Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Wanneer moeten gemeenten een DPIA uitvoeren?

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | woensdag 18 december 2019

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de definitieve lijst vastgesteld van verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor een DPIA (ook wel gegevensbeschermingseffectbeoordeling genoemd) vereist is. Door voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens een DPIA uit te voeren, kunnen privacyrisico’s van een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in kaart gebracht worden. Indien nodig kunnen naar aanleiding van de DPIA vooraf…

Lees meer

Verslag online seminar ‘Privacy in het sociaal domein’

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | donderdag 21 november 2019

Op 19 november 2019 vond ons online seminar plaats over privacy in het sociaal domein. Hier wordt veel gewerkt met gevoelige persoonsgegevens. Daarom is het belangrijk dat gemeenten en andere organisaties weten hoe hiermee om te gaan. Tijdens het online seminar hebben Carola van Andel en Maarten van Nijendaal de basisbegrippen uit de Algemene Verordening…

Lees meer

Raad van State adviseert over aanpassing Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | donderdag 31 oktober 2019

Op 14 oktober 2019 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State zijn advies uitgebracht over de aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Eerder schreven wij over het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens, waarin wij ook zijn ingegaan op de hoofdlijnen van het wetsvoorstel. Advies Raad van State De Raad van State heeft…

Lees meer

Wetswijziging privacy in het sociaal domein: minister informeert Tweede Kamer

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | dinsdag 8 oktober 2019

De privacywetgeving in het sociaal domein is volop in beweging. Eerder schreven wij al over de aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, die ervoor moet zorgen dat vroegsignalering van financiële problemen mogelijk wordt. Uit de brief van de minister van Binnenlandse Zaken van 27 september 2019 aan de Tweede Kamer blijkt dat ook de overige…

Lees meer

Wetsvoorstel Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: AP adviseert

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | dinsdag 20 augustus 2019

De Staatssecretaris van SZW wil de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wijzigen om de schuldhulpverlening en vroegsignalering te verbeteren. Vroegsignalering houdt in dat gemeenten actief contact gaan zoeken met burgers met (dreigende) schulden om hulp aan te bieden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 30 juli 2019 het advies over de wijziging van de Wet gemeentelijke…

Lees meer

Schadevergoeding toegekend wegens schending privacy door gemeente

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | vrijdag 7 juni 2019

De rechtbank Overijssel heeft bij uitspraak van 28 mei 2019 (ECLI:NL:RBOVE:2019:1827) een schadevergoeding van € 500,- toegekend wegens schending van privacy door een gemeente. Inzage verzoek als vervolg op Wob-verzoeken Wat was er aan de hand? Betrokkene had twee Wob-verzoeken bij de gemeente Deventer ingediend. Ambtenaren van de gemeente Deventer hebben ambtenaren van andere bestuursorganen hierover…

Lees meer

Hoe is de kwaliteit van uw datalekregister?

Nijendaal, Maarten van | dinsdag 19 maart 2019

Uit een verkennend onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder 26 overheidsorganisaties is gebleken dat de kwaliteit van datalekregisters enorm uiteenloopt. Om de registratie van datalekken bij overheidsorganisatie te verbeteren, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een handreiking opgesteld. Lang niet alle registers bevatten een complete omschrijving van de verplichte elementen van een datalekmelding, te weten:…

Lees meer

Welke gegevens zijn persoonsgegevens bij vaststelling van een WOZ-waarde?

Andel, Carola van | dinsdag 26 februari 2019

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2019:247) geeft duidelijkheid over welke gegevens bij de vaststelling van een WOZ-waarde als persoonsgegevens aan te merken zijn. Aanleiding was een inzageverzoek op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dergelijke inzageverzoeken kunnen sinds 25 mei 2018 worden gedaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderliggende gegevens…

Lees meer

Van Wob naar Woo

Tunnissen, Mark | vrijdag 1 februari 2019

In april 2016 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel open overheid (Woo) aangenomen. Het wetsvoorstel dient ter vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het heeft tot doel om de overheid transparanter te maken en het functioneren van de democratische rechtsstaat te versterken. Er dient een cultuurverandering ten aanzien van de omgang met…

Lees meer

Misbruik Wbp en incasseren dwangsommen: het hoger beroep

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | donderdag 31 januari 2019

De uitspraak van 23 januari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:181) betreft het hoger beroep op de uitspraak van rechtbank Den Haag van 12 december 2017. Wij schreven hier eerder dit artikel over. De rechtbank oordeelde destijds dat appellant misbruik maakte van het recht op inzage in de verwerkte persoonsgegevens ex artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het…

