Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Moet de onteigende gehoord worden naar aanleiding van een verzoek om afgifte van een bevelschrift als bedoeld in artikel 57 Onteigeningswet?

Kate, Bas ten | woensdag 22 april 2015

Deze uitspraak is ruim 1,5 jaar geleden gewezen maar pas recent gepubliceerd: 21 april 2015. In artikel 57 Onteigeningswet is bepaald dat de onteigenende partij op bevelschrift van de voorzitter van de rechtbank in het bezit van het onteigende wordt gesteld, wanneer de onteigende, nadat het onteigeningsvonnis onherroepelijk is geworden en het voorschot is betaald,…

Lees meer

Toch niet uitsluiten als een uitsluitingsgrond van toepassing is?

Mutsaers, Matthijs | dinsdag 21 april 2015

Eind maart dit jaar heeft de Hoge Raad (HR) een aantal prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU (HvJ EU) voorgelegd in de zaak Connexxion tegen de Staat en Transvision B.V. c.s. In deze aanbestedingszaak, waarop het Bao van toepassing is, draait het om de volgende vragen: moet een aanbestedende dienst tot uitsluiting van…

Lees meer

Ervaring van personeel als gunningscriterium

Zweers-te Raaij, Dorien | maandag 20 april 2015

In deze zaak gaat het om een aanbesteding voor adviesdiensten op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid op het werk en voedselveiligheid. Gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving, bestaande uit: beoordeling van het team waarbij rekening wordt gehouden met de samenstelling van het team en de aangetoonde ervaring en curricula van de…

Lees meer

Afdeling wijst beroep op gewettigd vertrouwen ter voorkoming terugvordering staatssteun af

Belhadj, Ekram | vrijdag 17 april 2015

In een recente uitspraak van de Afdeling betreffende een geschil tussen een zorgverzekeraar en het College voor zorgverzekeringen (thans Zorginstituut Nederland; Zorginstituut) over een terugvorderingsbesluit van het Zorginstituut wegens te veel ontvangen bijdragen door de zorgverzekeraar, speelden de staatssteunregels een belangrijke rol. In deze zaak had de Afdeling de Europese Commissie verzocht te adviseren over…

Lees meer

‘Stille vennoot’ bij een commanditaire vennootschap moet zich echt ‘stil houden’

Dussen, Erik van der | dinsdag 14 april 2015

Bij gebiedsontwikkelingen wordt vaak om fiscale redenen gekozen voor een zogenaamde B.V./C.V.-constructie. Deze figuur komt men ook veel tegen bij publiek/private samenwerkingen bij gebiedsontwikkelingen, waarbij de publieke en private partijen een Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) oprichten. De GEM bestaat dan vaak uit: een besloten vennootschap GEM B.V., waarvan de publieke en private partijen aandeelhouders zijn…

Lees meer

Handtekening op machtiging komt niet overeen met handtekening wob-verzoek en paspoort: hoger beroep kennelijk ongegrond

Textor, Vera | dinsdag 14 april 2015

De zaak betreft een wob-procedure, waarbij informatie wordt opgevraagd over wachtgelden van oud-bestuurders. Het is mij bekend, dat bij vrijwel iedere gemeente in Nederland een soortgelijk wob-verzoek is ingediend. In deze uitspraak oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’), dat de rechtbank Gelderland in haar uitspraak van 30 oktober 2014 (ECLI:NL:RBGEL:2014:6877) op…

Lees meer

Overheveling taken (fusietoets, aanmerkelijke marktmacht) van NZa naar ACM

Dekker, Cees | dinsdag 7 april 2015

Eerder berichtten wij over het voornemen van de minister van VWS om de zorgspecifieke fusietoets van de NZa naar de ACM over te hevelen. In een brief aan de Tweede Kamer van 2 april 2015 gaat de minister hier nader op in. Ook komt in de brief de overheveling van het aanmerkelijk marktmacht instrument (op…

Lees meer

Verhuurder strafbaar bij hennepteelt?

