Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet naar Eerste Kamer

Andel, Carola van | maandag 4 november 2019

Driemaal is scheepsrecht: op 17 oktober 2019 is het wetsvoorstel Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer. Er werd als volgt gestemd: Voor: PvdA, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie. Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdD, FVD, Lid Van Kooten-Arissen en Lid Van Haga. Twee keer eerder werd de stemming aangehouden. Tijdens de…

Lees meer

Plenair debat Aanvullingswet Grondeigendom

Andel, Carola van | dinsdag 15 oktober 2019

Op 8 oktober 2019 vond het plenaire debat in de Tweede Kamer plaats over de Aanvullingswet Grondeigendom. Met name is gediscussieerd over de voorgestelde regeling omtrent voorkeursrechten, nu nog geregeld in de Wet voorkeursrechten gemeenten (Wvg). Over de verhouding voorkeursrecht en zelfrealisatie enerzijds en de verhouding zelfrealisatie en onteigening anderzijds zijn verschillende amendementen ingediend. Daarnaast…

Lees meer

Niet alles kan, maar wat kan dan wel?

Textor, Vera | woensdag 9 oktober 2019

Op 25 september 2019 bracht het adviescollege stikstofproblematiek Remkes haar eerste advies met de titel ‘Niet alles kan’ uit. Minister Schouten informeerde vervolgens de Tweede Kamer bij brief van 4 oktober 2019 over de door het kabinet beoogde aanpak van de stikstofproblematiek. De brief geeft op een aantal punten duidelijkheid aan personen en organisaties die wachten…

Lees meer

Wetsvoorstel wijziging Awb in verband met de Omgevingswet

Kate, Bas ten | donderdag 29 augustus 2019

Op 22 juli jl. is het voorstel om de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aan te passen in verband met de Omgevingswet en de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Wns) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het voorstel bestaat uit drie onderdelen. Coördinatieregeling Voorgesteld wordt om de huidige coördinatieregeling in de Awb te vervangen door…

Lees meer

Soepele vergunningsprocedure voor tijdelijk zonnepark

Kruisselbrink, Matthias | donderdag 29 augustus 2019

AbRS 14 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2770 De ontwikkeling van zonneparken in Nederland is als gevolg van de energietransitie sterk in opkomst. Voor de totstandkoming van deze parken is vaak een wijziging van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning vereist. In de uitspraak van 14 augustus 2019 geeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) duidelijkheid…

Lees meer

Gevolgen PAS-uitspraken voor de dagelijkse praktijk

Textor, Vera | donderdag 13 juni 2019

Ongeveer 180 zaken – waaronder voornamelijk natuurvergunningen voor veehouderijen, maar ook zaken over bestemmingsplannen voor bijvoorbeeld nieuwe wegen en bedrijventerreinen – zijn bij de Afdeling aangehouden in afwachting van de PAS-uitspraken. Daarnaast zijn er enkele honderden zaken aangehouden bij de 19 rechtbanken in afwachting van de PAS-uitspraken. Verder blijkt uit brief van de Minister aan…

Lees meer

De bijgestelde eisen aan een passende beoordeling van het PAS

Textor, Vera | donderdag 13 juni 2019

In de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van woensdag 29 mei jl. (ECLI:NL:RVS:2019:1603) stelt de Afdeling naar aanleiding van het PAS-arrest (deel 1) en eerdere rechtspraak van het Europese Hof van Justitie aanleiding om de eisen die aan een passende beoordeling worden gesteld bij te stellen. Ik benadruk dat deze…

Lees meer

Gevolgen van de uitspraken voor publiekrechtelijke toestemmingen die gebaseerd zijn op het PAS

Textor, Vera | donderdag 13 juni 2019

PAS-uitspraken: gevolgen Besluitvorming gebaseerd op de PAS Niet-onherroepelijke vergunningen en bestemmingsplannen – die gebaseerd zijn op het PAS – zullen alsnog individueel beoordeeld moeten worden.  Hetzelfde geldt voor onderdrempelige activiteiten en activiteiten die slechts gemeld zijn. Vergeet u vooral ook niet al uw voornemens en plannen/besluiten die in voorbereiding zijn. In deze bijdrage wordt daar…

Lees meer

Wijzigingen in de Crisis- en herstelwet: versnellen projecten

Meijer, Jan Hein | donderdag 13 juni 2019

Op 28 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met wijzigingen in de Crisis- en herstelwet (wetsvoorstel 35 013). Deze aanpassing voorziet in: het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van het projectuitvoeringsbesluit; een versnelling van de aanwijzingsprocedure voor het toevoegen van nieuwe projecten aan experimenten; een wijziging van de toelatingscriteria voor nieuwe experimenten; het toevoegen van wetten aan…

Lees meer

Nieuwe lijn van de Afdeling bij de toepassing van het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht.

