Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Tegen een gedoogbeslissing kunnen geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen (meer) worden aangewend.

Tunnissen, Mark | vrijdag 14 juni 2019

Een gedoogbeslissing is geen besluit in de zin van de Awb en wordt niet met een Awb-besluit gelijk gesteld. En daarom kunnen tegen een gedoogbeslissing geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen (meer) worden aangewend. Dit blijkt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 24 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1356). Wat was er…

Lees meer

Gevolgen PAS-uitspraken voor de dagelijkse praktijk

Textor, Vera | donderdag 13 juni 2019

Ongeveer 180 zaken – waaronder voornamelijk natuurvergunningen voor veehouderijen, maar ook zaken over bestemmingsplannen voor bijvoorbeeld nieuwe wegen en bedrijventerreinen – zijn bij de Afdeling aangehouden in afwachting van de PAS-uitspraken. Daarnaast zijn er enkele honderden zaken aangehouden bij de 19 rechtbanken in afwachting van de PAS-uitspraken. Verder blijkt uit brief van de Minister aan…

Lees meer

De bijgestelde eisen aan een passende beoordeling van het PAS

Textor, Vera | donderdag 13 juni 2019

In de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van woensdag 29 mei jl. (ECLI:NL:RVS:2019:1603) stelt de Afdeling naar aanleiding van het PAS-arrest (deel 1) en eerdere rechtspraak van het Europese Hof van Justitie aanleiding om de eisen die aan een passende beoordeling worden gesteld bij te stellen. Ik benadruk dat deze…

Lees meer

Gevolgen van de uitspraken voor publiekrechtelijke toestemmingen die gebaseerd zijn op het PAS

Textor, Vera | donderdag 13 juni 2019

PAS-uitspraken: gevolgen Besluitvorming gebaseerd op de PAS Niet-onherroepelijke vergunningen en bestemmingsplannen – die gebaseerd zijn op het PAS – zullen alsnog individueel beoordeeld moeten worden.  Hetzelfde geldt voor onderdrempelige activiteiten en activiteiten die slechts gemeld zijn. Vergeet u vooral ook niet al uw voornemens en plannen/besluiten die in voorbereiding zijn. In deze bijdrage wordt daar…

Lees meer

Wijzigingen in de Crisis- en herstelwet: versnellen projecten

Meijer, Jan Hein | donderdag 13 juni 2019

Op 28 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met wijzigingen in de Crisis- en herstelwet (wetsvoorstel 35 013). Deze aanpassing voorziet in: het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van het projectuitvoeringsbesluit; een versnelling van de aanwijzingsprocedure voor het toevoegen van nieuwe projecten aan experimenten; een wijziging van de toelatingscriteria voor nieuwe experimenten; het toevoegen van wetten aan…

Lees meer

Nieuwe lijn van de Afdeling bij de toepassing van het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht.

Tunnissen, Mark | donderdag 13 juni 2019

De Afdeling heeft op 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1694) een belangrijke uitspraak gedaan over de toepassing van het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht. De uitspraak bevat een koerswijziging als het gaat om de toepassing van het vertrouwensbeginsel en heeft gevolgen voor de overheidspraktijk; bestuurders en ambtenaren kunnen met hun uitlatingen en gedragingen bestuursorganen sneller binden dan voorheen.…

Lees meer

Keert de wal het schip?

Ham-Leerkes, Lianne van den | dinsdag 11 juni 2019

Op 7 mei 2019 heeft het gerechtshof Den Haag arrest (ECLI:NL:GHDHA:2019:948) gewezen in een zaak waarin Den Blijker holding op basis van een vriendendienst een aantal personen heeft vervoerd op zijn RIB-boot (Rigid Inflatable Boat) met het doel samen een leuke dag te beleven. Tijdens deze vaartocht heeft één van de passagiers letsel opgelopen. De vraag…

Lees meer

Schadevergoeding toegekend wegens schending privacy door gemeente

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | vrijdag 7 juni 2019

De rechtbank Overijssel heeft bij uitspraak van 28 mei 2019 (ECLI:NL:RBOVE:2019:1827) een schadevergoeding van € 500,- toegekend wegens schending van privacy door een gemeente. Inzage verzoek als vervolg op Wob-verzoeken Wat was er aan de hand? Betrokkene had twee Wob-verzoeken bij de gemeente Deventer ingediend. Ambtenaren van de gemeente Deventer hebben ambtenaren van andere bestuursorganen hierover…

Lees meer

Opzeggen tegen het einde van de lopende verzekeringsperiode (artikel 7:940 lid 1 BW)

Ruiter, Anita de | vrijdag 7 juni 2019

(Rechtbank Den Haag (KG) 28 maart 2019, ECLI: NL:RBDHA:2019:4086) Inleiding Aan een opzegging tegen het einde van de lopende verzekeringsperiode stelt de wet – anders dan aan een tussentijdse opzegging – geen eisen wat betreft de gronden voor de opzegging. Dat betekent dat in beginsel van geen belang is wat de aanleiding voor de opzegging…

Lees meer

Provincie aansprakelijk voor botsing tussen fietsers?