Beek, Frank van | dinsdag 7 april 2015

Op 1 maart 2015 is een nieuw artikel 11a Opiumwet in werking getreden. Kort gezegd, bepaalt dit artikel dat het voorbereiden of mogelijk maken van hennepteelt strafbaar is. De maximum straf bedraagt een gevangenisstraf van 3 jaar of een geldboete van € 81.000,=. In de delictsomschrijving is aangegeven dat strafbaar is degene die ruimten voorhanden…

Lees meer

Onderzoek naar Brusselse reclamezuilen en openbaar fietsverhuursysteem

dinsdag 7 april 2015

De Europese Commissie heeft onlangs in een persbericht bekend gemaakt een onderzoek te zijn gestart naar twee maatregelen die de Brusselse autoriteiten hebben genomen ten gunste van JC Decaux. De Commissie start dit onderzoek naar aanleiding van een klacht van een concurrent van JC Decaux over steunverlening. De eerste maatregel betreft de exploitatie van een…

Lees meer

Onteigening en positie huurders/pachters

Kate, Bas ten, Roos, Jessica de | donderdag 2 april 2015

De positie van huurders/pachters in het kader van de onderhandelingen die aan een (verzoek)besluit tot onteigening vooraf moeten gaan geeft nog wel eens aanleiding tot lastige discussies. Vanwege de vrees voor vroegtijdige leegstand willen eigenaren vaak niet dat overleg met hun huurders of pachters gevoerd wordt. Ook kan de eigenaar verwachten dat het zelf uitkopen…

Lees meer

Onteigening en aanbod onder voorbehoud bestuurlijke goedkeuring

Kate, Bas ten, Roos, Jessica de | donderdag 2 april 2015

Eén van de te onteigen eigenaren betoogde dat het onvoorwaardelijke en serieuze karakter van de biedingen van de provincie Groningen onvoldoende vast stond, omdat die biedingen gedaan waren onder voorbehoud van goedkeuring. Er is discussie mogelijk over de vraag of een aanbod onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring wel als een aanbod beschouwd kan worden. Zo’n…

Lees meer

Definitief gunnen na winnend vonnis in eerste aanleg kan risicovol zijn

Berge, Ingrid van den | dinsdag 31 maart 2015

Dat een aanbestedende dienst bij principiële kwesties er soms beter aan doet om na het winnende vonnis bij de voorzieningenrechter niet definitief te gunnen en een overeenkomst te sluiten blijkt uit een recent arrest van het Hof Den Bosch. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (verder: Veiligheidsregio) had een opdracht voor de levering van portofoons en…

Lees meer

Wijziging samenstelling selectiecommissie ongeoorloofd gedurende (vrijwillige) aanbesteding

Zweers-te Raaij, Dorien | dinsdag 31 maart 2015

De Gemeente heeft ten behoeve van de realisatie van een bouwproject gekozen voor een vrijwillige aanbestedingsprocedure. In deze aanbestedingsprocedure heeft de Gemeente drie inschrijvers geselecteerd voor de op-een-na-laatste fase daarvan, de ‘interviewfase’. Tijdens de interviewfase zijn telkens (na elkaar) twee ‘sleutelfiguren’ van de desbetreffende inschrijver geïnterviewd door een interviewer, aan de hand van een vaste…

Lees meer

Actieve rol van aanbestedende dienst vereist bij aannemelijk belangenconflict

Berge, Ingrid van den | maandag 30 maart 2015

Een recent arrest van het Hof van Justitie EU gaat over een vermeend belangenconflict bij de leden van de beoordelingscommissie die de inschrijvingen beoordeelt (12 maart 2015, C-538/13). Enkele leden van de beoordelingscommissie kenden de specialisten van de winnende inschrijver uit hoofde van hun functie en werkten daarmee samen. Het HvJEU bepaalt in deze zaak…

Lees meer

Vergoeding huishoudelijke hulp op de tocht

dinsdag 24 maart 2015

Op 1 januari is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht geworden. De gemeenten zijn vanaf nu verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van hun inwoners met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen aan het maatschappelijk verkeer. Het doel van deze decentralisatie is om ervoor te zorgen dat…

Lees meer

Machtiging in het bestuursrecht (Wob) mag niet praktisch onbegrensd zijn

Textor, Vera | vrijdag 20 maart 2015

In een uitspraak van de meervoudige kamer van de rechtbank Gelderland is bepaald dat een afgegeven machtiging in het bestuursrecht, en specifiek in het geval van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), niet praktisch onbegrensd mag zijn. Deze machtiging moet zodanig specifiek zijn dat daaruit blijkt op welke concrete vordering of procedure die machtiging betrekking…

Lees meer

Grote mate van vrijheid voor aanbestedende dienst om de aanbesteding stop te zetten

Zweers-te Raaij, Dorien | vrijdag 13 maart 2015

De Staat heeft een openbare Europese aanbestedingsprocedure betreffende de opdracht  voor het realiseren en onderhouden van valveiligheidsvoorzieningen in rijksgebouwen. De opdracht bestaat uit vijf percelen. De Staat heeft de aanbestedingsprocedure voor de percelen 1, 3 en 5 stopgezet, omdat er geen inschrijvingen zijn ontvangen die voor gunning in aanmerking komen. De inschrijver wiens inschrijving ongeldig…

Lees meer