Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten en Bedrijfsregeling Brandregres

Evers, Rutger | dinsdag 12 februari 2019

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2632 (De tekst van deze uitspraak is niet gepubliceerd op rechtspraak.nl, wel in het tijdschrift Schip & Schade, 2018/97) Aanleiding Deze zaak vormt een aardige illustratie van een situatie waarin vervoer- en verzekeringsrecht samengaan. Wat was daarin aan de hand? Aanleiding voor de zaak vormde een ontsporing van een goederentrein…

Lees meer

Directe actie en meldingsplicht

Odijk, Saskia | dinsdag 12 februari 2019

Artikel 7:954 lid 1 BW geeft in geval van personenschade (dood, letsel) aan de benadeelde(n) een direct vorderingsrecht op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de aansprakelijke partij. De benadeelde kan rechtstreeks betaling van de verzekeraar aan hem vorderen, uiteraard voor zover de betreffende verzekering dekking biedt. Voor het ontstaan van deze bevoegdheid voor de benadeelde om rechtstreeks…

Lees meer

Kan het “topcoating arrest” van de Hoge Raad van 15 maart 2015 (S&S 2009/132) op de CAR polis worden toegepast?

Dorhout Mees, Tjalling | dinsdag 12 februari 2019

Op 11 maart 2005 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over de dekking van zaakschade onder een AVB polis. Ik schreef daar eerder over in AV&S: “Beschadigde bouwstoffen in AVB en CAR-verzekering” (AV&S 2005, 36). Zaakschade gedekt onder AVB polis? In die zaak was de leverancier van topcoating aansprakelijk gehouden voor schade aan…

Lees meer

Onjuiste mededelingen of verzwijging door slachtoffer

Zwart, Stijn de | dinsdag 11 december 2018

Terugkijkend op het afgelopen jaar en voorzichtig vooruitkijkend, behandel ik in deze bijdrage de opzettelijk misleidende mededelingen van een derde jegens verzekeraar. Een onderwerp waarover de Hoge Raad dit jaar oordeelde dat verzekeraar zich tegenover de derde niet kan beroepen op verval van uitkering ex artikel 7:941 lid 5 BW. Allianz c.s./X – Geen analoge…

Lees meer

Waarschuwingsplicht verzekeraar voor onderverzekering?

Odijk, Saskia | donderdag 8 november 2018

De uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 11 september 2018, ECLI:NL:GHARL2018:8121 laat zien wat van een verzekeraar wordt verwacht aangaande het risico van onderverzekering. In dit geval had de verzekeraar aan zijn zorg- c.q. waarschuwingsplicht voldaan. Opstalverzekering X is eigenaar van een woning met rieten dak. Sinds 1 juni 1984 heeft hij een opstalverzekering. De…

Lees meer

Verzekeraars dienen een afwijkend acceptatiebeleid voldoende kenbaar te maken bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst

Journée, Mariëlle | donderdag 8 november 2018

Hoge Raad 5 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1841 Een verzekeraar met een afwijkend acceptatiebeleid kan zich alleen ten nadele van een verzekeringnemer op dat afwijkende acceptatiebeleid beroepen indien de verzekeringnemer wist of behoorde te begrijpen welk acceptatiebeleid de verzekeraar hanteerde. Zo oordeelde de Hoge Raad in een zaak waarin een verzekeringnemer zijn precontractuele mededelingsplicht had geschonden (zie…

Lees meer

Aansprakelijkheid van werkgever bij psychische klachten

Bos-van den Berg, Elly | dinsdag 6 november 2018

Een werknemer spreekt zijn werkgever aan op grond van artikel 7:658 BW in verband met uitval wegens psychische klachten. De rechter oordeelt dat de werknemer het causaal verband tussen werk en klachten niet aannemelijk heeft gemaakt en wijst de vordering af. Arrest van 25 september 2018 van het Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2018:3502. Feiten Een docent solliciteert…

Lees meer

Van stoeptegels en struikelpartijen

Bolt, Anneke | donderdag 4 oktober 2018

Het komt regelmatig voor dat een gemeente een schadeclaim ontvangt van iemand die stelt over een losliggende of opstaande stoeptegel te zijn gevallen. Zeker wanneer iemand ongelukkig terecht komt, kan zo’n valpartij tot aanzienlijk letsel leiden. Juridisch een simpel geval zou je op het eerste gezicht denken. Maar is dat ook zo? Beoordelingskader Uitgangspunt is…

Lees meer

Vaststelling mate van arbeidsongeschiktheid oneerlijk beding?

Ruiter, Anita de | donderdag 4 oktober 2018

HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1800 In de polisvoorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige beroepsbeoefenaren staat vaak dat de verzekeraar aan de hand van rapportages van door hemzelf benoemde deskundigen de mate van arbeidsongeschiktheid vaststelt. Al meerdere malen is in de rechtspraak de vraag aan de orde gesteld of dit een oneerlijk beding is in de…

Lees meer

Staat aansprakelijk tegenover filmproducenten wegens uitlatingen staatssecretaris

Lubach, Rense | vrijdag 28 september 2018

Het komt niet vaak voor dat de Staat met succes aansprakelijk wordt gehouden voor feitelijke uitlatingen van een bewindspersoon. Een voorbeeld hiervan is een uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 5 september 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:10645). In deze casus stelden een aantal filmproducenten zich op het standpunt dat in Nederland een klimaat was ontstaan waarin downloaden…

Lees meer

Polisvoorwaarden en in strijd daarmee gemaakte afspraken. Wat prevaleert?

