Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Verjaarde grond inderdaad weer terug, of toch eigen schuld?

Beek, Frank van, Fluitsma, Jonne | maandag 16 september 2019

Sinds het arrest van de Hoge Raad van 24 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:309) weten we dat onroerende zaken waarvan door verjaring het eigendom is verloren, kunnen worden teruggevorderd van de gebruiker die zich die zaak te kwader trouw heeft toegeëigend. De Hoge Raad oordeelde namelijk dat in een dergelijke situatie de oorspronkelijk eigenaar een vordering heeft…

Lees meer

Eliminatie: overheidswerk of niet?

Kate, Bas ten | woensdag 11 september 2019

Op 15 januari 2016 heeft de Hoge Raad een aantal arresten gewezen waarin belangrijke regels zijn gegeven voor de toepassing van het eliminatiebeginsel (art. 40c Ow). Dit beginsel houdt kort gezegd in dat bij de bepaling van de schadeloosstelling de invloed van het werk waarvoor onteigend wordt en de plannen voor dat werk moeten worden…

Lees meer

Wetsvoorstel wijziging Awb in verband met de Omgevingswet

Kate, Bas ten | donderdag 29 augustus 2019

Op 22 juli jl. is het voorstel om de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aan te passen in verband met de Omgevingswet en de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Wns) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het voorstel bestaat uit drie onderdelen. Coördinatieregeling Voorgesteld wordt om de huidige coördinatieregeling in de Awb te vervangen door…

Lees meer

Soepele vergunningsprocedure voor tijdelijk zonnepark

Kruisselbrink, Matthias | donderdag 29 augustus 2019

AbRS 14 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2770 De ontwikkeling van zonneparken in Nederland is als gevolg van de energietransitie sterk in opkomst. Voor de totstandkoming van deze parken is vaak een wijziging van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning vereist. In de uitspraak van 14 augustus 2019 geeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) duidelijkheid…

Lees meer

Aansprakelijkheid gemeenten voor eikenprocessierups: resultaten uit het verleden

Fluitsma, Jonne | dinsdag 20 augustus 2019

Deze zomer is Nederland opnieuw geplaagd door de eikenprocessierups. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal rupsennesten verdrievoudigd, met alle overlast van dien. Verzachtende zalf en gel was niet aan te slepen en gemeenten kregen een record aantal klachten en hulpvragen van bewoners. Er bleek dit jaar onvoldoende capaciteit om de eikenprocessierups te bestrijden.…

Lees meer

Wetsvoorstel Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: AP adviseert

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | dinsdag 20 augustus 2019

De Staatssecretaris van SZW wil de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) wijzigen om de schuldhulpverlening en vroegsignalering te verbeteren. Vroegsignalering houdt in dat gemeenten actief contact gaan zoeken met burgers met (dreigende) schulden om hulp aan te bieden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 30 juli 2019 het advies over de wijziging van de Wet gemeentelijke…

Lees meer

Calamiteitenrapportages niet openbaar onder de Wob

Beijering-Beck, Annechien, Kastelein, Willemien | woensdag 7 augustus 2019

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘de Afdeling’) heeft een belangrijke uitspraak (ECLI:NL:RVS:2019:2718) gedaan over de openbaarheid van calamiteitenrapportages van zorgaanbieders. Achtergrond van de uitspraak is een Wob-verzoek van een patiënte van het  ziekenhuis en haar echtgenoot aan de Minister van VWS met het oog op openbaarmaking van een groot aantal documenten die verband…

Lees meer

Nietigverklaring Wvg: geen mosterd na de maaltijd!

Andel, Carola van | dinsdag 6 augustus 2019

Recent heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een interessant arrest (ECLI:NL:GHARL:2019:5361) gewezen over nietigverklaring Wvg op grond van artikel 26 van die wet. Met dit artikel heeft de gemeente de mogelijkheid om rechtshandelingen te vernietigen die zijn verricht met de kennelijke strekking haar voorkeurspositie te ondermijnen. Die mogelijkheid heeft een gemeente namelijk ook nog nadat haar voorkeursrecht…

Lees meer

Gedoogplicht dijkversterking: minnelijk overleg en schadevergoeding

Aaldering, Sharon | maandag 5 augustus 2019

Op 17 juli 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak (ECLI:NL:RVS:2019:2431) gedaan over een opgelegde gedoogplicht dijkversterking op grond van artikel 5.24 van de Waterwet. Omdat de jurisprudentie hierover schaars is, is het de moeite waard om deze uitspraak te bespreken. Een gedoogplicht op grond van artikel 5.24 Waterwet kan worden…

Lees meer

Het UBO-register gaat ook uw privacy aan

Hommes-Kuijer, Angelique | woensdag 31 juli 2019

Per 10 januari 2020 worden eigenaren en anderen die zeggenschap hebben binnen een onderneming geregistreerd in een openbaar register: het UBO-register. Wat dit UBO-register concreet inhoudt, wat voor gevolgen het heeft op het gebied van privacy voor het Nederlandse familiebedrijfsleven en wat moeten zij doen om compliant te zijn? Op 6 april jl. werd het…

