Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Exploitatieplan, beroep tegen niet-structurele delen en verhaalbare kosten

dinsdag 30 augustus 2016

ABRvS 15 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1641

De Afdeling oordeelt in deze uitspraak over de vraag welke delen van een besluit tot herziening van een exploitatieplan appellabel zijn. Op grond van artikel 6.15 Wro wordt een exploitatieplan jaarlijks herzien totdat de in dat exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en bouwwerken zijn gerealiseerd. Het besluit over de herziening van het exploitatieplan valt uiteen in twee delen, te weten structurele en niet-structurele delen. Herzieningsbesluiten die enkel zien op niet-structurele delen zijn niet voor beroep vatbaar (zie artikel 8:5 lid 1 Awb jo. artikel 1 Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak).

De casus is als volgt. De raad van de gemeente Barneveld stelt bij besluit van 11 november 2014 de herziening van het exploitatieplan ‘Harselaar-Driehoek’ vast. Tegen dit besluit stellen GA1 en BPN – twee partijen die gronden bezitten in het exploitatiegebied – beroep in. Zij voeren beroepsgronden aan tegen meerdere onderdelen van de herziening van het exploitatieplan, waaronder ook onderdelen van het exploitatieplan die niet herzien zijn of tot het niet-structurele deel van het exploitatieplan behoren. De gemeenteraad stelt zich daarom op het standpunt dat GA1 en BPN niet-ontvankelijk moeten worden verklaard, voor zover zij beroepsgronden aanvoeren tegen niet-gewijzigde en niet-structurele delen van het exploitatieplan.

Ontvankelijkheid eisers

De Afdeling gaat niet mee in de stelling van de gemeenteraad. Onder verwijzing naar een eerdere uitspraak van
8 oktober 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:3645) oordeelt de Afdeling dat bij de herziening van een exploitatieplan (dat mede ziet op structurele delen van het exploitatieplan) ook beroep open staat tegen niet-herziene onderdelen van het exploitatieplan. De Afdeling voegt daar wel aan toe dat de degene die van mening is dat de betrokken onderdelen van het exploitatieplan voor een herziening in aanmerking komen, aannemelijk moet maken dat sprake is van een zodanige wijziging van feiten en omstandigheden dat herziening van deze onderdelen niet achterwege kon blijven.

Ook tegen de niet-structurele delen van het exploitatieplan staat in dit geval beroep open. De Afdeling overweegt hierover als volgt:
“Met artikel 6.15, derde lid, van de Wro heeft de wetgever onder meer beoogd het aantal beroepsprocedures tegen een herziening van een exploitatieplan te beperken gelet op de jaarlijkse verplichting tot het vaststellen hiervan als bedoeld in artikel 6.15, eerste lid, van de Wro en de daarmee gepaard gaande bestuurs- en administratieve lasten (vergelijk Kamerstukken II 2004/05, 30 218, nr. 3, p. 42 en Kamerstukken II 2005/06, 30 218, nr. 6, p. 7-8). Hieruit kan echter niet worden afgeleid dat als een beroepsgang tegen een herziening van een exploitatieplan openstaat, binnen de beroepsprocedure een beperking moet worden aangenomen van de mogelijk aan te voeren beroepsgronden.”

Kostenposten exploitatieplan

De uitspraak van de Afdeling is nog om een andere reden interessant. De Afdeling gaat namelijk uitgebreid in op de vraag welke kostenposten verhaalbaar zijn via een exploitatieplan. De in een exploitatieplan opgenomen kosten en opbrengsten dienen met de vereiste zorgvuldigheid te worden geraamd en te voldoen aan de eisen van de Wro en het Bro.

De Afdeling loopt vervolgens meerdere kostenposten langs, variërend van de kosten voor bovenwijkse voorzieningen, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, archeologisch onderzoek en kosten voor verkeersaansluiting. Voor veel van deze kostenposten signaleert de Afdeling overigens geen problemen: slechts bij drie posten constateert de Afdeling een struikelblok. Zo was bij raming van de kosten van een weg een Europese subsidie niet meegenomen (ov. 18.3). Verder was de aanleg van een spoorwegovergang niet toerekenbaar aan het exploitatiegebied, omdat deze ook zonder de ontwikkeling van het gebied zou zijn gerealiseerd (ov. 20.2). Een derde probleem zat in de kosten voor de wijkomsluiting. Deze kosten zijn niet met de vereiste zorgvuldigheid vastgesteld, omdat de gemeenteraad zich ter zitting op een ander standpunt heeft gesteld dan in het bestreden besluit (ov. 35.2). Om deze gebreken te herstellen, past de Afdeling de bestuurlijke lus toe en draagt zij de gemeenteraad op een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de geconstateerde gebreken.

Actueel