Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Géén goedkeuring meer vereist van College Sanering bij een aantal specifieke transacties en bij ‘klein’ zorgvastgoed

Boonstra, Wouter, Demirkol, Özlem | maandag 10 februari 2020

Sinds 16 januari 2020 geldt de nieuwe Beleidsregel vervreemding onroerende zaken van het College Sanering Zorginstellingen (“CSZ”). Nieuw in de Beleidsregel is dat instellingen voortaan in een aantal gevallen geen goedkeuring meer nodig hebben van het CSZ bij vervreemding of verhuur van dan wel bij vestiging van beperkte zakelijke rechten op hun zorgvastgoed. Meldingsplicht bij…

Lees meer

Calamiteiten moeten gemeld – ook door de zelfstandig praktijkhouder

Zwartjens, Danielle | maandag 10 februari 2020

Calamiteiten en (seksueel) geweld in de zorg moeten onverwijld worden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dat is bepaald in artikel 11 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Die plicht rust op de zorgaanbieder. In de zin van de wet is dat niet alleen een zorginstelling (zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis,…

Lees meer

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Vels, Marjolein | dinsdag 4 februari 2020

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen is op 28 januari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer met de volgende twee belangrijke wijzigingen bij amendement: De beperking van het meervoudig stemrecht voor het bestuur en raad van commissarissen is weer terug en geldt nu voor alle rechtspersonen in Nederland. Dus…

Lees meer

Wijzigingen van de Wgbo | samen beslissen en langer bewaren van medische gegevens

Beijering-Beck, Annechien, Brouwer, Simone de | woensdag 22 januari 2020

Deze zomer schreven wij een alert over het inzagerecht voor nabestaanden, één van de wijzigingen van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) die inmiddels – op 1 januari 2020 – in werking is getreden. In deze alert gaan wij in op de andere belangrijke wijzigingen van de Wgbo per 1 januari 2020, namelijk de…

Lees meer

Wat betekent het UBO-register voor u(w bedrijf)?

Buit-Timmer, Marieke, Mulder ten Kate, Bram | donderdag 19 december 2019

Op 4 april 2019 heeft de Minister van Financiën een wetsvoorstel gepubliceerd met betrekking tot  de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (de Richtlijn) in Nederland. Volgens de Richtlijn dient elke EU-lidstaat een register bij te houden waarin de gegevens van zogeheten uiteindelijke belanghebbenden (ultimate beneficial owners of UBO’s) van bepaalde juridische entiteiten worden geregistreerd. Het…

Lees meer

ACM-rapport onderzoek TNF-alfaremmers en rol ziekenhuizen

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | dinsdag 24 september 2019

In een eerder bericht hebben wij belicht dat de ACM sectoronderzoek zou gaan doen naar TNF-alfremmers vanwege – kort gezegd – de hoge prijzen van die geneesmiddelen. Vandaag heeft de ACM het rapport van het sectoronderzoek gepubliceerd. De conclusie van dat onderzoek is dat na afloop van patenten de prijzen dalen door de introductie van…

Lees meer

Calamiteitenrapportages niet openbaar onder de Wob

Beijering-Beck, Annechien, Kastelein, Willemien | woensdag 7 augustus 2019

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘de Afdeling’) heeft een belangrijke uitspraak (ECLI:NL:RVS:2019:2718) gedaan over de openbaarheid van calamiteitenrapportages van zorgaanbieders. Achtergrond van de uitspraak is een Wob-verzoek van een patiënte van het  ziekenhuis en haar echtgenoot aan de Minister van VWS met het oog op openbaarmaking van een groot aantal documenten die verband…

Lees meer

Alert: Wijziging van de Wgbo | het inzagerecht voor nabestaanden: onduidelijkheid troef

Hoogeterp, Eveline, Kastelein, Willemien | dinsdag 30 juli 2019

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) aangenomen. Eén van de wijzigingen ziet op het inzagerecht van nabestaanden van overleden patiënten, waarop hierna wordt ingegaan. Andere belangrijke wijzigingen zijn de verlenging van de bewaartermijn van het medisch dossier van vijftien naar twintig…

Lees meer

Autoriteit Persoonsgegevens legt eerste boete bij ziekenhuis op: € 460.000,-!

Brouwer, Simone de, Kastelein, Willemien, Ketting, Rutger | dinsdag 16 juli 2019

Toezicht AP op zorginstellingen Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de AVG. De AP heeft in haar Toezichtkader 2018-2019 aangegeven dat zij zich de komende periode onder andere zal richten op de beveiliging van medische gegevens in de gezondheidszorgsector.…

Lees meer

Alert | Grote wijzigingen in de bekostiging ggz en fz

Ende, Tessa van den, Kooijman, Govert | woensdag 22 mei 2019

De bekostiging is de wijze waarop wordt bepaald welk tarief een zorgaanbieder voor geleverde zorg in rekening mag brengen. Voor de feitelijke betalingen bestaat er een declaratiesysteem. Voor de specialistische ggz (s-ggz), de generalistische basis ggz (gb-ggz) wordt nu nog het systeem van de diagnose behandel combinaties (dbc’s) gehanteerd. Voor de forensische zorg (fz) wordt…

