Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Kan een werknemer zich bij een faillissement van een vof bij voorrang verhalen op het vermogen van de vennoten?

Pennings, Stijn, Wevers, Maarten | woensdag 29 mei 2019

In geval van een faillissement zal een curator in nagenoeg alle gevallen overgaan tot het ontslag van het personeel. De boedel heeft immers onvoldoende financiële middelen om de lonen te kunnen voldoen. Bij het ontslag dient een curator de geldende opzegtermijn in acht te nemen. Wanneer het UWV na faillietverklaring van de werkgever op de…

Lees meer

Zelf faillissement aanvragen van een vennootschap kan ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ zijn

Nijhuis, Carla | dinsdag 7 mei 2019

Onlangs moest de Hoge Raad de vraag beantwoorden of eigen aangifte kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Dat kan. In zijn algemeenheid geldt dat bij een faillissement iedere bestuurder aansprakelijk kan zijn voor het tekort in een faillissementsboedel. Een voorwaarde hiervoor is dat een bestuurder zijn taak dan ‘kennelijk onbehoorlijk’ moet hebben vervuld én aannemelijk…

Lees meer

Een borgstelling kan in principe niet ontbonden worden. Wat kan de borg wel als de bank zijn zorgplicht schendt?

Pomper, Halbe | dinsdag 9 oktober 2018

Bij aanvraag van een zakelijke financiering vraagt de bank meer dan eens een borgstelling van bijvoorbeeld de directeur groot aandeelhouder. Kern van de borgstelling is dat als de bank tekort komt bij het terugkrijgen van de financiering, de borg kan worden aangesproken om (een deel van) het tekort aan te vullen. Als een bank onzorgvuldig…

Lees meer

Het kabinet maakt een einde aan het verpandingsverbod!

Nijhuis, Carla | dinsdag 7 augustus 2018

Het wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden is in (internet)consultatie gegeven; tot en met 22 augustus 2018 kunt u hier aan deelnemen. Het verpandingsverbod is een doorn in het oog van kredietverstrekkers. Een kredietverstrekker wil graag zoveel mogelijk zekerheid dat het door haar verstrekte krediet ook daadwerkelijk wordt terugbetaald. Als zekerheid kan een kredietverstrekker onder meer een…

Lees meer

Faillissement Tuunte: Wel of geen overgang van onderneming?

Wevers, Maarten | donderdag 8 februari 2018

Overgang van onderneming Indien een onderneming wordt overgedragen aan een andere partij gaan de werknemers met behoud van hun rechten en verplichtingen automatisch mee over naar de verkrijger en wordt de verkrijger de nieuwe werkgever. De oude werkgever is gedurende een jaar na de overgang naast de verkrijger hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de…

Lees meer

Verschuldigde omzetbelasting bij uitverkoop in faillissementen geen boedelschuld

Wevers, Maarten | dinsdag 6 februari 2018

De afgelopen jaren zijn tal van winkelketens in staat van faillissement komen te verkeren, zoals DA, McGregor, Miss Etam, MS Mode, Scheer & Foppen en recentelijk de Kijkshop. In de praktijk gaan de winkels na enkele dagen weer open en wordt de resterende voorraad verkocht aan consumenten. In nagenoeg alle gevallen zijn de voorraden verpand…

Lees meer

Faillissementsaanvraag: creëren pluraliteit door middel van cessie

Wevers, Maarten | woensdag 6 december 2017

Op grond van de Faillissementswet wordt de faillietverklaring uitgesproken indien de schuldenaar verkeert in een toestand dat hij heeft opgehouden te betalen. Uit vaste rechtspraak volgt dat voor het uitspreken van het faillissement in ieder geval vereist is dat er sprake is van pluraliteit van crediteuren. Het pluraliteitsvereiste is er vanuit de gedachte dat een…

Lees meer

Niet-genoten vakantiedagen bij faillissement

Wevers, Maarten | woensdag 6 december 2017

In zijn arrest van 3 december 1999 LISV/Wilderink heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de status van niet-genoten vakantiedagen in een faillissement. Kort gezegd heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de aanspraak op een uitkering in geld (die bij het einde van het dienstverband ontstaat en in plaats treedt voor het recht op vakantie)…

Lees meer

Positie verhuurder in faillissement versterkt?

Quint, Reinier | donderdag 19 oktober 2017

De Faillissementswet geeft de verhuurder, wiens huurder failliet gaat, een voordeel. De wet merkt de huur over de periode vanaf de faillissementsdatum namelijk aan als boedelschuld. Nu is de positie van boedelcrediteuren, in termen van betalingsverwachting, weliswaar aanzienlijk beter dan die van concurrente crediteuren, maar de praktijk leert dat de curator zelden meer dan de…

Lees meer

Wordt overgang van onderneming de ‘ondergang’ van een onderneming?

