Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Rechtshandeling vóór vestiging Wvg nietig?

Haccou, Patrick | woensdag 16 januari 2019

Kan een rechtshandeling in strijd zijn met artikel 26 Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) wanneer deze is verricht vóór de vestiging Wvg? Begin januari 2019 publiceerde rechtspraak.nl een vonnis uit 2009 (ECLI:NL:RBSHE:2009:3410) waarin deze vraag centraal stond. De gemeente Veghel verzocht de rechtbank een aantal rechtshandelingen nietig te verklaren. Deze waren volgens de gemeente in strijd…

Lees meer

Nysingh Online seminar reeks voor Waterschappen

Haccou, Patrick, Kate, Bas ten, Klostermann, Wim, Liebrand, Johanneke, Lubach, Rense, Mutsaers, Matthijs, Roos, Jessica de | dinsdag 23 oktober 2018

Het team waterschappen van Nysingh geeft een 4-delige reeks online seminars speciaal voor waterschappen. In deze reeks behandelen specialisten verschillende onderwerpen waarmee u in de dagelijkse praktijk volop te maken heeft. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma stelt waterschappen en Rijkswaterstaat voor een enorme opgave die bestaat uit maatregelen aan ruim 700 kilometer primaire waterkering en meer dan 200 waterkerende…

Lees meer

Taxatiebenadering bij grondverwervingskosten bovenwijkse voorzieningen

Andel, Carola van, Haccou, Patrick | woensdag 21 maart 2018

Op 16 maart 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:903) deed de Afdeling een interessante uitspraak over de vraag welke taxatiemethode voor grondverwerving moet worden gehanteerd ten behoeve van bovenwijkse voorzieningen in kader van een exploitatieplan. De Afdeling maakte in deze procedure voor het eerst gebruik van het verzoek om inlichtingen bij amici curiae. Exploitatieplan Harselaar-Driehoek Het exploitatieplan Harselaar-Driehoek houdt…

Lees meer

Prijsvaststelling artikel 13 Wvg, vergelijkingsmethode of residuele berekening?

Haccou, Patrick | woensdag 7 maart 2018

Over de vraag of in het kader van een prijsvaststelling op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) de vergelijkingsmethode of residuele berekening  moet worden toegepast heeft de rechtbank De Haag bij beschikking van 21 december 2017 een uitspraak gedaan (ECLI:NL:RBDHA:2017:15441). Volgens artikel 13 lid 4 Wvg geldt als uitgangspunt dat de rechtbank oordeelt met…

Lees meer

Vernietiging ex artikel 26 Wvg disproportioneel

Haccou, Patrick, Roos, Jessica de | maandag 26 februari 2018

De gemeente Borne verzocht om vernietiging van een overeenkomst tot verkoop en hypotheekverstrekking ingevolge artikel 26 Wvg. Dat het voorkeursrecht intussen was vervallen, staat op zichzelf niet aan toewijzing van dat verzoek in de weg. Toch wijst de rechtbank Overijssel het verzoek af (ECLI:NL:RBOVE:2018:524). Nu concreet zicht op realisering van woningbouw ontbreekt en de eigenaren…

Lees meer

De formulering van het ‘publiekrechtelijk voorbehoud’ ten aanzien van een inspanningsverplichting van de overheid

Haccou, Patrick | maandag 29 januari 2018

Het komt in de praktijk nogal eens voor dat overheden met marktpartijen overeenkomsten sluiten over een project, waaraan door die overheid vanuit de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid medewerking moet worden verleend. De overheid neemt dan vaak een inspanningsverplichting op zich om een project in publiekrechtelijke zin mogelijk te maken. Veelal gaat deze inspanningsverplichting vergezeld van een bepaling…

Lees meer

Onteigening Hedwigepolder moet mogelijk over

Haccou, Patrick | maandag 2 oktober 2017

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft bij haar uitspraak van 8 juni 2016 tot onteigening van de gronden in de Hedwigepolder het Koninklijk Besluit, waarin de grond ter onteigening is aangewezen, niet streng genoeg gecontroleerd. De uitspraak moet dan ook worden vernietigd. Dat stelt (waarnemend) advocaat-generaal bij de Hoge Raad Van Oven in zijn Conclusie zoals die…

