Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Aansprakelijkheid voor onrechtmatige overheidsbesluiten: de Hoge Raad (opnieuw) aan het woord

Lubach, Rense | vrijdag 5 april 2019

Indien de overheid een bestuursrechtelijk besluit neemt dat een toerekenbare onrechtmatige daad oplevert die een ander schade berokkent, kan zij voor dat besluit civielrechtelijk aansprakelijk zijn op grond van artikel 6:162 BW. Anders gezegd: degene die als gevolg van een dergelijk besluit schade lijdt kan deze schade onder bepaalde voorwaarden op de overheid verhalen. Precies…

Lees meer

Gevolgen PAS-uitspraak voor de praktijk

Lubach, Rense, Textor, Vera | donderdag 8 november 2018

Op 7 november 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg prejudiciële vragen beantwoord over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) wilde van het Hof van Justitie weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn en dus juridisch houdbaar is.…

Lees meer

Nysingh Online seminar reeks voor Waterschappen

Haccou, Patrick, Kate, Bas ten, Klostermann, Wim, Liebrand, Johanneke, Lubach, Rense, Mutsaers, Matthijs, Roos, Jessica de | dinsdag 23 oktober 2018

Het team waterschappen van Nysingh geeft een 4-delige reeks online seminars speciaal voor waterschappen. In deze reeks behandelen specialisten verschillende onderwerpen waarmee u in de dagelijkse praktijk volop te maken heeft. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma stelt waterschappen en Rijkswaterstaat voor een enorme opgave die bestaat uit maatregelen aan ruim 700 kilometer primaire waterkering en meer dan 200 waterkerende…

Lees meer

Staat aansprakelijk tegenover filmproducenten wegens uitlatingen staatssecretaris

Lubach, Rense | vrijdag 28 september 2018

Het komt niet vaak voor dat de Staat met succes aansprakelijk wordt gehouden voor feitelijke uitlatingen van een bewindspersoon. Een voorbeeld hiervan is een uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 5 september 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:10645). In deze casus stelden een aantal filmproducenten zich op het standpunt dat in Nederland een klimaat was ontstaan waarin downloaden…

Lees meer

Heeft de overheid te laat betaald? Gevolgschade begrensd tot wettelijke rente

Lubach, Rense | dinsdag 13 maart 2018

Sommige onderdelen van onze overheid houden zich voornamelijk bezig met het (her)verdelen van financiële middelen aan burgers. Te denken valt bijvoorbeeld aan de ‘beschikkingenfabrieken’ van de gemeentelijke sociale diensten, het UWV en de Belastingdienst. Soms verzuimt de overheid op tijd te betalen en gaat zij pas na een bestuurlijke heroverweging of na ingrijpen door de…

Lees meer

Update aardbevingsdossier Groningen

Kate, Bas ten, Lubach, Rense | woensdag 7 februari 2018

Sinds de aardbeving van Huizinge van 16 augustus 2012 heeft de aarde onder Groningen niet meer zo geschud als op 8 januari 2018, toen een beving van 3,4 op de schaal van Richter werd gemeten met als epicentrum het dorpje Zeerijp. Anders dan de beving van Huizinge in 2012, heeft de beving van Zeerijp ook…

Lees meer

Gemeente draait op voor kosten projectontwikkelaar ter voorkoming en beperking schade

Lubach, Rense | donderdag 14 december 2017

Op dinsdag 28 november 2017 wees het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een arrest, waarin het ging om een claim van een tweetal projectontwikkelaars tegen een gemeente voor kosten ter voorkoming en beperking van schade in de zin van artikel 6:96 BW (ECLI:NL:GHARL:2017:10395). De uitspraak laat zien dat de taakstelling van een gemeente rondom het verlenen van een…

Lees meer

Staat niet aansprakelijk voor toezicht op naleving asbestverbod

Lubach, Rense | maandag 26 juni 2017

De overheid houdt in onze samenleving op allerlei manieren toezicht, onder meer op de naleving van wet- en regelgeving die beoogt de volksgezondheid te beschermen. Van een succesvolle claim op de overheid wegens onvoldoende toezicht is niet snel sprake, zo laat een recente uitspraak van de Hoge Raad van 2 juni 2017 zien. Toch is…

Lees meer

Ruimte voor bevoegdhedenovereenkomst of onaanvaardbare doorkruising?

Lubach, Rense | woensdag 12 april 2017

Op 24 maart 2017 (ECLI:NL:HR:2017:483) zette de Hoge Raad op een rij welke speelruimte een overheid heeft om over de uitoefening van de haar toekomende bevoegdheden met een bedrijf of een burger een overeenkomst aan te gaan (een bevoegdhedenovereenkomst). Deze speelruimte is groter dan de enkele maatregel waarop de bevoegdheidsuitoefening ziet en wordt bepaald door…

Lees meer

De Groningse aardbevingen schudden nu ook de wetgeving op!

Lubach, Rense | donderdag 26 januari 2017

Positie benadeelde van aardbevingsschade versterkt? Op dinsdag 20 december 2016, vlak voor het kerstreces, heeft de Eerste Kamer een aantal wetsvoorstellen aangenomen, dat direct samenhangt met de aardbevingen in de provincie Groningen. Inmiddels zijn deze wetten en enkele bijbehorende besluiten in het Staatsblad verschenen en zijn deze met ingang van 31 december 2016, dan wel…

Lees meer