Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Meldingsplicht bij uitoefenen (pand-)rechten: Bodemverhuurconstructie aan banden

donderdag 12 juni 2014

De meldingsplicht die hieronder wordt beschreven is niet alleen relevant voor pandhouders (bijvoorbeeld banken) met een bezitloos pandrecht, maar ook voor andere “derden”  met een recht op “bodemzaken”. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan leveranciers die een eigendomsvoorbehoud hebben gemaakt en bepaalde varianten van lease.  Wat hieronder vanuit het perspectief van de pandhouder wordt beschreven…

Lees meer

Valt een werknemersopzegging onder de Ragetlie-regel?

Krijgsman, Jolanda | vrijdag 6 juni 2014

Recent verscheen in het tijdschrift Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR) een wenk van mijn hand naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad over de in het arbeidsrecht belangrijke Ragetlie-regel. Deze uitspraak is ook van belang voor de situatie van doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Werd vóór dit arrest nog wel met de werknemer afgesproken dat…

Lees meer

Investeren in bestaand belang als de schade voorzienbaar is, geeft geen aanvaard risico

Kate, Bas ten | woensdag 21 mei 2014

De ABRvS overweegt in deze uitspraak dat een ‘omvangrijke uitbreiding van de woning’ op een moment dat het schadeveroorzakend bestemmingsplan voorzienbaar is, niet leidt tot het aannemen van aanvaard risico. Appellant heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek (hierna: het college) verzocht om de schade te vergoeden die hij stelt te…

Lees meer

Persoonlijk onderzoek onder vuur II

Ruiter, Anita de | dinsdag 29 april 2014

Hoge Raad 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:942 Levert handelen in strijd met de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek een onrechtmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de verzekerde op? Kunnen de resultaten van het persoonlijk onderzoek dat ten onrechte is ingesteld, een rol spelen bij het bewijs? Feiten In het najaar van 2012 berichtten wij over de uitspraak…

Lees meer

Hoge Raad verheldert opschortingsrecht van opdrachtgever tijdens uitvoering bouw

Boonstra, Wouter | maandag 28 april 2014

De tekortschietende aannemer mag het herstellen van gebreken niet laten afhangen van de betaling van openstaande facturen door de opdrachtgever. De opdrachtgever van een (bouw)werk mag ook tijdens de uitvoering daarvan namelijk de betaling opschorten. Dan moet wel sprake zijn van ondeugdelijke werkzaamheden en bovendien moet de aannemer in verzuim zijn met herstel. Dat de…

Lees meer

Het instellen van incidenteel hoger beroep

Tunnissen, Mark | donderdag 24 april 2014

Op 1 juli 2013 is artikel 8:110 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking getreden. Artikel 8:110 ziet op het instellen van incidenteel hoger beroep. Het eerste lid van het artikel bepaalt dat als hoger beroep is ingesteld, degene die ook hoger beroep had kunnen instellen, incidenteel hoger beroep kan instellen. De voorschriften omtrent…

Lees meer

Termijn nemen nieuw besluit na vernietiging door rechtbank

Andel, Carola van, Tunnissen, Mark | maandag 21 april 2014

In de uitspraak van 5 februari 2014 staat centraal de weigering van het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mieren (hierna: het college) om op verzoek van een buurman de aan appellant verleende vergunning voor het houden van rundvee in te trekken. De rechtbank had het beroep tegen deze weigering gegrond verklaard en het…

Lees meer

Gemengde (huur)overeenkomst

Beek, Frank van | woensdag 16 april 2014

Overeenkomsten die bestaan uit een huurgedeelte en een ander gedeelte komen regelmatig voor. Als het komt tot het eindigen van dergelijke overeenkomsten, stellen huurders zich vanwege het beschermend karakter daarvan vaak op het standpunt dat sprake is van een huurovereenkomst. Zo ook in deze uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. In dat geval was er sprake…

Lees meer

Hoe maak ik de re-integratie UWV-proof?

