Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Alert: NZa verscherpt toezicht op wachttijden

dinsdag 10 oktober 2017

Vanaf 1 januari 2018 hanteert de NZa nieuwe – aangescherpte – regels voor het verstrekken van informatie over wachttijden. Zowel in de cure als in de care treft de NZa maatregelen met als doel het inzicht van burgers en zorgverzekeraars in de actuele wachttijden te vergroten. Alleen als er meer inzicht is in de wachttijden kunnen te lange wachtlijsten immers worden aangepakt, aldus de NZa. Daarnaast verplichten de nieuwe regels tot informatievestrekking over de mogelijkheid tot bemiddeling door zorgverzekeraars bij wachttijden langer dan de Treeknormen.

Cure

In de Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg stelt de NZa regels voor informatieverstrekking over wachttijden van electieve medisch specialistische zorg. Voor elke vestigingslocatie moeten zorgaanbieders een lijst met wachttijden voor polikliniek, behandeling en diagnostiek publiceren op de website. In de bijlagen bij de Regeling is beschreven voor welke specialismen wachttijden op de polikliniek en voor welke behandelingen wachttijden moeten worden gepubliceerd. Nieuw is de verplichting dat op de website een verplichte tekst moet worden gepubliceerd die in de Regeling is vermeld, waarmee de patiënt gewezen wordt op de mogelijkheid van wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar. In die tekst worden ook de relevante Treeknormen genoemd.

Care

Voor GGz-instellingen gaat een nog verstrekkendere maatregel gelden. Zij worden verplicht eenmaal per maand elektronisch wachttijdgegevens aan te leveren, naast de publicatieverplichting op de website die reeds bestond. De aanlevering vindt plaats via Vektis, uiterlijk de tiende dag van de maand, waarna Vektis de gegevens verstrekt aan de NZa. Daarnaast geldt ook voor de GGz de verplichting een voorgeschreven tekst omtrent wachttijdbemiddeling te publiceren op de website.
Daarbij wijzen wij er ook op dat de gegevens over wachttijden die door GGz-instellingen gepubliceerd moeten worden zijn gewijzigd. Zo is het bijvoorbeeld toegestaan de wachttijd van vestigingslocaties te clusteren tot een enkele wachttijd indien de vestigingslocaties zich binnen een gemeente bevinden of wanneer de vestigingslocaties zich op maximaal 10 kilometer afstand van elkaar bevinden.

Gevolgen

Wanneer niet voldaan wordt aan het bepaalde in de Regelingen, kan de NZa handhavend optreden. De NZa heeft verschillende maatregelen die zij aan een zorgaanbieder op kan leggen. Het ligt voor de hand dat de NZa bij overtreding van de informatieverplichtingen eerst een aanwijzing geeft die inhoudt dat voldaan moet worden aan de informatieverplichtingen zoals die door de NZa zijn beschreven. De NZa kan echter ook gebruik maken van andere handhavingsbevoegdheden zoals het opleggen van een last onder bestuursdwang, een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Vragen

Wordt u geconfronteerd met een maatregel van de NZa of heeft u vragen over de nieuwe regels die gaan gelden omtrent informatieverstrekking over wachttijden, dan kunnen de specialisten van de Marktgroep Zorg van Nysingh advocaten-notarissen behulpzaam zijn.

Actueel