Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Onderzoek naar Brusselse reclamezuilen en openbaar fietsverhuursysteem

dinsdag 7 april 2015

De Europese Commissie heeft onlangs in een persbericht bekend gemaakt een onderzoek te zijn gestart naar twee maatregelen die de Brusselse autoriteiten hebben genomen ten gunste van JC Decaux. De Commissie start dit onderzoek naar aanleiding van een klacht van een concurrent van JC Decaux over steunverlening. De eerste maatregel betreft de exploitatie van een…

Lees meer

Onteigening en positie huurders/pachters

Kate, Bas ten, Roos, Jessica de | donderdag 2 april 2015

De positie van huurders/pachters in het kader van de onderhandelingen die aan een (verzoek)besluit tot onteigening vooraf moeten gaan geeft nog wel eens aanleiding tot lastige discussies. Vanwege de vrees voor vroegtijdige leegstand willen eigenaren vaak niet dat overleg met hun huurders of pachters gevoerd wordt. Ook kan de eigenaar verwachten dat het zelf uitkopen…

Lees meer

Onteigening en aanbod onder voorbehoud bestuurlijke goedkeuring

Kate, Bas ten, Roos, Jessica de | donderdag 2 april 2015

Eén van de te onteigen eigenaren betoogde dat het onvoorwaardelijke en serieuze karakter van de biedingen van de provincie Groningen onvoldoende vast stond, omdat die biedingen gedaan waren onder voorbehoud van goedkeuring. Er is discussie mogelijk over de vraag of een aanbod onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring wel als een aanbod beschouwd kan worden. Zo’n…

Lees meer

Definitief gunnen na winnend vonnis in eerste aanleg kan risicovol zijn

Berge, Ingrid van den | dinsdag 31 maart 2015

Dat een aanbestedende dienst bij principiële kwesties er soms beter aan doet om na het winnende vonnis bij de voorzieningenrechter niet definitief te gunnen en een overeenkomst te sluiten blijkt uit een recent arrest van het Hof Den Bosch. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (verder: Veiligheidsregio) had een opdracht voor de levering van portofoons en…

Lees meer

Wijziging samenstelling selectiecommissie ongeoorloofd gedurende (vrijwillige) aanbesteding

dinsdag 31 maart 2015

De Gemeente heeft ten behoeve van de realisatie van een bouwproject gekozen voor een vrijwillige aanbestedingsprocedure. In deze aanbestedingsprocedure heeft de Gemeente drie inschrijvers geselecteerd voor de op-een-na-laatste fase daarvan, de ‘interviewfase’. Tijdens de interviewfase zijn telkens (na elkaar) twee ‘sleutelfiguren’ van de desbetreffende inschrijver geïnterviewd door een interviewer, aan de hand van een vaste…

Lees meer

Actieve rol van aanbestedende dienst vereist bij aannemelijk belangenconflict

Berge, Ingrid van den | maandag 30 maart 2015

Een recent arrest van het Hof van Justitie EU gaat over een vermeend belangenconflict bij de leden van de beoordelingscommissie die de inschrijvingen beoordeelt (12 maart 2015, C-538/13). Enkele leden van de beoordelingscommissie kenden de specialisten van de winnende inschrijver uit hoofde van hun functie en werkten daarmee samen. Het HvJEU bepaalt in deze zaak…

Lees meer

Vergoeding huishoudelijke hulp op de tocht

dinsdag 24 maart 2015

Op 1 januari is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht geworden. De gemeenten zijn vanaf nu verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van hun inwoners met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen aan het maatschappelijk verkeer. Het doel van deze decentralisatie is om ervoor te zorgen dat…

Lees meer

Machtiging in het bestuursrecht (Wob) mag niet praktisch onbegrensd zijn

Textor, Vera | vrijdag 20 maart 2015

In een uitspraak van de meervoudige kamer van de rechtbank Gelderland is bepaald dat een afgegeven machtiging in het bestuursrecht, en specifiek in het geval van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), niet praktisch onbegrensd mag zijn. Deze machtiging moet zodanig specifiek zijn dat daaruit blijkt op welke concrete vordering of procedure die machtiging betrekking…

Lees meer

Grote mate van vrijheid voor aanbestedende dienst om de aanbesteding stop te zetten

vrijdag 13 maart 2015

De Staat heeft een openbare Europese aanbestedingsprocedure betreffende de opdracht  voor het realiseren en onderhouden van valveiligheidsvoorzieningen in rijksgebouwen. De opdracht bestaat uit vijf percelen. De Staat heeft de aanbestedingsprocedure voor de percelen 1, 3 en 5 stopgezet, omdat er geen inschrijvingen zijn ontvangen die voor gunning in aanmerking komen. De inschrijver wiens inschrijving ongeldig…

Lees meer

Internationale handel

dinsdag 10 maart 2015

De internationale handel en de Nederlandse export trekken aan. Tijd om stil te staan bij enkele juridische aspecten van internationale handelstransacties. Er kan veel misgaan bij internationale (ver)koopovereenkomsten. De koopprijs wordt bijvoorbeeld niet of slechts deels betaald omdat roerende zaken beschadigd worden afgeleverd. Het spreekt voor zich dat vooraf afspraken op schrift moeten worden gemaakt.…

Lees meer

Valt rijden onder invloed onder de clausule in de WAM-verzekering waarin voorwaardelijke opzet is uitgesloten van dekking?