Lees meer

Kansen voor circulair bouwen in de Aanbestedingswet 2012

Mutsaers, Matthijs | vrijdag 10 mei 2019

Op 11 april jl. organiseerde de Marktgroep Overheid van Nysingh samen met de Stichting Circulair Bouwen in het prachtig verbouwde en duurzame Huis der Provincie in Arnhem een bijeenkomst met als titel ‘juridische risico’s en kansen voor circulair bouwen.’ Dit event was het eerste onderdeel van een serie congressen rondom het bredere thema ‘Circulair Bouwen.’…

Lees meer

Snelle toetsing verjaring bij asbest door deskundigenpanel

Bos-van den Berg, Elly | donderdag 2 mei 2019

Bij asbest speelt de verjaringsproblematiek vrijwel altijd een rol, omdat de aandoeningen zich pas tientallen jaren na de asbestblootstelling openbaren. Een extra complicatie daarbij is, dat de meeste slachtoffers, nadat de ziekte zich heeft gemanifesteerd, nog maar korte tijd te leven hebben. Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) speelt in het algemeen een belangrijke rol om voor…

Lees meer

IGJ kan binnenkort de medewerkingsplicht (artikel 5:20 Awb) van zorgaanbieders afdwingen

Beijering-Beck, Annechien, Kastelein, Willemien | dinsdag 2 april 2019

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan binnenkort bestuursrechtelijk afdwingen dat de medewerkingsplicht ex artikel 5:20 Awb wordt nageleefd. Dit volgt uit een recent aangenomen wetsvoorstel dat is ingediend met het oog op een versterking van het toezicht op de naleving van wetten op het terrein van de volksgezondheid. Op grond van artikel 5:20 Awb…

Lees meer

Opinie REFIT-platform i.v.m. aanbesteden in het sociaal domein

Mutsaers, Matthijs | donderdag 28 maart 2019

Op 17 maart jl. heeft Minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van zijn aanpak op Europees niveau om de praktijk van de inkoop beter aan te laten sluiten bij de aard van het sociaal domein en de praktijk van de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Eén van de maatregelen die hij…

Lees meer

Alert | Autoriteit Persoonsgegevens past boetebeleidsregels aan

Brouwer, Simone de | maandag 18 maart 2019

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen bedrijven, waaronder ook zorgaanbieders, aan strengere privacyregels te voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze privacyregels. Wanneer de AP constateert dat een zorgaanbieder de privacyregels overtreedt, dan kan de AP onder andere een boete opleggen. De AP heeft daarvoor nieuwe…

Lees meer

Als zorgaanbieder bezwaar maken tegen een indicatiebesluit van gemeente of het CIZ?

Beijering-Beck, Annechien | donderdag 14 maart 2019

Gemeenten en het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stellen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz) vast aan welke zorg een cliënt behoefte heeft en op welke zorg de cliënt recht heeft. Dat wordt vastgelegd in een zogenaamd indicatiebesluit. Het komt regelmatig voor dat in dat besluit…

Lees meer

Alert | Voorlopig geen handhaving actieve vermelding BIG-nummer

Kooijman, Govert | dinsdag 12 maart 2019

Door een wetswijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) zijn BIG-geregistreerde zorgverleners in het kader van transparantie vanaf 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief zichtbaar te maken voor patiënten. Het moet voor patiënten makkelijker worden te controleren of een bepaalde zorgverlener staat ingeschreven in het BIG-register en welke…

Lees meer

Alert | IGJ moet toezichtgegevens openbaar maken

Beijering-Beck, Annechien | maandag 25 februari 2019

Vanaf 1 februari 2019 moet de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezichtgegevens openbaar maken. Dit volgt uit de wijziging van de Gezondheidswet (artikel 44 t/m 44e Gezondheidswet) en de Jeugdwet (artikel 9.7 t/m 9.10) en het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet , dat op diezelfde datum in werking is getreden. Welke informatie…

Lees meer

Alert | Vanaf 2019 gewijzigde regels voor meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Brouwer, Simone de | donderdag 10 januari 2019

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Wet verplichte meldcode) verplicht beroepskrachten uit onder andere de sectoren gezondheidszorg, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning een meldcode te hanteren wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. De afgelopen jaren werden volgens de staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nog te veel…

Lees meer

Nysingh in drie categorieën op een tweede plek in de top 10 specialisaties zorgadvocaten

Dussen, Erik van der, Ende, Tessa van den, Kastelein, Willemien, Sijmons, Jaap | dinsdag 18 december 2018

Ook dit jaar hield Zorgvisie weer de verkiezing topadvocaten in de gezondheidszorg. Onze zorgspecialisten waren weer ruim vertegenwoordigd in de top 10-lijsten die per categorie zijn opgesteld. Hierin werden advocaten van Nysingh zeven keer genoemd, waarvan drie keer op de tweede plaats. Medisch Tuchtrecht In deze categorie staat Willemien Kastelein op de tweede plaats. Op…

Lees meer