Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Nysingh Online seminar reeks voor Waterschappen

Roos, Jessica de | dinsdag 23 oktober 2018

Vanaf 29 november 2018 is Nysingh gestart met een nieuwe 4-delige reeks online seminars speciaal voor waterschappen. In deze reeks behandelen specialisten verschillende onderwerpen waarmee u in de dagelijkse praktijk volop te maken heeft. Het eerste online seminar ‘Grondverwerving bij dijkversterkingen’ heeft op donderdag 29 november plaatsgevonden. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma stelt waterschappen en Rijkswaterstaat voor een enorme…

Lees meer

Handreiking tenderkostenvergoeding verschenen

Berge, Ingrid van den | maandag 22 oktober 2018

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft bij brief van 15 oktober 2018 de Handreiking tenderkostenvergoeding aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze Handreiking d.d. september 2018 is ontstaan uit het traject “Beter aanbesteden”. Het doel van de Handreiking is het bieden van handvatten voor toepassen van een tenderkostenvergoeding. Dit betreft, aldus de Handreiking, een…

Lees meer

Alert | Concerngarantie toegestane eis in WMO-aanbesteding

Mutsaers, Matthijs | maandag 15 oktober 2018

Onlangs heeft de kortgedingrechter in een drietal zaken geoordeeld dat een concerngarantie niet in strijd is met de aanbestedingsbeginselen en dus toelaatbaar is. Dat is vooral goed nieuws voor aanbesteders. Achtergrond In het kader van een Wmo-aanbesteding (begeleiding) eisen de gemeenten dat inschrijvers, die onderdeel uitmaken van een concern, een concernverklaring bij hun inschrijving indienen.…

Lees meer

Verkoop van grond door de overheid, mag dat één op één?

Klostermann, Wim | vrijdag 12 oktober 2018

Rechtbank Midden-Nederland 14 maart 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1116 De overheid heeft regelmatig schaarse goederen in de aanbieding, dat wil zeggen goederen waarvoor de vraag het aanbod verre overtreft. Dit verschijnsel doet zich voor in het publiekrecht. Denk aan subsidies, vergunningen voor speelautomaten, coffeeshops en dergelijke . In de bestuursrechtelijke jurisprudentie geldt inmiddels de rechtsopvatting dat bestuursorganen bij…

Lees meer

Opeenvolgende eliminatiefasen in openbare aanbestedingsprocedures toegestaan

Berge, Ingrid van den | donderdag 11 oktober 2018

HvJ EU 20 september 2018, ECLI:EU:C:2018:752 (C-546/16) Het Hof van Justitie EU heeft op 20 september 2018 een noemenswaardig arrest gewezen over de toelaatbaarheid van het opnemen van gunningscriteria in een openbare aanbestedingsprocedure, die in opeenvolgende eliminatiefasen worden toegepast. Volgens het Hof is een dergelijke gunningssystematiek toegestaan. De casus De Spaanse stichting Musikene, de aanbestedende…

Lees meer

Hof bevestigt: Nederlandse Staat moet CO2-uitstoot sneller terugdringen

Fluitsma, Jonne | woensdag 10 oktober 2018

De rechtbank in Den Haag bepaalde in 2015 al dat de Nederlandse Staat onrechtmatig handelt als de broeikasgasemissie eind 2020 niet met minimaal 25% heeft gereduceerd. Het gerechtshof in Den Haag heeft deze uitspraak gisteren bekrachtigd (ECLI:NL:GRDHA:2018:2591). Bescherming tegen klimaatverandering valt onder het EVRM Het Hof is namelijk van oordeel dat op grond van artikel…

Lees meer

Een borgstelling kan in principe niet ontbonden worden. Wat kan de borg wel als de bank zijn zorgplicht schendt?

Pomper, Halbe | dinsdag 9 oktober 2018

Bij aanvraag van een zakelijke financiering vraagt de bank meer dan eens een borgstelling van bijvoorbeeld de directeur groot aandeelhouder. Kern van de borgstelling is dat als de bank tekort komt bij het terugkrijgen van de financiering, de borg kan worden aangesproken om (een deel van) het tekort aan te vullen. Als een bank onzorgvuldig…

Lees meer

De uitleg van een contract in de context van het aanbestedingsrecht

Zweers-te Raaij, Dorien | maandag 8 oktober 2018

Soms bevat een contract tussen een aanbestedende dienst en een ondernemer onduidelijkheden waarover een geschil kan ontstaan. Hoe moet die onduidelijkheid worden uitgelegd als het contract tot stand is gekomen na een aanbestedingsprocedure? Rechtbank Den Haag 7 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6510 Verlenging van een contract De aanbestedende dienst Avalex heeft na aanbesteding een contract gesloten met…

Lees meer

Van stoeptegels en struikelpartijen

Bolt, Anneke | donderdag 4 oktober 2018

Het komt regelmatig voor dat een gemeente een schadeclaim ontvangt van iemand die stelt over een losliggende of opstaande stoeptegel te zijn gevallen. Zeker wanneer iemand ongelukkig terecht komt, kan zo’n valpartij tot aanzienlijk letsel leiden. Juridisch een simpel geval zou je op het eerste gezicht denken. Maar is dat ook zo? Beoordelingskader Uitgangspunt is…

Lees meer

Vaststelling mate van arbeidsongeschiktheid oneerlijk beding?

