Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Tijdelijke Regeling Verhaalsrechten en Bedrijfsregeling Brandregres

Evers, Rutger | dinsdag 12 februari 2019

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2632 (De tekst van deze uitspraak is niet gepubliceerd op rechtspraak.nl, wel in het tijdschrift Schip & Schade, 2018/97) Aanleiding Deze zaak vormt een aardige illustratie van een situatie waarin vervoer- en verzekeringsrecht samengaan. Wat was daarin aan de hand? Aanleiding voor de zaak vormde een ontsporing van een goederentrein…

Lees meer

Directe actie en meldingsplicht

Odijk, Saskia | dinsdag 12 februari 2019

Artikel 7:954 lid 1 BW geeft in geval van personenschade (dood, letsel) aan de benadeelde(n) een direct vorderingsrecht op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de aansprakelijke partij. De benadeelde kan rechtstreeks betaling van de verzekeraar aan hem vorderen, uiteraard voor zover de betreffende verzekering dekking biedt. Voor het ontstaan van deze bevoegdheid voor de benadeelde om rechtstreeks…

Lees meer

Kan het “topcoating arrest” van de Hoge Raad van 15 maart 2015 (S&S 2009/132) op de CAR polis worden toegepast?

Dorhout Mees, Tjalling | dinsdag 12 februari 2019

Op 11 maart 2005 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over de dekking van zaakschade onder een AVB polis. Ik schreef daar eerder over in AV&S: “Beschadigde bouwstoffen in AVB en CAR-verzekering” (AV&S 2005, 36). Zaakschade gedekt onder AVB polis? In die zaak was de leverancier van topcoating aansprakelijk gehouden voor schade aan…

Lees meer

Rechtbank Rotterdam verlaat alles-of-niets-benadering bij verrekening AOV

Dalsen, Fleur van | donderdag 20 december 2018

De afgelopen jaren is meermaals geprocedeerd over de vraag of ontvangen gelden uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna: AOV) verrekend mogen worden met de te vergoeden schade. Nagenoeg altijd wordt gekozen voor een alles-of-niets-benadering. De rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 21 november 2018 (ECLI:NL:RBROT:2018:9588) afstand gedaan van deze benadering en geoordeeld dat de te ontvangen…

Lees meer

Onjuiste mededelingen of verzwijging door slachtoffer

Zwart, Stijn de | dinsdag 11 december 2018

Terugkijkend op het afgelopen jaar en voorzichtig vooruitkijkend, behandel ik in deze bijdrage de opzettelijk misleidende mededelingen van een derde jegens verzekeraar. Een onderwerp waarover de Hoge Raad dit jaar oordeelde dat verzekeraar zich tegenover de derde niet kan beroepen op verval van uitkering ex artikel 7:941 lid 5 BW. Allianz c.s./X – Geen analoge…

Lees meer

Waarschuwingsplicht verzekeraar voor onderverzekering?

Odijk, Saskia | donderdag 8 november 2018

De uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 11 september 2018, ECLI:NL:GHARL2018:8121 laat zien wat van een verzekeraar wordt verwacht aangaande het risico van onderverzekering. In dit geval had de verzekeraar aan zijn zorg- c.q. waarschuwingsplicht voldaan. Opstalverzekering X is eigenaar van een woning met rieten dak. Sinds 1 juni 1984 heeft hij een opstalverzekering. De…

Lees meer

Verzekeraars dienen een afwijkend acceptatiebeleid voldoende kenbaar te maken bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst

donderdag 8 november 2018

Hoge Raad 5 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1841 Een verzekeraar met een afwijkend acceptatiebeleid kan zich alleen ten nadele van een verzekeringnemer op dat afwijkende acceptatiebeleid beroepen indien de verzekeringnemer wist of behoorde te begrijpen welk acceptatiebeleid de verzekeraar hanteerde. Zo oordeelde de Hoge Raad in een zaak waarin een verzekeringnemer zijn precontractuele mededelingsplicht had geschonden (zie…

Lees meer

Aansprakelijkheid van werkgever bij psychische klachten

Bos-van den Berg, Elly | dinsdag 6 november 2018

Een werknemer spreekt zijn werkgever aan op grond van artikel 7:658 BW in verband met uitval wegens psychische klachten. De rechter oordeelt dat de werknemer het causaal verband tussen werk en klachten niet aannemelijk heeft gemaakt en wijst de vordering af. Arrest van 25 september 2018 van het Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2018:3502. Feiten Een docent solliciteert…

Lees meer

Van stoeptegels en struikelpartijen

Bolt, Anneke | donderdag 4 oktober 2018

Het komt regelmatig voor dat een gemeente een schadeclaim ontvangt van iemand die stelt over een losliggende of opstaande stoeptegel te zijn gevallen. Zeker wanneer iemand ongelukkig terecht komt, kan zo’n valpartij tot aanzienlijk letsel leiden. Juridisch een simpel geval zou je op het eerste gezicht denken. Maar is dat ook zo? Beoordelingskader Uitgangspunt is…

Lees meer

Vaststelling mate van arbeidsongeschiktheid oneerlijk beding?

