Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Verbetering van de positie van schuldeisers bij turboliquidatie staat op de agenda van de Minister van Rechtsbescherming

Poelsema, Marloes | dinsdag 8 oktober 2019

De Minister voor Rechtsbescherming bereidt een wetsvoorstel voor ter verbetering van de positie van schuldeisers bij turboliquidatie. De Minister kondigde dat aan in de Kamerbrief d.d. 7 oktober jl. De wettelijke mogelijkheid van turboliquidatie van rechtspersonen is in 1994 ingevoerd om misbruik van inactieve rechtspersonen te voorkomen. Zo kunnen rechtspersonen niet alleen eenvoudig worden opgericht,…

Lees meer

Modernisering personenvennootschapsrecht: wat houdt het nieuwe wetsvoorstel in?

Vels, Marjolein | woensdag 24 juli 2019

Op 21 februari jl. is het voorontwerp van het Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen (hierna: Wetsvoorstel) ter consultatie voorgelegd. Hiermee wordt beoogd een moderne, eenvoudige en duidelijke regeling in te voeren. Dit zijn de belangrijkste zes wijzigingen: elke personenvennootschap krijgt rechtspersoonlijkheid; het verschil in aansprakelijkheid tussen vennoten in een vennootschap onder firma (hierna: VOF) en maatschap verdwijnt.…

Lees meer

Garantieverstrekking en verplichte verzekeringen: let op regelgeving verzekeringen!

Zwart, Stijn de | dinsdag 2 juli 2019

Als ondernemingen extra garantie aanbieden op hun producten is mogelijk sprake van verzekeren. In deze gevallen moet voldaan worden aan de regels voor verzekeren uit de Wet op het financieel toezicht (Wft), gebaseerd op de Richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD). De AFM en DNB houden toezicht op deze regelgeving en kunnen boetes opleggen. Verzekering gedefinieerd Met name…

Lees meer

Kan een werknemer zich bij een faillissement van een vof bij voorrang verhalen op het vermogen van de vennoten?

Pennings, Stijn, Wevers, Maarten | woensdag 29 mei 2019

In geval van een faillissement zal een curator in nagenoeg alle gevallen overgaan tot het ontslag van het personeel. De boedel heeft immers onvoldoende financiële middelen om de lonen te kunnen voldoen. Bij het ontslag dient een curator de geldende opzegtermijn in acht te nemen. Wanneer het UWV na faillietverklaring van de werkgever op de…

Lees meer

Juridische fusie: start op tijd en let op de termijnen!

Terhorst, Bart | donderdag 16 mei 2019

Een ondernemingsstructuur bestaat vaak uit meerdere vennootschappen (BV’s). Stelt u zich als ondernemer eens de vraag of al die vennootschappen nog een functie hebben. Misschien zitten er “slapende BV’s” bij? U betaalt jaarlijks voor het in stand houden van vennootschappen. Zoals voor het doen van aangiften, opstellen van de jaarrekening en inschrijvingen in het handelsregister.…

Lees meer

Internationaal contracteren

Klein, Rob | woensdag 15 mei 2019

Internationale handel, open grenzen, één Europa. Althans, nog wel. Hoe de Brexit zal uitpakken, is vooralsnog volstrekt onduidelijk. Handel met contractspartijen uit het Verenigd Koninkrijk zal in de nabije toekomst vermoedelijk een andere dimensie krijgen. De tijd zal het leren. Wat blijft, is dat menig ondernemer er vroeg of laat mee wordt geconfronteerd dat hij…

Lees meer

Zelf faillissement aanvragen van een vennootschap kan ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ zijn

Nijhuis, Carla | dinsdag 7 mei 2019

Onlangs moest de Hoge Raad de vraag beantwoorden of eigen aangifte kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Dat kan. In zijn algemeenheid geldt dat bij een faillissement iedere bestuurder aansprakelijk kan zijn voor het tekort in een faillissementsboedel. Een voorwaarde hiervoor is dat een bestuurder zijn taak dan ‘kennelijk onbehoorlijk’ moet hebben vervuld én aannemelijk…

Lees meer

Het UBO-register: gevolgen voor de privacy van ondernemers

Vels, Marjolein | vrijdag 3 mei 2019

Essentie Met ingang van 10 januari 2020 worden de eigenaren van- of personen die de zeggenschap hebben in een vennootschap of andere juridische entiteit in een openbaar register geregistreerd: het UBO-register. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de privacy van deze personen. Het wetsvoorstel om dit in te voeren is op 6 april jl. ingediend bij…

Lees meer

Einde aan de slapende dienstverbanden? Of: heeft iedere werknemer na twee jaar ziekte recht op opzegging van de arbeidsovereenkomst en op de transitievergoeding?

Krijgsman, Jolanda | donderdag 4 april 2019

Kort na elkaar zijn twee uitspraken gepubliceerd met tegenstrijdige antwoorden op deze vragen. In de ene zaak werd de werkgever veroordeeld tot opzegging van de arbeidsovereenkomst met een meer dan twee jaar arbeidsongeschikte werknemer, in de andere zaak oordeelde de kantonrechter dat het ook na de invoering van de Wet compensatie transitievergoeding nog steeds behoort…

Lees meer

The Netherlands Commercial Court: het is bijna zover!

