Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Kansen voor circulair bouwen in de Aanbestedingswet 2012

Mutsaers, Matthijs | vrijdag 10 mei 2019

Op 11 april jl. organiseerde de Marktgroep Overheid van Nysingh samen met de Stichting Circulair Bouwen in het prachtig verbouwde en duurzame Huis der Provincie in Arnhem een bijeenkomst met als titel ‘juridische risico’s en kansen voor circulair bouwen.’ Dit event was het eerste onderdeel van een serie congressen rondom het bredere thema ‘Circulair Bouwen.’…

Lees meer

Succesvolle bijeenkomst ‘wat zijn de juridische risico’s en kansen voor Circulair Bouwen?’

Dutmer, Edith, Kruisselbrink, Matthias, Mutsaers, Matthijs | maandag 15 april 2019

Op 11 april jl. organiseerde de Marktgroep Overheid van Nysingh samen met de Stichting Circulair Bouwen in het prachtig verbouwde en duurzame Huis der Provincie in Arnhem een bijeenkomst onder deze titel. Dit event was het eerste onderdeel van een serie congressen rondom het bredere thema ‘Circulair Bouwen’. De bijeenkomst werd erg goed bezocht door…

Lees meer

Opinie REFIT-platform i.v.m. aanbesteden in het sociaal domein

Mutsaers, Matthijs | donderdag 28 maart 2019

Op 17 maart jl. heeft Minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van zijn aanpak op Europees niveau om de praktijk van de inkoop beter aan te laten sluiten bij de aard van het sociaal domein en de praktijk van de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Eén van de maatregelen die hij…

Lees meer

Nysingh Online seminar reeks voor Waterschappen

Haccou, Patrick, Kate, Bas ten, Klostermann, Wim, Liebrand, Johanneke, Lubach, Rense, Mutsaers, Matthijs, Roos, Jessica de | dinsdag 23 oktober 2018

Het team waterschappen van Nysingh geeft een 4-delige reeks online seminars speciaal voor waterschappen. In deze reeks behandelen specialisten verschillende onderwerpen waarmee u in de dagelijkse praktijk volop te maken heeft. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma stelt waterschappen en Rijkswaterstaat voor een enorme opgave die bestaat uit maatregelen aan ruim 700 kilometer primaire waterkering en meer dan 200 waterkerende…

Lees meer

Alert | Concerngarantie toegestane eis in WMO-aanbesteding

Mutsaers, Matthijs | maandag 15 oktober 2018

Onlangs heeft de kortgedingrechter in een drietal zaken geoordeeld dat een concerngarantie niet in strijd is met de aanbestedingsbeginselen en dus toelaatbaar is. Dat is vooral goed nieuws voor aanbesteders. Achtergrond In het kader van een Wmo-aanbesteding (begeleiding) eisen de gemeenten dat inschrijvers, die onderdeel uitmaken van een concern, een concernverklaring bij hun inschrijving indienen.…

Lees meer

Nysingh vier keer in de top 10 topzorgadvocaten

Dekker, Cees, Ende, Tessa van den, Kastelein, Willemien, Mortel, Martijn van de, Mutsaers, Matthijs, Sijmons, Jaap | maandag 29 mei 2017

Ook dit jaar hield Zorgvisie weer de verkiezing topadvocaten in de gezondheidszorg. Nysingh stond met vier advocaten in de top 10. Nysingh is hiermee het meest vertegenwoordigde kantoor in de top 10. Tevens waren de zorgspecialisten ruim vertegenwoordigd in de top 10-lijsten die per categorie zijn opgesteld. Hierin werden advocaten van Nysingh acht keer genoemd,…

Lees meer

3e periode rapportage commissie van aanbestedingsexperts

Mutsaers, Matthijs | dinsdag 1 november 2016

Bij brief van 26 oktober jl. heeft Minister Kamp de 3e periode rapportage met betrekking tot de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapportage heeft betrekking op de periode 1 maart 2015 tot 1 maart 2016. Hieronder volgt een korte samenvatting van de rapportage. Toename aantal klachten De CvAE ontving 117…

