Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Omgevingswet dit voorjaar in Staatsblad

dinsdag 5 april 2016

De Omgevingswet is onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. De publicatie van de aangenomen wet wordt naar verwachting in april of mei 2016 in het Staatsblad geplaatst.

De Omgevingswet is onderdeel van de stelselherziening in het omgevingsrecht. Het toekomstige wettelijke stelsel wordt gevormd door de Omgevingswet en uitvoeringsregelgeving tezamen. De komende periode zal de uitvoeringsregelgeving verder worden uitgewerkt. De openbare consultatie van de AMVB’s gaat waarschijnlijk in juli 2016 plaatsvinden. Later dit jaar volgt de Invoeringswet van de Omgevingswet. Daarin zal onder andere het overgangsrecht worden opgenomen.

Voor gemeenten zal de termijn waarbinnen alle bestemmingsplannen en regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving (zoals de APV) moeten worden omgevormd tot één gemeentelijk Omgevingsplan belangrijk zijn. Ook zal de Invoeringswet een overgangsregeling bevatten ten aanzien van de wijze waarop het bevoegd gezag in voorkomende gevallen overgaat naar een ander bevoegd gezag.

Tot slot zullen met de Invoeringswet enkele wijzigingen worden doorgevoerd in de recent vastgestelde Omgevingswet. Naar het verluidt, zou het daarbij onder meer gaan om een splitsing van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen in een technische toets aan één van de AMVB’s (Besluit kwaliteit leefomgeving, oftewel het Bkl) en in een ruimtelijke toets aan het Omgevingsplan.

Mocht u behoefte hebben aan een (maatwerk)cursus over de Omgevingswet en de uitvoerings-regelgeving, benadert u dan uw contactpersoon bij Nysingh of Vera Textor.

Actueel