Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Vels, Marjolein | maandag 20 januari 2020

Wat verandert er in het wettelijke kader voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen? Samenvatting In het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen wordt het rechtspersonenrecht verder geüniformeerd. De reden van invoering is om misstanden te voorkomen, zoals die zich in het verleden hebben voorgedaan bij bijvoorbeeld woningcoöperaties en zorginstellingen. Ook al is de datum van…

Lees meer

Wat betekent het UBO-register voor u(w bedrijf)?

Buit-Timmer, Marieke, Mulder ten Kate, Bram | donderdag 19 december 2019

Op 4 april 2019 heeft de Minister van Financiën een wetsvoorstel gepubliceerd met betrekking tot  de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (de Richtlijn) in Nederland. Volgens de Richtlijn dient elke EU-lidstaat een register bij te houden waarin de gegevens van zogeheten uiteindelijke belanghebbenden (ultimate beneficial owners of UBO’s) van bepaalde juridische entiteiten worden geregistreerd. Het…

Lees meer

Fusies en splitsingen | Let op de termijnen!

Buit-Timmer, Marieke, Hommes-Kuijer, Angelique, Mulder ten Kate, Bram, Ritsema, Theo, Schiffer-Boerrigter, Evelien, Terhorst, Bart, Vels, Marjolein | dinsdag 29 oktober 2019

Het derde kwartaal is inmiddels alweer afgerond en het einde van het jaar komt in zicht. Een moment om even stil te staan bij de zaken die dit jaar nog geregeld dienen te worden en om te inventariseren waar actie nodig is. Wellicht heeft u of een aantal van uw cliënten het voornemen om vennootschappen…

Lees meer

Verbetering van de positie van schuldeisers bij turboliquidatie staat op de agenda van de Minister van Rechtsbescherming

Poelsema, Marloes | dinsdag 8 oktober 2019

De Minister voor Rechtsbescherming bereidt een wetsvoorstel voor ter verbetering van de positie van schuldeisers bij turboliquidatie. De Minister kondigde dat aan in de Kamerbrief d.d. 7 oktober jl. De wettelijke mogelijkheid van turboliquidatie van rechtspersonen is in 1994 ingevoerd om misbruik van inactieve rechtspersonen te voorkomen. Zo kunnen rechtspersonen niet alleen eenvoudig worden opgericht,…

Lees meer

Het UBO-register gaat ook uw privacy aan

Hommes-Kuijer, Angelique | woensdag 31 juli 2019

Per 10 januari 2020 worden eigenaren en anderen die zeggenschap hebben binnen een onderneming geregistreerd in een openbaar register: het UBO-register. Wat dit UBO-register concreet inhoudt, wat voor gevolgen het heeft op het gebied van privacy voor het Nederlandse familiebedrijfsleven en wat moeten zij doen om compliant te zijn? Op 6 april jl. werd het…

Lees meer

Kan een werknemer zich bij een faillissement van een vof bij voorrang verhalen op het vermogen van de vennoten?

Pennings, Stijn, Wevers, Maarten | woensdag 29 mei 2019

In geval van een faillissement zal een curator in nagenoeg alle gevallen overgaan tot het ontslag van het personeel. De boedel heeft immers onvoldoende financiële middelen om de lonen te kunnen voldoen. Bij het ontslag dient een curator de geldende opzegtermijn in acht te nemen. Wanneer het UWV na faillietverklaring van de werkgever op de…

Lees meer

Juridische fusie: start op tijd en let op de termijnen!

Terhorst, Bart | donderdag 16 mei 2019

Een ondernemingsstructuur bestaat vaak uit meerdere vennootschappen (BV’s). Stelt u zich als ondernemer eens de vraag of al die vennootschappen nog een functie hebben. Misschien zitten er “slapende BV’s” bij? U betaalt jaarlijks voor het in stand houden van vennootschappen. Zoals voor het doen van aangiften, opstellen van de jaarrekening en inschrijvingen in het handelsregister.…

Lees meer

Opvolgend bestuurder opgepast!

Pennings, Stijn, Wevers, Maarten | vrijdag 10 mei 2019

Is een bestuurder die aantreedt nadat de termijn voor het deponeren van de jaarrekening is verstreken aansprakelijk voor het tekort in het faillissement? Dit was één van de vragen die het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2019:1568) diende te beantwoorden in het faillissement van Matrassen Hannibal B.V. Feiten Matrassen Hannibal B.V. is in 2003 opgericht. Nadat de aandelen…

Lees meer

Zelf faillissement aanvragen van een vennootschap kan ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ zijn

Nijhuis, Carla | dinsdag 7 mei 2019

Onlangs moest de Hoge Raad de vraag beantwoorden of eigen aangifte kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Dat kan. In zijn algemeenheid geldt dat bij een faillissement iedere bestuurder aansprakelijk kan zijn voor het tekort in een faillissementsboedel. Een voorwaarde hiervoor is dat een bestuurder zijn taak dan ‘kennelijk onbehoorlijk’ moet hebben vervuld én aannemelijk…

