Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Internetconsultatie ‘Besluit Woningbouwimpuls 2020’

Aaldering, Sharon | dinsdag 21 januari 2020

Op 11 januari 2020 is het voorstel voor het ‘Besluit Woningbouwimpuls 2020’ (BWi ) voor internetconsultatie vrijgegeven. Reageren op het voorstel kan tot en met 8 februari 2020. Aanpakken woningtekort Met het BWi wordt de bouw van betaalbare woningen in met name de schaarsteregio’s gestimuleerd. Vooral in en rondom de grote steden is de bouw…

Lees meer

Windturbines, planschade en maatschappelijk risico

Kate, Bas ten | woensdag 18 december 2019

De Afdeling heeft al meerdere keren overwogen dat de vaststelling van de omvang van het normale maatschappelijke risico in de eerste plaats aan het bestuursorgaan is. Het bestuursorgaan komt daarbij beoordelingsruimte toe. Uit deze uitspraak, ABRvS 6 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3735, blijkt opnieuw dat die beoordelingsruimte beperkt is. Verzoek om vergoeding van planschade Een aantal eigenaren…

Lees meer

Beperkte toets gedoogplicht BP: minder belemmerend alternatief ‘binnen het perceel’

Roos, Jessica de | maandag 9 december 2019

Het werk waarvoor een gedoogplicht wordt opgelegd mag niet meer belemmering in het gebruik van de onroerende zaak brengen dan redelijkerwijs nodig is voor de aanleg en instandhouding. In het arrest van 5 november 2019 (gepubliceerd op 2 december 2019, ECLI:NL:GDHA:2019:2754) legt het Hof Den Haag uit dat dit slechts beperkt wordt getoetst. Het hof…

Lees meer

Wel of geen eerdere Wvg aanwijzing: vermeld het!

Andel, Carola van | dinsdag 3 december 2019

Het vestigen van een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is weer helemaal in trek! Vaak komen gronden met een inmiddels vervallen Wvg aanwijzing, opnieuw in aanmerking voor een voorkeursrecht. Wees hierbij alert op de bepalingen uit het Besluit voorkeursrecht gemeenten (Bvg)! Overheden maken weer volop gebruik van dit instrument om de…

Lees meer

Met een erfdienstbaarheid is niet alles mogelijk…

Dutmer, Edith | dinsdag 19 november 2019

Aan de lange lijst met uitspraken rondom parkmanagement kan er weer een worden toegevoegd. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 november 2019 uitspraak (ECLI:NL:GHARL:2019:9513) gedaan in een geschil tussen de eigenaar van een recreatiewoning en de eigenaar van het recreatiepark. In verband met het gebruik van algemene voorzieningen op het park zijn verschillende erfdienstbaarheden gevestigd…

Lees meer

Wie is eigenaar van de riolering?

Klostermann, Wim | maandag 18 november 2019

Het voor de hand liggende en meestal ook juiste antwoord op deze vraag is: de eigenaar van het particuliere perceel is eigenaar van al wat zich in zijn grond bevindt, inclusief de huisaansluiting op het openbare riool. De gemeente, die op grond van artikel 10.33 Wet milieubeheer verantwoordelijk is voor de inzameling van stedelijk afvalwater,…

Lees meer

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet naar Eerste Kamer

Andel, Carola van | maandag 4 november 2019

Driemaal is scheepsrecht: op 17 oktober 2019 is het wetsvoorstel Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer. Er werd als volgt gestemd: Voor: PvdA, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie. Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdD, FVD, Lid Van Kooten-Arissen en Lid Van Haga. Twee keer eerder werd de stemming aangehouden. Tijdens de…

Lees meer

Plenair debat Aanvullingswet Grondeigendom

Andel, Carola van | dinsdag 15 oktober 2019

Op 8 oktober 2019 vond het plenaire debat in de Tweede Kamer plaats over de Aanvullingswet Grondeigendom. Met name is gediscussieerd over de voorgestelde regeling omtrent voorkeursrechten, nu nog geregeld in de Wet voorkeursrechten gemeenten (Wvg). Over de verhouding voorkeursrecht en zelfrealisatie enerzijds en de verhouding zelfrealisatie en onteigening anderzijds zijn verschillende amendementen ingediend. Daarnaast…

Lees meer

De bijdrage aan een ruimtelijke ontwikkeling: niet altijd even vrijwillig

Meijer, Jan Hein | dinsdag 15 oktober 2019

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft eind augustus 2019 geoordeeld over de vraag of het mogelijk is planologische medewerking aan een herziening van het bestemmingsplan te ontzeggen, indien de verzoeker om deze herziening geen bijdrage ex artikel 6.24 Wro wil betalen. De Afdeling heeft deze vraag bevestigend beantwoord (ECLI:NL:RVS:2019:2950). Het beroep van appellant Het bestemmingsplan van de…

Lees meer

Kettingbeding en kwalitatieve verplichtingen, wie is daar (niet) aan gebonden?

