Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Opinie REFIT-platform i.v.m. aanbesteden in het sociaal domein

donderdag 28 maart 2019

Op 17 maart jl. heeft Minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van zijn aanpak op Europees niveau om de praktijk van de inkoop beter aan te laten sluiten bij de aard van het sociaal domein en de praktijk van de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Eén van de maatregelen die hij in dat kader heeft genomen, is de indiening van een submissie bij het REFIT-platform.

Nederlandse submissie bij het REFIT-platform

In de submissie is de problematiek bij aanbesteden in het sociaal domein uiteengezet. Binnen het REFIT-platform vergaderen de Europese Commissie, nationale overheden en andere stakeholders regelmatig over verbetering van de bestaande EU-wetgeving en de uitvoering daarvan. De leden van het platform bekijken suggesties die online binnenkomen en doen aanbevelingen aan de Europese Commissie. In de Nederlandse submissie is de Commissie aanbevolen om de Europese aanbestedingsrichtlijn op dit vlak te evalueren en, zo nodig, die diensten op het terrein van het sociaal domein, waarvoor geen grensoverschrijdende interesse bestaat, uit te zonderen van de werking van de richtlijn. Ook is opgeroepen om in de tussentijd lidstaten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het vinden van mogelijkheden om regeldruk te verminderen, bijvoorbeeld door het opstellen van handreikingen. Minister De Jonge heeft de Tweede Kamer laten weten dat de submissie heeft geleid tot een opinie van het REFIT Platform (advies aan de Europese Commissie).

Opinie REFIT-platform

Inmiddels is de opinie gepubliceerd. De Stakeholdergroep erkent de bezorgdheid over de administratieve lastendruk die wordt veroorzaakt door aanbesteding en het feit dat sommige sociale diensten een beperkte grensoverschrijdende dimensie hebben. De Stakeholdergroep merkt echter op dat de interne markt verder zou moet worden bevorderd en dat een evenwicht zou moeten worden gevonden tussen beide doelstellingen. De Europese Commissie wordt daarom uitgenodigd om (i) de sociale en andere specifieke diensten-procedure (“light procedure”) mee te nemen in de aankomende evaluatie van de aanbestedingsrichtlijnen, (ii) te evalueren of bepaalde tenders die betrekking hebben op één persoon kunnen worden vrijgesteld van de aanbestedingsverplichting, zelfs als de drempel wordt overschreden, en (iii) voort te gaan met de lopende initiatieven om de aanbestedingspraktijk te verbeteren.

Vervolg

De Commissie is nu verplicht om aan te geven hoe zij in haar werkprogramma vervolg zal geven aan de aanbevelingen van het REFIT-platform. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat dit tot een fundamentele herziening van de “aanbestedingsverplichting” in het sociaal domein zal leiden. Commissaris Timmermans, die verantwoordelijk is voor betere Europese regelgeving en vermindering van de regeldruk, heeft namelijk aan de indieners van het niet bepaald kansrijke Wetsvoorstel tot afschaffing van de aanbestedingsplicht in het sociaal domein laten weten dat de bureaucratische eisen aan aanbestedingen in het sociaal domein al tot een minimum zijn teruggebracht. Volgens Timmermans kunnen de lidstaten de flexibiliteit in de Europese aanbestedingsrichtlijn optimaal benutten bij de nationale implementatie. Desalniettemin moet de naleving van de EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten, waar zij van toepassing zijn, worden gewaarborgd, ook op het gebied van gezondheidszorg, aldus Timmermans. Wordt vervolgd.

Vragen

Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met Matthijs Mutsaers, E: matthijs.mutsaers@nysingh.nl | T: 088 752 00 40 | M: 06 22 24 21 89.

Actueel