Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

55% van GGZ zorgaanbieders heeft tot nu toe wachttijdgegevens aangeleverd aan Vektis

Hoogeterp, E.E., Leferink, B.M. | vrijdag 16 februari 2018

In januari 2018 heeft 55% van alle GGZ zorgaanbieders informatie over wachttijden in de GGZ bij Vektis aangeleverd. De laatste jaren signaleerde de NZa oplopende wachttijden in de GGZ, hetgeen zij onwenselijk achtte. De NZa heeft daarom de Transparantieregeling zorgaanbieders ggz vastgesteld waarin maatregelen zijn getroffen, met als doel de beschikbaarheid van wachttijdinformatie te vergroten.…

Lees meer

Recente ontwikkelingen: Inwerkingtreding Wet verbetering functioneren VvE’s & standaard bouwkundig voorbehoud in NVM koopovereenkomst woningen

Vels, M. | donderdag 15 februari 2018

Vanaf 1 januari jl. dienen vereniging van eigenaars (hierna: VvE’s) jaarlijks een minimale reservering te doen voor het reservefonds. VvE’s zijn bevoegd om geldleningen af te sluiten, tenzij in het splitsingsreglement anders is bepaald. Bij de verkoop en overdracht van een appartementsrecht gaat de aansprakelijkheid voor deze VvE-schuld over op de nieuwe eigenaar. Vanaf 1…

Lees meer

Faillissement Tuunte: Wel of geen overgang van onderneming?

Wevers, M. | donderdag 8 februari 2018

Overgang van onderneming Indien een onderneming wordt overgedragen aan een andere partij gaan de werknemers met behoud van hun rechten en verplichtingen automatisch mee over naar de verkrijger en wordt de verkrijger de nieuwe werkgever. De oude werkgever is gedurende een jaar na de overgang naast de verkrijger hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de…

Lees meer

Update aardbevingsdossier Groningen

Kate, B.S. ten, Lubach, R.D. | woensdag 7 februari 2018

Sinds de aardbeving van Huizinge van 16 augustus 2012 heeft de aarde onder Groningen niet meer zo geschud als op 8 januari 2018, toen een beving van 3,4 op de schaal van Richter werd gemeten met als epicentrum het dorpje Zeerijp. Anders dan de beving van Huizinge in 2012, heeft de beving van Zeerijp ook…

Lees meer

Stuitende werking van onderhandelingen?

Beek, F.J. van, Fluitsma, J.M. | woensdag 7 februari 2018

In zijn uitspraak van 26 januari jl. heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:111) zich uitgelaten over de vraag of een vordering uit onrechtmatige daad was verjaard. In deze bijdrage zullen wij ingaan op de door de Hoge Raad behandelde vraag of de gemeente zich op het leerstuk van verjaring mocht beroepen, nadat zij uitgebreid over die vordering…

Lees meer

Misbruik inkoopmacht door supermarkt bevestigd door rechter

Belhadj, E., Dekker, C.T. | dinsdag 6 februari 2018

De Duitse mededingingsautoriteit, Bundeskartellamt, oordeelde in 2014 dat de eisen die supermarktketen EDEKA stelde aan haar leveranciers, misbruik van haar positie opleverden. Die eisen werden (met terugwerkende kracht) gesteld na overname van de winkels van Plus door EDEKA. Het ging o.a. om aanpassing van de inkoopvoorwaarden van EDEKA aan die van Plus, aanpassing van de…

Lees meer

Verschuldigde omzetbelasting bij uitverkoop in faillissementen geen boedelschuld

Wevers, M. | dinsdag 6 februari 2018

De afgelopen jaren zijn tal van winkelketens in staat van faillissement komen te verkeren, zoals DA, McGregor, Miss Etam, MS Mode, Scheer & Foppen en recentelijk de Kijkshop. In de praktijk gaan de winkels na enkele dagen weer open en wordt de resterende voorraad verkocht aan consumenten. In nagenoeg alle gevallen zijn de voorraden verpand…

Lees meer

Wetsvoorstel terugvordering staatssteun aangenomen door Tweede Kamer

Belhadj, E., Dekker, C.T. | maandag 5 februari 2018

Op 1 februari 2018 is het wetsvoorstel “Wet terugvordering staatssteun” aangenomen door de Tweede Kamer. Wij hebben reeds eerder bericht over dit wetsvoorstel en hebben ook onze reactie gegeven over het wetsvoorstel tijdens de internetconsultatie (zie ook MvT p. 23 waar Nysingh wordt genoemd). Deze wet voorziet in een zelfstandige nationaalrechtelijke grondslag voor de terugvordering…

Lees meer

Schadeloosstelling gedoogplicht BP niet naar analogie Onteigeningswet

Roos, J. de | donderdag 1 februari 2018

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 23 januari 2018 een opmerkelijk arrest gewezen over de wijze waarop de schadeloosstelling moet worden begroot die het gevolg is van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP). Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch overwoog in zijn arrest van 16 juni 2009 dat ‘de BP voorziet in een (…) financiële compensatie…

Lees meer

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in januari 2018

Andel, R.C.K. van | woensdag 31 januari 2018

In januari 2018 zijn zes KB’s gepubliceerd met onder meer aandacht voor een aanstaande herziening bestemmingsplan, samenloop Wvg en onteigening en het minnelijk overleg. – KB van 11 december 2017 Realisatie van deelproject 1 van het stationsgebied Driebergen-Zeist; – KB van 15 november 2017 Realisatie van deelproject 2b van het stationsgebied Driebergen-Zeist; – KB van…

Lees meer

Hof van Justitie: Dienstenrichtlijn van toepassing op detailhandel

Kruisselbrink, M.R., Tunnissen, M.J. | woensdag 31 januari 2018

Het Hof van Justitie heeft in het arrest van 30 januari 2018 (ECLI:EU:C:2018:44) de prejudiciële vragen beantwoord die door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) aan het Hof zijn voorgelegd over de Europese Dienstenrichtlijn (richtlijn 2006/123) in relatie tot detailhandel in goederen. De Dienstenrichtlijn heeft als doelstelling dat dienstverleners in de Europese…

Lees meer

Is schade uit verboden activiteiten verhaalbaar? Het vervolg!