Ruiter, Anita de | donderdag 4 oktober 2018

HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1800 In de polisvoorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige beroepsbeoefenaren staat vaak dat de verzekeraar aan de hand van rapportages van door hemzelf benoemde deskundigen de mate van arbeidsongeschiktheid vaststelt. Al meerdere malen is in de rechtspraak de vraag aan de orde gesteld of dit een oneerlijk beding is in de…

Lees meer

Staat aansprakelijk tegenover filmproducenten wegens uitlatingen staatssecretaris

Lubach, Rense | vrijdag 28 september 2018

Het komt niet vaak voor dat de Staat met succes aansprakelijk wordt gehouden voor feitelijke uitlatingen van een bewindspersoon. Een voorbeeld hiervan is een uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 5 september 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:10645). In deze casus stelden een aantal filmproducenten zich op het standpunt dat in Nederland een klimaat was ontstaan waarin downloaden…

Lees meer

Gedoogplicht ondanks afspraken met Gasunie

Roos, Jessica de | woensdag 26 september 2018

Ondanks de afspraak met Gasunie dat een ‘afsluiterschema’ zou worden verplaatst naar het kavelpad, is het afsluiterschema opnieuw in het agrarische perceel zelf aangebracht. Omdat vervolgens een gedoogplicht ingevolge de BP is opgelegd, hoeft Gasunie niet tot verplaatsing over te gaan. Het hof kent evenmin een schadevergoeding toe vanwege de bijzondere rechtsgang die artikel 14…

Lees meer

Bodembestanddelen, verleggingskosten en eliminatie

Kate, Bas ten | vrijdag 21 september 2018

In het arrest van 21 september 2018 geeft de Hoge Raad aan . Het arrest bevat voorts een interessante overweging ten aanzien van de proceskosten, zie daarvoor de bijdrage ‘Vergoeding kosten onderzoek zelfrealisatie‘ op ons Onteigeningsblog. Lees meer op ons Onteigeningsblog

Lees meer

Vergoeding kosten onderzoek zelfrealisatie

Kate, Bas ten | vrijdag 21 september 2018

Dit arrest bevat een interessante overweging ten aan zien van de proceskosten. Voorts geeft de Hoge Raad aan welke kosten in aanmerking moeten worden genomen bij de bepaling van het voordeel vanwege onwinbare bodembestanddelen, zie daarvoor de bijdrage ‘Bodembestanddelen, verleggingskosten en eliminatie‘ elders op het Onteigeningsblog. Lees meer op ons Onteigeningsblog

Lees meer

Polisvoorwaarden en in strijd daarmee gemaakte afspraken. Wat prevaleert?

Ham-Leerkes, Lianne van den | donderdag 20 september 2018

Gerechtshof Den Haag 14 augustus 2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:2042) De aanleiding voor de gerechtelijke procedure Door een stijging van het grondwaterpeil zijn het woonhuis van de verzekerde van Aegon en de inboedel ernstig beschadigd geraakt. De schade was zodanig groot dat de woning onbewoonbaar was en herbouwd moest worden. Aegon heeft voor deze schade dekking geboden onder…

Lees meer

Invorderen? Eerst horen!

Textor, Vera | donderdag 20 september 2018

In deze uitspraak van 12 september 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2956) wijzigt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) van koers: voortaan moet eerst worden gehoord voordat een invorderingsbeschikking wordt genomen. De casus Het college van Opmeer had een last onder dwangsom opgelegd aan een eigenaar van recreatiewoningen wegens het in strijd met het bestemmingsplan laten…

Lees meer

Wanneer handelt een ouder onrechtmatig jegens het eigen kind?

Spronck, Maarten | woensdag 19 september 2018

Discussie over de vraag of in een bepaalde situatie een ouder onrechtmatig heeft gehandeld ten aanzien van het eigen kind, ligt altijd gevoelig en is precair van aard. Omtrent deze vraag wordt weinig geprocedeerd. Recent wees de rechtbank Gelderland een beschikking in een deelgeschil d.d. 10 september 2018. Deze zaak ging over het volgende. Meisje…

Lees meer

Hoge Raad oordeelt: ook bij structurele vermindering van arbeidsuren aanspraak op transitievergoeding

Kamphuis, Rianne | woensdag 19 september 2018

Een voor de praktijk zeer relevante vraag die al lange tijd onbeantwoord is gebleven, is nu beantwoord. In deze uitspraak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werknemer van wie het aantal arbeidsuren substantieel en structureel (tenminste 20%) wordt verminderd, aanspraak heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding, berekend over het aantal uren waarmee de arbeidsduur wordt verminderd.…

Lees meer

Boete van € 16 miljoen voor DuMont wegens verboden gebiedsafspraak

Belhadj, Ekram, Dekker, Cees | dinsdag 18 september 2018

De Duitse mededingingsautoriteit – Bundeskartellamt – heeft onlangs een boete opgelegd aan DuMont Mediengruppe GmbH & Co. KG, een individueel verantwoordelijke en een advocaat. Deze boete werd opgelegd voor een verboden gebiedsverdelingsovereenkomst die DuMont met Bonner General-Anzeiger had gesloten. De overeenkomst kwam aan het licht door een clementieverzoek dat Bonner General-Anzeiger had ingediend bij het…

Lees meer

Schadevergoeding op grond van artikel 49 Wbp

Nijendaal, Maarten van, Tunnissen, Mark | dinsdag 11 september 2018

In een uitspraak van 22 augustus 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2751) heeft de Afdeling een belangrijke uitspraak gedaan over verzoeken om schadevergoeding op grond van artikel 49 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Afdeling overweegt in deze uitspraak dat artikel 49 Wbp geen zelfstandige grondslag voor schadevergoeding bevat. De casus Bij brief van 4 januari 2016 heeft…

Lees meer