Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nieuw toe te treden beherend vennoot ook aansprakelijk voor ‘oude’ schulden

dinsdag 16 juni 2015

De Hoge Raad heeft onlangs een einde gemaakt aan de onduidelijkheid of een vennoot in een vennootschap onder firma (VOF) of een beherend vennoot van een commanditaire vennootschap (CV) aansprakelijk is voor schulden van een VOF respectievelijk CV die al bestonden of zijn ontstaan vóór zijn toetreding als vennoot respectievelijk beherend vennoot. Hierover waren tot voor kort uiteenlopende standpunten.

Meestal wordt een besloten vennootschap (BV) gebruikt om een onderneming te drijven. Er kan echter ook voor een CV of VOF gekozen worden. Voor een CV gelden voor een groot deel dezelfde regels als voor een VOF. Het verschil tussen een CV en een VOF is dat een CV behalve gewone vennoten, de beherende vennoten genoemd, ook de zogenoemde stille vennoten heeft. Kort samengevat brengen stille vennoten geld in de CV en bemoeien ze zich verder niet met de gang van zaken van de onderneming. Een stille vennoot is dan ook niet rechtstreeks aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Stille vennoten lopen in beginsel enkel het risico hun ingebrachte kapitaal te verliezen. Dat is anders voor de beherende vennoot. De beherende vennoot is met zijn persoonlijke vermogen hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van de schulden van de CV. Als de CV failliet gaat, dan gaat de beherende vennoot ook failliet. Dit is dus anders bij een stille vennoot. Een stille vennoot raakt in beginsel enkel zijn investering kwijt tenzij hij daden van beheer gaat verrichten doordat hij zich bijvoorbeeld bemoeit met de gang van zaken in de onderneming. Dan wordt een stille vennoot eveneens als beherend vennoot gezien. Hij wordt dan, net zoals de beherend vennoot, hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de CV.

In zijn arrest van 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad de vraag of een vennoot in een VOF of een beherend vennoot in een CV ook hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden van de VOF of CV, die zijn ontstaan of bestonden vóór zijn toetreden, duidelijk beantwoord: de Hoge Raad heeft geoordeeld dat wie als beherend vennoot toetreedt tot een CV daarmee hoofdelijk aansprakelijk wordt voor alle schulden van de CV die ten tijde van zijn toetreding bestaan of nadien ontstaan. Dit geldt ook voor degene die als vennoot toetreedt tot een VOF.

Het is dus van wezenlijk belang dat de nieuw toe te treden (beherend) vennoot tot een bestaande CV of bestaande VOF vóór toetreding bedingt dat hij of zij duidelijkheid verkrijgt over de (hoogte en samenstelling van de) schuldenpositie van deze CV of VOF. Teneinde risico’s zoveel mogelijk te beperken is het voor de nieuw toe te treden (beherend) vennoot daarnaast van belang om garanties te bedingen van de bestaande (beherende) vennoten en afspraken te maken over de draagplicht van de schulden die bestaan ten tijde van de toetreding van de nieuwe vennoot.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze specialisten op dit gebied:

Actueel