Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Schade zonder beschadiging wordt niet vergoed onder het CMR-verdrag

Zwart, Stijn de | maandag 23 maart 2020

Overeenkomst tussen partijen De zaak draait om een transport van melkproducten voor Danone. Het Italiaanse Bizzarro is een vervoerder voor Danone. Partijen hebben een raamovereenkomst gesloten. In deze raamovereenkomst is een verplichting opgenomen te verhinderen dat onbevoegden in de nabijheid van de lading komen. In geval van overtreding van deze bepaling is bepaald dat Bizzarro…

Lees meer

Koninklijke besluiten gepubliceerd in februari 2020

Andel, Carola van, Hiddema, Marlotte | maandag 23 maart 2020

Veel aandacht voor de terinzagelegging en onderhandelen over het geheel tijdens het minnelijk overleg. Onteigening in het kader van stikstofmaatregelen (PAS), verbetering van Rijksweg A1 en voor de realisatie van provinciale infrastructuur. In de maand februari 2020 zijn de volgende KB’s gepubliceerd: Besluit van 23 januari 2020, nr 2020000142 tot aanwijzing van onroerende zaken ter…

Lees meer

Coronacrisis, de mededingingsregels en de ACM

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | vrijdag 20 maart 2020

Take aways: ACM geeft enige guidance over mogelijkheden van samenwerking om crisis te lijf te gaan; Gezien de bevoorradingssituatie mogen supermarkten elkaar informeren over voorraden; Logistieke dienstverleners mogen samenwerken om de samenleving van levensmiddelen te voorzien; Bedrijven mogen met elkaar afspraken maken over een soepele omgang met debiteuren; Groothandels van geneesmiddelen mogen elkaar op de…

Lees meer

Fosfaatrechtenstelsel: wanneer individuele en buitensporige last?

Roos, Jessica de | vrijdag 20 maart 2020

Het fosfaatrechtenstelsel is voor veel melkveehouders zeer ingrijpend. De minister neemt bijvoorbeeld niet-gerealiseerde uitbreidingen niet in aanmerking bij de vaststelling van het fosfaatrecht. Melkveehouders voeren in veel beroepsprocedures dat het fosfaatrechtenstelsel hen belemmert in de bedrijfsvoering. Zij kunnen daardoor minder melkvee houden dan waarvoor zij financieringsverplichtingen zijn aangegaan en/of stalruimte hebben. Melkveehouders beroepen zich op…

Lees meer

Tijdelijke kaderregeling voor staatssteun tijdens coronacrisis

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | vrijdag 20 maart 2020

Take aways: De Tijdelijke kaderregeling die gisteravond door de Europese Commissie is vastgesteld biedt aanvullende mogelijkheden voor het verlenen van bepaalde vormen van steun door overheden aan bedrijven die snel door de Commissie goedgekeurd kunnen worden. Subsidies tot een maximum van € 800.000 kunnen na aanmelding door de Europese Commissie worden goedgekeurd. Ook andere vormen…

Lees meer

De Wvg doet weer mee!

Roos, Jessica de | vrijdag 20 maart 2020

Eerder signaleerden wij al een toename van het aantal voorkeursrechten op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Ook in 2020 zien we tot nu toe een sterk stijgende lijn in het aantal vestigingsbesluiten. Op 18 maart 2020 stond de teller al op 28 gepubliceerde besluiten tot (voorlopige) aanwijzing. Als deze trend zich voortzet, zullen…

Lees meer

Corona: de IGJ geeft zorgaanbieders extra tijd

Ende, Tessa van den, Kastelein, Willemien, Zwartjens, Danielle | donderdag 19 maart 2020

De IGJ hanteert bij de uitvoering van de op haar rustende toezichthoudende taken termijnen waarbinnen de zorgaanbieder een calamiteit moet melden of moet reageren op door de IGJ gegevens instructies of toegezonden verslagen c.q. rapporten. De IGJ vermeldt op haar website dat aan deze termijnen in verband met de corona-crisis niet langer strikt de hand…

Lees meer

Corona-nood breekt wet: niet-praktiserend artsen en verpleegkundigen mogen terug aan het bed

Ende, Tessa van den, Kastelein, Willemien, Zwartjens, Danielle | donderdag 19 maart 2020

Minister Bruins (Medische Zaken en Sport) heeft, nu de reguliere zorg onder grote personele druk is komen te staan, de mogelijkheid bekeken om niet langer praktiserende artsen en verpleegkundigen toch weer in te kunnen zetten ter ondersteuning van de huidige zorgverleners. Hij heeft daartoe overleg gevoerd met de representatieve beroepsorganisaties, waaronder de KNMG,  waarna de…

Lees meer

Welke rechter oordeelt over werkgeversaansprakelijkheid van de overheid?

Lubach, Rense | donderdag 19 maart 2020

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) van kracht. Met deze wet vallen grote groepen ambtenaren voortaan onder het civiele arbeidsrecht. Wanneer een ambtenaar betrokken raakt bij een arbeidsongeval of arbeidsongeschikt raakt door zijn werk en van mening is dat zijn werkgever daarvan een verwijt valt te maken, rijst de vraag…

Lees meer

Absolute verjaring; hoogste ambtenarenrechter volgt Hoge Raad

Bolt, Anneke | donderdag 19 maart 2020

De verjaring van vorderingen tot schadevergoeding is binnen het civiele recht geregeld in art. 3:310 BW. Deze bepaling kent een relatieve en een absolute verjaringstermijn. Wanneer één van deze twee termijnen is verstreken, is de schadevordering verjaard. De vordering kan dan dus niet meer worden ingeroepen wanneer de aansprakelijke partij zich op de verjaring beroept.…

Lees meer

Financiële problemen als gevolg van Coronavirus (III)

Klein, Rob, Wevers, Maarten | woensdag 18 maart 2020

Afgelopen maandag 16 maart 2020 bespraken wij al een aantal maatregelen die genomen kunnen worden om de financiële gevolgen als gevolg van het coronavirus te beperken. Gisteren heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt. De maatregelen zijn gericht op het beschermen van banen en inkomens en trachten de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grote bedrijven…

Lees meer

Geen werktijdverkorting, maar het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)!

