Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Wetsvoorstel wijziging Awb in verband met de Omgevingswet

Kate, Bas ten | donderdag 29 augustus 2019

Op 22 juli jl. is het voorstel om de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aan te passen in verband met de Omgevingswet en de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Wns) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het voorstel bestaat uit drie onderdelen. Coördinatieregeling Voorgesteld wordt om de huidige coördinatieregeling in de Awb te vervangen door…

Lees meer

Minister geeft nadere toelichting proces inwerkingtreding Omgevingswet

Andel, Carola van, Tunnissen, Mark | vrijdag 26 april 2019

Welke stappen moeten gezet worden om de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking te laten treden? Uit de brief van Minister Ollongren aan de Eerste Kamer blijkt dat het aspect ‘uitvoerbaarheid’ van groot belang wordt geacht. De Minister maakt onderscheid tussen 1) uitvoerbaarheid van de regelgeving en 2) de vraag of de uitvoeringspraktijk voldoende…

Lees meer

VNG voorbeeldstructuur Omgevingsplan

Tunnissen, Mark | dinsdag 2 april 2019

De inwerkingtreding van de Omgevingswet en onderliggende regelgeving staat gepland op 1 januari 2021. Vanaf dat moment zullen de geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden vervangen door het omgevingsplan. Het omgevingsplan, dat een bredere reikwijdte heeft ten opzichte van bestemmingsplannen en beheersverordeningen, voorziet in een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en kan daarmee regels bevatten…

Lees meer

Planschade onder de omgevingswet

Klostermann, Wim | woensdag 21 september 2016

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft in haar brief van 19 mei 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 33 962, nr. 185) de contouren geschetst van de wijzigingen die de regering voornemens is in te voeren rond het planschaderecht bij inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. Deze wijzigingen zien er globaal als volgt uit: Anders dan onder…

Lees meer

Met de Omgevingswet gaat er veel veranderen, ook voor bedrijven in de food- en agrisector

Tunnissen, Mark | dinsdag 5 juli 2016

Bent u voornemens een nieuw bedrijfspand te bouwen, het bestaande pand uit te breiden of uw bedrijfsmatige milieuactiviteit(en) te veranderen? Dan is uitgangspunt dat u voor deze (ver)bouw en milieuactiviteiten moet beschikken over een omgevingsvergunning. De regels die in acht moeten worden genomen voor het verlenen van deze vergunning zijn op dit moment nog te…

Lees meer

Omgevingswet dit voorjaar in Staatsblad

Textor, Vera | dinsdag 5 april 2016

De Omgevingswet is onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. De publicatie van de aangenomen wet wordt naar verwachting in april of mei 2016 in het Staatsblad geplaatst. De Omgevingswet is onderdeel van de stelselherziening in het omgevingsrecht. Het toekomstige wettelijke stelsel wordt gevormd door de Omgevingswet en uitvoeringsregelgeving tezamen. De komende periode zal de uitvoeringsregelgeving…

Lees meer

Omgevingswet aangenomen: gemeentelijke omgevingsvisie nu ook verplicht

Textor, Vera | maandag 6 juli 2015

Iets meer dan een jaar nadat het wetsvoorstel voor de Omgevingswet door Minister Schultz van Haegen naar de Tweede Kamer is gestuurd, is het wetsvoorstel op 1 juli jl. aangenomen. Het wetsvoorstel wordt verder behandeld in de Eerste Kamer. Zie voor de hoofdlijnen van de Omgevingswet het artikel van Mark Tunnissen van 8 juli 2014.…

Lees meer