Tunnissen, Mark | donderdag 13 juni 2019

De Afdeling heeft op 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1694) een belangrijke uitspraak gedaan over de toepassing van het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht. De uitspraak bevat een koerswijziging als het gaat om de toepassing van het vertrouwensbeginsel en heeft gevolgen voor de overheidspraktijk; bestuurders en ambtenaren kunnen met hun uitlatingen en gedragingen bestuursorganen sneller binden dan voorheen.…

Lees meer

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in aantocht   

Boonstra, Wouter, Demirkol, Özlem | maandag 27 mei 2019

De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van en het toezicht op bouwwerken te verbeteren. Ook wordt beoogd de privaatrechtelijke positie van de particuliere en zakelijke opdrachtgever te versterken. Betekenis van de wetswijzigingen Met de komst van deze wet vinden…

Lees meer

Wanneer kunnen gebreken met toepassing van artikel 6:22 Awb worden gepasseerd?

Tunnissen, Mark | dinsdag 9 april 2019

De Afdeling heeft in een uitspraak van 27 maart 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:921) verduidelijkt wanneer een gebrek in een besluit met toepassing van artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan worden gepasseerd. In deze kwestie stelde appellant zich in hoger beroep op het standpunt dat de rechtbank het bestreden besluit had moeten vernietigen, omdat er…

Lees meer

VNG voorbeeldstructuur Omgevingsplan

Tunnissen, Mark | dinsdag 2 april 2019

De inwerkingtreding van de Omgevingswet en onderliggende regelgeving staat gepland op 1 januari 2021. Vanaf dat moment zullen de geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden vervangen door het omgevingsplan. Het omgevingsplan, dat een bredere reikwijdte heeft ten opzichte van bestemmingsplannen en beheersverordeningen, voorziet in een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en kan daarmee regels bevatten…

Lees meer

Soepelere motiveringseisen voor de realisatie van een zonnepark

Kruisselbrink, Matthias | vrijdag 8 februari 2019

De energietransitie in Nederland is in volle gang. Voor de totstandkoming van ontwikkelingen die daaraan bijdragen, zoals windparken en zonneparken, is echter vaak een wijziging van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning vereist. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft in dat verband een belangrijke uitspraak gedaan als het gaat om de soepelere…

Lees meer

De houdbaarheidsdatum van toezeggingen van gemeenten.

Fluitsma, Jonne | donderdag 17 januari 2019

In de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 18 december 2018 (ECLI:NL:GHAMS:2018:4694) stond de vraag of toezeggingen van gemeenten een houdbaarheidsdatum hebben centraal. Een inwoner van de gemeente stelde de gemeente aansprakelijk voor de aanleg van een trottoir. Die aanleg zou in strijd zijn geweest met een toezegging van het college van B&W dertien jaar…

Lees meer

De Afdeling en de Dienstenrichtlijn: vervolg

Meijer, Jan Hein | vrijdag 23 november 2018

In het arrest van het Hof van Justitie EU van 30 januari 2018 heeft het Hof bepaald dat een voorschrift, waarbij niet-volumineuze detailhandel in een geografische zone buiten het stadscentrum (van in dit geval: Appingedam) wordt verboden, een eis is als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Dienstenrichtlijn. Het voorschrift, waarbij dus in…

Lees meer

Gevolgen PAS-uitspraak voor de praktijk

Lubach, Rense, Textor, Vera | donderdag 8 november 2018

Op 7 november 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg prejudiciële vragen beantwoord over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) wilde van het Hof van Justitie weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn en dus juridisch houdbaar is.…

Lees meer

De kruimelgevallenlijst en (wijziging) van een stedelijk ontwikkelingsproject

Nijendaal, Maarten van, Tunnissen, Mark | donderdag 12 juli 2018

De Afdeling heeft zich in een uitspraak van 18 april 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1297) gebogen over de vraag of sprake is van een (wijziging van een) stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit mer. Wat was er aan de hand? Het college van burgemeester en wethouders van Roermond heeft met toepassing van de kruimelgevallenlijst een omgevingsvergunning…

Lees meer

Regulering detailhandel en de evenredigheidseis

Meijer, Jan Hein | donderdag 21 juni 2018

Gisteren heeft de Afdeling van de RvS (ECLI:NL:RVS:2018:2062) een belangrijke (tussen-)uitspraak gewezen in de casus Appingedam. Deze casus gaat over de regulering detailhandel en de evenredigheidseis. Even ter opfrissing. De gemeenteraad van Appingedam heeft een bestemmingsplan vastgesteld voor het zogenoemde Woonplein. Het Woonplein is gelegen buiten het binnenstedelijk gebied van Appingedam. Het Woonplein is een…

Lees meer