Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Het UBO-register gaat ook uw privacy aan

Hommes-Kuijer, Angelique | woensdag 31 juli 2019

Per 10 januari 2020 worden eigenaren en anderen die zeggenschap hebben binnen een onderneming geregistreerd in een openbaar register: het UBO-register. Wat dit UBO-register concreet inhoudt, wat voor gevolgen het heeft op het gebied van privacy voor het Nederlandse familiebedrijfsleven en wat moeten zij doen om compliant te zijn? Op 6 april jl. werd het…

Lees meer

Het UBO-register: gevolgen voor de privacy van ondernemers

Vels, Marjolein | vrijdag 3 mei 2019

Essentie Met ingang van 10 januari 2020 worden de eigenaren van- of personen die de zeggenschap hebben in een vennootschap of andere juridische entiteit in een openbaar register geregistreerd: het UBO-register. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de privacy van deze personen. Het wetsvoorstel om dit in te voeren is op 6 april jl. ingediend bij…

Lees meer

Fambizz onderzoek: management familiebedrijven weinig transparant

Hommes-Kuijer, Angelique | donderdag 9 augustus 2018

Ongeveer 80 procent van de managers bij Nederlandse familiebedrijven zegt dat het grootste gedeelte van de bedrijfsvoering van familiebedrijven zich binnenskamers afspeelt. Dit blijkt uit het onderzoek van Fambizz onder 1.010 Nederlandse managers bij zowel familiebedrijven als niet-familiebedrijven. Zes op de tien ondervraagde managers voelt zich sterk verbonden met de plaatselijke omgeving. “Omdat het management…

Lees meer

Nysingh AVG-scan neemt twijfels weg

maandag 30 april 2018

Veel organisaties en bedrijven twijfelen over de stappen die gezet moeten worden voor de AVG en of de ondernomen stappen wel de juiste zijn. Om deze onzekerheid weg te nemen, ontwikkelden onze privacy specialisten de AVG-scan. U leest er meer over in dit artikel. Nu nog vragen veel organisaties zich af of alle gewenste activiteiten…

Lees meer

(Winst)uitkeringen bij BV’s, hoe gaat dat ook alweer?

Vels, Marjolein | woensdag 16 november 2016

Met de invoering van de Flex BV heeft de uitkeringstest haar intrede gedaan voor (winst)uitkeringen. De uitkeringstest houdt in dat het bestuur van een BV een besluit tot (winst)uitkering dient goed te keuren. Bovendien geldt voor woningcorporaties op grond van artikel 21b Woningwet een bijzondere regeling voor uitkering of reservering van winst. Wat houdt de…

Lees meer

Rechtsgeldige vertegenwoordiging

Vels, Marjolein | dinsdag 30 augustus 2016

Hoe zijn de interne regels voor de ondertekeningsbevoegdheid binnen uw organisatie vastgelegd en worden deze nageleefd? Relevantie Een rechtspersoon (BV, NV of Stichting) is in principe alleen aan een overeenkomst gebonden wanneer de rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt. Dat wil zeggen: de overeenkomst moet worden ondertekend door één of meerdere personen die ondertekeningsbevoegd zijn namens de…

Lees meer

Compensatie renteswap

Wevers, Maarten | dinsdag 12 juli 2016

Inleiding Er is een speciale overheidscommissie ingesteld om alle mkb’ers met rentederivaten te compenseren. Het door de commissie opgestelde plan kan op dit moment op steun rekenen van nagenoeg alle banken. Rabobank, ABN AMRO, ING en Van Lanschot hebben zich aan het plan gecommitteerd en voorzieningen getroffen. Deutsche Bank beraadt zich nog op de compensatieregeling.…