Ruiter, Anita de | donderdag 4 oktober 2018

HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1800 In de polisvoorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige beroepsbeoefenaren staat vaak dat de verzekeraar aan de hand van rapportages van door hemzelf benoemde deskundigen de mate van arbeidsongeschiktheid vaststelt. Al meerdere malen is in de rechtspraak de vraag aan de orde gesteld of dit een oneerlijk beding is in de…

Lees meer

Staat aansprakelijk tegenover filmproducenten wegens uitlatingen staatssecretaris

Lubach, Rense | vrijdag 28 september 2018

Het komt niet vaak voor dat de Staat met succes aansprakelijk wordt gehouden voor feitelijke uitlatingen van een bewindspersoon. Een voorbeeld hiervan is een uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 5 september 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:10645). In deze casus stelden een aantal filmproducenten zich op het standpunt dat in Nederland een klimaat was ontstaan waarin downloaden…

Lees meer

Wanneer handelt een ouder onrechtmatig jegens het eigen kind?

Spronck, Maarten | woensdag 19 september 2018

Discussie over de vraag of in een bepaalde situatie een ouder onrechtmatig heeft gehandeld ten aanzien van het eigen kind, ligt altijd gevoelig en is precair van aard. Omtrent deze vraag wordt weinig geprocedeerd. Recent wees de rechtbank Gelderland een beschikking in een deelgeschil d.d. 10 september 2018. Deze zaak ging over het volgende. Meisje…

Lees meer

Voordeelsverrekening bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering: is de kogel nu door de kerk?

Ham-Leerkes, Lianne van den | dinsdag 5 juni 2018

Slachtoffers van een ongeval krijgen, bij vaststelling van de aansprakelijkheid, hun schade wegens verlies aan verdienvermogen vergoed. Indien het slachtoffer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft afgesloten, kan het slachtoffer daarnaast een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid bij zijn verzekeraar claimen. Het slachtoffer krijgt daarmee de facto tweemaal een vergoeding van zijn schade die hij heeft geleden wegens arbeidsongeschiktheid.…

Lees meer

De nieuwe opzetclausule uitgelegd

Ruiter, Anita de | vrijdag 1 juni 2018

Een vader heeft zijn 5 maanden oude zoontje, in een poging hem te laten stoppen met huilen, hard door elkaar geschud. De baby heeft hierdoor ernstig lichamelijk letsel (‘shaken baby syndroom’) opgelopen. De vader is strafrechtelijk veroordeeld voor het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Op grond van onrechtmatige daad is hij aansprakelijk voor…

Lees meer

Nysingh AVG-scan neemt twijfels weg

maandag 30 april 2018

Veel organisaties en bedrijven twijfelen over de stappen die gezet moeten worden voor de AVG en of de ondernomen stappen wel de juiste zijn. Om deze onzekerheid weg te nemen, ontwikkelden onze privacy specialisten de AVG-scan. U leest er meer over in dit artikel. Nu nog vragen veel organisaties zich af of alle gewenste activiteiten…

Lees meer

AVG & Verzekeren | Cyberriskmanagement is meer dan security

Zwart, Stijn de | vrijdag 13 april 2018

De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt met rasse schreden dichterbij. Veel verzekeraars en ook verzekerden zien dit met de nodige spanning tegemoet. En dat is ook wel terecht. De AVG is op veel punten namelijk strenger dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Voor een verzekeringsmaatschappij – waar dagelijks persoonsgegevens worden verwerkt –…

Lees meer

Zwolsche Algemeene nog actueel?

Bos-van den Berg, Elly | maandag 19 maart 2018

Recent was in een aantal zaken het arrest Zwolsche Algemeene/De Greef (ECLI:NL:HR:2001:AB2054) weer aan de orde, een arrest dat in whiplash-zaken regelmatig van stal wordt gehaald. De betekenis van dit arrest is beperkter, dan men uit veel lagere jurisprudentie zou kunnen afleiden. Causaliteitsprobleem bij whiplash Het probleem bij whiplashklachten is dat meestal een medisch substraat…

Lees meer

e-CMR: pilot elektronische vrachtbrief in Benelux

Zwart, Stijn de | donderdag 15 maart 2018

Transportondernemingen hebben de afgelopen twee decennia een grote digitaliserings- en automatiseringsslag gemaakt. Routes worden automatisch ingepland en GPS-tracking en de digitale tachograaf waken over de veiligheid van de chauffeur en de vervoerde goederen. Op één terrein is de digitalisering echter altijd achtergebleven en dat is het gebruik van de vrachtbrief. Deze gaat nog vrijwel altijd…

Lees meer

Bewijslastverdeling geschil verzekeraar en verzekerde

Odijk, Saskia | donderdag 22 februari 2018

De uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 6 februari 2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:117) laat zien wie wat in een geschil tussen een verzekeraar en een verzekerde moet bewijzen. In deze casus vraagt de verzekerde uitkering en verwijdering van de registratie bij Stichting CIS. De verzekeraar vordert vergoeding van expertisekosten. Casus X is eigenaar van een auto.…

Lees meer

Tekstsuggesties van het Verbond naar aanleiding van de 10% uitspraken van het KIFID

Dorhout Mees, Tjalling | woensdag 21 februari 2018

De Geschillencommissie Kifid van 2 september 2016 (nr. 2016-401) oordeelde destijds onder meer dat een verzekeraar zijn verzekeringsproducten per contractsvervaldatum alleen mag aanpassen als het gaat om aanpassingen van beperkte omvang en financieel belang. De Commissie was van oordeel dat een hogere stijging van de totale jaarpremie exclusief assurantiebelasting dan 10% (in het concrete geval…

Lees meer