Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Wet affectieschade

Odijk, Saskia | woensdag 27 november 2019

De Wet Affectieschade is in werking getreden per 1 januari 2019. De wet voorziet in een zelfstandig recht op smartengeld voor naasten en nabestaanden bij ernstig en blijvend letsel of overlijden van een dierbare. De kring van gerechtigden is beperkt tot de partner, ouders, kinderen, de verzorger van de gekwetste of degene die door de…

Lees meer

12 Nysingh genomineerden voor de Magna Charta Publieksprijs

Aaldering, Sharon, Amerongen, Ruben van, Andel, Carola van, Beijering-Beck, Annechien, Blokland, Niels, Brouwer, Simone de, Dutmer, Edith, Kastelein, Willemien, Nijendaal, Maarten van, Odijk, Saskia, Textor, Vera, Wisselink, Gemma | vrijdag 15 november 2019

Op 15 november start de stemperiode voor de Magna Charta Publieksprijs, onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk. Er kan gestemd worden op auteurs van blogs en artikelen gecategoriseerd binnen diverse rechtsgebieden. Maar liefst 12 advocaten van Nysingh advocaten en notarissen zijn genomineerd. De genomineerden zijn: De Nysingh genomineerden in de categorie blogs zijn: Categorie…

Lees meer

Verzekeringsrecht: uitleg uitsluiting in polisvoorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Odijk, Saskia | maandag 1 juli 2019

Gerechtshof Amsterdam 25 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3491 Polisvoorwaarden overlijdensrisicoverzekering X heeft als verzekeringnemer een overlijdensrisicoverzekering bij Delta Lloyd gesloten op het leven van echtgenoot Y. De verzekering keert uit bij overlijden van Y voor 19 december 2018. De ingangsdatum is 1 februari 2012, de verzekerde som bedraagt € 450.000,=. In de polisvoorwaarden is opgenomen dat geen…

Lees meer

Directe actie en meldingsplicht

Odijk, Saskia | dinsdag 12 februari 2019

Artikel 7:954 lid 1 BW geeft in geval van personenschade (dood, letsel) aan de benadeelde(n) een direct vorderingsrecht op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de aansprakelijke partij. De benadeelde kan rechtstreeks betaling van de verzekeraar aan hem vorderen, uiteraard voor zover de betreffende verzekering dekking biedt. Voor het ontstaan van deze bevoegdheid voor de benadeelde om rechtstreeks…

Lees meer

Waarschuwingsplicht verzekeraar voor onderverzekering?

Odijk, Saskia | donderdag 8 november 2018

De uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 11 september 2018, ECLI:NL:GHARL2018:8121 laat zien wat van een verzekeraar wordt verwacht aangaande het risico van onderverzekering. In dit geval had de verzekeraar aan zijn zorg- c.q. waarschuwingsplicht voldaan. Opstalverzekering X is eigenaar van een woning met rieten dak. Sinds 1 juni 1984 heeft hij een opstalverzekering. De…

Lees meer

Bewijslastverdeling geschil verzekeraar en verzekerde

Odijk, Saskia | donderdag 22 februari 2018

De uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 6 februari 2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:117) laat zien wie wat in een geschil tussen een verzekeraar en een verzekerde moet bewijzen. In deze casus vraagt de verzekerde uitkering en verwijdering van de registratie bij Stichting CIS. De verzekeraar vordert vergoeding van expertisekosten. Casus X is eigenaar van een auto.…

Lees meer

Overmacht (art. 185 Wegenverkeerswet)

Odijk, Saskia | woensdag 8 november 2017

Artikel 185 WVW: ruimer begrip overmacht? Artikel 185 WVE bepaalt – kort gezegd – dat de bestuurder van een motorrijtuig (automobilist) voor de schade die hij bij een verkeersongeval heeft toegebracht aan niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers (fietsers/voetgangers) aansprakelijk is, tenzij sprake is van overmacht. Van overmacht is slechts sprake indien de bestuurder van het motorvoertuig ‘rechtens geen…

Lees meer

Relativiteitsvereiste (art. 6:163 BW)

Odijk, Saskia | maandag 13 februari 2017

Voor aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW moet aan vijf voorwaarden zijn voldaan: onrechtmatige daad, toerekenbaarheid van die daad aan de dader, schade, causaal verband tussen de daad en de schade en relativiteit (artikel 6:163 BW). De relativiteitseis houdt in dat de geschonden norm moet strekken tot bescherming tegen de schade zoals die zich…

Lees meer