Lees meer

De OR heeft geen adviesrecht bij doorstart uit faillissement

Nijhuis, Carla | dinsdag 28 juni 2016

De curator hoeft de Ondernemingsraad niet om advies te vragen over een besluit tot verkoop van (een belangrijk deel van) de activa, zo heeft de Ondernemingskamer (OK) onlangs geoordeeld in het faillissement van drogisterijketen DA. In dit faillissement wist de curator een (gedeeltelijke) doorstart te realiseren maar had de curator de Ondernemingsraad (OR) niet om…

Lees meer

Bedrijfopvolgingsfaciliteiten voor vastgoed-BV’s

Vels, Marjolein | maandag 30 mei 2016

Hoge Raad 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:633 De Hoge Raad heeft op 15 april 2016 beslist dat in de betreffende situatie de exploitatie van onroerende zaken wel kan worden aangemerkt als ondernemingsvermogen in de zin van de bedrijfopvolgingsfaciliteiten. Belang voor de praktijk Dit arrest toont aan dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten wel degelijk van toepassing kunnen zijn op…

Lees meer

Nieuw toe te treden beherend vennoot ook aansprakelijk voor ‘oude’ schulden

Nijhuis, Carla | dinsdag 16 juni 2015

De Hoge Raad heeft onlangs een einde gemaakt aan de onduidelijkheid of een vennoot in een vennootschap onder firma (VOF) of een beherend vennoot van een commanditaire vennootschap (CV) aansprakelijk is voor schulden van een VOF respectievelijk CV die al bestonden of zijn ontstaan vóór zijn toetreding als vennoot respectievelijk beherend vennoot. Hierover waren tot…

Lees meer

Internationale handel

dinsdag 10 maart 2015

De internationale handel en de Nederlandse export trekken aan. Tijd om stil te staan bij enkele juridische aspecten van internationale handelstransacties. Er kan veel misgaan bij internationale (ver)koopovereenkomsten. De koopprijs wordt bijvoorbeeld niet of slechts deels betaald omdat roerende zaken beschadigd worden afgeleverd. Het spreekt voor zich dat vooraf afspraken op schrift moeten worden gemaakt.…

Lees meer

De verzwaarde aansprakelijkheidsmaatstaf voor bestuurdersaansprakelijkheid

Haastert, Huub van | woensdag 7 januari 2015

Uitgangspunt in het Nederlandse rechtspersonenrecht, is dat bestuurders van rechtspersonen slechts in uitzonderingsgevallen persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap. Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, dan is alleen de vennootschap aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Bijzondere omstandigheden kunnen er evenwel toe leiden,…

Lees meer

Voldoet uw webshop aan de nieuwe regels?

Burg, Jan van der, Ketting, Rutger, Klein, Rob | maandag 16 juni 2014

Er is bijna geen consument die de algemene voorwaarden van zijn leverancier leest, laat staan ze ter discussie stelt. Gezien de economische ongelijkheid tussen leverancier en consument zou de leverancier van dat laatste in de meeste gevallen ook niet erg onder de indruk zijn. Daarom rekenen zowel Europese als nationale wetgevers het al geruime tijd…

Lees meer

Cessie- en verpandingsverboden: goederenrechtelijke werking niet meer het uitgangspunt

Nijhuis, Carla | donderdag 27 maart 2014

Op 21 maart jl. heeft de Hoge Raad in de zaak Coface Finanz/Intergamma een belangrijke uitspraak gedaan op het gebied van contractuele cessie- en verpandingsverboden. Deze uitspraak heeft direct gevolgen voor de handels- en financieringspraktijk. Ratio van het cessie- en verpandingsverbod In veel algemene inkoopvoorwaarden van (met name grotere) handelspartijen is een cessie- of verpandingsverbod…

Lees meer

Toezicht bij stichting en vereniging beter geregeld

Mulder ten Kate, Bram | donderdag 13 februari 2014

De minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, bracht in november 2013 de Tweede Kamer op de hoogte van zijn voornemen de kwaliteit van het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te willen verbeteren. In vervolg daarop stuurde hij recent een wetsvoorstel voor advies naar verscheidene instanties, zoals de Raad voor de rechtspraak. De…

Lees meer