Poelsema, Marloes | vrijdag 14 december 2018

De Eerste Kamer heeft op 11 december 2018 ingestemd met wetgeving die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt. Deze uitkomst is het sluitstuk in de oprichting van de Netherlands Commercial Court (“NCC”), een rechtbank gespecialiseerd in complexe internationale handelszaken. De nieuwe gespecialiseerde voorziening wordt gevormd door een bijzondere kamer van de rechtbank Amsterdam (de NCC) en een…

Lees meer

Onjuiste mededelingen of verzwijging door slachtoffer

Zwart, Stijn de | dinsdag 11 december 2018

Terugkijkend op het afgelopen jaar en voorzichtig vooruitkijkend, behandel ik in deze bijdrage de opzettelijk misleidende mededelingen van een derde jegens verzekeraar. Een onderwerp waarover de Hoge Raad dit jaar oordeelde dat verzekeraar zich tegenover de derde niet kan beroepen op verval van uitkering ex artikel 7:941 lid 5 BW. Allianz c.s./X – Geen analoge…

Lees meer

Alert | Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen – recente ontwikkelingen

Leur, Joris de, Poelsema, Marloes | woensdag 28 november 2018

Het is lange tijd stil gebleven rondom het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen dat op 8 juni 2016 werd ingediend bij de Tweede Kamer. Veel zorginstellingen hebben de stichting als rechtsvorm en dus zou met de nieuwe wet het algemene wettelijk kader voor die instellingen wijzigen. Hoewel de inwerkingtreding nog altijd niet in zicht is,…

Lees meer

Reprise: is VPL-premie nu wel of geen altijd bezoldiging in de zin van de WNT?

Baremans, Astrid | donderdag 8 november 2018

Reactie van het Ministerie van BZK op de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, 13 augustus 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3869 WNT – Valt overgangspremie vroegpensioen nu wel of niet onder bezoldiging? Om het geheugen op te frissen: in augustus 2018 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan over de vraag of de overgangspremie VPL (Wet VPL: Wet aanpassing…

Lees meer

Een borgstelling kan in principe niet ontbonden worden. Wat kan de borg wel als de bank zijn zorgplicht schendt?

Pomper, Halbe | dinsdag 9 oktober 2018

Bij aanvraag van een zakelijke financiering vraagt de bank meer dan eens een borgstelling van bijvoorbeeld de directeur groot aandeelhouder. Kern van de borgstelling is dat als de bank tekort komt bij het terugkrijgen van de financiering, de borg kan worden aangesproken om (een deel van) het tekort aan te vullen. Als een bank onzorgvuldig…

Lees meer

WNT – Valt overgangspremie vroegpensioen onder bezoldiging?

Baremans, Astrid | vrijdag 7 september 2018

Onlangs heeft de rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan (ECLI:NL:RBMNE:2018:3869) over de vraag of de overgangspremie VPL (Wet VPL: Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregeling) valt onder de bezoldiging als bedoeld in de Wet normering topinkomens (de “WNT”). De rechter komt tot de conclusie dat dit hier niet het geval is, omdat…

Lees meer

Het kabinet maakt een einde aan het verpandingsverbod!

Nijhuis, Carla | dinsdag 7 augustus 2018

Het wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden is in (internet)consultatie gegeven; tot en met 22 augustus 2018 kunt u hier aan deelnemen. Het verpandingsverbod is een doorn in het oog van kredietverstrekkers. Een kredietverstrekker wil graag zoveel mogelijk zekerheid dat het door haar verstrekte krediet ook daadwerkelijk wordt terugbetaald. Als zekerheid kan een kredietverstrekker onder meer een…

Lees meer

Energie-audit en energiebesparende maatregelen ook voor uw onderneming verplicht?

Kruisselbrink, Matthias | maandag 30 juli 2018

Voor u als ondernemer zijn er recent twee wetswijzigingen geweest die voor u van belang kunnen zijn: de energie-audit en de verplichting tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Energie-audit Allereerst de Energie-audit. Deze regeling bepaalt dat grote ondernemingen verplicht een energie-audit moeten uitvoeren. Het gaat dan om ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd en: meer…

Lees meer

Nysingh AVG-scan neemt twijfels weg

maandag 30 april 2018

Veel organisaties en bedrijven twijfelen over de stappen die gezet moeten worden voor de AVG en of de ondernomen stappen wel de juiste zijn. Om deze onzekerheid weg te nemen, ontwikkelden onze privacy specialisten de AVG-scan. U leest er meer over in dit artikel. Nu nog vragen veel organisaties zich af of alle gewenste activiteiten…

Lees meer

E-commerce & Privacy | Voorbereiden op de AVG in de praktijk

Ketting, Rutger | woensdag 25 april 2018

De digitale samenleving brengt ongekende mogelijkheden en kansen met zich mee. Daar weten e-commercebedrijven alles van. Maar door snelgroeiende technieken worden ook steeds meer persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. Deze ontwikkeling vraagt om moderne wetgeving. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – die vanaf 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt – voldoet aan deze…

Lees meer