Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Internetconsultatie ‘Besluit Woningbouwimpuls 2020’

dinsdag 21 januari 2020

Op 11 januari 2020 is het voorstel voor het ‘Besluit Woningbouwimpuls 2020’ (BWi ) voor internetconsultatie vrijgegeven. Reageren op het voorstel kan tot en met 8 februari 2020.

Aanpakken woningtekort

Met het BWi wordt de bouw van betaalbare woningen in met name de schaarsteregio’s gestimuleerd. Vooral in en rondom de grote steden is de bouw van betaalbare woningen een aandachtspunt. Het kabinet stelt een woningbouwimpuls van 1 miljard euro beschikbaar om de woningbouwproductie meerjarig hoog te houden en het woningtekort terug te dringen. De woningbouwimpuls is daarmee één van de instrumenten waarmee het kabinet het realiseren van meer betaalbare woningen wil versnellen.

Aaldering schema

De woningbouwimpuls kan een belangrijke bijdrage leveren aan:

  1. het versnellen van de woningbouw,
  2. de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen en
  3. randvoorwaarden, zoals de infrastructurele ontsluiting en een kwalitatief goede leefomgeving, maar ook het opvangen van de gevolgen van de stikstofproblematiek.

Specifieke uitkeringen aan gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de lokale woningbouw. Het BWi creëert de grondslag voor specifieke uitkeringen aan gemeenten om de bouw van meer betaalbare woningen te stimuleren.

Om in aanmerking te komen voor deze specifieke uitkering moet worden voldaan aan bepaalde condities. Zo moet een project gericht zijn op de bouw van ten minste 500 woningen in een aaneengesloten gebied, met een substantieel aandeel betaalbare woningen of betrekking hebben op maatregelen die deze bouw kunnen versnellen. Bij deze laatste categorie kan het gaan om infrastructurele ontsluiting, verlaging van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden, bodemsanering of uitplaatsing van activiteiten die hinder veroorzaken voor woningbouw.

Bovendien moet het project:

  • zich nog niet in de uitvoerende fase bevinden. Indien een project zich wel in de uitvoerende fase bevindt wordt namelijk aangenomen dat geen sprake is van een publieke onrendabele top waardoor het project dus ook zonder een bijdrage uit de woningbouwimpuls gerealiseerd kan worden.
  • binnen afzienbare tijd opgestart kunnen worden, zodat het spoedig een bijdrage kan leveren aan de bouw van betaalbare woningen. De onderhandelingen tussen een gemeente en eventuele marktpartijen moeten in een vergevorderd stadium zijn.
  • het realiseren of het versnellen van de bouw van betaalbare woningen in een kwalitatief goede leefomgeving tot doel hebben.
  • passen in de landelijke woningbouwontwikkeling en binnen de afspraken die zijn gemaakt in het kader van ten minste de Nationale woonagenda, woondeals, de Nationale Omgevingsvisie en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.
  • regionaal draagvlak hebben. Dit moet blijken uit een steunverklaring van de Provincie.

Vervolg

Tot en met 8 februari 2020 kunnen reacties worden ingediend op het voorstel. Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt het voorstel eventueel aangepast. Uiteraard houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Meer informatie

Voor vragen over het (concept-)besluit en mogelijke consequenties voor uw overheidsorganisatie kunt u contact opnemen met Sharon Aaldering, T: 088 752 02 37, E: sharon.aaldering@nysingh.nl of één van de andere specialisten van Nysingh.

Actueel