voldaan. Opstalverzekering X is eigenaar van een woning met rieten dak. Sinds 1 juni…

Lees meer

Verzekeraars dienen een afwijkend acceptatiebeleid voldoende kenbaar te maken bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst

Journée, Mariëlle | donderdag 8 november 2018

Hoge Raad 5 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1841 Een verzekeraar met een afwijkend acceptatiebeleid kan zich alleen ten nadele van een verzekeringnemer op dat afwijkende acceptatiebeleid beroepen indien de verzekeringnemer wist of behoorde te begrijpen welk acceptatiebeleid de verzekeraar hanteerde. Zo oordeelde de Hoge Raad in een zaak waarin een verzekeringnemer zijn precontractuele mededelingsplicht had geschonden (zie…

Lees meer

Reprise: is VPL-premie nu wel of geen altijd bezoldiging in de zin van de WNT?

Baremans, Astrid | donderdag 8 november 2018

Reactie van het Ministerie van BZK op de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, 13 augustus 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3869 WNT – Valt overgangspremie vroegpensioen nu wel of niet onder bezoldiging? Om het geheugen op te frissen: in augustus 2018 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan over de vraag of de overgangspremie VPL (Wet VPL: Wet aanpassing…

Lees meer

Aansprakelijkheid van werkgever bij psychische klachten

Bos-van den Berg, Elly | dinsdag 6 november 2018

Een werknemer spreekt zijn werkgever aan op grond van artikel 7:658 BW in verband met uitval wegens psychische klachten. De rechter oordeelt dat de werknemer het causaal verband tussen werk en klachten niet aannemelijk heeft gemaakt en wijst de vordering af. Arrest van 25 september 2018 van het Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2018:3502. Feiten Een docent solliciteert…

Lees meer

Tessa van den Ende blikt terug op BNR Zorgzaken

Ende, Tessa van den | maandag 5 november 2018

Op 31 oktober jl. organiseerde Nysingh voor de vierde keer in samenwerking met BNR het zorgdebat ‘Samenwerking en specialisatie in de zorg’. Dit jaar stond het speelveld in de zorg centraal. De actualiteit laat zien dat de zorg – in de gehele keten – aan een heruitvinden toe is. De verschillende hoofdlijnakkoorden nopen tot een…

Lees meer

Notaris Bart Terhorst sluit zich aan bij Nysingh advocaten-notarissen

donderdag 1 november 2018

Wij versterken per 1 november ons team ondernemingsrecht met een nieuwe compagnon: notaris Bart Terhorst. Aanleiding voor de overstap voor Bart Terhorst is vooral de groei die wij doormaken en de kwaliteit en kennis binnen ons advocaten- en notariskantoor. Bovendien sluit onze persoonlijke manier van werken goed aan bij het profiel van Bart. Dat wij sinds 2017…

Lees meer

Nysingh online seminar reeks ‘Anticiperen op de WNRA’ | 27 november 2018 | Disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid, conflicten en reorganisatie

Nieuwenhuis, Wilco | dinsdag 30 oktober 2018

In de afgelopen maanden hebben wij drie online seminars verzorgd in de reeks van ‘Anticiperen op de WNRA.’ Tijdens dit vierde en laatste online seminar gaan we dieper in op disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid, conflicten en reorganisatie. Bij het bespreken van deze onderwerpen in dit online seminar worden de verschillen tussen het ambtenarenrecht en het civiele arbeidsrecht…

Lees meer

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Terpstra, Wouter | vrijdag 26 oktober 2018

De Richtlijn bedrijfsgeheimen (2016/943/EU) is in werking getreden op 5 juli 2016. Het doel van de richtlijn is om de regels omtrent bescherming van bedrijfsgeheimen te harmoniseren in de EU. De richtlijn dient als aanvulling op of alternatief voor IE-rechten. De definitie van bedrijfsgeheimen is volgens de richtlijn waardevolle knowhow en bedrijfsinformatie die niet openbaar…

Lees meer

Nysingh Online seminar reeks voor Waterschappen | ‘Grondverwerving bij dijkversterkingen’ | 29 november 2018

Roos, Jessica de | dinsdag 23 oktober 2018

Vanaf 29 november a.s. start Nysingh met een nieuwe 4-delige reeks online seminars speciaal voor waterschappen. In deze reeks behandelen specialisten verschillende onderwerpen waarmee u in de dagelijkse praktijk volop te maken heeft. Uitnodiging Graag nodigen we u uit voor het eerste online seminar ‘Grondverwerving bij dijkversterkingen’ dat op donderdag 29 november a.s. van 11:00…

Lees meer

Handreiking tenderkostenvergoeding verschenen

Berge, Ingrid van den | maandag 22 oktober 2018

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft bij brief van 15 oktober 2018 de Handreiking tenderkostenvergoeding aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze Handreiking d.d. september 2018 is ontstaan uit het traject “Beter aanbesteden”. Het doel van de Handreiking is het bieden van handvatten voor toepassen van een tenderkostenvergoeding. Dit betreft, aldus de Handreiking, een…

