Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Aansprakelijkheid gemeenten voor eikenprocessierups: resultaten uit het verleden

Fluitsma, Jonne | dinsdag 20 augustus 2019

Deze zomer is Nederland opnieuw geplaagd door de eikenprocessierups. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal rupsennesten verdrievoudigd, met alle overlast van dien. Verzachtende zalf en gel was niet aan te slepen en gemeenten kregen een record aantal klachten en hulpvragen van bewoners. Er bleek dit jaar onvoldoende capaciteit om de eikenprocessierups te bestrijden.…

Lees meer

Aansprakelijkheid voor onrechtmatige overheidsbesluiten: de Hoge Raad (opnieuw) aan het woord

Lubach, Rense | vrijdag 5 april 2019

Indien de overheid een bestuursrechtelijk besluit neemt dat een toerekenbare onrechtmatige daad oplevert die een ander schade berokkent, kan zij voor dat besluit civielrechtelijk aansprakelijk zijn op grond van artikel 6:162 BW. Anders gezegd: degene die als gevolg van een dergelijk besluit schade lijdt kan deze schade onder bepaalde voorwaarden op de overheid verhalen. Precies…

Lees meer

De houdbaarheidsdatum van toezeggingen van gemeenten.

Fluitsma, Jonne | donderdag 17 januari 2019

In de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 18 december 2018 (ECLI:NL:GHAMS:2018:4694) stond de vraag of toezeggingen van gemeenten een houdbaarheidsdatum hebben centraal. Een inwoner van de gemeente stelde de gemeente aansprakelijk voor de aanleg van een trottoir. Die aanleg zou in strijd zijn geweest met een toezegging van het college van B&W dertien jaar…

Lees meer

Gevolgen PAS-uitspraak voor de praktijk

Lubach, Rense, Textor, Vera | donderdag 8 november 2018

Op 7 november 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg prejudiciële vragen beantwoord over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) wilde van het Hof van Justitie weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn en dus juridisch houdbaar is.…

Lees meer

Nysingh Online seminar reeks voor Waterschappen

Haccou, Patrick, Kate, Bas ten, Klostermann, Wim, Liebrand, Johanneke, Lubach, Rense, Mutsaers, Matthijs, Roos, Jessica de | dinsdag 23 oktober 2018

Het team waterschappen van Nysingh geeft een 4-delige reeks online seminars speciaal voor waterschappen. In deze reeks behandelen specialisten verschillende onderwerpen waarmee u in de dagelijkse praktijk volop te maken heeft. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma stelt waterschappen en Rijkswaterstaat voor een enorme opgave die bestaat uit maatregelen aan ruim 700 kilometer primaire waterkering en meer dan 200 waterkerende…

Lees meer

Verkoop van grond door de overheid, mag dat één op één?

Klostermann, Wim | vrijdag 12 oktober 2018

Rechtbank Midden-Nederland 14 maart 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1116 De overheid heeft regelmatig schaarse goederen in de aanbieding, dat wil zeggen goederen waarvoor de vraag het aanbod verre overtreft. Dit verschijnsel doet zich voor in het publiekrecht. Denk aan subsidies, vergunningen voor speelautomaten, coffeeshops en dergelijke . In de bestuursrechtelijke jurisprudentie geldt inmiddels de rechtsopvatting dat bestuursorganen bij…

Lees meer

Hof bevestigt: Nederlandse Staat moet CO2-uitstoot sneller terugdringen

Fluitsma, Jonne | woensdag 10 oktober 2018

De rechtbank in Den Haag bepaalde in 2015 al dat de Nederlandse Staat onrechtmatig handelt als de broeikasgasemissie eind 2020 niet met minimaal 25% heeft gereduceerd. Het gerechtshof in Den Haag heeft deze uitspraak gisteren bekrachtigd (ECLI:NL:GRDHA:2018:2591). Bescherming tegen klimaatverandering valt onder het EVRM Het Hof is namelijk van oordeel dat op grond van artikel…

Lees meer

Staat aansprakelijk tegenover filmproducenten wegens uitlatingen staatssecretaris

Lubach, Rense | vrijdag 28 september 2018

Het komt niet vaak voor dat de Staat met succes aansprakelijk wordt gehouden voor feitelijke uitlatingen van een bewindspersoon. Een voorbeeld hiervan is een uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 5 september 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:10645). In deze casus stelden een aantal filmproducenten zich op het standpunt dat in Nederland een klimaat was ontstaan waarin downloaden…

Lees meer

Heeft de overheid te laat betaald? Gevolgschade begrensd tot wettelijke rente

Lubach, Rense | dinsdag 13 maart 2018

Sommige onderdelen van onze overheid houden zich voornamelijk bezig met het (her)verdelen van financiële middelen aan burgers. Te denken valt bijvoorbeeld aan de ‘beschikkingenfabrieken’ van de gemeentelijke sociale diensten, het UWV en de Belastingdienst. Soms verzuimt de overheid op tijd te betalen en gaat zij pas na een bestuurlijke heroverweging of na ingrijpen door de…

Lees meer

Update aardbevingsdossier Groningen

Kate, Bas ten, Lubach, Rense | woensdag 7 februari 2018

Sinds de aardbeving van Huizinge van 16 augustus 2012 heeft de aarde onder Groningen niet meer zo geschud als op 8 januari 2018, toen een beving van 3,4 op de schaal van Richter werd gemeten met als epicentrum het dorpje Zeerijp. Anders dan de beving van Huizinge in 2012, heeft de beving van Zeerijp ook…

Lees meer

Is schade uit verboden activiteiten verhaalbaar? Het vervolg!

