Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

De bijdrage aan een ruimtelijke ontwikkeling: niet altijd even vrijwillig

Meijer, Jan Hein | dinsdag 15 oktober 2019

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft eind augustus 2019 geoordeeld over de vraag of het mogelijk is planologische medewerking aan een herziening van het bestemmingsplan te ontzeggen, indien de verzoeker om deze herziening geen bijdrage ex artikel 6.24 Wro wil betalen. De Afdeling heeft deze vraag bevestigend beantwoord (ECLI:NL:RVS:2019:2950). Het beroep van appellant Het bestemmingsplan van de…

Lees meer

Het zwaard van Damocles heeft ook een botte kant

Meijer, Jan Hein | donderdag 19 september 2019

Overzichtsuitspraak artikel 13b Opiumwet ABRvS 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2912 Situatie Mevrouw X huurt een woning en woont daarin samen met haar minderjarige dochter. De dochter heeft last van een uitgebreide en ernstige vorm van allergie. Mevrouw X heeft toegelicht dat de woning is aangepast aan de gezondheidssituatie van haar dochter (er zijn diverse voorzieningen aangebracht…

Lees meer

Wijzigingen in de Crisis- en herstelwet: versnellen projecten

Meijer, Jan Hein | donderdag 13 juni 2019

Op 28 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met wijzigingen in de Crisis- en herstelwet (wetsvoorstel 35 013). Deze aanpassing voorziet in: het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van het projectuitvoeringsbesluit; een versnelling van de aanwijzingsprocedure voor het toevoegen van nieuwe projecten aan experimenten; een wijziging van de toelatingscriteria voor nieuwe experimenten; het toevoegen van wetten aan…

Lees meer

De Afdeling en de Dienstenrichtlijn: vervolg

Meijer, Jan Hein | vrijdag 23 november 2018

In het arrest van het Hof van Justitie EU van 30 januari 2018 heeft het Hof bepaald dat een voorschrift, waarbij niet-volumineuze detailhandel in een geografische zone buiten het stadscentrum (van in dit geval: Appingedam) wordt verboden, een eis is als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Dienstenrichtlijn. Het voorschrift, waarbij dus in…

Lees meer

Regulering detailhandel en de evenredigheidseis

Meijer, Jan Hein | donderdag 21 juni 2018

Gisteren heeft de Afdeling van de RvS (ECLI:NL:RVS:2018:2062) een belangrijke (tussen-)uitspraak gewezen in de casus Appingedam. Deze casus gaat over de regulering detailhandel en de evenredigheidseis. Even ter opfrissing. De gemeenteraad van Appingedam heeft een bestemmingsplan vastgesteld voor het zogenoemde Woonplein. Het Woonplein is gelegen buiten het binnenstedelijk gebied van Appingedam. Het Woonplein is een…

Lees meer

Directeur omgevingsdienst belanghebbende bij handhavingsbeslissing

Meijer, Jan Hein | maandag 29 januari 2018

Ingevolge artikel 257ba van het Wetboek van Strafvordering heeft de directeur van de omgevingsdienst (Regionale Uitvoeringsdienst) de bevoegdheid om een strafbeschikking uit te vaardigen, indien iemand wettelijke regels over het verwijderen van asbest overtreedt. Een instelling die op grond van artikel 20, tweede lid Arbeidsomstandighedenwet is aangewezen als certificerende instelling, mag certificaten uitreiken aan bedrijven,…

Lees meer

Stuiting verjaring dwangsommen

Meijer, Jan Hein | maandag 31 oktober 2016

ABRvS 27 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2087 In deze casus gaat het over de invordering van dwangsommen, via de zogenoemde dwanginvordering. En over de stuiting van verjaring van dwangsommen (verjaringstermijn van één jaar). In geval van dwanginvordering zal het bestuursorgaan (in deze casus het College van B en W van Noordwijk) volgend op de invorderingsbeschikking en nadat…

Lees meer

Cumulatie van onderdelen van artikel 4 bijlage II Bor; afwijkend gebruik en vergroten bebouwde oppervlakte / bouwvolume

Meijer, Jan Hein | maandag 22 februari 2016

Vzngr. Rb Overijssel 24 december 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:5706 In deze zaak wil vergunninghouder zijn restaurant vergroten. Hij breidt zijn restaurant uit op de 1e verdieping van pand 1. Pand 1 heeft de bestemming “horeca” maar niet op de verdieping. Verder wil hij zijn restaurant uitbreiden op de begane grond en de 1e verdieping in pand 2,…

Lees meer

Omwonenden moeten nakoming kunnen afdwingen van het behoud van het groene karakter

Meijer, Jan Hein | maandag 22 februari 2016

ABRvS 13 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:21 Een interessante tussenuitspraak van de Afdeling. Het college van Den Haag verleent aan de Willem de Zwijgerschool een omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3º Wabo om 2 grasstroken (tot dan toe: openbare groenvoorziening) bij het schoolplein te betrekken en daaromheen een transparant hek van…

Lees meer

Verhouding kapverbod APV en Boswet

Meijer, Jan Hein | maandag 12 oktober 2015

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 03-08-2015; ECLI:NL:RBZWB:2015:5220 Met ingang van 1 januari 2015 is artikel 15, derde lid van de Boswet gewijzigd. Deze uitspraak ziet op de consequenties van deze wijziging voor het kapverbod in de APV. De Boswet voorziet in een stelsel ter bescherming van bossen. Centraal instrument is de plicht om houtkap buiten de bebouwde kom…

Lees meer

Het gaat niet goed met de plattelandswoning

Meijer, Jan Hein | vrijdag 4 september 2015

Het gaat niet goed met de plattelandswoning. In de uitspraak van 4 februari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:236) had de Afdeling geoordeeld, dat anders dan in de wet bepaald, ter plaatse van een plattelandswoning de luchtkwaliteit wel beoordeeld dient te worden. Zie hierover ook de bijdrage van Vera Textor, geplaatst op 3 maart 2015. Naar aanleiding van die…

Lees meer

Bestemmingsplannen en parkeernormen

Meijer, Jan Hein | vrijdag 4 september 2015

ABRvS 19 augustus 2015; ECLI:NL:RVS:2015:2634 Hoe zit het ook alweer met een bestemmingsplan en de parkeernormen? In deze uitspraak legt de Afdeling dat nog eens duidelijk uit. Op 28 november 2014 is de Reparatiewet BZK 2014 (Stb. 2014, 458) in werking getreden. Voor bestemmingsplannen die zijn vastgesteld vóór 28 november 2014 en die niet zelf…

Lees meer

Geslaagd beroep op bijzondere omstandigheden

Meijer, Jan Hein | dinsdag 3 maart 2015

In deze casus gaat het om een last onder dwangsom die burgemeester en wethouders van Oss hebben opgelegd tot het verwijderen van, onder andere, een hooiopslag en een hooiruif. Deze bouwwerken zijn in 2001/2002 geplaatst zonder de daartoe benodigde vergunning. Appellant heeft een verklaring overgelegd van een voormalig wethouder (wethouder in de periode dat de…

Lees meer

De mondelinge koopovereenkomst en het zijn van belanghebbende

Meijer, Jan Hein | maandag 7 juli 2014

In deze zaak ging het om de intrekking van een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu met betrekking tot een vleesvarkenshouderij. Tegen deze intrekking was door A beroep ingesteld. Ten tijde van het instellen van het beroep was de vleesvarkenshouderij nog niet in eigendom van A. A stelde echter dat hij op dat moment…

Lees meer