Dutmer, Edith | donderdag 19 september 2019

In een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 7 mei 2019 (nr. 200.219.885/01 (NL:GHARL:2019:3995)) werd geoordeeld over de vraag of de eigenaar van drie recreatiewoningen (gelegen op hetzelfde recreatiepark) gebonden was aan (ketting)bedingen die waren opgenomen in de leveringsakte van die woningen. De leveringsakte Voor het beheer van het park en de behartiging van de…

Lees meer

Belang uitvoering archeologische werkzaamheden weegt zwaarder dan eigendomsrecht

Aaldering, Sharon | maandag 16 september 2019

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt in zijn uitspraak van 30 augustus 2019 (ECLI:NL:RBMNE:2019:3991) dat het belang van Windpark Zeewolde B.V. (hierna: WPZ) om te starten met (voorbereidende) archeologische werkzaamheden zwaarder weegt dan het belang van de grondeigenaar om een schending van zijn eigendomsrecht te voorkomen. WPZ wil een windpark met 91 windturbines bouwen.…

Lees meer

Eliminatie: overheidswerk of niet?

Kate, Bas ten | woensdag 11 september 2019

Op 15 januari 2016 heeft de Hoge Raad een aantal arresten gewezen waarin belangrijke regels zijn gegeven voor de toepassing van het eliminatiebeginsel (art. 40c Ow). Dit beginsel houdt kort gezegd in dat bij de bepaling van de schadeloosstelling de invloed van het werk waarvoor onteigend wordt en de plannen voor dat werk moeten worden…

Lees meer

Nietigverklaring Wvg: geen mosterd na de maaltijd!

Andel, Carola van | dinsdag 6 augustus 2019

Recent heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een interessant arrest (ECLI:NL:GHARL:2019:5361) gewezen over nietigverklaring Wvg op grond van artikel 26 van die wet. Met dit artikel heeft de gemeente de mogelijkheid om rechtshandelingen te vernietigen die zijn verricht met de kennelijke strekking haar voorkeurspositie te ondermijnen. Die mogelijkheid heeft een gemeente namelijk ook nog nadat haar voorkeursrecht…

Lees meer

Gedoogplicht dijkversterking: minnelijk overleg en schadevergoeding

Aaldering, Sharon | maandag 5 augustus 2019

Op 17 juli 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak (ECLI:NL:RVS:2019:2431) gedaan over een opgelegde gedoogplicht dijkversterking op grond van artikel 5.24 van de Waterwet. Omdat de jurisprudentie hierover schaars is, is het de moeite waard om deze uitspraak te bespreken. Een gedoogplicht op grond van artikel 5.24 Waterwet kan worden…

Lees meer

Volledige schadeloosstelling bij gedoogplicht BP omvat ook planschade

Roos, Jessica de | maandag 15 juli 2019

Bij oplegging van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) moet de schade die door de aanleg en instandhouding van het werk wordt geleden volledig worden vergoed. De Hoge Raad beslist in zijn arrest van 21 juni 2019 dat ook planschade onder deze volledige schadeloosstelling valt en schept met dit arrest duidelijkheid over…

Lees meer

Wijzigingen in de Crisis- en herstelwet: versnellen projecten

Meijer, Jan Hein | donderdag 13 juni 2019

Op 28 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met wijzigingen in de Crisis- en herstelwet (wetsvoorstel 35 013). Deze aanpassing voorziet in: het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van het projectuitvoeringsbesluit; een versnelling van de aanwijzingsprocedure voor het toevoegen van nieuwe projecten aan experimenten; een wijziging van de toelatingscriteria voor nieuwe experimenten; het toevoegen van wetten aan…

Lees meer

Circulair bouwen en juridische aandachtspunten

Dutmer, Edith | woensdag 15 mei 2019

Overheden en bedrijven richten zich steeds meer op het realiseren van een circulaire economie. De rijksoverheid heeft als doelstelling dat Nederland in 2050 een circulaire economie heeft. Producten worden dan zo ontworpen dat er minder grondstoffen worden gebruikt, dat de producten langer meegaan en dat afval weer als grondstof wordt ingezet. Vertaald naar de vastgoedsector:…

Lees meer

Inbrengwaarden: niet statisch maar dynamisch

Andel, Carola van | woensdag 27 maart 2019

Bij de vijfde herziening van het exploitatieplan “Buiksloterham” door de raad van de gemeente Amsterdam komen verschillende (te) opmerkelijke aspecten naar voren. Met name de nieuwe wijze waarop de gemeenteraad de inbrengwaarden heeft begroot is bijzonder. Het exploitatieplan houdt dan ook geen stand bij de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2019:827). In deze bijdrage bespreek ik een aantal van…

Lees meer

Consultatie Aanvullingsbesluit grondeigendom

Andel, Carola van | dinsdag 26 maart 2019

Tot 19 april 2019 kan gereageerd worden op de consultatieversie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet. Dit Aanvullingsbesluit is onderdeel van een van de vier aanvullingssporen bij de Omgevingswet. Het regelt een aantal onderdelen op het gebied van grondeigendom, zowel inhoudelijk als procedureel. Zo zijn bepalingen opgenomen over de voorkeursrecht- (Wvg) en de onteigeningsbeschikking. Verder past…

Lees meer

Rechtshandeling vóór vestiging Wvg nietig?

Haccou, Patrick | woensdag 16 januari 2019

Kan een rechtshandeling in strijd zijn met artikel 26 Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) wanneer deze is verricht vóór de vestiging Wvg? Begin januari 2019 publiceerde rechtspraak.nl een vonnis uit 2009 (ECLI:NL:RBSHE:2009:3410) waarin deze vraag centraal stond. De gemeente Veghel verzocht de rechtbank een aantal rechtshandelingen nietig te verklaren. Deze waren volgens de gemeente in strijd…

Lees meer