Lees meer

Schadevergoeding op grond van artikel 49 Wbp

Nijendaal, Maarten van, Tunnissen, Mark | dinsdag 11 september 2018

In een uitspraak van 22 augustus 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2751) heeft de Afdeling een belangrijke uitspraak gedaan over verzoeken om schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Afdeling overweegt in deze uitspraak dat artikel 49 Wbp geen zelfstandige grondslag voor schadevergoeding bevat. De casus Bij brief van 4 januari 2016 heeft…

Lees meer

Rechtbank: doorzenden persoonsgegevens tussen bestuursorganen in strijd met eisen van proportionaliteit en subsidiariteit

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | donderdag 30 augustus 2018

Op 18 juli 2018 (ECLI:NL:RBOVE:2018:2496) deed de rechtbank Overijssel uitspraak in een zaak waarin een betrokkene om inzage van zijn persoonsgegevens had verzocht bij de gemeente Deventer. In de uitspraak staat de rechtbank stil bij de vraag of het college van burgemeester en wethouders de persoonsgegevens van betrokkene mocht doorsturen aan andere bestuursorganen. De casus…

Lees meer

Dwangsom wegens niet voldoen aan inzageverzoek

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | dinsdag 14 augustus 2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 9 augustus 2018 bekend gemaakt dat Theodoor Gilissen Bank (TGB) een dwangsom van € 48.000 heeft verbeurd en betaald, omdat zij weigerde aan een inzageverzoek van betrokkene te voldoen. Daarbij heeft de AP ook de aan TGB opgelegde last gepubliceerd. De gepubliceerde last onder dwangsom geeft een goed inzicht…

Lees meer

AP start met controleren overheidsinstanties

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | vrijdag 8 juni 2018

Nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 in werking is getreden , is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) begonnen met het toezicht op de naleving van deze nieuwe wet. De AP start met controleren van overheidsinstanties. Bij alle gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en een aantal zelfstandige bestuursorganen heeft de AP gecontroleerd of zij een Functionaris…

Lees meer

AVG & DE OVERHEID | Beter voorbereid op de AVG

Andel, Carola van | maandag 30 april 2018

Is uw overheidsorganisatie klaar voor de AVG? De kans dat u hier volmondig ‘ja’ op kunt antwoorden is niet groot. Uit een inventarisatie van Nysingh begin 2018 blijkt namelijk dat nog bijna niemand helemaal klaar is voor de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming. Dat geldt overigens zowel voor de publieke sector als het bedrijfsleven.…

Lees meer

Afdeling oordeelt over actieve openbaarmaking besluitenlijsten

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | maandag 5 maart 2018

Eerder schreven wij over de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: de AP), waarin de toezichthouder aandacht vraagt voor de noodzaak van actieve openbaarmaking van persoonsgegevens door publicatie van besluitenlijsten e.d. op internet. In de uitspraak van 28 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:702) oordeelt de Afdeling over een soortgelijke vraag. De casus Appellant heeft een Wob-verzoek ingediend,…

Lees meer

Misbruik Wbp en incasseren dwangsommen

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | maandag 22 januari 2018

De rechtbank Den Haag heeft in een uitspraak van 12 december 2017 (ECLI:NL:RBDHA:2017:14617) geoordeeld dat eiser misbruik heeft gemaakt van het recht op inzage in de verwerkte persoonsgegevens ex artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De rechtbank stelt vast dat het verzoek is ingediend met geen ander doel dan om een dwangsom te innen. De…

Lees meer

De verwerkersovereenkomst: aansprakelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | dinsdag 2 januari 2018

Op dinsdag 12 december 2017 presenteerde Rutger Ketting het online seminar ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’. Tijdens dit seminar zijn veel vragen gesteld aan de moderatoren Pim-André van Egmond, Carola van Andel en Maarten van Nijendaal. Zo ontvingen wij onder andere vragen over de aansprakelijkheidsclausules in verwerkersovereenkomsten. Hieronder zullen wij nader ingaan op de aansprakelijkheid van…

Lees meer

Autoriteit Persoonsgegevens vraagt aandacht voor noodzaak actieve openbaarmaking van persoonsgegevens

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | donderdag 30 november 2017

In een brief aan de VNG van 13 oktober 2017 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: de AP) aandacht gevraagd bij gemeenten over de actieve publicatie van persoonsgegevens door openbaarmaking van besluitenlijsten, aanvragen en dergelijke. Omdat voor deze actieve openbaarmaking van persoonsgegevens niet in alle gevallen een grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens aanwezig is, geeft…

Lees meer

Afdeling oordeelt over toepassing weigeringsgronden artikel 43 Wbp

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | maandag 23 oktober 2017

In de uitspraak van 4 oktober 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2680) heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over de toepassing van de weigeringsgronden van artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op grond van dit artikel kan de verantwoordelijke enkele artikelen van de Wbp (waaronder het verzoek om informatie ex artikel 35 Wbp) buiten toepassing laten voor zover dit…

Lees meer