Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Overzicht meest relevante stikstof-uitspraken eerste kwartaal 2020

Textor, Vera | dinsdag 31 maart 2020

In het eerste kwartaal van 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een aantal uitspraken gedaan die relevant zijn voor projecten waarbij sprake is van een toename van de stikstofdepositie. In dit overzicht geef ik inzicht in de belangrijkste overwegingen uit die uitspraken die gaan over de volgende onderwerpen: Ecologische beoordeling moet aansluiten bij de planregels Cumulatie en…

Lees meer

Onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens bij gemeenten naar Smart City-toepassingen

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | vrijdag 27 maart 2020

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in 2019 een onderzoek onder gemeenten gestart naar de ontwikkeling van zogenaamde smart cities. Met dit onderzoek geeft de AP uitvoering aan haar focus in toezicht voor 2020-2023 naar onder meer de digitale overheid. Wat zijn smart cities? Lantaarnpalen met wifi, afvalbakken die zelf afval persen en een melding geven…

Lees meer

Heroverweging bij herstelsancties: niet ex tunc of nunc, maar beide

Helder, Folmer | donderdag 26 maart 2020

In de conclusie van Wattel (Conclusie staatsraad advocaat-generaal Wattel over herstelsancties ECLI:NL:RVS:2020:738) is een verfrissende kijk te vinden op de vraag hoe de heroverweging van een besluit om wel of juist niet een herstelsanctie op te leggen moet plaatsvinden. De klassieke aanpak is heel in het kort: heroverweging van een primair besluit vindt in de…

Lees meer

Cameratoezicht op bedrijventerreinen

Nijendaal, Maarten van | woensdag 25 maart 2020

Wat is het wettelijk kader? Een camera legt beelden vast. Deze beelden kunnen persoonsgegevens bevatten. Een ondernemer moet voldoen aan de eisen van de AVG als hij camera’s wil gebruiken voor zijn eigen belang. Bij de inzet van cameratoezicht moet de verwerkingsverantwoordelijk tevens een Data Protections Impact Assessment (DPIA) uitvoeren. Daarnaast kan een bedrijf enkel…

Lees meer

Verzoeker omgevingsvergunning belanghebbende bij beslissing op dat verzoek?

Tunnissen, Mark | woensdag 25 maart 2020

Zoals bekend vaart de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) alweer enige tijd een nieuwe koers als het gaat om de vraag of degene die verzoekt om een bouwomgevingsvergunning belanghebbende is bij een beslissing op het ingediende verzoek. Volgens die nieuwe koers wordt degene die verzoekt om een omgevingsvergunning voor het bouwen…

Lees meer

Nadeelcompensatie: zonder advisering deskundige?

Kate, Bas ten | woensdag 25 maart 2020

De procedures rond verzoeken tot nadeelcompensatie en vergoeding van planschade zijn met waarborgen omkleedt. Eén van die waarborgen bestaat uit de advisering door één of meer onafhankelijke deskundigen. Dat maakt de procedure kostbaar. Een logische vraag is daarom of inschakeling van een onafhankelijke commissie steeds nodig is. Uit deze uitspraak blijkt dat er ruimte is…

Lees meer

Meest gestelde bestuursrechtelijke vragen tijdens de Corona-uitbraak

Textor, Vera, Tunnissen, Mark | woensdag 25 maart 2020

Update 30 maart 2020 Veel van onze overheidscliënten willen gedurende de Corona-uitbraak zoveel mogelijk doorgaan met het primaire proces. Dat juichen wij van harte toe. Om de focus op het primaire proces te kunnen houden, delen wij daarom graag met u de antwoorden op de meest gestelde vragen op het terrein van het bestuursrecht. De…

Lees meer

Dictum onteigeningsvonnis moet bijkomend aanbod vermelden

Aaldering, Sharon | dinsdag 24 maart 2020

Heeft de onteigenende partij in de dagvaarding een bijkomend aanbod ter beperking van de schade gedaan? Dan moet de rechtbank de onteigenende partij veroordelen om dat aanbod gestand te doen. Dit blijkt uit artikel 54i lid 1 van de Onteigeningswet (de wet spreekt van bijkomende voorzieningen) en is bij arrest van 6 maart 2020 door de Hoge Raad bevestigd.…

Lees meer

Zorg tijdens de Coronacrisis

Beijering-Beck, Annechien, Ende, Tessa van den, Hoogeterp, Eveline | maandag 23 maart 2020

Veelgestelde vragen vanuit de zorg Hoe moet dat met zorgovereenkomsten en productie als alle zorg gaat naar het bestrijden van het coronavirus? Hulp is dringend nodig, mogen we werken met zorgpersoneel waarvan de BIG-registratie is verlopen? Digitaal zorg verlenen, hoe werkt dat volgens de NZa? Hoe vindt de afweging plaats als het gaat om het…

Lees meer

Koninklijke besluiten gepubliceerd in februari 2020

Andel, Carola van, Hiddema, Marlotte | maandag 23 maart 2020

Veel aandacht voor de terinzagelegging en onderhandelen over het geheel tijdens het minnelijk overleg. Onteigening in het kader van stikstofmaatregelen (PAS), verbetering van Rijksweg A1 en voor de realisatie van provinciale infrastructuur. In de maand februari 2020 zijn de volgende KB’s gepubliceerd: Besluit van 23 januari 2020, nr 2020000142 tot aanwijzing van onroerende zaken ter…

Lees meer

Tijdelijke kaderregeling voor staatssteun tijdens coronacrisis

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | vrijdag 20 maart 2020

Take aways: De Tijdelijke kaderregeling die gisteravond door de Europese Commissie is vastgesteld biedt aanvullende mogelijkheden voor het verlenen van bepaalde vormen van steun door overheden aan bedrijven die snel door de Commissie goedgekeurd kunnen worden. Subsidies tot een maximum van € 800.000 kunnen na aanmelding door de Europese Commissie worden goedgekeurd. Ook andere vormen…

Lees meer

De Wvg doet weer mee!

