Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Succesvolle bijeenkomst ‘wat zijn de juridische risico’s en kansen voor Circulair Bouwen?’

Dutmer, Edith, Kruisselbrink, Matthias, Mutsaers, Matthijs | maandag 15 april 2019

Op 11 april jl. organiseerde de Marktgroep Overheid van Nysingh samen met de Stichting Circulair Bouwen in het prachtig verbouwde en duurzame Huis der Provincie in Arnhem een bijeenkomst onder deze titel. Dit event was het eerste onderdeel van een serie congressen rondom het bredere thema ‘Circulair Bouwen’. De bijeenkomst werd erg goed bezocht door…

Lees meer

Van alle markten thuis – procesbelang in het bestuursrecht en aannemelijkheid van schade

Doren, Simon van, Kruisselbrink, Matthias | dinsdag 12 maart 2019

Volgens de Zuid-Limburgse VVV bezoeken mensen van heinde en verre de zaterdagmarkt van Eygelshoven vanwege de gezellige sfeer en het uitgebreide aanbod. Niet voor niets werd de markt in 2016 dan ook uitgeroepen tot ‘Beste Middelgrote Markt van Nederland’. Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) van…

Lees meer

Soepelere motiveringseisen voor de realisatie van een zonnepark

Kruisselbrink, Matthias | vrijdag 8 februari 2019

De energietransitie in Nederland is in volle gang. Voor de totstandkoming van ontwikkelingen die daaraan bijdragen, zoals windparken en zonneparken, is echter vaak een wijziging van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning vereist. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft in dat verband een belangrijke uitspraak gedaan als het gaat om de soepelere…

Lees meer

Afdeling benadrukt: ‘machtscriterium’ niet relevant voor overtrederschap

Doren, Simon van, Kruisselbrink, Matthias | dinsdag 11 september 2018

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 22 augustus 2018 een noemenswaardige uitspraak (ABRvS 22 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2804) gedaan over de toepassing en uitleg van het overtredersbegrip van artikel 5:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Volgens dit artikel wordt onder het begrip ‘overtreder’ verstaan: ‘degene die de overtreding pleegt of medepleegt’.…

Lees meer

Energie-audit en energiebesparende maatregelen ook voor uw onderneming verplicht?

Kruisselbrink, Matthias | maandag 30 juli 2018

Voor u als ondernemer zijn er recent twee wetswijzigingen geweest die voor u van belang kunnen zijn: de energie-audit en de verplichting tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Energie-audit Allereerst de Energie-audit. Deze regeling bepaalt dat grote ondernemingen verplicht een energie-audit moeten uitvoeren. Het gaat dan om ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd en: meer…

Lees meer

Hof van Justitie: Dienstenrichtlijn van toepassing op detailhandel

Kruisselbrink, Matthias, Tunnissen, Mark | woensdag 31 januari 2018

Het Hof van Justitie heeft in het arrest van 30 januari 2018 (ECLI:EU:C:2018:44) de prejudiciële vragen beantwoord die door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) aan het Hof zijn voorgelegd over de Europese Dienstenrichtlijn (richtlijn 2006/123) in relatie tot detailhandel in goederen. De Dienstenrichtlijn heeft als doelstelling dat dienstverleners in de Europese…

Lees meer

Schadevergoeding vanwege het onterecht afzien van handhavend optreden: het vereiste van causaal verband

Kruisselbrink, Matthias | donderdag 23 november 2017

ABRvS 22 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3187 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) heeft op 22 november 2017 een interessante uitspraak gedaan over een verzoek om schadevergoeding vanwege het onterecht afzien van handhaving. Deze uitspraak verdient aandacht omdat de Afdeling daarin het ‘nieuwe’ criterium voor het aannemen van causaal verband toepast en deze net…

Lees meer

Eigenaar-verhuurder recreatiewoning geen overtreder bij ontbreken gebruiksverbod

Kruisselbrink, Matthias | woensdag 27 september 2017

De Afdeling bestuursrecht van de Raad van State (Afdeling) heeft op 20 september 2017 een voor de praktijk interessante uitspraak gedaan over de vraag of de eigenaar-verhuurder van een recreatiewoning kan worden aangemerkt als overtreder indien de woning permanent wordt bewoond door de huurder. De uitspraak heeft betrekking op de situatie waarin een bestemmingsplan van…

Lees meer

Verruimde toepassing van het vertrouwensbeginsel?

Kruisselbrink, Matthias | woensdag 16 augustus 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 19 juli 2017 een aardige uitspraak gedaan over het vertrouwensbeginsel en de toepassing daarvan (AbRS 19 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1946). Specifiek draait het in deze uitspraak om de vraag of er ook aan toezeggingen van ambtenaren rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend. Het gaat…

Lees meer

Kan een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) dienen als vergunningvoorschrift?

