Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

ALERT | Nieuw toetsingskader IGZ voor de care

woensdag 12 april 2017

De inspectie voor de gezondheidszorg (hierna: IGZ) maakt sinds 12 maart 2017 gebruik van een nieuw toetsingskader voor de kwaliteitsbeoordeling van zorginstellingen gericht op ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Vooralsnog beperkt dit kwaliteitskader zich tot deze twee vormen van zorg maar in de loop van dit jaar zullen alle op care gerichte zorginstellingen onderworpen zijn aan deze nieuwe toets, waaronder de geestelijke gezondheidszorg en de forensische gezondheidszorg.

Veranderingen in de zorg

De ontwikkeling naar een nieuw toetsingskader is een gevolg van de ontwikkelingen in de zorgmarkt. Op care gerichte zorg is sinds enkele jaren aan forse veranderingen onderhevig. De zorg verandert van algemeen naar meer persoonlijk. Daarmee dient het toezicht mee te veranderen van het meer uniforme toezicht naar context gebonden. Dit vertaalt zich in een concrete benadering waarbij inspecteurs zich meer op de werkvloer zullen laten zien. Zij zullen meelopen met medewerkers en meekijken bij de werkzaamheden. Ook dossiers van cliënten worden meegenomen in de beoordeling. Dit biedt een compleet beeld van de kwaliteit van zorg.

Drie pijlers

IGZ baseert het nieuwe toetsingskader op drie pijlers die het fundament vormen voor de kwaliteit waarop inspecteurs toetsen. De pijlers zijn:
– Persoonlijke zorg
– Deskundige zorgverlener
– Sturen op kwaliteit en veiligheid
IGZ gaat op basis van dit nieuwe toetsingskader beoordelen of de betrokken zorgverlener persoonsgerichte zorg levert waarbij van belang is dat de cliënt regie heeft in het proces. De zorgverlener dient op de hoogte te zijn van hetgeen de cliënt verwacht en door de zorgverlener kan worden geboden. Een voor de hand liggend, maar niet minder belangrijk onderdeel is de tweede pijler ten aanzien van de deskundigheid van de zorgverlener. Aan de hand van dit kwaliteitselement beoordeelt de inspecteur of een zorgverlener voldoende geschoold is, aanvullende scholing wordt geboden vanuit de zorgorganisatie en of zorg volgens de aangewezen richtlijnen wordt geleverd. De derde en laatste pijler heeft betrekking op de kwaliteit en veiligheid binnen de zorginstelling waarbij onder andere de werkmethodiek onderzocht wordt. Ook de individuele zorgverlener valt onder deze pijler. Voelt zij zich voldoende veilig om open te kijken op de manier waarop zij zorg levert? Tot slot komt het follow-up beleid in geval van incidenten, fouten en klachten onder deze pijler aan bod.

Conclusie

De zorg verandert en daarmee ook het toezicht. Strakke uniforme kwaliteitstoetsing past niet meer in het huidige zorgaanbod waarbij de individuele cliënt een steeds grotere rol speelt. Toezicht wordt meer gericht op de context waarbinnen de zorg wordt geboden. Heeft u vragen over dit toetsingskader of wordt u geconfronteerd met een bezoek van IGZ neemt u dan contact op met de experts van de Marktgroep Zorg van Nysingh, die u van juridisch advies kunnen voorzien. Kijk ook eens naar onze app “Eerste hulp bij toezicht ”.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Tessa van den Ende, E: tessa.vandenende@nysingh.nl | T: 038 425 91 67 | M: 06 51 08 82 79        of mr. Thomas Meulemans, E: thomas.meulemans@nysingh.nl | T: 038 425 91 68 | M: 06 53 15 92 89

Actueel