Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Geen schadeloosstelling ondanks te late uitvoering

maandag 8 juli 2019

Met dit arrest (HR 17 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:757) is een einde gekomen aan een langdurende nasleep van een onteigeningsprocedure die al in 1998 was ingezet. Centraal stond de vordering van de oorspronkelijk eigenaar tot teruglevering van hetgeen van haar onteigend was, althans tot uitkering van een aanvullende vergoeding, omdat pas na verloop van meer dan drie jaar met het werk waarvoor onteigend was een aanvang was gemaakt (art. 61 Ow). Maar hoewel niet ter discussie stond dat meer dan drie jaren waren verstreken, trekt de voormalig eigenaar toch aan het kortste eind.

Lees meer op ons onteigeningsblog

Actueel