Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

De tijdelijke omgevingsvergunning: wanneer vangt de tienjaarstermijn aan?

Nijendaal, M.W. van | maandag 25 september 2017

In de uitspraak van 16 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2212) geeft de Afdeling meer duidelijkheid over de vraag welk moment bepalend is voor de aanvang van de tienjaarstermijn voor een tijdelijke omgevingsvergunning. De zaak spitst zich toe op de vraag of deze termijn aanvangt met de start van het illegale gebruik of op de datum van de…

Lees meer

ALERT | Verruiming e-health mogelijkheden in medisch specialistische zorg vanaf 2018

Brouwer, S.M. de, Leferink, B.M. | vrijdag 22 september 2017

Update DBC-pakket In april 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het DBC-pakket bestaande uit prestaties, tarieven en regelgeving voor de medisch specialistische zorg voor 1 januari 2018 vastgesteld (RZ18a). Op 12 september 2017 is een update (RZ18b) van het DBC-pakket door de NZa vastgesteld. De update bevat noodzakelijke wijzigingen en daarnaast ook beleidsmatige wijzigingen om…

Lees meer

Terugleveren na vernietiging gedoogplicht?

Kate, B.S. ten | maandag 11 september 2017

In zijn uitspraak van 24 juni 2013 zette de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2013:431) een streep door een aantal door het waterschap Brabantse Delta opgelegde gedoogplichten. Volgens de Afdeling hadden die gedoogplichten niet mogen worden opgelegd, omdat de belangen van de eigenaar onteigening vorderden. Kennelijk was op dat moment het werk waarvoor de gedoogplichten waren opgelegd al uitgevoerd.…

Lees meer

Kort geding: ingebruikneming vooruitlopend op onteigening

Kate, B.S. ten | maandag 11 september 2017

De provincie Limburg vorderde de onteigening van een aantal percelen ten behoeve van de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Op 8 februari 2017 werd de onteigening uitgesproken. Een tegen dit vonnis ingesteld cassatieberoep werd door de onteigende niet doorgezet. Wel werd op 8 mei 2017, precies drie maanden na het vonnis, hoger beroep ingesteld.…

Lees meer

Vera Textor geïnterviewd over uitspraak luchtkwaliteit

Textor, V.A. | vrijdag 8 september 2017

Op 7 september jl. deed de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag een uitspraak in het kort geding van Milieudefensie en Stichting Adem tegen de Staat. De voorzieningenrechter veroordeelt de Staat om een luchtkwaliteitsplan vast te stellen dat aan de Europese en Nederlandse regelgeving voldoet. Het plan moet maatregelen bevatten die ervoor zorgen dat alle…

Lees meer

Vera Textor in Magna Charta Magazine over schaarse vergunningen

Textor, V.A. | vrijdag 8 september 2017

Vera Textor staat met een artikel over schaarse vergunningen in de juli-editie van Magna Charta. Daarnaast schreef Vera ook mee aan het voorwoord van deze uitgave met als thema het Omgevingsrecht. Schaarse vergunningen, een actueel onderwerp Vera’s artikel over schaarse vergunningen is erg actueel. Vera: “Als er schaarse rechten, zoals vergunningen, gedoogverklaringen,  subsidies etc. te…

Lees meer

Verjaring bij samenloop van verzekeringen

Dorhout Mees, T.J. | donderdag 7 september 2017

De Rechtbank Amsterdam heeft op 2 augustus 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5533 een interessante uitspraak gedaan over een aantal verzekeringsrechtelijke kwesties, waarvan de meest opmerkelijke is de uitspraak over verjaring bij samenloop op grond van een regresvordering uit artikel 7:961 lid 3 BW. Het betrof samenloop tussen de aansprakelijkheidsverzekering van een aannemer en de CAR-verzekering waarop diezelfde aannemer…

Lees meer

Afdeling verduidelijkt het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’

Nijendaal, M.W. van, Textor, V.A. | donderdag 7 september 2017

In de uitspraak van 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:737) heeft de Afdeling voor het eerst geoordeeld dat appellanten bij besluiten over activiteiten in het omgevingsrecht slechts belanghebbende zijn voor zover zij ‘gevolgen van enige betekenis’ van het besluit ondervinden. In de jurisprudentie bleef echter onduidelijk wanneer er sprake is van gevolgen van enige betekenis. Met de…

Lees meer

Tessa van den Ende benoemd tot voorzitter Geschilleninstantie Mondzorg

donderdag 7 september 2017

Onlangs is Tessa benoemd tot voorzitter van de Geschilleninstantie Mondzorg. Als cliënt heeft u vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) toegang tot een laagdrempelige en effectieve ondersteuning bij geschillen met uw zorgaanbieder. De geschilleninstantie is gemachtigd bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen partijen te komen. De benoeming…

