Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Wob: openbaarmaking voor één ieder

Kruisselbrink, Matthias | donderdag 29 januari 2015

Op grond van artikel 3, eerste lid, Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Daarbij hoeft door de verzoeker volgens artikel 3 lid 3 Wob geen belang…

Lees meer

Inwerkingtreding Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Haccou, Patrick | dinsdag 27 januari 2015

In mei 2014 hebben wij het wetsvoorstel “Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van de bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse onderwerpen” (nr. 33 597) in hoofdlijnen besproken en aandacht besteed aan de gevolgen daarvan in…

Lees meer

Wet gemeenschappelijke regelingen

Haccou, Patrick | dinsdag 27 januari 2015

In deze zaak is de gemeente uit een gemeenschappelijke regeling getreden.  Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft bij besluit van 13 december 2012 de door de gemeente te betalen frictiekosten in verband met de uittreding vastgesteld. Het door de gemeente ingesteld administratief beroep is niet ontvankelijk verklaard omdat het administratief beroep te laat…

Lees meer

Samenvoeging van twee ongelijksoortige opdrachten niet in strijd met het clusterverbod!

Mutsaers, Matthijs | donderdag 22 januari 2015

In het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA) d.d. 8 juli 2014 (nr. 117) komt met name de vraag aan bod of een gemeente in strijd met het “clusterverbod” van art. 1.5 lid 1 Aanbestedingswet 2012 handelt door twee verschillende ongelijksoortige opdrachten die tegelijkertijd moeten worden uitgevoerd samen te voegen. Meer concreet gaat om…

Lees meer

Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod

Wevers, Maarten | donderdag 22 januari 2015

Op 3 september 2014 is ter wijziging van de Faillissementswet het wetsvoorstel “Wet civielrechtelijk bestuursverbod” ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel wordt het mogelijk om bestuurders die zich bezig houden met faillissementsfraude of zich schuldig hebben gemaakt aan wanbestuur in de aanloop naar een faillissement langs civielrechtelijke weg een bestuursverbod op te leggen.…

Lees meer

Bodemverontreiniging

maandag 19 januari 2015

In deze zaak heeft de gemeente Haarlem een complex gekocht van een drukkerij. Op het complex, dat is gelegen in het stadscentrum van Haarlem, zijn vanaf 1761 tot 1991/1993 bedrijfsactiviteiten uitgevoerd door de drukkerij. Het complex is door de drukkerij bij notariële akte van 1 december 1987 aan de gemeente geleverd. Partijen zijn overeengekomen dat…

Lees meer

De verzwaarde aansprakelijkheidsmaatstaf voor bestuurdersaansprakelijkheid

Haastert, Huub van | woensdag 7 januari 2015

Uitgangspunt in het Nederlandse rechtspersonenrecht, is dat bestuurders van rechtspersonen slechts in uitzonderingsgevallen persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap. Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, dan is alleen de vennootschap aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Bijzondere omstandigheden kunnen er evenwel toe leiden,…

Lees meer

Verdeling bewijslast bij invorderingsbeschikkingen permanente bewoning van recreatiewoningen

Textor, Vera | maandag 29 december 2014

Uit de rechtspraak blijkt, dat de bewijsvoering van permanente bewoning van recreatiewoningen niet gemakkelijk is. In de onderhavige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) van 24 december 2014 werd de invorderingsbeschikking bestreden. De Afdeling zet helder uiteen hoe het in dit soort zaken zit met de verdeling van de bewijslast.…

Lees meer

WNT 2 aangenomen

Krijgsman, Jolanda, Mortel, Martijn van de | woensdag 24 december 2014

Op 22 december 2014 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de aanpassingen in de Wet Normering Topinkomens in de (semi)publieke sector (ook wel WNT 2 genoemd). De norm voor topinkomens in de publieke en (semi)publieke sector wordt door deze wet verlaagd naar 100% van het ministerssalaris. Nu mogen topfunctionarissen nog 130% van een ministerssalaris…

Lees meer

In- en verkoop van Jeugd-GGZ

Mutsaers, Matthijs | maandag 22 december 2014

Op donderdag 21 augustus vond de informatiebijeenkomst plaats over de inkoop van jeugd-ggz met behulp van de bovenregionale modelovereenkomsten en landelijke transitiearrangementen. Matthijs Mutsaers gaf hier een toelichting op het aanbestedingsrecht en wat zijn ervaringen tot nu toe zijn met de gemeentelijke aanbesteding en inkoop van jeugdggz.

