Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Energie-audit en energiebesparende maatregelen ook voor uw onderneming verplicht?

maandag 30 juli 2018

Voor u als ondernemer zijn er recent twee wetswijzigingen geweest die voor u van belang kunnen zijn: de energie-audit en de verplichting tot het nemen van energiebesparende maatregelen.

Energie-audit

Allereerst de Energie-audit. Deze regeling bepaalt dat grote ondernemingen verplicht een energie-audit moeten uitvoeren. Het gaat dan om ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd en:

  • meer dan 250 medewerkers hebben, of,
  •  een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen en een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen hebben.

In de energie-audit dient het volgende aan bod te komen:

  • een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming;
  • de belangrijkste interne en externe factoren die het energieverbruik van de onderneming positief en negatief beïnvloeden;
  • een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Op basis van de Europese richtlijn moet een onderneming deze audit voor het eerst uiterlijk op 5 december 2015 hebben uitgevoerd. Vervolgens moet de audit tenminste iedere vier jaar worden herhaald. Indien u niet aan deze verplichting voldoet, kan het bevoegd gezag, veelal de gemeente, daartegen handhavend optreden en een dwangsom opleggen.

Een uitzondering geldt voor ondernemingen die al deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Een lijst van deelnemende ondernemingen aan die programma’s vindt u op de website van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland.

Verplichting tot nemen van energiebesparende maatregelen

Daarnaast is de Wet milieubeheer en het daaronder vallende Activiteitenbesluit milieubeheer en Activiteitenregeling gewijzigd. Deze wijziging is het gevolg van het op 6 september 2013 gesloten Energieakkoord.

Een onderneming is momenteel verplicht om allé energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze verplichting geldt echter alleen voor ondernemingen die een inrichting van het type A of B drijven en niet-vergunning plichtig zijn. De reikwijdte van deze verplichting is voor ondernemingen dus beperkter dan de bovenstaande verplichting tot het uitvoeren van een energie-audit.

Voor bepaalde ondernemingen is de energiebesparingsverplichting van artikel 2.15 Activiteitenbesluit daarnaast wettelijk niet van toepassing. Een voorbeeld hiervan zijn kleinverbruikers van energie: ondernemingen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minder dan 50.000 kWh en een jaarlijks verbruik aan aardgasequivalenten van minder dan 25.000 m3, hoeven geen energiebesparende maatregelen te nemen.

Bij het energieakkoord is afgesproken dat de overheid zich gaat richten op een strengere handhaving van deze verplichting. Sinds 1 december 2015 is er daarom een concrete lijst van energiebesparende maatregelen opgenomen in de wet. Deze lijst is opgenomen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling en daarin staat waarmee een onderneming aan deze verplichting kan voldoen. Indien u deze maatregelen neemt, voldoet u aan de bovengenoemde verplichting.

Ook voor deze verplichting geldt dat het bevoegd gezag deze met een last onder dwangsom kan afdwingen als een onderneming hier niet aan voldoet.

Meer informatie

Wilt u weten of uw onderneming verplicht is om een energie-audit te laten uitvoeren? Of verplicht is om energiebesparende maatregelen te nemen? Neemt u dan contact op met Matthias Kruisselbrink, E: matthias.kruisselbrink@nysingh.nl | T: 088 752 00 37 | M: 06 12 15 21 23.

Actueel