Ham-Leerkes, Lianne van den | donderdag 5 maart 2015

In 2008 heeft verweerder in cassatie een auto-ongeval veroorzaakt waarbij hij schade heeft toegebracht aan een derde. TVM Verzekeringen, de WAM-verzekeraar van verweerder in cassatie, heeft de schade aan de derde vergoed, maar dekking jegens haar verzekerde geweigerd. TVM beroept zich daarbij op artikel 4.9 van haar polisvoorwaarden waarin is bepaald dat van verzekering is…

Lees meer

Ondernemersrisico bij permanente inkomensschade; wettelijk minimum

Kate, Bas ten | donderdag 5 maart 2015

In een uitspraak van 11 februari jl. geeft de Afdeling nadere invulling aan de minimale omvang van het normale ondernemersrisico bij blijvend omzetverlies als gevolg van een infrastructurele aanpassing. In casu heeft een exploitant van een supermarkt een blijvend inkomensverlies van 1,25% van de jaaromzet als gevolg van aanpassingen aan een nabij gelegen fietstunnel. Door…

Lees meer

Luchtkwaliteit beoordelen bij plattelandswoningen

Textor, Vera | dinsdag 3 maart 2015

ABRvS 4 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:236 In deze uitspraak heeft de Afdeling geoordeeld, dat de toekenning van status van plattelandswoning aan een voormalige agrarische bedrijfswoning in een bestemmingsplan onverlet laat, dat ter plaatse de gevolgen voor de luchtkwaliteit beoordeeld moeten worden. Met deze uitspraak wordt duidelijk, dat het bestemmen van een voormalige agrarische bedrijfswoning tot plattelandswoning…

Lees meer

Uniforme lijn “onredelijk laat”-criterium herziening

Andel, Carola van | dinsdag 3 maart 2015

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) geeft in deze uitspraak een (nieuwe) uniforme lijn voor het “onredelijk laat”-criterium bij herziening. Hiermee geven nu alle  hoogste bestuursrechters eenzelfde invulling aan dit criterium. Ingevolge artikel 8:119 lid 1 Awb kan de bestuursrechter op verzoek van een partij een onherroepelijk geworden uitspraak herzien…

Lees meer

Geslaagd beroep op bijzondere omstandigheden

Meijer, Jan Hein | dinsdag 3 maart 2015

In deze casus gaat het om een last onder dwangsom die burgemeester en wethouders van Oss hebben opgelegd tot het verwijderen van, onder andere, een hooiopslag en een hooiruif. Deze bouwwerken zijn in 2001/2002 geplaatst zonder de daartoe benodigde vergunning. Appellant heeft een verklaring overgelegd van een voormalig wethouder (wethouder in de periode dat de…

Lees meer

Reactie op melding aanleg lokale uitweg is een Awb-besluit

dinsdag 3 maart 2015

Op 14 januari 2015 heeft de Afdeling uitspraak gedaan in twee zaken over gemeentelijke meldingenstelsels voor uitwegen. In beide zaken heeft de staatsraad advocaat-generaal op 12 november 2014 op verzoek van de Afdeling een lezenswaardige conclusie genomen (ECLI:NL:RVS:2014:4116). De zaken spelen in Leeuwarden en in Stein. De zaak Leeuwarden heeft betrekking op de acceptatie van…

Lees meer

Luchtkwaliteit beoordelen bij plattelandswoningen

Textor, Vera | dinsdag 3 maart 2015

In deze uitspraak heeft de Afdeling geoordeeld, dat de toekenning van status van plattelandswoning aan een voormalige agrarische bedrijfswoning in een bestemmingsplan onverlet laat, dat ter plaatse de gevolgen voor de luchtkwaliteit beoordeeld moeten worden. Met deze uitspraak wordt duidelijk, dat het bestemmen van een voormalige agrarische bedrijfswoning tot plattelandswoning gevolgen kan hebben voor de…

Lees meer

Onvoldoende middelen om griffierecht te voldoen, mede in relatie tot Wet werk en bijstand (tot 1 januari 2015) onderscheidenlijk de Participatiewet, overgangsrecht

Kate, Bas ten | dinsdag 3 maart 2015

Verzet tegen het niet ontvankelijk verklaren van het hoger beroep wegens het niet tijdig voldoen van het griffierecht. Appellant voert aan dat hij onvoldoende middelen had en heeft om het griffierecht te voldoen. De Centrale Raad overweegt dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om door de heffing van griffierecht bepaalde groepen…

Lees meer

Voor wie last heeft van de Warmtewet

dinsdag 3 maart 2015

Nederland kent sinds 1 januari 2014 een Warmtewet (natuurlijk ook een Warmtebesluit en een Warmteregeling). Wie denkt dat de overheid daarmee – boven zichzelf uitstijgend – het klimaat in dit land gaat regelen, moet ik teleurstellen (geruststellen?). De regeling beoogt tegemoet te komen aan de consument en de “kleine” ondernemer, die voor de ruimtes die…

Lees meer