Lees meer

Alert | Concerngarantie toegestane eis in WMO-aanbesteding

Mutsaers, Matthijs | maandag 15 oktober 2018

Onlangs heeft de kortgedingrechter in een drietal zaken geoordeeld dat een concerngarantie niet in strijd is met de aanbestedingsbeginselen en dus toelaatbaar is. Dat is vooral goed nieuws voor aanbesteders. Achtergrond In het kader van een Wmo-aanbesteding (begeleiding) eisen de gemeenten dat inschrijvers, die onderdeel uitmaken van een concern, een concernverklaring bij hun inschrijving indienen.…

Lees meer

Verkoop van grond door de overheid, mag dat één op één?

Klostermann, Wim | vrijdag 12 oktober 2018

Rechtbank Midden-Nederland 14 maart 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1116 De overheid heeft regelmatig schaarse goederen in de aanbieding, dat wil zeggen goederen waarvoor de vraag het aanbod verre overtreft. Dit verschijnsel doet zich voor in het publiekrecht. Denk aan subsidies, vergunningen voor speelautomaten, coffeeshops en dergelijke . In de bestuursrechtelijke jurisprudentie geldt inmiddels de rechtsopvatting dat bestuursorganen bij…

Lees meer

Opeenvolgende eliminatiefasen in openbare aanbestedingsprocedures toegestaan

Berge, Ingrid van den | donderdag 11 oktober 2018

HvJ EU 20 september 2018, ECLI:EU:C:2018:752 (C-546/16) Het Hof van Justitie EU heeft op 20 september 2018 een noemenswaardig arrest gewezen over de toelaatbaarheid van het opnemen van gunningscriteria in een openbare aanbestedingsprocedure, die in opeenvolgende eliminatiefasen worden toegepast. Volgens het Hof is een dergelijke gunningssystematiek toegestaan. De casus De Spaanse stichting Musikene, de aanbestedende…

Lees meer

Hof bevestigt: Nederlandse Staat moet CO2-uitstoot sneller terugdringen

Fluitsma, Jonne | woensdag 10 oktober 2018

De rechtbank in Den Haag bepaalde in 2015 al dat de Nederlandse Staat onrechtmatig handelt als de broeikasgasemissie eind 2020 niet met minimaal 25% heeft gereduceerd. Het gerechtshof in Den Haag heeft deze uitspraak gisteren bekrachtigd (ECLI:NL:GRDHA:2018:2591). Bescherming tegen klimaatverandering valt onder het EVRM Het Hof is namelijk van oordeel dat op grond van artikel…

Lees meer

Een borgstelling kan in principe niet ontbonden worden. Wat kan de borg wel als de bank zijn zorgplicht schendt?

Pomper, Halbe | dinsdag 9 oktober 2018

Bij aanvraag van een zakelijke financiering vraagt de bank meer dan eens een borgstelling van bijvoorbeeld de directeur groot aandeelhouder. Kern van de borgstelling is dat als de bank tekort komt bij het terugkrijgen van de financiering, de borg kan worden aangesproken om (een deel van) het tekort aan te vullen. Als een bank onzorgvuldig…

Lees meer

De uitleg van een contract in de context van het aanbestedingsrecht

Zweers-te Raaij, Dorien | maandag 8 oktober 2018

Soms bevat een contract tussen een aanbestedende dienst en een ondernemer onduidelijkheden waarover een geschil kan ontstaan. Hoe moet die onduidelijkheid worden uitgelegd als het contract tot stand is gekomen na een aanbestedingsprocedure? Rechtbank Den Haag 7 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6510 Verlenging van een contract De aanbestedende dienst Avalex heeft na aanbesteding een contract gesloten met…

Lees meer

Van stoeptegels en struikelpartijen

Bolt, Anneke | donderdag 4 oktober 2018

Het komt regelmatig voor dat een gemeente een schadeclaim ontvangt van iemand die stelt over een losliggende of opstaande stoeptegel te zijn gevallen. Zeker wanneer iemand ongelukkig terecht komt, kan zo’n valpartij tot aanzienlijk letsel leiden. Juridisch een simpel geval zou je op het eerste gezicht denken. Maar is dat ook zo? Beoordelingskader Uitgangspunt is…

Lees meer

Vaststelling mate van arbeidsongeschiktheid oneerlijk beding?

Ruiter, Anita de | donderdag 4 oktober 2018

HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1800 In de polisvoorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige beroepsbeoefenaren staat vaak dat de verzekeraar aan de hand van rapportages van door hemzelf benoemde deskundigen de mate van arbeidsongeschiktheid vaststelt. Al meerdere malen is in de rechtspraak de vraag aan de orde gesteld of dit een oneerlijk beding is in de…

Lees meer