Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Alert | Gevolgen Regeerakkoord voor het arbeidsrecht: nadelen WWZ en DBA aangepakt

woensdag 11 oktober 2017

Volgens het Regeerakkoord wil het nieuwe Kabinet een nieuwe balans vinden tussen flexibele en vaste arbeidscontracten. Te vrijblijvende arbeidsrelaties leiden tot onzekerheid bij werknemers. Het Kabinet ambieert dat meer mensen aan het werk komen in contracten voor onbepaalde tijd. Voor werkgevers moet het financieel aantrekkelijker en minder risicovol worden om een vast arbeidscontract aan te gaan. Verder wil het Kabinet mensen die zonder alternatief zijn aangewezen op het zzp-schap beschermen. Wij zetten de belangrijkste arbeidsrechtelijke plannen voor u op een rij.

1. Ontslagrecht

Introductie cumulatiegrond
Door WWZ is het moeilijker geworden om (individuele) werknemers te ontslaan, waardoor werkgevers extra huiverig zijn om contracten voor onbepaalde tijd aan te bieden. Door de introductie van een ‘cumulatiegrond’ moet het voor werkgevers makkelijker worden om werknemers te ontslaan. De cumulatiegrond moet rechters de mogelijkheid bieden om bij meerdere ‘niet-voldragen’ ontslaggronden toch tot ontslag over te gaan. Hier staat tegenover dat de rechter (bovenop de reeds bestaande transitievergoeding) een extra vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding.

Andere berekening van de transitievergoeding
Voortaan krijgen werknemers vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op de transitievergoeding, in plaats van na twee jaar. Daar staat tegenover dat de transitievergoeding, voor elk jaar in dienstverband, een derde maandsalaris gaat bedragen. Dus ook de dienstjaren boven een contractduur boven de 10 jaar, die nu nog zwaarder wegen in de berekening. De overgangsregeling voor 50-plussers wordt gehandhaafd.

Verruiming verrekening scholingskosten
De mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding wordt verruimd. Het wordt namelijk ook mogelijk om scholing binnen de eigen organisatie gericht op een andere functie in mindering te brengen op de transitievergoeding. Voor de scholing die gericht is op de inzetbaarheid binnen de eigen functie blijft wel gelden dat die kosten niet op de transitievergoeding in mindering mogen worden gebracht.

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte
Het wetsvoorstel dat beoogt compensatie te bieden aan werkgevers voor de transitievergoeding bij het ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt doorgezet. Dat geldt ook voor het wetsvoorstel waarmee wordt geregeld dat geen transitievergoeding verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao-regeling van toepassing is.

2. Arbeidscontracten

Verruiming ketenregeling
De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar. Het maximum aantal tijdelijke contracten blijft gelijk. Ook de ‘tussenpoos’ tussen twee opvolgende contracten blijft gelijk, te weten zes maanden. Er komt een ruimere mogelijkheid om in een cao de ‘tussenpoos’ te verkorten.

Langere proeftijd
De mogelijkheden om een langere proeftijd overeen te komen worden verruimd. Als een werkgever direct (als eerste contract) een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, mag een proeftijd van maximaal vijf maanden worden afgesproken. En bij een contract voor bepaalde tijd van twee jaar of langer, maximaal drie maanden.

3. Loondoorbetaling bij ziekte

Kortere loondoorbetaling voor kleine werkgevers
De loondoorbetalingsperiode wordt voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in het tweede jaar gaan over naar het UWV. De ontslagbescherming van twee jaar blijft in stand. De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door kleine werkgevers.

Risico loonsanctie verkleind
Het Kabinet zet de eerder aangekondigde plannen om het risico op een loonsanctie te verkleinen, door. Volgens die plannen hoeven werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA geen loonsanctie meer te vrezen vanwege het niet of te laat inzetten van de re-integratie in het tweede spoor. En kunnen publiek verzekerde werkgevers het UWV een tussentijds oordeel vragen over de voorgenomen re-integratieinspanningen.

Kortere periode premiedifferentiatie WGA
De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA, wordt verkort van tien naar vijf jaar. Na de periode van premiedifferentiatie wordt een collectieve, uniforme premie geheven.

4. Werken als zelfstandige

Vervanging Wet DBA
De Wet DBA wordt vervangen door nieuwe regelgeving voor zzp-ers. Voor zzp-ers aan de ‘onderkant van de markt’ zal worden bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dat zal gelden voor gevallen van een laag tarief (waarschijnlijk tussen de 15 en 18 euro per uur) in combinatie met een langere duur van de overeenkomst (langer dan drie maanden) of van een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Voor zzp-ers met een hoog tarief (waarschijnlijk meer dan 75 euro per uur) in combinatie met een kortere duur (minder dan een jaar) van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten wordt een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd.
Voor zzp-ers boven het ‘lage’ tarief wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Deze verklaring wordt ingevuld via een webmodule en moet aan opdrachtgevers vóóraf zekerheid geven van vrijwaring van loonbelasting en premies (tenzij de webmodule niet naar waarheid is ingevuld).

Het Regeerakkoord zal uitgebreid worden behandeld in het eerstvolgende Nysingh Online Seminar Arbeidsrecht.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Jolanda Krijgsman, E: jolanda.krijgsman@nysingh.nl | T: 026 357 57 41  of  Wilco Nieuwenhuis, E: wilco.nieuwenhuis@nysingh.nl | T: 026 357 57 81 of met uw vaste contactpersoon bij Nysingh.

Actueel