Lees meer

Nysingh doet mee aan Swim to Fight Cancer Apeldoorn

woensdag 6 september 2017

Op zondag 17 september doet Nysingh met een team mee aan de tweede editie van Swim to Fight Cancer Apeldoorn – hét zwemevenement waarin de strijd wordt aangegaan tegen kanker. Word ook donateur “We vinden het fantastisch om op een sportieve manier het onderzoek naar kanker verder mogelijk te kunnen maken en dragen graag een…

Lees meer

Nysingh sponsor van de Gelre Ziekenhuizen Fietstocht

woensdag 6 september 2017

Op zaterdag 2 september vond de Gelre Ziekenhuizen Fietstocht plaats rondom Apeldoorn. Net als voorgaande jaren was Nysingh sponsor van deze fietstocht. Dit jaar verzorgden wij naast het fruit en water voor de deelnemers, ook de groepsprijzen voor de grootste deelnemende groepen. De Gelre ziekenhuizen Fietstocht is voor íedereen. Zowel mountainbikers als racers en recreanten…

Lees meer

Afwijking van advies onrendabele top

Kate, B.S. ten | dinsdag 5 september 2017

In zijn arrest van 25 juli 2017 heeft het Gerechtshof Den Haag een veel hogere vergoeding toegekend wegens een onrendabele top dan door de rechtbankdeskundigen was geadviseerd. Voorgeschiedenis: De gemeente Westland onteigende een deel van een glastuinbouwbedrijf. De schadeloosstelling werd berekend op basis van het uitgangspunt dat de eigenaar een vervangend object zou aankopen en dat…

Lees meer

Breekt het Hof traditie met betrekking tot de goeder trouw bij verkrijgende verjaring van registergoederen?

Beek, F.J. van, Fluitsma, J.M. | maandag 4 september 2017

Het verjaringsrecht blijft de gemoederen in beweging brengen. Nadat de Hoge Raad eerder dit jaar een belangrijk hoofdstuk aan dit leerstuk toevoegde – zie het artikel ‘Verjaarde grond weer terug’ van 16 maart 2017 – heeft afgelopen week het Hof ‘s-Hertogenbosch (15 augustus 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3624) een uitspraak gedaan die op het eerste gezicht af lijkt te…

Lees meer

ALERT | Beleidsregel meldplicht geweld tussen cliënten in zorgrelatie

Brouwer, S.M. de, Leferink, B.M. | vrijdag 25 augustus 2017

Aanleiding beleidsregel De Jeugdwet en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplichten jeugdhulpaanbieders en zorgaanbieders geweld tussen cliënten in de zorgrelatie binnen drie dagen bij de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie Veiligheid en Justitie en/of de Inspectie voor de Gezondheidszorg te melden. Onder geweld in de zorgrelatie wordt verstaan het seksueel binnendringen van het…

Lees meer

Tekortschieten verzekeraar door niet rechtstreeks verzenden van de beëindigingsmededeling aan de verzekeringnemer

Joosten, J.E.G. | vrijdag 25 augustus 2017

Dit arrest van het gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2017:2075) bevestigt wederom de omvangrijke zorgplicht van verzekeraars. Appellant heeft bij Nationale-Nederlanden een opstalverzekering afgesloten, die omstreeks 1995 bij X & Y. is ondergebracht. Sindsdien is X & Y opgetreden als zelfstandig tussenpersoon voor appellant. Uit het polisblad van de opstalverzekering 2012 blijkt dat de verzekering is aangegaan tot…

Lees meer

Ontwerp onteigeningsbesluit statusloos model?

Roos, J. de | woensdag 16 augustus 2017

In het ontwerp onteigeningsbesluit wordt in beginsel niet uitdrukkelijk aandacht besteed aan individuele belanghebbenden. Tegen het ontwerpbesluit dat heeft geresulteerd in het Koninklijk Besluit van 31 maart 2017 (gepubliceerd op 6 juli 2017) is als zienswijze naar voren gebracht dat het slechts een statusloos model van een onteigenings-KB is. Daarmee zou het in strijd zijn…

Lees meer

Verruimde toepassing van het vertrouwensbeginsel?

Kruisselbrink, M.R. | woensdag 16 augustus 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 19 juli 2017 een aardige uitspraak gedaan over het vertrouwensbeginsel en de toepassing daarvan (AbRS 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1946). Specifiek draait het in deze uitspraak om de vraag of er ook aan toezeggingen van ambtenaren rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend. Het gaat…

Lees meer

Verleggen kabels onteigening Blankenburgverbinding

Andel, R.C.K. van | woensdag 16 augustus 2017

In de Staatscourant van 11 juli 2017 is gepubliceerd het Koninklijk Besluit van 14 juni 2017 (nr. 201700975) voor de onteigening ten behoeve van de Blankenburgverbinding. De onteigening wordt verzocht om de realisatie mogelijk te maken van de Blankenburgverbinding. Dit betreft de aanleg van een nieuwe rijksweg A24 tussen de rijkswegen A20 ten westen van…

Lees meer