Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Ontwerp onteigeningsbesluit statusloos model?

Roos, J. de | woensdag 16 augustus 2017

In het ontwerp onteigeningsbesluit wordt in beginsel niet uitdrukkelijk aandacht besteed aan individuele belanghebbenden. Tegen het ontwerpbesluit dat heeft geresulteerd in het Koninklijk Besluit van 31 maart 2017 (gepubliceerd op 6 juli 2017) is als zienswijze naar voren gebracht dat het slechts een statusloos model van een onteigenings-KB is. Daarmee zou het in strijd zijn…

Lees meer

Verruimde toepassing van het vertrouwensbeginsel?

Kruisselbrink, M.R. | woensdag 16 augustus 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 19 juli 2017 een aardige uitspraak gedaan over het vertrouwensbeginsel en de toepassing daarvan (AbRS 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1946). Specifiek draait het in deze uitspraak om de vraag of er ook aan toezeggingen van ambtenaren rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend. Het gaat…

Lees meer

Verleggen kabels onteigening Blankenburgverbinding

Andel, R.C.K. van | woensdag 16 augustus 2017

In de Staatscourant van 11 juli 2017 is gepubliceerd het Koninklijk Besluit van 14 juni 2017 (nr. 201700975) voor de onteigening ten behoeve van de Blankenburgverbinding. De onteigening wordt verzocht om de realisatie mogelijk te maken van de Blankenburgverbinding. Dit betreft de aanleg van een nieuwe rijksweg A24 tussen de rijkswegen A20 ten westen van…

Lees meer

Wordt overgang van onderneming de ‘ondergang’ van een onderneming?

Nijhuis, C.A.M. | dinsdag 15 augustus 2017

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 22 juni 2017 in de Smalsteps-zaak geoordeeld dat werknemers worden beschermd wegens ‘overgang van onderneming’ bij een via een pre-pack procedure voorbereide doorstart in een faillissement. Zijn de werknemers (en schuldeisers) van de gefailleerde onderneming hiermee  gebaat? Uiteindelijk waarschijnlijk niet. Sinds het faillissement van de Estro…

Lees meer

Nysingh online seminar “Algemene voorwaarden in de praktijk”

woensdag 9 augustus 2017

Dinsdag 12 september a.s. van 11:00 – 12:00 uur organiseren wij weer een online seminar ‘Algemene voorwaarden in de praktijk’. U gebruikt algemene voorwaarden om uw aansprakelijkheid voor schade te beperken. Hoe zorgt u ervoor dat u met succes een beroep kunt doen op uw algemene voorwaarden? Hoe en wanneer verklaart u algemene voorwaarden van toepassing?…

Lees meer

De failliete huurder en leegstandschade – vervolgd

Quint, H.R. | dinsdag 8 augustus 2017

Als een huurder failliet gaat, geeft de wet zowel de verhuurder als de curator van de huurder het recht elke huurovereenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van maximaal drie maanden. Ook als de huurovereenkomst zonder die opzegging nog een hele tijd zou doorlopen. De Hoge Raad heeft al geruime tijd geleden beslist dat de…

Lees meer

Save the date: Goed bestuur in de zorg: Hoe doet u dat?

maandag 24 juli 2017

Op woensdag 8 november organiseren BNR Nieuwsradio en Nysingh advocaten-notarissen het BNR-debat ‘Goed bestuur in de zorg: Hoe doet u dat?’. Wij nodigen u graag uit hierbij aanwezig te zijn. Bestuurders en toezichthouders in de zorg staan volop in de schijnwerpers. Door nieuwe wet- en regelgeving en veranderende eisen rond bijvoorbeeld governance, transparantie en medezeggenschap…

Lees meer

Eis van zelfbewoning bij pacht

Roos, J. de, Speelman, E.I. | maandag 24 juli 2017

Recentelijk heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een tweetal arresten gewezen waarin de eis van zelfbewoning van de agrarische woning centraal stond. In beide gevallen vorderde de verpachter ontbinding van de pachtovereenkomst, omdat de pachter zou zijn tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de pachtovereenkomst door niet zelf de agrarische woning te bewonen. In het…

Lees meer

Na inschrijving nog een beroep doen op een derde: een voor herstel vatbare fout?

Zweers-te Raaij, T.G. | dinsdag 18 juli 2017

Er is inmiddels veel Europese en nationale jurisprudentie verschenen over de vraag onder welke omstandigheden een fout in de inschrijving na sluiting van de inschrijvingstermijn in een Europese aanbestedingsprocedure mag worden hersteld. De ‘standaardarresten’ SAG Slovensko (HvJ EU 29 maart 2012, C‑599/10) en Manova (HvJ EU 10 oktober 2013, C-336/12) over toelaatbaarheid van het verduidelijken, aanvullen en…

Lees meer

Verrekening van over en weer toegewezen vorderingen: mag dat?