Ceulen, E.P. | dinsdag 30 januari 2018

Op 18 april 2017 verscheen een vonnis van de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (niet gepubliceerd, zaak/rolnummer: 5240663 CV EXPL 16-10337) waarin de vraag centraal stond of schade uit verboden activiteiten kan worden verhaald. In deze bijdrage komt de uitkomst van het hoger beroep tegen dit vonnis aan bod. Waar ging deze kwestie ook alweer…

Lees meer

Directeur omgevingsdienst belanghebbende bij handhavingsbeslissing

Meijer, J.H. | maandag 29 januari 2018

Ingevolge artikel 257ba van het Wetboek van Strafvordering heeft de directeur van de omgevingsdienst (Regionale Uitvoeringsdienst) de bevoegdheid om een strafbeschikking uit te vaardigen, indien iemand wettelijke regels over het verwijderen van asbest overtreedt. Een instelling die op grond van artikel 20, tweede lid Arbeidsomstandighedenwet is aangewezen als certificerende instelling, mag certificaten uitreiken aan bedrijven,…

Lees meer

De formulering van het ‘publiekrechtelijk voorbehoud’ ten aanzien van een inspanningsverplichting van de overheid

Haccou, P.L.G. | maandag 29 januari 2018

Het komt in de praktijk nogal eens voor dat overheden met marktpartijen overeenkomsten sluiten over een project, waaraan door die overheid vanuit de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid medewerking moet worden verleend. De overheid neemt dan vaak een inspanningsverplichting op zich om een project in publiekrechtelijke zin mogelijk te maken. Veelal gaat deze inspanningsverplichting vergezeld van een bepaling…

Lees meer

Wijziging van de Awb en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht

Kate, B.S. ten, Tunnissen, M.J. | donderdag 25 januari 2018

Op 17 januari 2018 is het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht voor consultatie ter inzage gelegd. Dit wetsvoorstel vervangt de huidige regeling voor de coördinatie van samenhangende besluiten in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) door een…

Lees meer

Medezeggenschap en de Wmcz 2018

Ende, T.A.M. van den | donderdag 25 januari 2018

Tessa van den Ende blogt op Skipr. De nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten, de Wmcz 2018, zijn voor de kerst ter behandeling aan de Tweede Kamer gestuurd. In de huidige Wmcz is de reikwijdte van de medezeggenschap gekoppeld aan de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). De toelating op grond van de Wtzi…

Lees meer

Nieuwe wet brengt huwelijksbootje ondernemers in onstuimig vaarwater

Hommes-Kuijer, A.M.J. | dinsdag 23 januari 2018

Sinds 1 januari 2018 is er een nieuw huwelijksvermogensrecht in werking getreden dat gevolgen heeft voor zowel nieuwe als bestaande huwelijken van ondernemers. Notaris Angelique Hommes zoomt in op de nieuwe regels en geeft advies over de gevolgen. Angelique vertelt hierover in het blad voor Familiebedrijven Fambizz. Het volledige artikel leest u hier

Lees meer

Smartengeld bij dwarslaesie anno 2018; de Rechtbank Noord-Nederland spreekt meervoudig

Spronck, M.T. | dinsdag 23 januari 2018

De Rechtbank Noord-Nederland heeft in een deelgeschil een beschikking afgegeven d.d. 18 januari 2018 (zaaknummer C/18/177110/HARK17-165). Verzoekster overkwam een ernstig verkeersongeval toen zij in een groep met fietsers werd aangereden door een tegemoetkomende tractorcombinatie die over haar lichaam is heengereden. De bestuurder van de tractor reed door. Verzoekster liep een hoge dwarslaesie op, is rolstoelgebonden…

Lees meer

Handhavend optreden kan onevenredig zijn

Textor, V.A. | dinsdag 23 januari 2018

In deze uitspraak (ABRvS 10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:34) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) dat moet worden afgezien van handhavend optreden, omdat het handhavend optreden onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen. Dit komt in de praktijk heel weinig voor. Om die reden is het interessant om deze…

Lees meer

Meer weten over Intellectuele Eigendom in de mode? Nysingh is vandaag aanwezig op de Modefabriek

Egmond, P-A.T.A.M. van, Fokkens, T., Weijs, H.W. de | maandag 22 januari 2018

Modefabriek is een toonaangevend en inspirerend modevakevenement in de RAI in Amsterdam. Vandaag zijn onze Intellectuele Eigendom specialisten aanwezig. Wil je hen ontmoeten of even spreken? Bel met 026 – 357 5742 of stuur een e-mail aan: hemke.deweijs@nysingh.nl, pim-andre.vanegmond@nysingh.nl of tjibbe.fokkens@nysingh.nl. Zij ontmoeten je graag. Meer informatie over onze ervaring leest u hier. Bij Innovatie, Design &…

Lees meer