Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Met de Omgevingswet gaat er veel veranderen, ook voor bedrijven in de food- en agrisector

dinsdag 5 juli 2016

Bent u voornemens een nieuw bedrijfspand te bouwen, het bestaande pand uit te breiden of uw bedrijfsmatige milieuactiviteit(en) te veranderen? Dan is uitgangspunt dat u voor deze (ver)bouw en milieuactiviteiten moet beschikken over een omgevingsvergunning. De regels die in acht moeten worden genomen voor het verlenen van deze vergunning zijn op dit moment nog te vinden in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet gaat dit echter veranderen.

Recent heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Omgevingswet. Met de komst van deze nieuwe wet gaat er veel veranderen in het omgevingsrecht, ook voor (de bedrijven in) de food- en agrisector. Zo zullen honderden regels worden vereenvoudigd of afgeschaft. Deze vermindering van regels moet leiden tot meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers, kortere procedures en minder onderzoekslasten.

De Omgevingswet bundelt het omgangsrecht in één wet; in totaal worden 26 bestaande wetten – waaronder de Wabo, de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet milieubeheer, de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet ammoniak en veehouderij, en de Waterwet – samengebracht in één wettelijke regeling. Daarnaast wordt het aantal algemene maatregelen van bestuur teruggebracht naar 4.
Afgelopen vrijdag heeft het kabinet ingestemd met het ontwerp van deze 4 besluiten. Het betreft het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Wat wordt er in deze ontwerpbesluiten geregeld?

  • Het Besluit activiteiten leefomgeving richt zich tot burgers en bedrijven die een initiatief in de praktijk willen brengen. Het gaat onder meer om initiatieven die het milieu belasten. De algemene rijksregels die gelden voor bijvoorbeeld een glastuinbouwbedrijf staan overzichtelijk in dit besluit. Het besluit beschrijft welke regels gelden, welke ruimte er is om af te wijken van de regels en wanneer er een vergunning nodig is.
  • Als een burger of bedrijf iets wil bouwen of slopen, dan zijn de landelijke regels hiervoor te vinden in het Besluit bouwwerken leefomgeving.
  • Het Omgevingsbesluit schrijft de in acht te nemen procedures voor en bepaalt wie als bevoegd gezag verantwoordelijk is. Het besluit vermindert het aantal procedurele bepalingen en biedt snellere procedures.
  • Het Besluit kwaliteit leefomgeving richt zich uitsluitend tot het bevoegd gezag en bevat onder andere instructieregels voor gemeenten, provincies en waterschappen voor het vaststellen van onder meer omgevingsplannen en verordeningen.

Belangstellenden hebben tot en met 16 september 2016 de mogelijkheid om door middel van een internetconsultatie een reactie te geven op deze ontwerpbesluiten. Hoewel de inwerkingtreding van de Omgevingswet en voornoemde besluiten nog wel even op zich laat wachten – de inwerkingtreding staat gepland voor begin 2019 –, is de voorbereiding voor deze stelselherziening in volle gang.

Meer informatie

Heeft u vragen over de doorwerking van het omgevingsrecht in de food- en agribusiness of over wat de Omgevingswet voor u en uw bedrijf betekent? Neem dan contact op met Mark Tunnissen (T 026 357 57 19 | E mark.tunnissen@nysingh.nl).

Actueel