Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

De bijdrage aan een ruimtelijke ontwikkeling: niet altijd even vrijwillig

Meijer, Jan Hein | dinsdag 15 oktober 2019

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft eind augustus 2019 geoordeeld over de vraag of het mogelijk is planologische medewerking aan een herziening van het bestemmingsplan te ontzeggen, indien de verzoeker om deze herziening geen bijdrage ex artikel 6.24 Wro wil betalen. De Afdeling heeft deze vraag bevestigend beantwoord (ECLI:NL:RVS:2019:2950). Het beroep van appellant Het bestemmingsplan van de…

Lees meer

Meer ‘macht’ voor de oproepkracht

Margadant, Martine | woensdag 9 oktober 2019

Als werkgever in de Food sector maakt u waarschijnlijk vaak gebruik van oproepkrachten. Onder de huidige wet heeft u daarin een grote mate van flexibiliteit. Zo kunt u de oproep cancelen zonder dat er recht op loon ontstaat terwijl de oproepkracht (als er werk is) een verschijningsplicht heeft. De invoering van wet arbeidsmarkt in balans…

Lees meer

Niet alles kan, maar wat kan dan wel?

Textor, Vera | woensdag 9 oktober 2019

Op 25 september 2019 bracht het adviescollege stikstofproblematiek Remkes haar eerste advies met de titel ‘Niet alles kan’ uit. Minister Schouten informeerde vervolgens de Tweede Kamer bij brief van 4 oktober 2019 over de door het kabinet beoogde aanpak van de stikstofproblematiek. De brief geeft op een aantal punten duidelijkheid aan personen en organisaties die wachten…

Lees meer

Verbetering van de positie van schuldeisers bij turboliquidatie staat op de agenda van de Minister van Rechtsbescherming

Poelsema, Marloes | dinsdag 8 oktober 2019

De Minister voor Rechtsbescherming bereidt een wetsvoorstel voor ter verbetering van de positie van schuldeisers bij turboliquidatie. De Minister kondigde dat aan in de Kamerbrief d.d. 7 oktober jl. De wettelijke mogelijkheid van turboliquidatie van rechtspersonen is in 1994 ingevoerd om misbruik van inactieve rechtspersonen te voorkomen. Zo kunnen rechtspersonen niet alleen eenvoudig worden opgericht,…

Lees meer

Wetswijziging privacy in het sociaal domein: minister informeert Tweede Kamer

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | dinsdag 8 oktober 2019

De privacywetgeving in het sociaal domein is volop in beweging. Eerder schreven wij al over de aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, die ervoor moet zorgen dat vroegsignalering van financiële problemen mogelijk wordt. Uit de brief van de minister van Binnenlandse Zaken van 27 september 2019 aan de Tweede Kamer blijkt dat ook de overige…

Lees meer

Mediation in het Onderwijs

Deventer, Marjolijn van | dinsdag 8 oktober 2019

Ouders willen het beste voor hun kind. De school wil het beste voor haar leerlingen. Gelukkig vinden ouders en school elkaar vaak in ditzelfde doel. Toch kan het gebeuren dat school en ouders lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Maar ook intern kan sprake zijn van  problemen in de communicatie en samenwerking. Denk aan team-conflicten…

Lees meer

Boetes van € 31 miljoen voor foodbedrijven voor concurrentiebeperkende afspraken

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | dinsdag 8 oktober 2019

De Europese Commissie heeft een boete opgelegd aan twee bedrijven van in totaal ruim € 31 miljoen vanwege het maken van verboden afspraken die betrekking hebben op o.a. prijzen en verdeling van klanten. Door deze afspraken is de concurrentie beperkt waardoor de mededingingsregels zijn overtreden. Eén bedrijf kreeg ondanks betrokkenheid bij het kartel geen boete…

Lees meer

Eindarrest in proefproces over fosfaatrechten in pachtverhoudingen

Roos, Jessica de | dinsdag 8 oktober 2019

In het proefproces tussen ASR en pachter Qualm heeft het hof bij eindarrest van 24 september 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:7664) geoordeeld dat de pachter bij het einde van de pacht verplicht was zijn fosfaatrechten aan ASR over te dragen. Aangezien een groot deel van de fosfaatrechten vóór het einde van de pachtovereenkomst al was verkocht, moet de…

Lees meer

Hoe voorkom je uitleg van een overeenkomst in het nadeel van de overheid?

Demirkol, Özlem, Fluitsma, Jonne | maandag 7 oktober 2019

In een recente uitspraak heeft het hof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2019:3262) zich uitgelaten over de wijze waarop bepalingen uit een tussen de gemeente en een particulier gesloten overeenkomst moeten worden uitgelegd. Onduidelijk beding De kern van dit geschil betrof de uitleg van de volgende onduidelijke bepaling in de koopovereenkomst: “Artikel 8 Bijzondere voorwaarden  Er is overeengekomen dat…

Lees meer

Advocaat Martine Kos sluit zich aan bij Nysingh advocaten en notarissen

dinsdag 1 oktober 2019

Nysingh versterkt per 1 oktober a.s. het team Aansprakelijkheid, Verzekering en Vervoer met een nieuwe advocaat: Martine Kos. Martine zal werkzaam zijn op de locaties Arnhem en Utrecht. Martine Kos was sinds 2015 als partner verantwoordelijk voor de sectie aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht bij het Utrechtse kantoor Bosselaar en Strengers Advocaten. Daarvoor werkte zij jarenlang binnen…

