Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nadeelcompensatie/planschade. Overdracht aandelen en actieve risicoaanvaarding

vrijdag 8 juli 2016

ABRvS 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1349
Alle aandelen van de B.V. Suikerfabriek Holland zijn in 2000 verkocht waarna de naam van de vennootschap is veranderd in Sugar City Investments B.V. Op het moment dat dit gebeurde was er op grond van de in 1996 vastgestelde Planologische kernbeslissing (PKB) al aanleiding om rekening te houden met negatieve planologische ontwikkelingen, zoals die later ook in het Luchtvaartindelingsbesluit van 20 februari 2003 (Lib 2003) zijn vastgelegd. De besliscommissie van het Schadeschap luchthaven Schiphol wees daarom het verzoek om nadeelcompensatie af. De schade behoorde naar haar oordeel geheel tot het aanvaard risico van Sugar City.
De Afdeling oordeelt anders. Grondslag voor risicoaanvaarding is dat de koper die rekening heeft kunnen houden met de aan de orde zijnde ongunstige ontwikkeling en die deze dus heeft kunnen verdisconteren in de aankoopprijs van het onroerend goed, geen aanspraak op schadevergoeding behoort te kunnen maken, omdat dan schade wordt vergoed die hij niet lijdt of die hij redelijkerwijs had kunnen en behoren te vermijden. In dit geval is niet het onroerend goed overgedragen, maar zijn de aandelen overgedragen in de rechtspersoon, Sugar City, die daarvan eigenaar was. Sugar City kan niet gelijk gesteld worden met haar onroerend goed. De schade is geleden door Sugar City. Voor toepassing van risicoaanvaarding bestaat daarom geen grond.
Voor een ander oordeel bestaat alleen dan aanleiding wanneer er een bijzondere relatie bestaat tussen de rechtspersoon en de natuurlijke personen die daarin deelnemen (in de uitspraak wordt genoemd het geval waarin een onroerend goed was ingebracht in een stichting door degenen die vervolgens ook bestuurders van de stichting werden en aan wie wel aanvaard risico kon worden tegengeworpen, ECLI:NL:RVS:2015:3736) of wanneer misbruik wordt gemaakt van het identiteitsverschil tussen de rechtspersoon en degene die zeggenschap over haar heeft. Beide gevallen deden zich hier niet voor. Ook de besliscommissie stelde zich op het standpunt dat het in dit geval ging om een in de onroerend goed wereld gebruikelijke overdracht van onroerend goed via aandelenoverdracht.

Actueel