Klostermann, W.E.M. | dinsdag 18 juli 2017

In bouwgeschillen komt het vaak voor dat de opdrachtgever en de aannemer over en weer vorderingen instellen tegen elkaar. De vorderingen van de opdrachtgever hebben meestal betrekking op vertragingsschade (‘korting’) of andere schade. De vorderingen van de aannemer hebben meestal betrekking op (betwist) meerwerk, kostenverhogende omstandigheden en dergelijke. Welk rentepercentage is van toepassing? Een simpele…

Lees meer

Planschade: waardevermindering door onbestemde angst

Kate, B.S. ten | dinsdag 11 juli 2017

ABRvS 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1752, ECLI:NL:RVS:2017:1754, ECLI:NL:RVS:2017:1756, ECLI:NL:RVS:2017:1761 De Minister van EZ moest beslissen over een verzoek om vergoeding van planschade in verband met een door hem vastgesteld rijksinpassingsplan (RIP). Dat RIP maakte de aanleg van een nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsverbinding mogelijk. Bij de vaststelling van de schade liet de Minister buiten beschouwing de waardevermindering die…

Lees meer

Hof Den Haag doet langverwachte uitspraak in ‘Mothers of Srebrenica’-zaak

Fluitsma, J.M. | dinsdag 11 juli 2017

‘Met het assisteren in de evacuatie van de mannelijke vluchtelingen die op het compound van Dutchbat verbleven, heeft de Nederlandse Staat hen een 30% kans ontnomen om aan de onmenselijke behandelingen en executies te ontkomen.’ Op 27 juni heeft het Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2017:1761) een cruciale uitspraak gedaan in de zaak van de nabestaanden van slachtoffers…

Lees meer

De revival van de Wet voorkeursrecht gemeenten

Roos, J. de | maandag 10 juli 2017

Het vestigen van een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is weer in trek. Steeds vaker maakt de overheid weer gebruik van dit instrument om zich een betere positie op de grondmarkt te verschaffen en prijsopdrijving te beperken. Naar verwachting zal wederom een verschuiving gaan plaatsvinden in het soort procedures dat hierover…

Lees meer

Is schade uit verboden activiteiten verhaalbaar?

Ceulen, E.P. | woensdag 5 juli 2017

De politie mag bij het opsporen van strafbare feiten strafvorderlijke dwangmiddelen gebruiken. De toepassing van een dwangmiddel is rechtmatig en dus toegestaan indien sprake is van een verdenking, dat wil zeggen; een uit feiten en omstandigheden voortvloeiend redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. Ontbreekt een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit…

Lees meer

Toepasselijkheid algemene voorwaarden door verwijzing op facturen

Burg, J. van der | dinsdag 4 juli 2017

Het Gerechtshof Den Haag heeft in een arrest van 20 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3717 beslist dat, in een geval waarin professionele partijen met elkaar hebben gecontracteerd en dat ook voordien al lange tijd deden, een verwijzing naar algemene voorwaarden op facturen voldoende is voor het aannemen van toepasselijkheid daarvan. Het Hof vindt verder het beroep op een…

Lees meer

Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen met ingang van 1 juli jl. in werking getreden

Poelsema, M. | dinsdag 4 juli 2017

De wetswijziging houdt in dat in een overeenkomst tussen een grote onderneming en een MKB onderneming of zelfstandig ondernemer geen langere betaaltermijn dan 60 dagen mag worden overeengekomen. Dat geldt als de grote partij de rol van afnemer vervult en de kleine partij de rol van leverancier of dienstverlener. Deze wetswijziging kan grote financiële gevolgen…

Lees meer

Fors hogere vergoeding voor verkeerd ontslag op staande voet

Krijgsman, J. | dinsdag 4 juli 2017

Een ontslag op staande voet dat niet volgens de regels van de kunst is gegeven, bijvoorbeeld omdat een dringende reden ontbreekt of omdat het niet snel genoeg is verleend, kan in het vervolg tot een fors hogere vergoeding voor de werknemer leiden. Op vrijdag 30 juni jl. heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan…

Lees meer

KB Maaspark Well: minnelijk overleg met ontgronder

Andel, R.C.K. van | donderdag 29 juni 2017

Het KB Maaspark Well betreft een onteigening voor ontgronding en rivierverruiming. Onder meer komt de vraag aan bod namens wie de (externe) grondverwerver heeft onderhandeld, namens de gemeente of de ontgronder? Werk waarvoor onteigend wordt: De raad van de gemeente Bergen heeft verzocht om gronden ter onteigening aan te wijzen om het bestemmingsplan Maaspark Well,…

Lees meer

Wees bedacht op de bedenktijd

Dutmer, E.M. | woensdag 28 juni 2017

De particuliere koper van een woning geniet bijzondere bescherming. Die bescherming bestaat er uit dat de koopovereenkomst schriftelijk moet worden aangegaan. Daarnaast heeft de particuliere koper een bedenktijd van (ten minste) drie dagen. Daarmee wordt de particuliere koper beschermd tegen een onverhoedse aankoop en kan hij de bedenktijd gebruiken om het getekende schriftelijke stuk te…

Lees meer

Overheidsmaatregelen voor religieuze instellingen kunnen staatssteun opleveren

Belhadj, E. | woensdag 28 juni 2017

Zijn de staatssteunregels van toepassing op een belastingvrijstelling van de overheid ten aanzien van de Katholieke Kerk wanneer die vrijstelling ook geldt voor activiteiten die geen strikt religieus doel hebben? Over deze vraag heeft het Hof van Justitie zich gisteren uitgelaten in een arrest. Het Hof oordeelt dat de vrijstelling inderdaad staatssteun kan opleveren voor…

Lees meer