Nijhuis, Carla | dinsdag 15 augustus 2017

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 22 juni 2017 in de Smalsteps-zaak geoordeeld dat werknemers worden beschermd wegens ‘overgang van onderneming’ bij een via een pre-pack procedure voorbereide doorstart in een faillissement. Zijn de werknemers (en schuldeisers) van de gefailleerde onderneming hiermee  gebaat? Uiteindelijk waarschijnlijk niet. Sinds het faillissement van de Estro…

Lees meer

Wet versterking positie curator

Wevers, Maarten | dinsdag 25 april 2017

Herijking faillissementsrecht De Wet versterking positie curator, welke wet op 21 maart 2017 door de Eerste Kamer is aangenomen, maakt onderdeel uit van de derde pijler van het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht. De herijking berust op een drietal pijlers, te weten modernisering, versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven en fraudebestrijding. Het doel van de fraudepijler…

Lees meer

Pas op bij overname van projecten uit een failliete boedel

Quint, Reinier | maandag 26 september 2016

Rechtbank Noord-Holland 31 augustus 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:7375 Stel dat je de kans krijgt om uit een failliete boedel een mooi project over te nemen. Kun je dat zonder aarzelen doen of miauwt er een kat in de zak..? Licentie De licentie is naar Nederlands recht een lastige rechtsfiguur: de wet kent hem niet en er bestaat…

Lees meer

Pandrecht op voorwaardelijk eigendom

Wevers, Maarten | donderdag 14 juli 2016

Inleiding Op 3 juni 2016 heeft de Hoge Raad een voor de financieringspraktijk belangrijk arrest gewezen. De te beantwoorden vraag was in hoeverre het mogelijk is om (bij voorbaat) een pandrecht te vestigen op een voorwaardelijk eigendomsrecht. Dat klinkt vrij abstract. Het gaat bijvoorbeeld om de vraag of er ten behoeve van de bank een…

Lees meer

Compensatie renteswap

Wevers, Maarten | dinsdag 12 juli 2016

Inleiding Er is een speciale overheidscommissie ingesteld om alle mkb’ers met rentederivaten te compenseren. Het door de commissie opgestelde plan kan op dit moment op steun rekenen van nagenoeg alle banken. Rabobank, ABN AMRO, ING en Van Lanschot hebben zich aan het plan gecommitteerd en voorzieningen getroffen. Deutsche Bank beraadt zich nog op de compensatieregeling.…

Lees meer

Gedupeerde leveranciers: wat zijn hun rechten en mogelijkheden?

Wevers, Maarten | donderdag 7 juli 2016

Inleiding In het Financieel Dagblad van woensdag 6 juli 2016 staat een artikel waarin wordt geschreven dat een zevental leveranciers uit Azië een miljoenenclaim neerleggen bij het bestuur van het failliete McGregor. De betreffende leveranciers stellen het bestuur aansprakelijk voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van het feit dat verkochte en geleverde…

Lees meer

De OR heeft geen adviesrecht bij doorstart uit faillissement

Nijhuis, Carla | dinsdag 28 juni 2016

De curator hoeft de Ondernemingsraad niet om advies te vragen over een besluit tot verkoop van (een belangrijk deel van) de activa, zo heeft de Ondernemingskamer (OK) onlangs geoordeeld in het faillissement van drogisterijketen DA. In dit faillissement wist de curator een (gedeeltelijke) doorstart te realiseren maar had de curator de Ondernemingsraad (OR) niet om…

Lees meer

Opvolgend werkgeverschap na doorstart: (Op)passen en meten

Nieuwenhuis, Wilco, Nijhuis, Carla | maandag 7 maart 2016

‘Intersport en Sports Direct voornaamste kandidaten voor overname Perry Sport’ ‘Het doek is gevallen voor warenhuisketen V&D’ ‘De snelheid van de doorstart van DA heeft hem zelf ook verrast…’ ‘TSN-medewerker schrijft hartenkreet op Facebook: ‘Ik ben zo boos en verdrietig’ Hoewel volgens macro-economische cijfers de crisis voorbij is, is in de afgelopen tijd een groot…

Lees meer

Surséance van betaling voor V&D, DA en Macintosh

Wevers, Maarten | dinsdag 29 december 2015

Vlak voor de kerstdagen hebben drie toonaangevende winkelketens surseance van betaling moeten aanvragen. Het betreft V&D, DA en Macintosh. Macintosh is het moederbedrijf van onder meer Scapino, Dolcis, Invito en Manfield. Het afgelopen jaar gingen daarnaast de volgende winkelketens failliet: B.A.S. Beheer B.V. (winkelformules Dixons, iCentre en MyCom) Telstar Holding Ardenberg B.V. (Van Dalen Footwear…

Lees meer

Faillissement Imtech: Wat betekent dit voor u?

Boonstra, Wouter, Haccou, Patrick, Nijhuis, Carla, Quint, Reinier, Wevers, Maarten | maandag 17 augustus 2015

Inleiding Op 13 augustus jl. zijn Royal Imtech, Imtech Capital B.V., Imtech B.V. en Imtech Group B.V. failliet verklaard. De curatoren zijn thans doende te onderzoeken of onderdelen van het Imtech concern levensvatbaar zijn. Mogelijk dat er een (gedeeltelijke) doorstart gaat plaatsvinden. Wat betekent dit voor u als u een contract hebt gesloten met één…

Lees meer