Roos, Jessica de | vrijdag 20 maart 2020

Eerder signaleerden wij al een toename van het aantal voorkeursrechten op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Ook in 2020 zien we tot nu toe een sterk stijgende lijn in het aantal vestigingsbesluiten. Op 18 maart 2020 stond de teller al op 28 gepubliceerde besluiten tot (voorlopige) aanwijzing. Als deze trend zich voortzet, zullen…

Lees meer

Welke rechter oordeelt over werkgeversaansprakelijkheid van de overheid?

Lubach, Rense | donderdag 19 maart 2020

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) van kracht. Met deze wet vallen grote groepen ambtenaren voortaan onder het civiele arbeidsrecht. Wanneer een ambtenaar betrokken raakt bij een arbeidsongeval of arbeidsongeschikt raakt door zijn werk en van mening is dat zijn werkgever daarvan een verwijt valt te maken, rijst de vraag…

Lees meer

Absolute verjaring; hoogste ambtenarenrechter volgt Hoge Raad

Bolt, Anneke | donderdag 19 maart 2020

De verjaring van vorderingen tot schadevergoeding is binnen het civiele recht geregeld in art. 3:310 BW. Deze bepaling kent een relatieve en een absolute verjaringstermijn. Wanneer één van deze twee termijnen is verstreken, is de schadevordering verjaard. De vordering kan dan dus niet meer worden ingeroepen wanneer de aansprakelijke partij zich op de verjaring beroept.…

Lees meer

Wat betekent het coronavirus voor u en uw werknemers?

Batavier, Fréanne, Mortel, Martijn van de, Veelen, Yaïr van | vrijdag 13 maart 2020

Wat betekent het coronavirus voor u en uw medewerkers? Veelgestelde vragen & antwoorden: een update!   1. Wat moet ik doen om mijn medewerkers te beschermen tegen besmetting? Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet moet u zorg dragen voor een veilige werk­omge­ving. Concreet betekent dit dat u de richtlijnen van de Rijksoverheid (het RIVM) of de…

Lees meer

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aangenomen!

Andel, Carola van, Hiddema, Marlotte | woensdag 11 maart 2020

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 3 maart met minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Verschillende Kamerleden hebben vragen gesteld aan de minister. Ook de voorgestelde nieuwe regels inzake onteigening waren onderdeel van het debat. Eerder nam de Eerste Kamer al de Invoeringswet Omgevingswet aan. Op 10 maart 2020 stemde…

Lees meer

Onteigening stikstof: KB Lingegebied en Diefdijk-Zuid

Andel, Carola van | dinsdag 3 maart 2020

Onteigening en stikstof worden vaak met elkaar in verband gebracht als uiterst middel in de gebiedsgerichte aanpak om uit de stikstofcrisis te komen. Politiek is de discussie tussen vrijwillige beëindiging en een gedwongen sanering van verouderde veehouderijen in en bij Natura 2000-gebieden nog in volle gang. In de tussentijd werken de provincies als gebiedsregisseurs verder…

Lees meer

Onderdeel 9 van de kruimelgevallenlijst geldt alleen voor bestaande en vergunde gebouwen

Nijendaal, Maarten van | maandag 2 maart 2020

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 4 februari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:338) een interessante uitspraak gedaan over het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van onderdelen 1 en 9 van artikel 4 van Bijlage II Bor (de kruimelgevallenregeling). Met deze uitspraak wordt de mogelijkheid ingeperkt om de onderdelen 1 en…

Lees meer

Afdeling: gerechtvaardigd vertrouwen op e-mailservice overheid.nl

Kruisselbrink, Matthias | dinsdag 25 februari 2020

Eigen verantwoordelijkheid op de hoogte blijven van besluiten Het is de verantwoordelijkheid van een ieder om zich op de hoogte te stellen van besluiten die hem of haar aangaan. Dit is vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”). Om op de hoogte te blijven kunt u doorgaans gebruik maken van…

Lees meer

Canonverhoging als voorwaarde bij overdracht erfpacht

Kolk, Chantal | maandag 24 februari 2020

In erfpachtvoorwaarden kan worden bepaald dat voor een overdracht van het erfpachtrecht toestemming van de grondeigenaar nodig is. Grondeigenaren bedingen deze voorwaarde vaak om invloed te kunnen uitoefenen op de persoon van de opvolgende erfpachter. De grondeigenaar mag aan zijn toestemming voorwaarden verbinden. Indien de grondeigenaar de vereiste toestemming zonder redelijke gronden weigert, zich niet…

Lees meer