Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Alert: Autoriteit Persoonsgegevens legt ‘grootschalige’ gegevensverwerking uit

Brouwer, Simone de, Leferink, Brenda | vrijdag 14 december 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat bij een grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens zorgaanbieders verplicht zijn een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een FG kan overigens ook worden gedeeld met een andere zorgaanbieder of extern worden ingehuurd. Meer informatie over het aanstellen van een FG, het aanmelden van een FG en het communiceren…

Lees meer

The Netherlands Commercial Court: het is bijna zover!

Poelsema, Marloes | vrijdag 14 december 2018

De Eerste Kamer heeft op 11 december 2018 ingestemd met wetgeving die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt. Deze uitkomst is het sluitstuk in de oprichting van de Netherlands Commercial Court (“NCC”), een rechtbank gespecialiseerd in complexe internationale handelszaken. De nieuwe gespecialiseerde voorziening wordt gevormd door een bijzondere kamer van de rechtbank Amsterdam (de NCC) en een…

Lees meer

Verslag online seminar Grondverwerving bij dijkversterkingen

woensdag 12 december 2018

Veel geïnteresseerden hebben op 29 november 2018 het online seminar Grondverwerving bij dijkversterkingen gekeken dat door Jessica de Roos werd gepresenteerd. Tijdens dit seminar besprak zij op welke wijze waterschappen hun grondverwervingsstrategie kunnen insteken om ervoor te zorgen dat tijdig over de grond kan worden beschikt. Aan de hand van verschillende voorbeelden werd inzichtelijk gemaakt hoe…

Lees meer

Verdiepingscursus ‘subsidierecht’ voor overheden | 15 januari 2019

Textor, Vera | dinsdag 11 december 2018

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders wil een aantal langdurige subsidierelaties beëindigen. Waarmee moet u rekening houden? Hoe maakt u onderscheid tussen een subsidie en een opdracht? U wilt meer controle op de naleving van subsidievoorwaarden. Hoe regelt u dat? Wanneer en op welke wijze kunt u ingrijpen als het niet goed gaat? U…

Lees meer

Onjuiste mededelingen of verzwijging door slachtoffer

Zwart, Stijn de | dinsdag 11 december 2018

Terugkijkend op het afgelopen jaar en voorzichtig vooruitkijkend, behandel ik in deze bijdrage de opzettelijk misleidende mededelingen van een derde jegens verzekeraar. Een onderwerp waarover de Hoge Raad dit jaar oordeelde dat verzekeraar zich tegenover de derde niet kan beroepen op verval van uitkering ex artikel 7:941 lid 5 BW. Allianz c.s./X – Geen analoge…

Lees meer

De poortwachtersfunctie van de notaris (oftewel: over UBO, PEP en MOT)

Dutmer, Edith | dinsdag 11 december 2018

Nog niet zo lang geleden kwam een grote landelijke bank negatief in het nieuws, omdat zij haar rol als ‘poortwachter’ niet goed had vervuld. Deze bank had niet genoeg onderzoek gedaan naar de identiteit van haar rekeninghouders en naar de herkomst van geldstromen. Voor notarissen gelden soortgelijke plichten tot onderzoek als bij banken. Deze verplichtingen…

Lees meer

Alert | Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen – recente ontwikkelingen

Leur, Joris de, Poelsema, Marloes | woensdag 28 november 2018

Het is lange tijd stil gebleven rondom het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen dat op 8 juni 2016 werd ingediend bij de Tweede Kamer. Veel zorginstellingen hebben de stichting als rechtsvorm en dus zou met de nieuwe wet het algemene wettelijk kader voor die instellingen wijzigen. Hoewel de inwerkingtreding nog altijd niet in zicht is,…

Lees meer

De genormaliseerde CAO Gemeenten: het werk is nog niet af

Nieuwenhuis, Wilco | dinsdag 27 november 2018

Op 22 november 2018 hebben het College voor Arbeidszaken van de VNG en de vakbonden het concept voor de genormaliseerde CAO Gemeenten openbaar gemaakt. Ik zie dit concept als een goed begin, maar constateer ook dat het werk nog niet af is. Er is ruimte voor verbetering en een aantal belangrijke hete aardappels is vooruit…

Lees meer

De Afdeling en de Dienstenrichtlijn: vervolg

Meijer, Jan Hein | vrijdag 23 november 2018

In het arrest van het Hof van Justitie EU van 30 januari 2018 heeft het Hof bepaald dat een voorschrift, waarbij niet-volumineuze detailhandel in een geografische zone buiten het stadscentrum (van in dit geval: Appingedam) wordt verboden, een eis is als bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Dienstenrichtlijn. Het voorschrift, waarbij dus in…

Lees meer

Europees Hof van Justitie: werkgever moet werknemer daadwerkelijk in staat stellen om vakantie op te nemen. Vakantie vervalt alleen als werknemer daar bewust van afziet.