Dalsen, Fleur van | donderdag 6 juni 2019

Op de wegbeheerder rust de plicht ervoor te zorgen dat de toestand van de weg de veiligheid van personen en zaken niet in gevaar brengt. Als zich een ongeval voordoet (denk bijvoorbeeld aan een eenzijdig fietsongeval of tussen fietsers onderling), dan heeft het slachtoffer op grond van artikel 6:174 BW de mogelijkheid om de wegbeheerder…

Lees meer

Ontslag op staande voet vanwege eten van product

Frijlink, Hanneke, Wisselink, Gemma | maandag 3 juni 2019

Food-werkgevers is het dikwijls een doorn in het oog: werknemers die van de producten eten. Vaak staat in de huisregels beschreven dat dit niet mag en dat bij overtreding zelfs ontslag op staande voet kan volgen. Dat het ondanks dergelijke verboden en waarschuwingen wel eens misgaat, blijkt uit de rechtspraak. Onlangs oordeelde de kantonrechter in…

Lees meer

Alert | Het arbeidsrecht verandert weer!

Amerongen, Ruben van, Bekius, Allard | maandag 3 juni 2019

Dinsdag 28 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De wetgever wil de vaste contracten minder vast maken en de flexibele contracten minder flexibel. De WAB gaat vanaf 1 januari 2020 gelden. Dit betekent dat het ontslagrecht en ook andere delen van het arbeidsrecht wéér gaan veranderen.…

Lees meer

WhatsApp in het onderwijs

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | maandag 3 juni 2019

Wat wel en niet mag De meeste onderwijsorganisaties hebben inmiddels een vastgesteld privacybeleid, of zijn dit aan het ontwikkelen. Veel besturen kampen met de vraag of het gebruik van WhatsApp nog wel binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het privacybeleid valt. Er zijn veel haken en ogen aan het gebruik van whatsapp in…

Lees meer

Kan een werknemer zich bij een faillissement van een vof bij voorrang verhalen op het vermogen van de vennoten?

Pennings, Stijn, Wevers, Maarten | woensdag 29 mei 2019

In geval van een faillissement zal een curator in nagenoeg alle gevallen overgaan tot het ontslag van het personeel. De boedel heeft immers onvoldoende financiële middelen om de lonen te kunnen voldoen. Bij het ontslag dient een curator de geldende opzegtermijn in acht te nemen. Wanneer het UWV na faillietverklaring van de werkgever op de…

Lees meer

Neeltje Jans moet windmolenpark dulden

Fluitsma, Jonne | woensdag 29 mei 2019

Met name voor overheden die contracteren binnen het huurrecht is op 19 februari 2019 door het gerechtshof Den Haag een interessant arrest gewezen. Uit dit arrest blijkt namelijk het nut – en wellicht zelfs de noodzaak – voor verhurende overheden om gedoogplichten voor werken in het algemeen belang op te nemen in overeenkomsten van huur,…

Lees meer

Interview: Goed erin, goed eruit

Evers, Rutger, Zwart, Stijn de | dinsdag 28 mei 2019

Onze advocaten Stijn de Zwart en Rutger Evers zijn gespecialiseerd in het vervoerrecht. Zij zijn geïnterviewd door verzekeringsmaatschappij a.s.r. over aansprakelijkheid bij transport. Zij delen hun kennis ook graag met u. Het interview is te lezen via onderstaande link. Interview: Goed erin, goed eruit

Lees meer

Loonsanctie: voorkomen

Veelen, Yaïr van | dinsdag 28 mei 2019

In dit artikel komen enkele handige tips en kosten besparende maatregelen aan de orde als het gaat om het voorkomen van een loonsanctie. Goed om te weten is dat UWV de Werkwijzer Poortwachter hanteert. Aan de hand van deze werkwijzer wordt beoordeeld of u als werkgever voldaan heeft aan uw re-integratieverplichtingen met betrekking tot uw…

Lees meer

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in aantocht   

Boonstra, Wouter, Demirkol, Özlem | maandag 27 mei 2019

De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van en het toezicht op bouwwerken te verbeteren. Ook wordt beoogd de privaatrechtelijke positie van de particuliere en zakelijke opdrachtgever te versterken. Betekenis van de wetswijzigingen Met de komst van deze wet vinden…

Lees meer

Reactie regering vragen Tweede Kamer nieuwe onteigeningsprocedure

Andel, Carola van | maandag 27 mei 2019

Op 22 mei 2019 is de reactie van de regering gepubliceerd op het verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom. De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet voorziet in de toevoeging aan de Omgevingswet van regels over het voorkeursrecht, onteigening, inrichting van het landelijk gebied en over kavelruil in het stedelijk gebied,…

Lees meer

Alert | Grote wijzigingen in de bekostiging ggz en fz

Ende, Tessa van den, Kooijman, Govert | woensdag 22 mei 2019

De bekostiging is de wijze waarop wordt bepaald welk tarief een zorgaanbieder voor geleverde zorg in rekening mag brengen. Voor de feitelijke betalingen bestaat er een declaratiesysteem. Voor de specialistische ggz (s-ggz), de generalistische basis ggz (gb-ggz) wordt nu nog het systeem van de diagnose behandel combinaties (dbc’s) gehanteerd. Voor de forensische zorg (fz) wordt…

Lees meer