Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Invoering informatieplicht energiebesparing per 1 juli 2019

Demirkol, Özlem, Dussen, Erik van der | woensdag 26 juni 2019

Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat al enige tijd een verplichting voor bepaalde bedrijven, organisaties en instellingen tot het treffen van energiebesparende maatregelen; ‘de drijver van een inrichting’ dient op grond van artikel 2.15 Activiteitenbesluit alle energiebesparende maatregelen te treffen die zich in 5 jaar terug verdienen. Per 1 juli 2019 dienen deze inrichtingen tevens de informatieplicht…

Lees meer

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in aantocht   

Boonstra, Wouter, Demirkol, Özlem | maandag 27 mei 2019

De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van en het toezicht op bouwwerken te verbeteren. Ook wordt beoogd de privaatrechtelijke positie van de particuliere en zakelijke opdrachtgever te versterken. Betekenis van de wetswijzigingen Met de komst van deze wet vinden…

Lees meer

Circulair bouwen en juridische aandachtspunten

Dutmer, Edith | woensdag 15 mei 2019

Overheden en bedrijven richten zich steeds meer op het realiseren van een circulaire economie. De rijksoverheid heeft als doelstelling dat Nederland in 2050 een circulaire economie heeft. Producten worden dan zo ontworpen dat er minder grondstoffen worden gebruikt, dat de producten langer meegaan en dat afval weer als grondstof wordt ingezet. Vertaald naar de vastgoedsector:…

Lees meer

Kansen voor circulair bouwen in de Aanbestedingswet 2012

Mutsaers, Matthijs | vrijdag 10 mei 2019

Op 11 april jl. organiseerde de Marktgroep Overheid van Nysingh samen met de Stichting Circulair Bouwen in het prachtig verbouwde en duurzame Huis der Provincie in Arnhem een bijeenkomst met als titel ‘juridische risico’s en kansen voor circulair bouwen.’ Dit event was het eerste onderdeel van een serie congressen rondom het bredere thema ‘Circulair Bouwen.’…

Lees meer

Pas op met bouwplannen die onrechtmatige hinder veroorzaken!

Klostermann, Wim | vrijdag 10 mei 2019

Een ontwikkelaar in het noorden van het land heeft in een binnenstedelijk gebied een opbouw gerealiseerd op een garage, om daarin studenten te huisvesten. Hij heeft een omgevingsvergunning aangevraagd en gekregen. Die vergunning is onherroepelijk geworden. De opbouw is elf meter hoog geworden. Omwonenden zijn niet opgekomen tegen de omgevingsvergunning maar toen de bouw startte,…

Lees meer

Zelf faillissement aanvragen van een vennootschap kan ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ zijn

Nijhuis, Carla | dinsdag 7 mei 2019

Onlangs moest de Hoge Raad de vraag beantwoorden of eigen aangifte kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Dat kan. In zijn algemeenheid geldt dat bij een faillissement iedere bestuurder aansprakelijk kan zijn voor het tekort in een faillissementsboedel. Een voorwaarde hiervoor is dat een bestuurder zijn taak dan ‘kennelijk onbehoorlijk’ moet hebben vervuld én aannemelijk…

Lees meer

Wie draagt extra kosten van gasloos bouwen bij contracten gesloten voor 1 juli 2018?

Boonstra, Wouter | donderdag 17 januari 2019

Met de inwerkingtreding van de Wet voortgang energietransitie (Wet Vet) is de gasaansluitplicht per 1 juli 2018 komen te vervallen. Nieuwbouw mag in beginsel niet meer worden aangesloten op het gasnet wanneer ná 1 juli 2018 een omgevingsvergunning is aangevraagd. Al bestaande contracten lopen daarmee onder meer het risico op vertraging en extra kosten. Op…

Lees meer

Nysingh in drie categorieën op een tweede plek in de top 10 specialisaties zorgadvocaten

Dussen, Erik van der, Ende, Tessa van den, Kastelein, Willemien, Sijmons, Jaap | dinsdag 18 december 2018

Ook dit jaar hield Zorgvisie weer de verkiezing topadvocaten in de gezondheidszorg. Onze zorgspecialisten waren weer ruim vertegenwoordigd in de top 10-lijsten die per categorie zijn opgesteld. Hierin werden advocaten van Nysingh zeven keer genoemd, waarvan drie keer op de tweede plaats. Medisch Tuchtrecht In deze categorie staat Willemien Kastelein op de tweede plaats. Op…

Lees meer

De poortwachtersfunctie van de notaris (oftewel: over UBO, PEP en MOT)

Dutmer, Edith | dinsdag 11 december 2018

Nog niet zo lang geleden kwam een grote landelijke bank negatief in het nieuws, omdat zij haar rol als ‘poortwachter’ niet goed had vervuld. Deze bank had niet genoeg onderzoek gedaan naar de identiteit van haar rekeninghouders en naar de herkomst van geldstromen. Voor notarissen gelden soortgelijke plichten tot onderzoek als bij banken. Deze verplichtingen…

Lees meer

Gevolgen PAS-uitspraak voor de praktijk

Lubach, Rense, Textor, Vera | donderdag 8 november 2018

Op 7 november 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg prejudiciële vragen beantwoord over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) wilde van het Hof van Justitie weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn en dus juridisch houdbaar is.…

Lees meer

Reprise: is VPL-premie nu wel of geen altijd bezoldiging in de zin van de WNT?