Lees meer

Aanbestedingen Sociaal Domein

Mutsaers, Matthijs | vrijdag 1 juli 2016

Waar de zorginkoop in het kader van de Wlz en de Zorgverzekeringswet elk jaar hetzelfde stramien volgt met een duidelijk tijdpad en deadlines is dat met de invoering van de Jeugdwet en de Wmo voor de vormen van zorg die met deze wetten zijn ondergebracht bij de gemeenten gewijzigd. Elke gemeente koopt zelf of gezamenlijk…

Lees meer

Ontwerpbesluit tot wijziging van het aanbestedingsbesluit, herziene gids P en ARW 2016 gepubliceerd

Mutsaers, Matthijs | donderdag 19 mei 2016

Bij brief van 4 mei jl. heeft Minister Kamp het ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen aan de Eerste en Tweede Kamer gezonden, inclusief de bijbehorende ontwerpnota van toelichting. Het ontwerpbesluit betreft een aantal onderwerpen waarvoor de Aanbestedingswet 2012, gelet op het technische en gedetailleerde…

Lees meer

Gemeenten moeten zich voorbereiden op nieuwe wet- en regelgeving

Mutsaers, Matthijs | zaterdag 16 april 2016

Op weg naar meer kwaliteit en resultaat in het sociale domein De komende tijd gaan er nieuwe regels gelden voor de inkoop van Wmo- en Jeudgwetvoorzieningen. Onder meer als gevolg van het verstrijken van uiterste datum van 18 april waarop de drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen hadden moeten zijn geïmplementeerd en de daarmee verband houdende wijziging…

Lees meer

Nieuwe wetgeving tegen ‘race to the bottom’ in de thuisondersteuning

Mutsaers, Matthijs | maandag 7 maart 2016

Bijna dagelijks verschijnen er in de media berichten over de gevolgen van de surséance van betaling die onlangs aan TSN Thuiszorg is verleend voor cliënten, gemeenten en andere zorgaanbieders. Volgens TSN is één van de oorzaken van haar surséance dat gemeenten minder dan de kostprijs betalen voor het verlenen van huishoudelijke hulp. De aanbesteding van…

Lees meer

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) vervangt Eigen Verklaring

Mutsaers, Matthijs | dinsdag 19 januari 2016

Op 6 januari jl. is Uitvoeringsverordening (EU) 2016/7 van de Europese Commissie gepubliceerd. Deze Verordening bevat een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Het UEA vervangt de Nederlandse Eigen Verklaring. In art. 1 van de Verordening is bepaald dat aanbestedende diensten het UEA moeten gebruiken vanaf het moment waarop de nationale maatregelen ter uitvoering…

Lees meer

Nieuwe aanbestedingsdrempels gepubliceerd

Mutsaers, Matthijs | donderdag 26 november 2015

Op 25 november jl. zijn in het Publicatieblad van de EU (L 307/5) de nieuwe, hogere drempelbedragen gepubliceerd, zoals die vanaf 1 januari a.s. zullen gelden. RL 2014/23/EU (concessieovereenkomsten): drempel voor concessieovereenkomsten voor openbare werken: € 5.225.000,– ex BTW (was: € 5.186.000). RL 2014/24/EU (klassieke sectoren): drempel voor werken: € 5.225.000,– ex BTW (was: €…

Lees meer

Actief PGB-ontmoedigingsbeleid i.h.k.v. een aanbesteding niet toegestaan

Mutsaers, Matthijs | woensdag 4 november 2015

Rechtbank Noord-Nederland, 30 oktober 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:5015 Op 30 oktober jl. heeft de Groningse Voorzieningenrechter (ECLI:NL:RBNNE:2015:5015) een aantal Noordelijke gemeenten geboden om de gezamenlijke aanbesteding “Sociaal Domein – Ommelander samenwerkingsmodel” ten behoeve van de inkoop van maatwerkvoorzieningen zoals bedoeld in de Wmo 2015 te staken. De rechter is het met eiseres De Noorderbrug eens dat de…