Frijlink, Hanneke, Wisselink, Gemma | donderdag 22 november 2018

Recht op vakantie = Europees grondrecht Het recht op vakantie is als grondrecht stevig verankerd in het Europees Sociaal Handvest. Verder bepaalt de zogenoemde Arbeidstijdenrichtlijn (richtlijn 2003/88/EG) dat werknemers jaarlijks recht hebben op minimaal vier weken vakantie met behoud van loon. Als het dienstverband eindigt, is er voor de werknemer uiteraard geen mogelijkheid meer om…

Lees meer

Alert I Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans naar Tweede Kamer

Krijgsman, Jolanda, Wisselink, Gemma | donderdag 8 november 2018

Op 7 november 2018 diende minister Koolmees het wetsvoorstel  Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in bij de Tweede Kamer. Het voorstel bevat verschillende maatregelen om de arbeidsmarkt te hervormen. Het kabinet wil het verschil tussen vast en flexibel werk verkleinen. Eerder besteedden wij al aandacht aan de hervormingsplannen van het kabinet die voor het eerst…

Lees meer

Gevolgen PAS-uitspraak voor de praktijk

Lubach, Rense, Textor, Vera | donderdag 8 november 2018

Op 7 november 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg prejudiciële vragen beantwoord over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) wilde van het Hof van Justitie weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn en dus juridisch houdbaar is.…

Lees meer

Waarschuwingsplicht verzekeraar voor onderverzekering?

Odijk, Saskia | donderdag 8 november 2018

De uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 11 september 2018, ECLI:NL:GHARL2018:8121 laat zien wat van een verzekeraar wordt verwacht aangaande het risico van onderverzekering. In dit geval had de verzekeraar aan zijn zorg- c.q. waarschuwingsplicht voldaan. Opstalverzekering X is eigenaar van een woning met rieten dak. Sinds 1 juni 1984 heeft hij een opstalverzekering. De…

Lees meer

Verzekeraars dienen een afwijkend acceptatiebeleid voldoende kenbaar te maken bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst

Journée, Mariëlle | donderdag 8 november 2018

Hoge Raad 5 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1841 Een verzekeraar met een afwijkend acceptatiebeleid kan zich alleen ten nadele van een verzekeringnemer op dat afwijkende acceptatiebeleid beroepen indien de verzekeringnemer wist of behoorde te begrijpen welk acceptatiebeleid de verzekeraar hanteerde. Zo oordeelde de Hoge Raad in een zaak waarin een verzekeringnemer zijn precontractuele mededelingsplicht had geschonden (zie…

Lees meer

Reprise: is VPL-premie nu wel of geen altijd bezoldiging in de zin van de WNT?

Baremans, Astrid | donderdag 8 november 2018

Reactie van het Ministerie van BZK op de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, 13 augustus 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3869 WNT – Valt overgangspremie vroegpensioen nu wel of niet onder bezoldiging? Om het geheugen op te frissen: in augustus 2018 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan over de vraag of de overgangspremie VPL (Wet VPL: Wet aanpassing…

Lees meer

Aansprakelijkheid van werkgever bij psychische klachten

Bos-van den Berg, Elly | dinsdag 6 november 2018

Een werknemer spreekt zijn werkgever aan op grond van artikel 7:658 BW in verband met uitval wegens psychische klachten. De rechter oordeelt dat de werknemer het causaal verband tussen werk en klachten niet aannemelijk heeft gemaakt en wijst de vordering af. Arrest van 25 september 2018 van het Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2018:3502. Feiten Een docent solliciteert…

Lees meer

Tessa van den Ende blikt terug op BNR Zorgzaken

Ende, Tessa van den | maandag 5 november 2018

Op 31 oktober jl. organiseerde Nysingh voor de vierde keer in samenwerking met BNR het zorgdebat ‘Samenwerking en specialisatie in de zorg’. Dit jaar stond het speelveld in de zorg centraal. De actualiteit laat zien dat de zorg – in de gehele keten – aan een heruitvinden toe is. De verschillende hoofdlijnakkoorden nopen tot een…

Lees meer

Notaris Bart Terhorst sluit zich aan bij Nysingh advocaten-notarissen

donderdag 1 november 2018

Wij versterken per 1 november ons team ondernemingsrecht met een nieuwe compagnon: notaris Bart Terhorst. Aanleiding voor de overstap voor Bart Terhorst is vooral de groei die wij doormaken en de kwaliteit en kennis binnen ons advocaten- en notariskantoor. Bovendien sluit onze persoonlijke manier van werken goed aan bij het profiel van Bart. Dat wij sinds 2017…

Lees meer

Nysingh online seminar reeks ‘Anticiperen op de WNRA’ | Disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid, conflicten en reorganisatie

Nieuwenhuis, Wilco | dinsdag 30 oktober 2018

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) treedt op 1 januari 2020 in werking. Dat lijkt ver weg, maar voor een aantal veel voorkomende personele kwesties vraagt de komst van de WNRA nu al tactische keuzes van u. Zoals over disfunctioneren, ontslag, arbeidsongeschiktheid, disciplinaire sancties en reorganisaties. Advocaten ambtenaren- en arbeidsrecht Wilco Nieuwenhuis en Johanneke Liebrand…

Lees meer

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Terpstra, Wouter | vrijdag 26 oktober 2018

De Richtlijn bedrijfsgeheimen (2016/943/EU) is in werking getreden op 5 juli 2016. Het doel van de richtlijn is om de regels omtrent bescherming van bedrijfsgeheimen te harmoniseren in de EU. De richtlijn dient als aanvulling op of alternatief voor IE-rechten. De definitie van bedrijfsgeheimen is volgens de richtlijn waardevolle knowhow en bedrijfsinformatie die niet openbaar…

Lees meer