Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Wet affectieschade

Odijk, Saskia | woensdag 27 november 2019

De Wet Affectieschade is in werking getreden per 1 januari 2019. De wet voorziet in een zelfstandig recht op smartengeld voor naasten en nabestaanden bij ernstig en blijvend letsel of overlijden van een dierbare. De kring van gerechtigden is beperkt tot de partner, ouders, kinderen, de verzorger van de gekwetste of degene die door de…

Lees meer

Smartengeld na ernstig verwijtbaar medisch handelen

Bos-van den Berg, Elly | dinsdag 26 november 2019

Arrest Gerechtshof Den Haag 22 oktober 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2753 In 2007 ontdekt een uroloog bij toeval een “ruimte innemend proces” aan de rechternier bij een patiënte. De uroloog voert een afwachtend beleid en blijft mevrouw controleren tot 2010. In 2013 krijgt mevrouw opnieuw klachten, waarbij blijkt van een tumor in de nier met uitzaaiingen. Behandeling was…

Lees meer

Opleiding en instructie voorkomt aansprakelijkheid werkgever

Blokland, Niels | dinsdag 22 oktober 2019

Een werkgever is snel aansprakelijk voor schade op de werkvloer. Als een werknemer schade lijdt, zal de werkgever aan moeten tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Deze zorgplicht gaat vaak ver. Voor een werkgever blijft het dan ook lastig om vooraf in te schatten welke maatregelen nodig zijn om aansprakelijkheid te voorkomen. Dat…

Lees meer

Werkgever niet aansprakelijk na val werkneemster tijdens ophangen kerstkaarten

Ceulen, Esther | donderdag 19 september 2019

De plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving gaat voor een werkgever ver. De Hoge Raad legt de lat voor werkgevers hoog. De Hoge Raad zegt niet voor niets dat niet snel mag worden aangenomen dat een werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Dat neemt niet weg dat met de zorgplicht van de werkgever…

Lees meer

Rekenrente bij toekomstige arbeidsvermogensschade

Spronck, Maarten | donderdag 19 september 2019

In een recente beschikking van 9 juli 2019 diende de rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2019:3178) te oordelen over de te hanteren rekenrente bij toekomstige arbeidsvermogensschade. Conceptrichtlijn Rente en Inflatie van de Letselschaderaad In deze zaak beriep het betrokken slachtoffer zich er op dat voor het bepalen van de rekenrente moest worden aangeknoopt bij de conceptrichtlijn Rente en…

Lees meer

Verzekeringsrecht: uitleg uitsluiting in polisvoorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Odijk, Saskia | maandag 1 juli 2019

Gerechtshof Amsterdam 25 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3491 Polisvoorwaarden overlijdensrisicoverzekering X heeft als verzekeringnemer een overlijdensrisicoverzekering bij Delta Lloyd gesloten op het leven van echtgenoot Y. De verzekering keert uit bij overlijden van Y voor 19 december 2018. De ingangsdatum is 1 februari 2012, de verzekerde som bedraagt € 450.000,=. In de polisvoorwaarden is opgenomen dat geen…

Lees meer

Keert de wal het schip?

Ham-Leerkes, Lianne van den | dinsdag 11 juni 2019

Op 7 mei 2019 heeft het gerechtshof Den Haag arrest (ECLI:NL:GHDHA:2019:948) gewezen in een zaak waarin Den Blijker holding op basis van een vriendendienst een aantal personen heeft vervoerd op zijn RIB-boot (Rigid Inflatable Boat) met het doel samen een leuke dag te beleven. Tijdens deze vaartocht heeft één van de passagiers letsel opgelopen. De vraag…

Lees meer

Het voorlopig deskundigenbericht en het verlies van een (reële) kans

Blokland, Niels | dinsdag 7 mei 2019

Met name in beroepsaansprakelijkheidszaken wordt met enige regelmaat een beroep gedaan op het ‘het verlies van een kans’, als alternatieve vorm van schade. Toch blijkt dikwijls dat het aannemelijk maken van een reëel kansverlies in een procedure nog niet altijd eenvoudig is. Zie recentelijk bijvoorbeeld HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:642 en Rb. Rotterdam 6 maart…

Lees meer

Snelle toetsing verjaring bij asbest door deskundigenpanel

Bos-van den Berg, Elly | donderdag 2 mei 2019

Bij asbest speelt de verjaringsproblematiek vrijwel altijd een rol, omdat de aandoeningen zich pas tientallen jaren na de asbestblootstelling openbaren. Een extra complicatie daarbij is, dat de meeste slachtoffers, nadat de ziekte zich heeft gemanifesteerd, nog maar korte tijd te leven hebben. Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) speelt in het algemeen een belangrijke rol om voor…

Lees meer

De 50% regel en de verdeling van de andere 50%

Bolt, Anneke | donderdag 4 april 2019

Art. 185 WVW in hoofdlijnen Zoals bekend, legt art. 185 WVW een verzwaarde aansprakelijkheid op de eigenaar/houder van een motorrijtuig voor schade die fietsers of voetgangers lijden als gevolg van een aanrijding met een motorrijtuig. De aansprakelijkheid is niet onbeperkt. Er is in elk geval geen ruimte voor aansprakelijkheid wanneer de voetganger of fietser ten…