Ceulen, Esther | dinsdag 30 januari 2018

Op 18 april 2017 verscheen een vonnis van de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (niet gepubliceerd, zaak/rolnummer: 5240663 CV EXPL 16-10337) waarin de vraag centraal stond of schade uit verboden activiteiten kan worden verhaald. In deze bijdrage komt de uitkomst van het hoger beroep tegen dit vonnis aan bod. Waar ging deze kwestie ook alweer…

Lees meer

Gemeente draait op voor kosten projectontwikkelaar ter voorkoming en beperking schade

Lubach, Rense | donderdag 14 december 2017

Op dinsdag 28 november 2017 wees het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een arrest, waarin het ging om een claim van een tweetal projectontwikkelaars tegen een gemeente voor kosten ter voorkoming en beperking van schade in de zin van artikel 6:96 BW (ECLI:NL:GHARL:2017:10395). De uitspraak laat zien dat de taakstelling van een gemeente rondom het verlenen van een…

Lees meer

Het verzoek voorlopig getuigenverhoor/deskundigenverhoor, een recht of toch niet altijd?

Bolt, Anneke | maandag 16 oktober 2017

De mogelijkheid van een voorlopig getuigenverhoor / deskundigenbericht/deskundigenverhoor Wanneer iemand van plan is om een procedure tegen een ander te starten, is het van belang dat hij zijn kansen en risico’s van die procedure vooraf goed afweegt. Daarvoor is niet altijd voldoende materiaal beschikbaar. Het kan dan nuttig zijn om voorafgaand aan de procedure al…

Lees meer

Hof Den Haag doet langverwachte uitspraak in ‘Mothers of Srebrenica’-zaak

Fluitsma, Jonne | dinsdag 11 juli 2017

‘Met het assisteren in de evacuatie van de mannelijke vluchtelingen die op het compound van Dutchbat verbleven, heeft de Nederlandse Staat hen een 30% kans ontnomen om aan de onmenselijke behandelingen en executies te ontkomen.’ Op 27 juni heeft het Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2017:1761) een cruciale uitspraak gedaan in de zaak van de nabestaanden van slachtoffers…

Lees meer

Is schade uit verboden activiteiten verhaalbaar?

Ceulen, Esther | woensdag 5 juli 2017

De politie mag bij het opsporen van strafbare feiten strafvorderlijke dwangmiddelen gebruiken. De toepassing van een dwangmiddel is rechtmatig en dus toegestaan indien sprake is van een verdenking, dat wil zeggen; een uit feiten en omstandigheden voortvloeiend redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. Ontbreekt een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit…

Lees meer

Staat niet aansprakelijk voor toezicht op naleving asbestverbod

Lubach, Rense | maandag 26 juni 2017

De overheid houdt in onze samenleving op allerlei manieren toezicht, onder meer op de naleving van wet- en regelgeving die beoogt de volksgezondheid te beschermen. Van een succesvolle claim op de overheid wegens onvoldoende toezicht is niet snel sprake, zo laat een recente uitspraak van de Hoge Raad van 2 juni 2017 zien. Toch is…

Lees meer

Wanprestatie bij planologisch faciliteren

Beek, Frank van | dinsdag 14 februari 2017

Op 18 november 2016 heeft de Hoge Raad op grond van artikel 81 lid 1 RO het door een gemeente ingestelde cassatieberoep verworpen (HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2632). Die uitspraak op zichzelf is niet zo interessant, maar wel de onderliggende uitspraak van het Gerechtshof Den Haag. Deze biedt (nogmaals) inzicht in de verplichtingen die een…

Lees meer

Provincie Gelderland definitief Vitesse geen schadevergoeding verschuldigd

Klostermann, Wim | woensdag 6 juli 2016

Hoge Raad 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1309 (Vitesse / Provincie Gelderland) Voetbalclub Vitesse en haar private financiers (‘Vrienden van Vitesse’) hebben dertien jaar lang geprocedeerd tegen de Provincie Gelderland, omdat enkele gedeputeerden in juli 2001 de toezegging hebben gedaan de huur voor het Gelredome stadion te verlagen met NLG 4 miljoen, als onderdeel van een reddingsplan,…

Lees meer

Onrechtmatig handelen gemeente wegens afzien van hoger beroep?

dinsdag 8 september 2015

Gerechtshof Amsterdam 28 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3066 In deze procedure heeft het hof Amsterdam geoordeeld dat de gemeente Amsterdam (hierna: de gemeente) niet onrechtmatig heeft gehandeld door geen hoger beroep in te stellen tegen een voor haar ongunstige uitspraak van de bestuursrechter. Evenmin heeft de gemeente onrechtmatig gehandeld door uitvoering te geven aan dat vonnis. Dat…

Lees meer