Lees meer

ACM-rapport onderzoek TNF-alfaremmers en rol ziekenhuizen

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | dinsdag 24 september 2019

In een eerder bericht hebben wij belicht dat de ACM sectoronderzoek zou gaan doen naar TNF-alfremmers vanwege – kort gezegd – de hoge prijzen van die geneesmiddelen. Vandaag heeft de ACM het rapport van het sectoronderzoek gepubliceerd. De conclusie van dat onderzoek is dat na afloop van patenten de prijzen dalen door de introductie van…

Lees meer

Werkgever niet aansprakelijk na val werkneemster tijdens ophangen kerstkaarten

Ceulen, Esther | donderdag 19 september 2019

De plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving gaat voor een werkgever ver. De Hoge Raad legt de lat voor werkgevers hoog. De Hoge Raad zegt niet voor niets dat niet snel mag worden aangenomen dat een werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Dat neemt niet weg dat met de zorgplicht van de werkgever…

Lees meer

Hoe te bewijzen dat niet-aangetekende brieven verzonden en ontvangen zijn

Dalsen, Fleur van | donderdag 19 september 2019

Is een niet-aangetekende brief verzonden en heeft de wederpartij deze ontvangen? Op deze vraag heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 13 augustus 2019 een antwoord gegeven (ECLI:NL:GHARL:2019:6539). Waar ging het over? In deze zaak was de Mercedes-Benz van appellant in de nacht van 31 december 2016 op 1 januari 2017 uitgebrand. Appellant had enkele weken voor…

Lees meer

Kettingbeding en kwalitatieve verplichtingen, wie is daar (niet) aan gebonden?

Dutmer, Edith | donderdag 19 september 2019

In een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 7 mei 2019 (nr. 200.219.885/01 (NL:GHARL:2019:3995)) werd geoordeeld over de vraag of de eigenaar van drie recreatiewoningen (gelegen op hetzelfde recreatiepark) gebonden was aan (ketting)bedingen die waren opgenomen in de leveringsakte van die woningen. De leveringsakte Voor het beheer van het park en de behartiging van de…

Lees meer

Rekenrente bij toekomstige arbeidsvermogensschade

Spronck, Maarten | donderdag 19 september 2019

In een recente beschikking van 9 juli 2019 diende de rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2019:3178) te oordelen over de te hanteren rekenrente bij toekomstige arbeidsvermogensschade. Conceptrichtlijn Rente en Inflatie van de Letselschaderaad In deze zaak beriep het betrokken slachtoffer zich er op dat voor het bepalen van de rekenrente moest worden aangeknoopt bij de conceptrichtlijn Rente en…

Lees meer

Het zwaard van Damocles heeft ook een botte kant

Meijer, Jan Hein | donderdag 19 september 2019

Overzichtsuitspraak artikel 13b Opiumwet ABRvS 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2912 Situatie Mevrouw X huurt een woning en woont daarin samen met haar minderjarige dochter. De dochter heeft last van een uitgebreide en ernstige vorm van allergie. Mevrouw X heeft toegelicht dat de woning is aangepast aan de gezondheidssituatie van haar dochter (er zijn diverse voorzieningen aangebracht…

Lees meer

Einde aan de slapende dienstverbanden? Ofwel: heeft iedere werknemer na twee jaar ziekte recht op opzegging van de arbeidsovereenkomst zodat hij de transitievergoeding ontvangt? A-G concludeert in voordeel van ‘slapers’

Krijgsman, Jolanda | woensdag 18 september 2019

In april 2019 heeft de kantonrechter in de Rechtbank Limburg aan de Hoge Raad vragen gesteld over de afwikkeling van ‘slapende dienstverbanden’. In de rechtspraktijk bestaat grote behoefte aan duidelijkheid over deze kwestie. De advocaat-generaal heeft vandaag haar visie gegeven op deze zaak. Zij meent dat in beginsel op de werkgever de verplichting rust om,…

Lees meer

Belang uitvoering archeologische werkzaamheden weegt zwaarder dan eigendomsrecht

Aaldering, Sharon | maandag 16 september 2019

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt in zijn uitspraak van 30 augustus 2019 (ECLI:NL:RBMNE:2019:3991) dat het belang van Windpark Zeewolde B.V. (hierna: WPZ) om te starten met (voorbereidende) archeologische werkzaamheden zwaarder weegt dan het belang van de grondeigenaar om een schending van zijn eigendomsrecht te voorkomen. WPZ wil een windpark met 91 windturbines bouwen.…

Lees meer

Verjaarde grond inderdaad weer terug, of toch eigen schuld?

Beek, Frank van, Fluitsma, Jonne | maandag 16 september 2019

Sinds het arrest van de Hoge Raad van 24 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:309) weten we dat onroerende zaken waarvan door verjaring het eigendom is verloren, kunnen worden teruggevorderd van de gebruiker die zich die zaak te kwader trouw heeft toegeëigend. De Hoge Raad oordeelde namelijk dat in een dergelijke situatie de oorspronkelijk eigenaar een vordering heeft…

Lees meer