Ham-Leerkes, Lianne van den | donderdag 20 september 2018

Gerechtshof Den Haag 14 augustus 2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:2042) De aanleiding voor de gerechtelijke procedure Door een stijging van het grondwaterpeil zijn het woonhuis van de verzekerde van Aegon en de inboedel ernstig beschadigd geraakt. De schade was zodanig groot dat de woning onbewoonbaar was en herbouwd moest worden. Aegon heeft voor deze schade dekking geboden onder…

Lees meer

Wanneer handelt een ouder onrechtmatig jegens het eigen kind?

Spronck, Maarten | woensdag 19 september 2018

Discussie over de vraag of in een bepaalde situatie een ouder onrechtmatig heeft gehandeld ten aanzien van het eigen kind, ligt altijd gevoelig en is precair van aard. Omtrent deze vraag wordt weinig geprocedeerd. Recent wees de rechtbank Gelderland een beschikking in een deelgeschil d.d. 10 september 2018. Deze zaak ging over het volgende. Meisje…

Lees meer

De verval- en verjaringstermijnen bij het aanspreken van een producent

dinsdag 3 juli 2018

In de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 30 mei 2018 (ECLI:NL:RBMNE:2018:2298) wordt het (nogmaals) duidelijk dat als een benadeelde na tien jaar nadat een product in het verkeer is gebracht een producent niet meer kan aanspreken op grond van productaansprakelijkheid, de producent er nog altijd rekening mee moet houden dat hij op grond van de algemene…

Lees meer

Ongeval door een vorkheftruck in een loods. Deelname aan verkeer?

Journée, Mariëlle | maandag 2 juli 2018

In de zaak die werd voorgelegd aan de Hoge Raad stond de vraag centraal of de gemaakte manoeuvre met een vorkheftruck, waardoor een ongeval plaatsvond, valt onder het begrip ‘deelneming aan het verkeer’ in de zin van de WAM-richtlijn. Hoge Raad 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:877 Wat is er gebeurd? Op 13 juni 2012 werd door…

Lees meer

Voordeelsverrekening bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering: is de kogel nu door de kerk?

Ham-Leerkes, Lianne van den | dinsdag 5 juni 2018

Slachtoffers van een ongeval krijgen, bij vaststelling van de aansprakelijkheid, hun schade wegens verlies aan verdienvermogen vergoed. Indien het slachtoffer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft afgesloten, kan het slachtoffer daarnaast een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid bij zijn verzekeraar claimen. Het slachtoffer krijgt daarmee de facto tweemaal een vergoeding van zijn schade die hij heeft geleden wegens arbeidsongeschiktheid.…

Lees meer

Deelgeschil over de hoogte van het smartengeld

Burg, Jan van der | vrijdag 1 juni 2018

In een uitspraak van 16 mei 2017 heeft de Rechtbank Noord-Holland beslist dat een deelgeschil ook kan worden gevoerd als nog slechts verschil van mening bestaat over de hoogte van het smartengeld (ECLI:NL:RBNHO:2017:5517). Feiten Een werknemer (E) was op 20 september 2012 betrokken bij een bedrijfsongeval, waarbij hij letsel had opgelopen. Dit letsel bestond onder…

Lees meer

De nieuwe opzetclausule uitgelegd

Ruiter, Anita de | vrijdag 1 juni 2018

Een vader heeft zijn 5 maanden oude zoontje, in een poging hem te laten stoppen met huilen, hard door elkaar geschud. De baby heeft hierdoor ernstig lichamelijk letsel (‘shaken baby syndroom’) opgelopen. De vader is strafrechtelijk veroordeeld voor het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Op grond van onrechtmatige daad is hij aansprakelijk voor…

Lees meer

Praktijkmiddag Personenschade ‘Smartengeld’ | 5 juni 2018

Ceulen, Esther | dinsdag 1 mei 2018

Op dinsdag 5 juni a.s. organiseert Nysingh de jaarlijkse praktijkmiddag Personenschade ‘Smartengeld’ in Mereveld te Utrecht. Het Nivre heeft drie PE-punten toegekend aan deze praktijkmiddag. Wie letsel heeft opgelopen of wie in zijn persoon is aangetast, heeft recht op smartengeld. In beide gevallen is steeds weer de lastige vraag: ‘Hoe bepaal je de ‘waarde’ van het…

Lees meer

De omkeringsregel en asbest gerelateerde ziektes

Bolt, Anneke | maandag 23 april 2018

Wanneer een werknemer een ziekte oploopt die verband houdt met zijn werkzaamheden, kan hij zijn werkgever aansprakelijk stellen voor de schade die hij door de ziekte lijdt. Daarvoor zal hij echter wel het oorzakelijk verband tussen de werkzaamheden en de schade moeten aantonen. Dat is voor de werknemer niet altijd zo eenvoudig. Daarom geldt in…

Lees meer

Eigenaar paard (risico)aansprakelijk; geen eigen schuld

Journée, Mariëlle | maandag 19 maart 2018

In de zaak die werd voorgelegd aan het Gerechtshof Amsterdam (10 oktober 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4170) stond de vraag centraal of geïntimeerde een geslaagd beroep kon doen op eigen schuld, vanwege het feit dat appellante – als ervaren ruiter – in de wei stond en bekend was met het risico dat schuilt in de eigen energie van het…

Lees meer