Lees meer

Hyperlinken en embedden; wat mag wel en wat niet?

donderdag 18 december 2014

Internet, social media, linken en liken. Het zijn digitale verschijnselen die volledig zijn ingebed in het leven van alledag. Dat massaal wordt deelgenomen aan het dataverkeer, betekent niet dat iedereen de ‘verkeersregels’ kent. Eén van de hardnekkige misverstanden is dat teksten en foto’s die op internet te vinden zijn, tot het ‘publiek domein’ zouden behoren…

Lees meer

Gesplitste besluitvorming

Tunnissen, Mark | donderdag 18 december 2014

Bij besluit van 5 november 2013 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen het door appellante gemaakte bezwaar alsnog gedeeltelijk gegrond verklaard en het primaire besluit herroepen. Tevens heeft het daarbij aangegeven een uitgebreide procedure te starten ten einde de aangevraagde vergunning voor planologisch strijdig gebruik van gronden als beeldentuin alsnog te…

Lees meer

WNT 2 toch niet uitgesteld!

Krijgsman, Jolanda, Mortel, Martijn van de | woensdag 17 december 2014

Lieten wij u op 11 december jl. nog weten dat behandeling van de WNT 2 tot na het Kerstreces was aangehouden, gisteren heeft de Eerste Kamer besloten toch dit jaar nog te spreken over de verdere verlaging van het bezoldigingsmaximum WNT. Op 22 december a.s. vindt de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer plaats. Wordt…

Lees meer

Wijziging Wob ter voorkoming misbruik

Textor, Vera | dinsdag 16 december 2014

Minister Plasterk heeft op 10 december jl. een wetsvoorstel ingediend, waarin maatregelen zijn opgenomen om het misbruik van de Wob tegen te gaan. Het wetsvoorstel bevat meer maatregelen dan die afgelopen zomer door de Minister waren aangekondigd in een kamerbrief. Het gaat om de volgende maatregelen: De in de Awb neergelegde dwangsomregeling is niet (langer)…

Lees meer

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod)

Mulder ten Kate, Bram | dinsdag 16 december 2014

In september van dit jaar heeft de regering het wetsvoorstel “Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een bestuursverbod” ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel wordt het mogelijk om bestuurders, die zich bezig houden met faillissementsfraude of die zich schuldig hebben gemaakt aan wanbestuur in de aanloop…

Lees meer

Het buitengerechtelijk akkoord – eindelijk!

Nijhuis, Carla, Quint, Reinier, Wevers, Maarten | dinsdag 16 december 2014

De Faillissementswet kent de mogelijkheid van een dwangakkoord in geval van een insolventieprocedure (surseance en faillissement). Het “dwang”-karakter zit hem in het feit dat als meer dan de helft van de schuldeisers, die tenminste 50% van het totale schuldbedrag vertegenwoordigen, vóór stemmen, ook de overige schuldeisers daaraan zijn gebonden. Mits de rechtbank het akkoord daarna…

Lees meer

Samenwerking tussen Rijkswaterstaat en decentrale wegbeheerders

Mutsaers, Matthijs | maandag 15 december 2014

In een recent arrest van het Gerechtshof Den Haag, dat ook om andere redenen interessant is, komt min of meer zijdelings de vraag aan bod of de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en decentrale wegbeheerders ter zake van het Nationaal Wegenbestand (NWB) aanbestedingsplichtig is. Deze vraag rees in het kader van een geschil tussen Andes en de…

Lees meer

Opdrachtgevers in de bouw: let op uw bouwbegeleider, bouwmanager of directievoerder

woensdag 3 december 2014

Rb. Amsterdam 29 oktober 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:7426 Een veelvoorkomend discussiepunt in de bouw betreft onbevoegd opgedragen meerwerk. Opdrachtgevers schakelen voor de dagelijkse gang van zaken op de bouwplaats, het toezicht op het werk en het geven van aanwijzingen aan de aannemer meestal een derde in. Deze derde, die onder verschillende benamingen kan optreden voor de opdrachtgever,…

Lees meer

Voorstel Wet tijdelijke huur

Beek, Frank van | dinsdag 2 december 2014

Het kabinet heeft zojuist de consultatieperiode voor het wetsvoorstel tijdelijke huur woonruimte gesloten. De reden van dit wetsvoorstel is er in gelegen dat het kabinet van mening is dat het huidige stelsel van mogelijkheden voor tijdelijke verhuur niet voorziet in alle situaties waarin tijdelijke verhuur wenselijk is. Daarnaast is het kabinet van mening dat de…

Lees meer

Aanpassing Grossmann-clausule in het aanbestedingsdocument aan te bevelen!

Berge, Ingrid van den | dinsdag 15 juli 2014

Uit recente jurisprudentie is gebleken dat – als de ‘Grossmann-clausule’ dat bepaalt – een inschrijver niet mag “meeliften” op vragen van andere inschrijvers. Dat betekent dat als een inschrijver zèlf géén vragen heeft gesteld in de inlichtingenronde en zij toch na voorlopige gunning een kort geding start en bezwaar maakt tegen onduidelijkheden/onvolkomenheden/tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten…

Lees meer