Baremans, Astrid | donderdag 8 november 2018

Reactie van het Ministerie van BZK op de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, 13 augustus 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3869 WNT – Valt overgangspremie vroegpensioen nu wel of niet onder bezoldiging? Om het geheugen op te frissen: in augustus 2018 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan over de vraag of de overgangspremie VPL (Wet VPL: Wet aanpassing…

Lees meer

Verkoop van grond door de overheid, mag dat één op één?

Klostermann, Wim | vrijdag 12 oktober 2018

Rechtbank Midden-Nederland 14 maart 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1116 De overheid heeft regelmatig schaarse goederen in de aanbieding, dat wil zeggen goederen waarvoor de vraag het aanbod verre overtreft. Dit verschijnsel doet zich voor in het publiekrecht. Denk aan subsidies, vergunningen voor speelautomaten, coffeeshops en dergelijke . In de bestuursrechtelijke jurisprudentie geldt inmiddels de rechtsopvatting dat bestuursorganen bij…

Lees meer

De uitleg van een contract in de context van het aanbestedingsrecht

maandag 8 oktober 2018

Soms bevat een contract tussen een aanbestedende dienst en een ondernemer onduidelijkheden waarover een geschil kan ontstaan. Hoe moet die onduidelijkheid worden uitgelegd als het contract tot stand is gekomen na een aanbestedingsprocedure? Rechtbank Den Haag 7 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6510 Verlenging van een contract De aanbestedende dienst Avalex heeft na aanbesteding een contract gesloten met…

Lees meer

WNT – Valt overgangspremie vroegpensioen onder bezoldiging?

Baremans, Astrid | vrijdag 7 september 2018

Onlangs heeft de rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan (ECLI:NL:RBMNE:2018:3869) over de vraag of de overgangspremie VPL (Wet VPL: Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregeling) valt onder de bezoldiging als bedoeld in de Wet normering topinkomens (de “WNT”). De rechter komt tot de conclusie dat dit hier niet het geval is, omdat…

Lees meer

Ontneming van eigendom?

Beek, Frank van | vrijdag 31 augustus 2018

Op 10 juli 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:6277) heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen in een geschil tussen een gemeente en de uitbater van een kiosk, die op grond van de gemeente stond. Het ging daarbij om het volgende. Exploitatie kiosk Sinds 1959 werd op een locatie nabij het hertenkamp een kiosk uitgebaat. Daartoe werd door de gemeente…

Lees meer

Het kabinet maakt een einde aan het verpandingsverbod!

Nijhuis, Carla | dinsdag 7 augustus 2018

Het wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden is in (internet)consultatie gegeven; tot en met 22 augustus 2018 kunt u hier aan deelnemen. Het verpandingsverbod is een doorn in het oog van kredietverstrekkers. Een kredietverstrekker wil graag zoveel mogelijk zekerheid dat het door haar verstrekte krediet ook daadwerkelijk wordt terugbetaald. Als zekerheid kan een kredietverstrekker onder meer een…

Lees meer

Het nieuwe UBO-begrip

Vels, Marjolein | vrijdag 3 augustus 2018

Op 25 juli jl. is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in werking getreden, waardoor de Wwft gewijzigd is. Hiermee wordt de vierde Europese anti-witwasrichtlijn ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering omgezet in Nederlandse wetgeving. Deze vierde anti-witwasrichtlijn vervangt de derde anti-witwasrichtlijn. Er zijn hoofdzakelijk twee wijzigingen in het UBO-begrip (ultimate benificial…

Lees meer

Geliberaliseerde pacht door 1 + bruikleen van bebouwing door 2 = hoevepacht!

Roos, Jessica de | woensdag 13 juni 2018

De Hoge Raad heeft geoordeeld (8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:874) dat sprake is van hoevepacht (voor de duur van 12 jaar), ondanks dat het twee overeenkomsten met twee verschillende partijen betreft, beide aangegaan voor de duur van telkens één jaar, waarbij de ene overeenkomst uitgaat van geliberaliseerde pacht en de andere van bruikleen van agrarische bebouwing van jaar…

Lees meer

Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) in plaats van Wbp

Baremans, Astrid | woensdag 21 februari 2018

Per 25 mei a.s. treedt de Algemene verordening gegevensbescherming  (“AVG”) in werking. Vanaf die datum geldt binnen de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en het daarop gebaseerde Uitvoeringsbesluit die beide per 25 mei 2018 komen te vervallen. De nieuwe privacywetgeving geldt voor alle ondernemers, instellingen en overheden…

Lees meer

Update aardbevingsdossier Groningen

Kate, Bas ten, Lubach, Rense | woensdag 7 februari 2018

Sinds de aardbeving van Huizinge van 16 augustus 2012 heeft de aarde onder Groningen niet meer zo geschud als op 8 januari 2018, toen een beving van 3,4 op de schaal van Richter werd gemeten met als epicentrum het dorpje Zeerijp. Anders dan de beving van Huizinge in 2012, heeft de beving van Zeerijp ook…

Lees meer