Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Absolute verjaring; hoogste ambtenarenrechter volgt Hoge Raad

Bolt, Anneke | donderdag 19 maart 2020

De verjaring van vorderingen tot schadevergoeding is binnen het civiele recht geregeld in art. 3:310 BW. Deze bepaling kent een relatieve en een absolute verjaringstermijn. Wanneer één van deze twee termijnen is verstreken, is de schadevordering verjaard. De vordering kan dan dus niet meer worden ingeroepen wanneer de aansprakelijke partij zich op de verjaring beroept.…

Lees meer

De 50% regel en de verdeling van de andere 50%

Bolt, Anneke | donderdag 4 april 2019

Art. 185 WVW in hoofdlijnen Zoals bekend, legt art. 185 WVW een verzwaarde aansprakelijkheid op de eigenaar/houder van een motorrijtuig voor schade die fietsers of voetgangers lijden als gevolg van een aanrijding met een motorrijtuig. De aansprakelijkheid is niet onbeperkt. Er is in elk geval geen ruimte voor aansprakelijkheid wanneer de voetganger of fietser ten…

Lees meer

Van stoeptegels en struikelpartijen

Bolt, Anneke | donderdag 4 oktober 2018

Het komt regelmatig voor dat een gemeente een schadeclaim ontvangt van iemand die stelt over een losliggende of opstaande stoeptegel te zijn gevallen. Zeker wanneer iemand ongelukkig terecht komt, kan zo’n valpartij tot aanzienlijk letsel leiden. Juridisch een simpel geval zou je op het eerste gezicht denken. Maar is dat ook zo? Beoordelingskader Uitgangspunt is…

Lees meer

De omkeringsregel en asbest gerelateerde ziektes

Bolt, Anneke | maandag 23 april 2018

Wanneer een werknemer een ziekte oploopt die verband houdt met zijn werkzaamheden, kan hij zijn werkgever aansprakelijk stellen voor de schade die hij door de ziekte lijdt. Daarvoor zal hij echter wel het oorzakelijk verband tussen de werkzaamheden en de schade moeten aantonen. Dat is voor de werknemer niet altijd zo eenvoudig. Daarom geldt in…

Lees meer

Het verzoek voorlopig getuigenverhoor/deskundigenverhoor, een recht of toch niet altijd?

Bolt, Anneke | maandag 16 oktober 2017

De mogelijkheid van een voorlopig getuigenverhoor / deskundigenbericht/deskundigenverhoor Wanneer iemand van plan is om een procedure tegen een ander te starten, is het van belang dat hij zijn kansen en risico’s van die procedure vooraf goed afweegt. Daarvoor is niet altijd voldoende materiaal beschikbaar. Het kan dan nuttig zijn om voorafgaand aan de procedure al…

Lees meer

Letsel en vorderingsrechten van derden

Bolt, Anneke | dinsdag 30 mei 2017

De direct benadeelde en derden Wanneer iemand letsel oploopt door een gebeurtenis waarvoor een ander jegens hem aansprakelijk is, kan dat behalve tot schade voor de benadeelde zelf ook leiden tot schade voor derden. In bepaalde gevallen hebben deze derden uitdrukkelijk een vorderingsrecht jegens de aansprakelijke veroorzaker van het letsel. Zo heeft de werkgever van…

Lees meer

Inzage in politiegegevens; niet vanzelfsprekend…

Bolt, Anneke | maandag 12 december 2016

Het komt regelmatig voor dat mensen aan de politie vragen om bepaalde politiegegevens aan hen te verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan een verhuurder die klachten krijgt over het gedrag van één van zijn huurders en het vermoeden heeft dat deze huurder betrokken is bij strafbare feiten. Deze verhuurder zal graag willen weten wat er over deze…

Lees meer

Loonschadeverhaal ex art. 6:107a lid 2 BW, en de pensioenpremie dan?

Bolt, Anneke | donderdag 2 juni 2016

Rechtbank Rotterdam 29 april 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:3210 Wanneer iemand tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt raakt ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, wordt de inkomensschade die uit de arbeidsongeschiktheid voortvloeit vaak voor een deel opgevangen door de werkgever van de benadeelde. De werkgever is immers krachtens de wet (art. 7:629 BW) en vaak ook…

Lees meer

Maatstaf aansprakelijkheid wegbeheerder fietspad

Bolt, Anneke | woensdag 1 juni 2016

Gerechtshof Den Haag 17 mei 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1350 In dit arrest gaat het om de vraag of de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk is voor het letsel dat een tienjarig meisje heeft opgelopen bij een ongeval op een druk bereden fietspad. Hoewel het arrest geen nieuwe ontwikkelingen bevat, kan het in de praktijk worden gebruikt bij de…

Lees meer

Toepassingsbereik hangmat-arrest (nog) niet verder uitgebreid

Bolt, Anneke | dinsdag 15 maart 2016

HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162 Kern van het arrest Uit het arrest van de Hoge Raad van 29 januari 2016 (ECLI:NL:HR:2016:162) blijkt dat een medebezitter/-gebruiker van een dier de voor hem door het dier ontstane schade niet kan verhalen op een andere medebezitter/gebruiker. Achtergrond De casus die aan deze uitspraak ten grondslag ligt, is de…

Lees meer

Beperkte financiële middelen: een voor overheden lastig te onderbouwen argument

Bolt, Anneke | maandag 12 oktober 2015

Hof ’s-Hertogenbosch, 2 juni 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:2022 Op 2 juni 2015 heeft het Hof ‘s- Hertogenbosch uitspraak gedaan in de procedure na verwijzing tussen Reaal Schadeverzekeringen N.V. en de gemeente Deventer (ECLI:NL:GHSHE:2015:2022). Waar ging het ook al weer over? In oktober 2007 is een wielrenner zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Toen de…

Lees meer

Tijdig klagen, maar ook letten op de stelplicht en bewijslastverdeling

Bolt, Anneke | maandag 2 februari 2015

Deze uitspraak van de Hoge Raad gaat over de klachtplicht die is opgenomen in de artikelen 7:23 BW en 6:89 BW. De klachtplicht brengt mee dat een schuldeiser, nadat hij een gebrek in de geleverde prestatie heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, niet te lang mag wachten voordat hij daarvan melding maakt bij de…

Lees meer