Batavier, Fréanne, Deventer, Marjolijn van | woensdag 18 maart 2020

Het COVID-19-coronavirus heeft zijn weerslag op de bedrijven in Nederland. De werkzaamheden of omzet van uw onderneming kunnen hierdoor aanzienlijk afnemen. De afgelopen dagen zijn door veel werkgevers aanvragen ingediend voor werktijdverkorting. Deze regeling was echter niet berekend op de ongekende werkvermindering zoals die nu optreedt. De Regeling Werktijdverkorting (wtv) is dan ook per direct…

Lees meer

Wat betekent het coronavirus voor u en uw medewerkers?

Essen, Henry van, Krijgsman, Jolanda, Liebrand, Johanneke, Mortel, Martijn van de, Nieuwenhuis, Wilco | woensdag 18 maart 2020

Veelgestelde vragen & antwoorden: een update! 1. Wat moet ik doen om mijn medewerkers te beschermen tegen besmetting? Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet moet u zorg dragen voor een veilige werkomgeving. Concreet betekent dit dat u de richtlijnen van de Rijksoverheid (het RIVM) of de GGD moet opvolgen. Informeer uw medewerkers over de risico’s van (besmetting…

Lees meer

Mooie vermelding in Chambers Guide Europe 2020

Dekker, Cees, Ende, Tessa van den, Sijmons, Jaap | dinsdag 17 maart 2020

De nieuwe Chambers Guide Europe 2020 is uit. Ook dit jaar hebben we weer een aantal mooie vermeldingen. Drie secties Competition/EU, Health Care en Insurance en vier advocaten van Nysingh hebben de rankings van Chambers gehaald: Cees Dekker, Jaap Sijmons, Tessa van den Ende en Tjalling Dorhout Mees. Chambers and Partners publiceert elk jaar de…

Lees meer

COVID-19 en noodsteun: mogelijkheden staatssteun

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | dinsdag 17 maart 2020

Take aways uit het besluit van de Europese Commissie over Deense corona noodsteun: De Commissie beschouwt de COVID-19 uitbraak als een buitengewone gebeurtenis in de zin van artikel 107, lid 2, sub b, van het Verdrag. Dat betekent dat steunmaatregelen van de overheid voor ondernemingen verenigbaar zijn, mits de staatssteun gericht is op het compenseren…

Lees meer

Het coronavirus, onze maatregelen

maandag 16 maart 2020

De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus volgen elkaar snel op. Over de maatregelen die wij in reactie daarop hebben genomen informeren wij u hierbij graag. Bij Nysingh staan onze mensen en onze klanten voorop. Uw en onze gezondheid is voor ons immers van het grootste belang. We zullen er alles aan doen om deze…

Lees meer

Financiële problemen als gevolg van Coronavirus (II)

Klein, Rob, Wevers, Maarten | maandag 16 maart 2020

Afgelopen vrijdag schreven wij reeds over de negatieve financiële gevolgen die bedrijven ondervinden als gevolg van het coronavirus. Het kabinet is 15 maart 2020 met een pakket van maatregelen gekomen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Het kabinet heeft besloten tot het sluiten van de scholen, kinderdagverblijven en de horeca. De…

Lees meer

Wat betekent het coronavirus voor de zorg en zorgverlening?

Beijering-Beck, Annechien, Ende, Tessa van den, Hoogeterp, Eveline, Zwartjens, Danielle | vrijdag 13 maart 2020

Veilige en tijdige zorg Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders hebben te maken met grote drukte door de toename van het aantal mensen met een coronabesmetting. Dat betekent dat geplande zorg zal moeten wijken, maar ook dat geplande zorg veilig en tijdig geleverd moeten kunnen blijven. 1. Face-to-face consulten medisch-specialistische zorg Om de kans op besmetting te…

Lees meer

De school gaat dicht vanwege het coronavirus, en dan?

Essen, Henry van, Liebrand, Johanneke | vrijdag 13 maart 2020

Stel dat u als bestuurder besluit de school vanwege het coronavirus te sluiten of de school wordt van overheidswege gesloten. Wat betekent dat dan voor u als bestuurder en voor de voortgang van het onderwijs aan de leerlingen of studenten? Henry van Essen en Johanneke Liebrand, onderwijsrechtspecialisten bij Nysingh praten u bij. Vooropgesteld dient te…

Lees meer

Wat betekent het coronavirus voor u en uw werknemers?

Batavier, Fréanne, Mortel, Martijn van de, Veelen, Yaïr van | vrijdag 13 maart 2020

Wat betekent het coronavirus voor u en uw medewerkers? Veelgestelde vragen & antwoorden: een update!   1. Wat moet ik doen om mijn medewerkers te beschermen tegen besmetting? Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet moet u zorg dragen voor een veilige werk­omge­ving. Concreet betekent dit dat u de richtlijnen van de Rijksoverheid (het RIVM) of de…

Lees meer