Lees meer

Renteswap, inkomensschade en aanvullend deskundig advies op het pleidooi

Haccou, Patrick | woensdag 14 juni 2017

De vraag in hoeverre de kosten van een renteswap, die door onteigening vrij valt, tot te vergoeden financieringsschade lijdt, was het belangrijkste inhoudelijke punt in de procedures waarover op 9 juni 2017 door de Hoge Raad arrest is gewezen (HR 9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1069). De rechtbank was van mening dat de kosten van de afwikkeling…

Lees meer

Nysingh sponsor van NK Veldloop ambtenaren 2017

Haccou, Patrick, Textor, Vera | maandag 27 februari 2017

De 30ste editie van de NK Veldloop ambtenaren 2017 vindt dit jaar plaats op 5 april, nabij Harderwijk. Nysingh sponsort exclusief de veldloop van 6 km. Deze veldloop start om 13.30 uur en 14.15 uur. De prijsuitreiking van de 6 km-veldloop wordt uitgereikt door Patrick Haccou, voorzitter van de marktgroep Overheid en vindt plaats om 15.30 uur. De veldloop van…

Lees meer

Plankostenscan treedt 1 april 2017 in werking

Haccou, Patrick | dinsdag 7 februari 2017

De ministeriële regeling Plankosten Exploitatieplan 2017 is op maandag 6 februari 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. Deze plankostenscan zal op 1 april 2017 in werking treden. Plankostenscan Deze regeling stelt een maximum aan bepaalde via het exploitatieplan te verhalen plankosten. De aanleiding voor deze plankostenscan blijkt uit de nota van toelichting bij het Besluit ruimtelijke…

Lees meer

Exploitatieplan: hypotheekhouder als belanghebbende, besluitonderdelen en fasering

Haccou, Patrick, Nijendaal, Maarten van | woensdag 26 oktober 2016

ABRvS 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2643 De gemeenteraad van de gemeente Maasgouw heeft in oktober 2010 het bestemmingsplan “Linne Zuidoost” vastgesteld. Dat plan voorziet in de bouw van een woningwijk met 238 woningen. De realisatie van het plan stagneert echter vanwege het faillissement van de beoogde ontwikkelaar, Nieuwe Borg Ontwikkeling I (hierna: NBO). NBO is naast…

Lees meer

Exploitatieplan, beroep tegen niet-structurele delen en verhaalbare kosten

Haccou, Patrick, Nijendaal, Maarten van | dinsdag 30 augustus 2016

ABRvS 15 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1641 De Afdeling oordeelt in deze uitspraak over de vraag welke delen van een besluit tot herziening van een exploitatieplan appellabel zijn. Op grond van artikel 6.15 Wro wordt een exploitatieplan jaarlijks herzien totdat de in dat exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en bouwwerken zijn gerealiseerd. Het besluit over de herziening van…

Lees meer

Faillissement Imtech: Wat betekent dit voor u?

Boonstra, Wouter, Haccou, Patrick, Nijhuis, Carla, Quint, Reinier, Wevers, Maarten | maandag 17 augustus 2015

Inleiding Op 13 augustus jl. zijn Royal Imtech, Imtech Capital B.V., Imtech B.V. en Imtech Group B.V. failliet verklaard. De curatoren zijn thans doende te onderzoeken of onderdelen van het Imtech concern levensvatbaar zijn. Mogelijk dat er een (gedeeltelijke) doorstart gaat plaatsvinden. Wat betekent dit voor u als u een contract hebt gesloten met één…

Lees meer

Inwerkingtreding Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Haccou, Patrick | dinsdag 27 januari 2015

In mei 2014 hebben wij het wetsvoorstel “Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van de bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse onderwerpen” (nr. 33 597) in hoofdlijnen besproken en aandacht besteed aan de gevolgen daarvan in…

Lees meer

Wet gemeenschappelijke regelingen

Haccou, Patrick | dinsdag 27 januari 2015

In deze zaak is de gemeente uit een gemeenschappelijke regeling getreden.  Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft bij besluit van 13 december 2012 de door de gemeente te betalen frictiekosten in verband met de uittreding vastgesteld. Het door de gemeente ingesteld administratief beroep is niet ontvankelijk verklaard omdat het administratief beroep te laat…

Lees meer