Lees meer

Mediation en arbeidsconflicten

Deventer, Marjolijn van | woensdag 31 juli 2019

Als de bedrijfsarts mediation adviseert, maar de werknemer weigert met werkgever in gesprek te gaan, kan dat voor werkgever reden zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Zo oordeelde de Rechtbank Gelderland op 18 april 2019 (ECLI:RBGEL:2019:1706).   De werkgever vroeg aan de Rechtbank de arbeidsovereenkomst te ontbinden, nu werkneemster niet aan haar reïntegratie-verplichtingen had voldaan.…

Lees meer

Alert: Wijziging van de Wgbo | het inzagerecht voor nabestaanden: onduidelijkheid troef

Hoogeterp, Eveline, Kastelein, Willemien | dinsdag 30 juli 2019

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) aangenomen. Eén van de wijzigingen ziet op het inzagerecht van nabestaanden van overleden patiënten, waarop hierna wordt ingegaan. Andere belangrijke wijzigingen zijn de verlenging van de bewaartermijn van het medisch dossier van vijftien naar twintig…

Lees meer

Modernisering personenvennootschapsrecht: wat houdt het nieuwe wetsvoorstel in?

Vels, Marjolein | woensdag 24 juli 2019

Op 21 februari jl. is het voorontwerp van het Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen (hierna: Wetsvoorstel) ter consultatie voorgelegd. Hiermee wordt beoogd een moderne, eenvoudige en duidelijke regeling in te voeren. Dit zijn de belangrijkste zes wijzigingen: elke personenvennootschap krijgt rechtspersoonlijkheid; het verschil in aansprakelijkheid tussen vennoten in een vennootschap onder firma (hierna: VOF) en maatschap verdwijnt.…

Lees meer

Mediation bij arbeidsconflicten

Deventer, Marjolijn van | dinsdag 23 juli 2019

U denkt uw werknemer goed te kennen. En dan is er opeens een ziekmelding wegens “een verstoorde verstandhouding”. Het maakt u als werkgever woedend.  Zoveel is er immers niet aan de hand. Arbeidsconflicten ontwikkelen zich vaak sluimerend. Tussen werkgever en werknemer ontstaat enige ruis. Het kan daarbij gaan over de kwaliteit van de werkzaamheden, maar…

Lees meer

Rechtbank Den Haag maakt korte metten met traag procederen

Dalsen, Fleur van | dinsdag 16 juli 2019

De rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2019:6005) heeft op 12 juni jl. een opvallende uitspraak gedaan door (op één na) alle door een vijftal partijen gezamenlijk gevraagde verzoeken c.q. incidenten af te wijzen en het deze partijen te verbieden nog nieuwe incidenten op te werpen vóór de conclusie van antwoord. Wat is hier aan de hand? In…

Lees meer

Vergaande voorstellen inzake rechtsbescherming bij aanbestedingen

Berge, Ingrid van den | dinsdag 16 juli 2019

In de brief d.d. 12 juli 2019 van de staatssecretaris van EZK Keijzer aan de Tweede Kamer doet zij een voorstel voor een zestal beleidsmaatregelen op het gebied van rechtsbescherming bij aanbestedingen. Dit naar aanleiding van een onderzoek dat door de KWINK groep naar de rechtsbescherming bij aanbestedingen in Nederland is gedaan. In de brief…

Lees meer

Autoriteit Persoonsgegevens legt eerste boete bij ziekenhuis op: € 460.000,-!

Brouwer, Simone de, Kastelein, Willemien, Ketting, Rutger | dinsdag 16 juli 2019

Toezicht AP op zorginstellingen Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de AVG. De AP heeft in haar Toezichtkader 2018-2019 aangegeven dat zij zich de komende periode onder andere zal richten op de beveiliging van medische gegevens in de gezondheidszorgsector.…

Lees meer

Volledige schadeloosstelling bij gedoogplicht BP omvat ook planschade

Roos, Jessica de | maandag 15 juli 2019

Bij oplegging van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) moet de schade die door de aanleg en instandhouding van het werk wordt geleden volledig worden vergoed. De Hoge Raad beslist in zijn arrest van 21 juni 2019 dat ook planschade onder deze volledige schadeloosstelling valt en schept met dit arrest duidelijkheid over…

Lees meer

Geen schadeloosstelling ondanks te late uitvoering

Kate, Bas ten | maandag 8 juli 2019

Met dit arrest (HR 17 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:757) is een einde gekomen aan een langdurende nasleep van een onteigeningsprocedure die al in 1998 was ingezet. Centraal stond de vordering van de oorspronkelijk eigenaar tot teruglevering van hetgeen van haar onteigend was, althans tot uitkering van een aanvullende vergoeding, omdat pas na verloop van meer dan drie…

Lees meer

Garantieverstrekking en verplichte verzekeringen: let op regelgeving verzekeringen!

Zwart, Stijn de | dinsdag 2 juli 2019

Als ondernemingen extra garantie aanbieden op hun producten is mogelijk sprake van verzekeren. In deze gevallen moet voldaan worden aan de regels voor verzekeren uit de Wet op het financieel toezicht (Wft), gebaseerd op de Richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD). De AFM en DNB houden toezicht op deze regelgeving en kunnen boetes opleggen. Verzekering gedefinieerd Met name…

Lees meer