Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Hoe voorkom je uitleg van een overeenkomst in het nadeel van de overheid?

Demirkol, Özlem, Fluitsma, Jonne | maandag 7 oktober 2019

In een recente uitspraak heeft het hof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2019:3262) zich uitgelaten over de wijze waarop bepalingen uit een tussen de gemeente en een particulier gesloten overeenkomst moeten worden uitgelegd. Onduidelijk beding De kern van dit geschil betrof de uitleg van de volgende onduidelijke bepaling in de koopovereenkomst: “Artikel 8 Bijzondere voorwaarden  Er is overeengekomen dat…

Lees meer

Garantieverstrekking en verplichte verzekeringen: let op regelgeving verzekeringen!

Zwart, Stijn de | dinsdag 2 juli 2019

Als ondernemingen extra garantie aanbieden op hun producten is mogelijk sprake van verzekeren. In deze gevallen moet voldaan worden aan de regels voor verzekeren uit de Wet op het financieel toezicht (Wft), gebaseerd op de Richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD). De AFM en DNB houden toezicht op deze regelgeving en kunnen boetes opleggen. Verzekering gedefinieerd Met name…

Lees meer

Invoering informatieplicht energiebesparing per 1 juli 2019

Demirkol, Özlem, Dussen, Erik van der | woensdag 26 juni 2019

Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat al enige tijd een verplichting voor bepaalde bedrijven, organisaties en instellingen tot het treffen van energiebesparende maatregelen; ‘de drijver van een inrichting’ dient op grond van artikel 2.15 Activiteitenbesluit alle energiebesparende maatregelen te treffen die zich in 5 jaar terug verdienen. Per 1 juli 2019 dienen deze inrichtingen tevens de informatieplicht…

Lees meer

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in aantocht   

Boonstra, Wouter, Demirkol, Özlem | maandag 27 mei 2019

De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van en het toezicht op bouwwerken te verbeteren. Ook wordt beoogd de privaatrechtelijke positie van de particuliere en zakelijke opdrachtgever te versterken. Betekenis van de wetswijzigingen Met de komst van deze wet vinden…

Lees meer

Internationaal contracteren

Klein, Rob | woensdag 15 mei 2019

Internationale handel, open grenzen, één Europa. Althans, nog wel. Hoe de Brexit zal uitpakken, is vooralsnog volstrekt onduidelijk. Handel met contractspartijen uit het Verenigd Koninkrijk zal in de nabije toekomst vermoedelijk een andere dimensie krijgen. De tijd zal het leren. Wat blijft, is dat menig ondernemer er vroeg of laat mee wordt geconfronteerd dat hij…

Lees meer

Pas op met bouwplannen die onrechtmatige hinder veroorzaken!

Klostermann, Wim | vrijdag 10 mei 2019

Een ontwikkelaar in het noorden van het land heeft in een binnenstedelijk gebied een opbouw gerealiseerd op een garage, om daarin studenten te huisvesten. Hij heeft een omgevingsvergunning aangevraagd en gekregen. Die vergunning is onherroepelijk geworden. De opbouw is elf meter hoog geworden. Omwonenden zijn niet opgekomen tegen de omgevingsvergunning maar toen de bouw startte,…

Lees meer

Zelf faillissement aanvragen van een vennootschap kan ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ zijn

Nijhuis, Carla | dinsdag 7 mei 2019

Onlangs moest de Hoge Raad de vraag beantwoorden of eigen aangifte kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Dat kan. In zijn algemeenheid geldt dat bij een faillissement iedere bestuurder aansprakelijk kan zijn voor het tekort in een faillissementsboedel. Een voorwaarde hiervoor is dat een bestuurder zijn taak dan ‘kennelijk onbehoorlijk’ moet hebben vervuld én aannemelijk…

Lees meer

The Netherlands Commercial Court: het is bijna zover!

Poelsema, Marloes | vrijdag 14 december 2018

De Eerste Kamer heeft op 11 december 2018 ingestemd met wetgeving die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt. Deze uitkomst is het sluitstuk in de oprichting van de Netherlands Commercial Court (“NCC”), een rechtbank gespecialiseerd in complexe internationale handelszaken. De nieuwe gespecialiseerde voorziening wordt gevormd door een bijzondere kamer van de rechtbank Amsterdam (de NCC) en een…

Lees meer

Het kabinet maakt een einde aan het verpandingsverbod!

Nijhuis, Carla | dinsdag 7 augustus 2018

Het wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden is in (internet)consultatie gegeven; tot en met 22 augustus 2018 kunt u hier aan deelnemen. Het verpandingsverbod is een doorn in het oog van kredietverstrekkers. Een kredietverstrekker wil graag zoveel mogelijk zekerheid dat het door haar verstrekte krediet ook daadwerkelijk wordt terugbetaald. Als zekerheid kan een kredietverstrekker onder meer een…

Lees meer

Deelgeschil over de hoogte van het smartengeld

Burg, Jan van der | vrijdag 1 juni 2018

In een uitspraak van 16 mei 2017 heeft de Rechtbank Noord-Holland beslist dat een deelgeschil ook kan worden gevoerd als nog slechts verschil van mening bestaat over de hoogte van het smartengeld (ECLI:NL:RBNHO:2017:5517). Feiten Een werknemer (E) was op 20 september 2012 betrokken bij een bedrijfsongeval, waarbij hij letsel had opgelopen. Dit letsel bestond onder…