Lees meer

Het UBO-register: gevolgen voor de privacy van ondernemers

Vels, Marjolein | vrijdag 3 mei 2019

Essentie Met ingang van 10 januari 2020 worden de eigenaren van- of personen die de zeggenschap hebben in een vennootschap of andere juridische entiteit in een openbaar register geregistreerd: het UBO-register. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de privacy van deze personen. Het wetsvoorstel om dit in te voeren is op 6 april jl. ingediend bij…

Lees meer

Functionele scheiding van bestuur en intern toezicht

Buit-Timmer, Marieke | zondag 24 februari 2019

Onafhankelijkheid van intern toezicht kan beter Vorig jaar deed de onderwijsinspectie onderzoek naar de vraag of er bij schoolbesturen wel voldoende controle en evenwicht is bij een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht. Dit resulteerde in het rapport ‘Functionele scheiding van bestuur en toezicht in de praktijk’. Aanleiding voor minister Slob te wijzen op…

Lees meer

Alert | Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen – recente ontwikkelingen

Leur, Joris de, Poelsema, Marloes | woensdag 28 november 2018

Het is lange tijd stil gebleven rondom het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen dat op 8 juni 2016 werd ingediend bij de Tweede Kamer. Veel zorginstellingen hebben de stichting als rechtsvorm en dus zou met de nieuwe wet het algemene wettelijk kader voor die instellingen wijzigen. Hoewel de inwerkingtreding nog altijd niet in zicht is,…

Lees meer

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Terpstra, Wouter | vrijdag 26 oktober 2018

De Richtlijn bedrijfsgeheimen (2016/943/EU) is in werking getreden op 5 juli 2016. Het doel van de richtlijn is om de regels omtrent bescherming van bedrijfsgeheimen te harmoniseren in de EU. De richtlijn dient als aanvulling op of alternatief voor IE-rechten. De definitie van bedrijfsgeheimen is volgens de richtlijn waardevolle knowhow en bedrijfsinformatie die niet openbaar…

Lees meer

Een borgstelling kan in principe niet ontbonden worden. Wat kan de borg wel als de bank zijn zorgplicht schendt?

Pomper, Halbe | dinsdag 9 oktober 2018

Bij aanvraag van een zakelijke financiering vraagt de bank meer dan eens een borgstelling van bijvoorbeeld de directeur groot aandeelhouder. Kern van de borgstelling is dat als de bank tekort komt bij het terugkrijgen van de financiering, de borg kan worden aangesproken om (een deel van) het tekort aan te vullen. Als een bank onzorgvuldig…

Lees meer

Het kabinet maakt een einde aan het verpandingsverbod!

Nijhuis, Carla | dinsdag 7 augustus 2018

Het wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden is in (internet)consultatie gegeven; tot en met 22 augustus 2018 kunt u hier aan deelnemen. Het verpandingsverbod is een doorn in het oog van kredietverstrekkers. Een kredietverstrekker wil graag zoveel mogelijk zekerheid dat het door haar verstrekte krediet ook daadwerkelijk wordt terugbetaald. Als zekerheid kan een kredietverstrekker onder meer een…

Lees meer

Het nieuwe UBO-begrip

Vels, Marjolein | vrijdag 3 augustus 2018

Op 25 juli jl. is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 in werking getreden, waardoor de Wwft gewijzigd is. Hiermee wordt de vierde Europese anti-witwasrichtlijn ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering omgezet in Nederlandse wetgeving. Deze vierde anti-witwasrichtlijn vervangt de derde anti-witwasrichtlijn. Er zijn hoofdzakelijk twee wijzigingen in het UBO-begrip (ultimate benificial…

Lees meer

Recente ontwikkelingen: Inwerkingtreding Wet verbetering functioneren VvE’s & standaard bouwkundig voorbehoud in NVM koopovereenkomst woningen

Vels, Marjolein | donderdag 15 februari 2018

Vanaf 1 januari jl. dienen vereniging van eigenaars (hierna: VvE’s) jaarlijks een minimale reservering te doen voor het reservefonds. VvE’s zijn bevoegd om geldleningen af te sluiten, tenzij in het splitsingsreglement anders is bepaald. Bij de verkoop en overdracht van een appartementsrecht gaat de aansprakelijkheid voor deze VvE-schuld over op de nieuwe eigenaar. Vanaf 1…

Lees meer

Faillissement Tuunte: Wel of geen overgang van onderneming?

Wevers, Maarten | donderdag 8 februari 2018

Overgang van onderneming Indien een onderneming wordt overgedragen aan een andere partij gaan de werknemers met behoud van hun rechten en verplichtingen automatisch mee over naar de verkrijger en wordt de verkrijger de nieuwe werkgever. De oude werkgever is gedurende een jaar na de overgang naast de verkrijger hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de…

Lees meer

Mediation in familiebedrijven

Wijk, Femia van | donderdag 28 december 2017

Mediation, de meeste mensen kennen dat begrip inmiddels wel. Een manier om gezamenlijk een conflict op te lossen in plaats van het conflict uit handen te geven en de beslissing aan de rechter over te laten. Hoewel mediation vooral bekend is geworden bij echtscheidingen, wordt het steeds vaker ook in zakelijke verhoudingen toegepast, zoals bij…

Lees meer