Lees meer

Directe actie en meldingsplicht

Odijk, Saskia | dinsdag 12 februari 2019

Artikel 7:954 lid 1 BW geeft in geval van personenschade (dood, letsel) aan de benadeelde(n) een direct vorderingsrecht op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de aansprakelijke partij. De benadeelde kan rechtstreeks betaling van de verzekeraar aan hem vorderen, uiteraard voor zover de betreffende verzekering dekking biedt. Voor het ontstaan van deze bevoegdheid voor de benadeelde om rechtstreeks…

Lees meer

Rechtbank Rotterdam verlaat alles-of-niets-benadering bij verrekening AOV

Dalsen, Fleur van | donderdag 20 december 2018

De afgelopen jaren is meermaals geprocedeerd over de vraag of ontvangen gelden uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna: AOV) verrekend mogen worden met de te vergoeden schade. Nagenoeg altijd wordt gekozen voor een alles-of-niets-benadering. De rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 21 november 2018 (ECLI:NL:RBROT:2018:9588) afstand gedaan van deze benadering en geoordeeld dat de te ontvangen…

Lees meer

Waarschuwingsplicht verzekeraar voor onderverzekering?

Odijk, Saskia | donderdag 8 november 2018

De uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 11 september 2018, ECLI:NL:GHARL2018:8121 laat zien wat van een verzekeraar wordt verwacht aangaande het risico van onderverzekering. In dit geval had de verzekeraar aan zijn zorg- c.q. waarschuwingsplicht voldaan. Opstalverzekering X is eigenaar van een woning met rieten dak. Sinds 1 juni 1984 heeft hij een opstalverzekering. De…

Lees meer

Verzekeraars dienen een afwijkend acceptatiebeleid voldoende kenbaar te maken bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst

donderdag 8 november 2018

Hoge Raad 5 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1841 Een verzekeraar met een afwijkend acceptatiebeleid kan zich alleen ten nadele van een verzekeringnemer op dat afwijkende acceptatiebeleid beroepen indien de verzekeringnemer wist of behoorde te begrijpen welk acceptatiebeleid de verzekeraar hanteerde. Zo oordeelde de Hoge Raad in een zaak waarin een verzekeringnemer zijn precontractuele mededelingsplicht had geschonden (zie…

Lees meer

Aansprakelijkheid van werkgever bij psychische klachten

Bos-van den Berg, Elly | dinsdag 6 november 2018

Een werknemer spreekt zijn werkgever aan op grond van artikel 7:658 BW in verband met uitval wegens psychische klachten. De rechter oordeelt dat de werknemer het causaal verband tussen werk en klachten niet aannemelijk heeft gemaakt en wijst de vordering af. Arrest van 25 september 2018 van het Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2018:3502. Feiten Een docent solliciteert…

Lees meer

Van stoeptegels en struikelpartijen

Bolt, Anneke | donderdag 4 oktober 2018

Het komt regelmatig voor dat een gemeente een schadeclaim ontvangt van iemand die stelt over een losliggende of opstaande stoeptegel te zijn gevallen. Zeker wanneer iemand ongelukkig terecht komt, kan zo’n valpartij tot aanzienlijk letsel leiden. Juridisch een simpel geval zou je op het eerste gezicht denken. Maar is dat ook zo? Beoordelingskader Uitgangspunt is…

Lees meer

Polisvoorwaarden en in strijd daarmee gemaakte afspraken. Wat prevaleert?

Ham-Leerkes, Lianne van den | donderdag 20 september 2018

Gerechtshof Den Haag 14 augustus 2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:2042) De aanleiding voor de gerechtelijke procedure Door een stijging van het grondwaterpeil zijn het woonhuis van de verzekerde van Aegon en de inboedel ernstig beschadigd geraakt. De schade was zodanig groot dat de woning onbewoonbaar was en herbouwd moest worden. Aegon heeft voor deze schade dekking geboden onder…

Lees meer

Wanneer handelt een ouder onrechtmatig jegens het eigen kind?

Spronck, Maarten | woensdag 19 september 2018

Discussie over de vraag of in een bepaalde situatie een ouder onrechtmatig heeft gehandeld ten aanzien van het eigen kind, ligt altijd gevoelig en is precair van aard. Omtrent deze vraag wordt weinig geprocedeerd. Recent wees de rechtbank Gelderland een beschikking in een deelgeschil d.d. 10 september 2018. Deze zaak ging over het volgende. Meisje…

Lees meer

Ongeval door een vorkheftruck in een loods. Deelname aan verkeer?

maandag 2 juli 2018

In de zaak die werd voorgelegd aan de Hoge Raad stond de vraag centraal of de gemaakte manoeuvre met een vorkheftruck, waardoor een ongeval plaatsvond, valt onder het begrip ‘deelneming aan het verkeer’ in de zin van de WAM-richtlijn. Hoge Raad 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:877 Wat is er gebeurd? Op 13 juni 2012 werd door…

Lees meer

Voordeelsverrekening bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering: is de kogel nu door de kerk?

Ham-Leerkes, Lianne van den | dinsdag 5 juni 2018

Slachtoffers van een ongeval krijgen, bij vaststelling van de aansprakelijkheid, hun schade wegens verlies aan verdienvermogen vergoed. Indien het slachtoffer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft afgesloten, kan het slachtoffer daarnaast een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid bij zijn verzekeraar claimen. Het slachtoffer krijgt daarmee de facto tweemaal een vergoeding van zijn schade die hij heeft geleden wegens arbeidsongeschiktheid.…

Lees meer