Lees meer

e-CMR: pilot elektronische vrachtbrief in Benelux

Zwart, Stijn de | donderdag 15 maart 2018

Transportondernemingen hebben de afgelopen twee decennia een grote digitaliserings- en automatiseringsslag gemaakt. Routes worden automatisch ingepland en GPS-tracking en de digitale tachograaf waken over de veiligheid van de chauffeur en de vervoerde goederen. Op één terrein is de digitalisering echter altijd achtergebleven en dat is het gebruik van de vrachtbrief. Deze gaat nog vrijwel altijd…

Lees meer

Verzet buurtbewoners tegen kunstwerk

Kate, Bas ten | dinsdag 27 februari 2018

De uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 30 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:238 geeft een goed voorbeeld van de moeilijkheden waarin een overheid verzeild kan raken wanneer zij het verzet van omwonenden tegen een project onderschat en vervolgens vanwege dat verzet het project niet langer wil uitvoeren. De gemeente Amsterdam had gecontracteerd met kunstenaar Schaap. Het contract hield…

Lees meer

Opzegbaarheid van duurovereenkomst

dinsdag 27 februari 2018

Ook overheden zijn regelmatig partij bij duurovereenkomsten. Dat kunnen zijn overeenkomsten met leveranciers, maar bijvoorbeeld ook overeenkomsten met (mede)gebruikers van gronden die aan de overheid toebehoren (bijvoorbeeld leidingbeheerders). In sommige gevallen is in de wet bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de overeenkomst door één van partijen beëindigd kan worden (bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten met betrekking…

Lees meer

Stuitende werking van onderhandelingen?

Beek, Frank van, Fluitsma, Jonne | woensdag 7 februari 2018

In zijn uitspraak van 26 januari jl. heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:111) zich uitgelaten over de vraag of een vordering uit onrechtmatige daad was verjaard. In deze bijdrage zullen wij ingaan op de door de Hoge Raad behandelde vraag of de gemeente zich op het leerstuk van verjaring mocht beroepen, nadat zij uitgebreid over die vordering…

Lees meer

Forumkeuze in algemene verkoopvoorwaarden ook van toepassing op overkoepelende distributieovereenkomst?

Burg, Jan van der | maandag 15 januari 2018

In een uitspraak van 30 mei 2017 heeft het Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2017:1492) bepaald dat een forumkeuzebeding in, bij koopovereenkomsten behorende, algemene verkoopvoorwaarden niet ook van toepassing is op de overkoepelende distributieovereenkomst. Het Gerechtshof is van oordeel dat beide overeenkomsten los van elkaar staan. De op de koopovereenkomsten van toepassing zijnde algemene voorwaarden kunnen daarom…

Lees meer

Wijziging van de zeggenschap bij uw contractspartij

Klein, Rob | maandag 13 november 2017

Om niet voor verrassingen te komen staan als op enig moment de zeggenschap bij een contractspartner wordt gewijzigd, waardoor de samenwerking een andere – en mogelijk een minder positieve – dimensie zou kunnen krijgen, zie je vaak in overeenkomsten, en ook in algemene voorwaarden, een zogenaamde change of control-bepaling. Een change of control-bepaling is een…

Lees meer

Toepasselijkheid algemene voorwaarden door verwijzing op facturen

Burg, Jan van der | dinsdag 4 juli 2017

Het Gerechtshof Den Haag heeft in een arrest van 20 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3717 beslist dat, in een geval waarin professionele partijen met elkaar hebben gecontracteerd en dat ook voordien al lange tijd deden, een verwijzing naar algemene voorwaarden op facturen voldoende is voor het aannemen van toepasselijkheid daarvan. Het Hof vindt verder het beroep op een…

Lees meer

Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen met ingang van 1 juli jl. in werking getreden

Poelsema, Marloes | dinsdag 4 juli 2017

De wetswijziging houdt in dat in een overeenkomst tussen een grote onderneming en een MKB onderneming of zelfstandig ondernemer geen langere betaaltermijn dan 60 dagen mag worden overeengekomen. Dat geldt als de grote partij de rol van afnemer vervult en de kleine partij de rol van leverancier of dienstverlener. Deze wetswijziging kan grote financiële gevolgen…

Lees meer

Kan een derde door erkenning de verjaring van een rechtsvordering stuiten?

Fluitsma, Jonne | vrijdag 5 mei 2017

HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:755 In dit arrest heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of de verjaring van een rechtsvordering kan worden gestuit door erkenning door een derde, terwijl de schuldenaar zelf hiervan niet op de hoogte was. Met andere woorden: loopt u, wanneer u een  uitvoering laat geven aan uw overeenkomst,…

Lees meer

Gemengde overeenkomst beëindigen

Beek, Frank van | vrijdag 7 april 2017

Onlangs heeft de Hoge Raad (HR 10-03-2017; ECLI:NL:HR:2017:405) nog eens duidelijk gemaakt hoe om te gaan met beëindiging van een gemengde overeenkomst. Een gemengde overeenkomst bestaat uit de kenmerken van twee in de wet benoemde overeenkomsten (bijv. huur, opdracht, aanneming). In deze zaak ging het om een overeenkomst tot het verzorgen van catering bij besloten…

Lees meer