Lees meer

Wetsvoorstel Wijziging Aanbestedingswet 2012 bij de Tweede Kamer ingediend; tóch uitstel e-aanbesteden

Berge, Ingrid van den, Mutsaers, Matthijs | dinsdag 3 november 2015

Op 29 oktober jl. heeft Minister Kamp het Wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 i.v.m. de implementatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen bij de Tweede Kamer ingediend. Het betreft wetsvoorstel nr. 34 329. Onder de ingediende stukken bevinden zich ook een Memorie van Toelichting en het advies van de Raad van State. De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen…

Lees meer

Mededeling EC over aanbestedingsregels in relatie tot de asielcrisis

Mutsaers, Matthijs | vrijdag 18 september 2015

Op dit moment worden Europa en zijn buurlanden geconfronteerd met een ernstige vluchtelingencrisis. Op 9 september jl. heeft de Europese Commissie een breed pakket voorstellen op tafel gelegd voor de aanpak van deze crisis. Eén van de maatregelen betreft een Mededeling over de toepassing van de aanbestedingsregels in relatie tot de huidige asielcrisis. Volgens de…

Lees meer

Aanbesteding medische hulpmiddelen moet opnieuw

Mutsaers, Matthijs | woensdag 16 september 2015

Vzr. Rb. Midden-Nederland 19 juni 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:4685 Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) heeft begin januari dit jaar de Europese openbare aanbesteding aangekondigd van de opdracht tot levering van medische hulpmiddelen. Daarbij gaat het om een zeer breed assortiment producten, variërend van pleisters tot pacemakers. De geschatte waarde van deze opdracht is € 16 mio.…

Lees meer

Ingrid van den Berge en Matthijs Mutsaers vermeld in Who’s Who Legal: Government Contracts 2015

Berge, Ingrid van den, Mutsaers, Matthijs | dinsdag 11 augustus 2015

Na nominatie door hun ‘peers’ zijn Matthijs Mutsaers en Ingrid van den Berge opgenomen in Who’s Who Legal: Government Contracts 2015 (voorheen: The International Who’s Who of Public Procurement Lawyers). Samen met 17 Nederlandse vakgenoten behoren zij volgens dit onafhankelijke internationale medium tot “the world’s leading practitioners in this field.” Voor meer informatie, zie: http://whoswholegal.com/practiceareas/46/government-contracts/

Lees meer

Aanbestedingsrechtelijke rechtsbescherming ook bij gemeentelijke selectieprocedure voor gronduitgifte

Mutsaers, Matthijs | woensdag 17 juni 2015

Dit volgt uit een arrest van 7 april jl. van het Hof Amsterdam (ECLI:NLGHAMS:2015:1339) Wat was er aan de hand? De Gemeente Amsterdam nodigt een aantal ondernemers uit om deel te nemen aan de “Selectie middensegment Ertskade Stadsdeel Oost”.  Volgens de Inschrijfbrochure zoekt de Gemeente “een marktpartij die binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan…

Lees meer

Zorgverzekeraars CZ, Delta Lloyd en Ohra géén aanbestedende diensten

Mutsaers, Matthijs | woensdag 13 mei 2015

Op 12 mei jl. heeft het Hof Den Bosch uitspraak gedaan in de zaak tussen (o.a.) zorgverzekeraars CZ, Delta Lloyd en Ohra tegen (o.a. Hollister. Naar dit arrest werd reikhalzend uitgekeken. In deze zaak staat namelijk de voor de praktijk belangrijke vraag centraal of  (voornoemde) zorgverzekeraars aanbestedende diensten zijn. De voorzieningenrechter kwam in juni vorig…

Lees meer