Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Fusies en splitsingen | Let op de termijnen!

Buit-Timmer, Marieke, Hommes-Kuijer, Angelique, Mulder ten Kate, Bram, Ritsema, Theo, Schiffer-Boerrigter, Evelien, Terhorst, Bart, Vels, Marjolein | dinsdag 29 oktober 2019

Het derde kwartaal is inmiddels alweer afgerond en het einde van het jaar komt in zicht. Een moment om even stil te staan bij de zaken die dit jaar nog geregeld dienen te worden en om te inventariseren waar actie nodig is. Wellicht heeft u of een aantal van uw cliënten het voornemen om vennootschappen…

Lees meer

Juridische fusie: start op tijd en let op de termijnen!

Terhorst, Bart | donderdag 16 mei 2019

Een ondernemingsstructuur bestaat vaak uit meerdere vennootschappen (BV’s). Stelt u zich als ondernemer eens de vraag of al die vennootschappen nog een functie hebben. Misschien zitten er “slapende BV’s” bij? U betaalt jaarlijks voor het in stand houden van vennootschappen. Zoals voor het doen van aangiften, opstellen van de jaarrekening en inschrijvingen in het handelsregister.…

Lees meer

Zelf faillissement aanvragen van een vennootschap kan ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ zijn

Nijhuis, Carla | dinsdag 7 mei 2019

Onlangs moest de Hoge Raad de vraag beantwoorden of eigen aangifte kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Dat kan. In zijn algemeenheid geldt dat bij een faillissement iedere bestuurder aansprakelijk kan zijn voor het tekort in een faillissementsboedel. Een voorwaarde hiervoor is dat een bestuurder zijn taak dan ‘kennelijk onbehoorlijk’ moet hebben vervuld én aannemelijk…

Lees meer

Het kabinet maakt een einde aan het verpandingsverbod!

Nijhuis, Carla | dinsdag 7 augustus 2018

Het wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden is in (internet)consultatie gegeven; tot en met 22 augustus 2018 kunt u hier aan deelnemen. Het verpandingsverbod is een doorn in het oog van kredietverstrekkers. Een kredietverstrekker wil graag zoveel mogelijk zekerheid dat het door haar verstrekte krediet ook daadwerkelijk wordt terugbetaald. Als zekerheid kan een kredietverstrekker onder meer een…

Lees meer

Het nieuwe UBO-begrip

Vels, Marjolein | vrijdag 3 augustus 2018

Op 25 juli jl. is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in werking getreden, waardoor de Wwft gewijzigd is. Hiermee wordt de vierde Europese anti-witwasrichtlijn ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering omgezet in Nederlandse wetgeving. Deze vierde anti-witwasrichtlijn vervangt de derde anti-witwasrichtlijn. Er zijn hoofdzakelijk twee wijzigingen in het UBO-begrip (ultimate benificial…

Lees meer

Recente ontwikkelingen: Inwerkingtreding Wet verbetering functioneren VvE’s & standaard bouwkundig voorbehoud in NVM koopovereenkomst woningen

Vels, Marjolein | donderdag 15 februari 2018

Vanaf 1 januari jl. dienen vereniging van eigenaars (hierna: VvE’s) jaarlijks een minimale reservering te doen voor het reservefonds. VvE’s zijn bevoegd om geldleningen af te sluiten, tenzij in het splitsingsreglement anders is bepaald. Bij de verkoop en overdracht van een appartementsrecht gaat de aansprakelijkheid voor deze VvE-schuld over op de nieuwe eigenaar. Vanaf 1…

Lees meer

Wat houden het nieuwe centraal aandeelhoudersregister en het UBO-register in?

Vels, Marjolein | dinsdag 17 oktober 2017

Essentie Op grond van een Europese richtlijn moet er een UBO-register worden ingevoerd. In dit register dienen alle natuurlijke personen te worden geregistreerd die meer dan 25% eigendomsbelang of meer dan 25% zeggenschapsrechten hebben in een Nederlandse rechtspersoon. Dit register komt bij de Kamer van Koophandel (“KvK”) te rusten. Het register is openbaar, wat op…

Lees meer

Wordt overgang van onderneming de ‘ondergang’ van een onderneming?

Nijhuis, Carla | dinsdag 15 augustus 2017

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 22 juni 2017 in de Smalsteps-zaak geoordeeld dat werknemers worden beschermd wegens ‘overgang van onderneming’ bij een via een pre-pack procedure voorbereide doorstart in een faillissement. Zijn de werknemers (en schuldeisers) van de gefailleerde onderneming hiermee  gebaat? Uiteindelijk waarschijnlijk niet. Sinds het faillissement van de Estro…

Lees meer

Nysingh team adviseert bij overname SolidPack

Dekker, Cees, Leur, Joris de, Poelsema, Marloes, Scholtens, Jasper | maandag 23 januari 2017

VPK Packaging Group is tot een akkoord gekomen om 100% van de aandelen van SolidPack over te nemen. Met deze zet wil VPK haar massief karton segment – gekend onder de merknaam Smart Packaging Solutions – verder uitbouwen. Door twee complementaire aanbieders te bundelen onder één sterke organisatie, wil de groep beter inspelen op de…

Lees meer

De OR heeft geen adviesrecht bij doorstart uit faillissement

Nijhuis, Carla | dinsdag 28 juni 2016

De curator hoeft de Ondernemingsraad niet om advies te vragen over een besluit tot verkoop van (een belangrijk deel van) de activa, zo heeft de Ondernemingskamer (OK) onlangs geoordeeld in het faillissement van drogisterijketen DA. In dit faillissement wist de curator een (gedeeltelijke) doorstart te realiseren maar had de curator de Ondernemingsraad (OR) niet om…

Lees meer

Opvolgend werkgeverschap na doorstart: (Op)passen en meten

Nieuwenhuis, Wilco, Nijhuis, Carla | maandag 7 maart 2016

‘Intersport en Sports Direct voornaamste kandidaten voor overname Perry Sport’ ‘Het doek is gevallen voor warenhuisketen V&D’ ‘De snelheid van de doorstart van DA heeft hem zelf ook verrast…’ ‘TSN-medewerker schrijft hartenkreet op Facebook: ‘Ik ben zo boos en verdrietig’ Hoewel volgens macro-economische cijfers de crisis voorbij is, is in de afgelopen tijd een groot…

Lees meer

Nieuw toe te treden beherend vennoot ook aansprakelijk voor ‘oude’ schulden

Nijhuis, Carla | dinsdag 16 juni 2015

De Hoge Raad heeft onlangs een einde gemaakt aan de onduidelijkheid of een vennoot in een vennootschap onder firma (VOF) of een beherend vennoot van een commanditaire vennootschap (CV) aansprakelijk is voor schulden van een VOF respectievelijk CV die al bestonden of zijn ontstaan vóór zijn toetreding als vennoot respectievelijk beherend vennoot. Hierover waren tot…

Lees meer

De verzwaarde aansprakelijkheidsmaatstaf voor bestuurdersaansprakelijkheid

Haastert, Huub van | woensdag 7 januari 2015

Uitgangspunt in het Nederlandse rechtspersonenrecht, is dat bestuurders van rechtspersonen slechts in uitzonderingsgevallen persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap. Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, dan is alleen de vennootschap aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Bijzondere omstandigheden kunnen er evenwel toe leiden,…

Lees meer