Nieuwenhuis, Wilco | maandag 7 april 2014

U bent werkgever. Op u rust de soms moeilijke taak de re-integratie van een zieke werknemer  vorm te geven. Toch doet u dat meer dan behoorlijk: Poortwachter is een succes. Een zo groot succes zelfs, dat u ook ten aanzien van de ‘vangnetters’ het werk van UWV mocht overnemen (Wet BeZaVa). Omdat uit onderzoek nu…

Lees meer

Cessie- en verpandingsverboden: goederenrechtelijke werking niet meer het uitgangspunt

Nijhuis, Carla | donderdag 27 maart 2014

Op 21 maart jl. heeft de Hoge Raad in de zaak Coface Finanz/Intergamma een belangrijke uitspraak gedaan op het gebied van contractuele cessie- en verpandingsverboden. Deze uitspraak heeft direct gevolgen voor de handels- en financieringspraktijk. Ratio van het cessie- en verpandingsverbod In veel algemene inkoopvoorwaarden van (met name grotere) handelspartijen is een cessie- of verpandingsverbod…

Lees meer

Meervoudig onderhandse aanbesteding: Fair-play beginsel verplicht tot standstill-termijn

Zweers-te Raaij, Dorien | maandag 17 maart 2014

In een uitspraak van 4 februari 2014 van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant wordt geoordeeld dat de aanbestedende dienst in een onderhandse aanbesteding is onderworpen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de werking van de redelijkheid en billijkheid in precontractuele verhoudingen. In dat kader dient hij het transparantie- en het gelijkheidsbeginsel jegens…

Lees meer

Gemeente aansprakelijk voor schade als gevolg van onterechte instandhouding voorkeursrecht

Roos, Jessica de | dinsdag 25 februari 2014

De gemeente Bunnik dient een aantal grondeigenaren een schadevergoeding te betalen omdat zij niet eerder is overgegaan tot vervallenverklaring van haar voorkeursrecht. Hierdoor konden deze eigenaren geen gevolg geven aan hun wil om de gronden aan een ontwikkelaar te verkopen die daarvoor € 25,- resp. € 23,- per m2 had willen betalen. De rechtbank Midden-Nederland…

Lees meer

Terugvordering staatssteun kan op bedrag van € 0,- uitkomen

Dekker, Cees | maandag 24 februari 2014

Italië had een subsidieregeling opgezet voor de aanschaf van digitale decoders. De Europese Commissie heeft nadien bij beschikking vastgesteld dat die regeling niet in lijn is met de staatssteunregels. Aangezien de regeling al ten uitvoer was gelegd, heeft dit tot gevolg dat Italië gehouden is tot terugvordering van de reeds verleende steun. In de beschikking…

Lees meer

Vergoeding van planschade in natura, toegezegde planwijziging

Kate, Bas ten | maandag 24 februari 2014

In de uitspraak van 5 februari 2014 (gemeente Westvoorn) was de planschade vastgesteld op €470.513,00, welke planschade voor een gedeelte van €316.150,00 “wordt vergoed door een voor appellant gunstige bestemmingsplanwijziging”. Dit besluit wordt vernietigd, omdat geen voorziening was getroffen voor het geval dat de gunstige planwijziging niet tot stand zou kunnen worden gebracht. De rechtsgevolgen…

Lees meer

De nieuwe klassieke Richtlijn

Berge, Ingrid van den | maandag 17 februari 2014

De nieuwe klassieke Richtlijn is op 11 februari jl. definitief vastgesteld door de raad van ministers.  We schreven al eerder over de aankomende veranderingen die nog in concept-stadium verkeerden. Thans staat de definitieve (Nederlandse) tekst vast. Dat betekent dat op korte termijn publicatie in het Publicatieblad van de EU zal plaatsvinden. Twintig dagen na bekendmaking…

Lees meer

Toezicht bij stichting en vereniging beter geregeld

Mulder ten Kate, Bram | donderdag 13 februari 2014

De minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, bracht in november 2013 de Tweede Kamer op de hoogte van zijn voornemen de kwaliteit van het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te willen verbeteren. In vervolg daarop stuurde hij recent een wetsvoorstel voor advies naar verscheidene instanties, zoals de Raad voor de rechtspraak. De…

Lees meer

Overtreding van de Mededingingswet gaat leiden tot hogere boete

Belhadj, Ekram | woensdag 12 februari 2014

Minister Kamp van Economische Zaken heeft gisteren per brief aan de Tweede Kamer laten weten dat voor overtredingen van de Mededingingswet hogere boetes zullen worden uitgedeeld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De hoogte van de boetes die nu worden opgelegd zijn volgens de minister niet voldoende afschrikwekkend. Onderzoek naar boetes ACM Voor overtredingen…

Lees meer

Voorzichtig met concessies in het minnelijk overleg

Roos, Jessica de | dinsdag 11 februari 2014

Door in het kader van het minnelijk overleg te spreken over andere uitvoeringsvarianten met minder grondbeslag kan afbreuk worden gedaan aan de noodzaak tot onteigening, zo benadrukt de Kroon in het KB van 11 december 2013, nr. 2013002560 (Maastricht). Het betreft een onteigening op grond van Titel IV van de Onteigeningswet ten behoeve van de…

Lees meer