Kruisselbrink, Matthias | maandag 12 juni 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft zich op 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1333 uitgelaten over de vraag of de inhoud van een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) kan dienen als vergunningvoorschrift bij een omgevingsvergunning. Het gaat in deze uitspraak om de ontwikkeling van een 12-tal appartementen met 12 parkeerplaatsen in de gemeente Montfoort.…

Lees meer

Terughoudendheid geboden plaatsing namen inwoners op openbare besluitenlijst internet

Kruisselbrink, Matthias | dinsdag 14 februari 2017

In de uitspraak van 21 december 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) uitspraak gedaan over een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). (ABRvS 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3364) Twee interessante aspecten komen naar voren in deze uitspraak, waarin het volgende speelde. De appellant in…

Lees meer

Voornemen tot energieneutraal beheren kantoorgebouw niet relevant bij vaststelling bestemmingsplan

Kruisselbrink, Matthias | vrijdag 10 februari 2017

ABRvS 14 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2458 Op 14 september 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich uitgelaten over de wens van een bedrijf om energieneutraal te ondernemen in relatie tot de vaststelling van een bestemmingsplan. Het ging in deze zaak om de vaststelling van een bestemmingsplan dat betrekking had op de herontwikkeling…

Lees meer

Koerswijziging inherente afwijkingsbevoegdheid (artikel 4:84 Awb)

Kruisselbrink, Matthias | woensdag 30 november 2016

AbRS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840 Op grond van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht kan een bestuursorgaan van een beleidsregel afwijken, indien de gevolgen van het handelen overeenkomstig de beleidsregel vanwege bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Onder die bijzondere omstandigheden werden ingevolge de vaste rechtspraak…

Lees meer

Regels in het bestemmingsplan over behoud bomen toegestaan

Kruisselbrink, Matthias | woensdag 26 oktober 2016

ABRvS 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2629 In onze nieuwsbrief van oktober 2015 is een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant aan de orde geweest over de verhouding tussen het kapverbod in de APV en de regels uit de op 1 januari 2015 gewijzigde Boswet. De strekking van deze uitspraak was dat de gemeenteraad op grond van artikel…

Lees meer

Na uniformering kring van belanghebbenden bij milieuomgevingsvergunning, nu ook uniformering bij bouwomgevingsvergunning?

Kruisselbrink, Matthias | woensdag 28 september 2016

ABRvS 14 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2463 Bij uitspraak van 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:737) is de kring van belanghebbenden bij een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘milieu’ ingeperkt. Sindsdien kan een omwonende alleen als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij een verleende omgevingsvergunning op het terrein van het milieu worden…

Lees meer

Geen verplichting tot gebruikmaking van vastgesteld formulier voor Wob-verzoek

Kruisselbrink, Matthias | dinsdag 30 augustus 2016

ABRvS 17 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2273 Een belangrijk aspect van de misbruik-problematiek van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is het feit dat de Wob geen eisen stelt aan de vorm van een Wob-verzoek en dat zo’n verzoek in beginsel dus vormvrij is. Dat heeft geleid tot praktijken waarin Wob-verzoeken op verkapte wijze worden ingediend, in…

Lees meer

Gemeenten blijven verantwoordelijk voor huishoudelijke hulp onder de WMO 2015

Kruisselbrink, Matthias | woensdag 18 mei 2016

De Centrale Raad van Beroep (Centrale Raad) heeft vandaag in drie zaken de lang verwachte uitspraken gedaan over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de huishoudelijke hulp. Deze uitspraken bieden de nodige duidelijkheid voor de praktijk. Het belangrijkste oordeel van de Centrale Raad is dat de huishoudelijke hulp niet categoriaal mag worden uitgesloten…

Lees meer

Beantwoording prejudiciële vragen over richtlijn vluchtige stoffen (1999/13/EG)

Kruisselbrink, Matthias | vrijdag 23 oktober 2015

AbRS 12 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:383; HvJ 10 september 2015, C‑81/14 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) heeft op 12 februari 2014 prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg (“Hof”) gesteld in het kader van de richtlijn vluchtige stoffen (1999/13/EG). Deze richtlijn is geïmplementeerd in het Oplosmiddelenbesluit,…

Lees meer

Inkomens-vermogenstoets verplicht bij terugschroeven bijdrage huishoudelijke hulp

Kruisselbrink, Matthias | vrijdag 22 mei 2015

Rb. Noord-Nederland 13 maart 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:1134 Op 1 januari is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht geworden. Evenals in de Wmo 2007 hebben gemeenten onder de Wmo 2015 de plicht tot compensatie van de beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie die hun inwoners ondervinden. De invoering van de Wmo 2015 levert…

Lees meer

Ruimere toepassing sluitingsbevel op grond van artikel 13b Opiumwet

Kruisselbrink, Matthias | dinsdag 12 mei 2015

Veel gemeenten hebben te kampen met drugsproblematiek in de vorm van illegale wiet- of hennepkwekerijen. Om die problematiek aan te pakken, maken burgemeesters gebruik van de bevoegdheid in artikel 13b Opiumwet om een last onder bestuursdwang op te leggen indien in woningen soft- en/of harddrugs wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is.…

Lees meer