Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

De mondelinge koopovereenkomst en het zijn van belanghebbende

Meijer, Jan Hein | maandag 7 juli 2014

In deze zaak ging het om de intrekking van een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu met betrekking tot een vleesvarkenshouderij. Tegen deze intrekking was door A beroep ingesteld. Ten tijde van het instellen van het beroep was de vleesvarkenshouderij nog niet in eigendom van A. A stelde echter dat hij op dat moment…

Lees meer

Zorgverzekeraars aanbestedingsplichtig?

Mutsaers, Matthijs | donderdag 26 juni 2014

Op 19 juni jl. heeft de voorzieningenrechter te Breda geoordeeld dat zorgverzekeraar CZ moet worden aangemerkt als aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet 2012. Deze zaak draait om een gezamenlijke inkoopprocedure van (o.a.) zorgverzekeraars CZ, Delta Lloyd en OHRA voor de levering van stomamateriaal en bijbehorende dienstverlening. Oordeel rechter De discussie spitste zich…

Lees meer

NZa of Openbaar Ministerie – Ken uw rechten

Ende, Tessa van den | donderdag 26 juni 2014

De NZa maakte dit weekend bekend dat zij actiever dan voorheen zal overleggen en samenwerken met het Openbaar Ministerie wanneer er een vermoeden bestaat dat er sprake is van opzet bij ten onrechte teveel declareren door zorgverleners. Het declaratiegedrag van zorgverleners werd door de NZa de afgelopen periode al actief onderzocht, onder andere aan de…

Lees meer

Voldoet uw webshop aan de nieuwe regels?

Burg, Jan van der, Ketting, Rutger, Klein, Rob | maandag 16 juni 2014

Er is bijna geen consument die de algemene voorwaarden van zijn leverancier leest, laat staan ze ter discussie stelt. Gezien de economische ongelijkheid tussen leverancier en consument zou de leverancier van dat laatste in de meeste gevallen ook niet erg onder de indruk zijn. Daarom rekenen zowel Europese als nationale wetgevers het al geruime tijd…

Lees meer

Meldingsplicht bij uitoefenen (pand-)rechten: Bodemverhuurconstructie aan banden

donderdag 12 juni 2014

De meldingsplicht die hieronder wordt beschreven is niet alleen relevant voor pandhouders (bijvoorbeeld banken) met een bezitloos pandrecht, maar ook voor andere “derden”  met een recht op “bodemzaken”. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan leveranciers die een eigendomsvoorbehoud hebben gemaakt en bepaalde varianten van lease.  Wat hieronder vanuit het perspectief van de pandhouder wordt beschreven…

Lees meer

Valt een werknemersopzegging onder de Ragetlie-regel?

Krijgsman, Jolanda | vrijdag 6 juni 2014

Recent verscheen in het tijdschrift Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR) een wenk van mijn hand naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad over de in het arbeidsrecht belangrijke Ragetlie-regel. Deze uitspraak is ook van belang voor de situatie van doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Werd vóór dit arrest nog wel met de werknemer afgesproken dat…

Lees meer

Investeren in bestaand belang als de schade voorzienbaar is, geeft geen aanvaard risico

Kate, Bas ten | woensdag 21 mei 2014

De ABRvS overweegt in deze uitspraak dat een ‘omvangrijke uitbreiding van de woning’ op een moment dat het schadeveroorzakend bestemmingsplan voorzienbaar is, niet leidt tot het aannemen van aanvaard risico. Appellant heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek (hierna: het college) verzocht om de schade te vergoeden die hij stelt te…

Lees meer

Persoonlijk onderzoek onder vuur II

Ruiter, Anita de | dinsdag 29 april 2014

Hoge Raad 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:942 Levert handelen in strijd met de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek een onrechtmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de verzekerde op? Kunnen de resultaten van het persoonlijk onderzoek dat ten onrechte is ingesteld, een rol spelen bij het bewijs? Feiten In het najaar van 2012 berichtten wij over de uitspraak…

Lees meer

Hoge Raad verheldert opschortingsrecht van opdrachtgever tijdens uitvoering bouw

Boonstra, Wouter | maandag 28 april 2014

De tekortschietende aannemer mag het herstellen van gebreken niet laten afhangen van de betaling van openstaande facturen door de opdrachtgever. De opdrachtgever van een (bouw)werk mag ook tijdens de uitvoering daarvan namelijk de betaling opschorten. Dan moet wel sprake zijn van ondeugdelijke werkzaamheden en bovendien moet de aannemer in verzuim zijn met herstel. Dat de…

Lees meer

Het instellen van incidenteel hoger beroep

Tunnissen, Mark | donderdag 24 april 2014

Op 1 juli 2013 is artikel 8:110 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking getreden. Artikel 8:110 ziet op het instellen van incidenteel hoger beroep. Het eerste lid van het artikel bepaalt dat als hoger beroep is ingesteld, degene die ook hoger beroep had kunnen instellen, incidenteel hoger beroep kan instellen. De voorschriften omtrent…

Lees meer

Termijn nemen nieuw besluit na vernietiging door rechtbank

Andel, Carola van, Tunnissen, Mark | maandag 21 april 2014

In de uitspraak van 5 februari 2014 staat centraal de weigering van het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mieren (hierna: het college) om op verzoek van een buurman de aan appellant verleende vergunning voor het houden van rundvee in te trekken. De rechtbank had het beroep tegen deze weigering gegrond verklaard en het…

Lees meer

Gemengde (huur)overeenkomst

Beek, Frank van | woensdag 16 april 2014

Overeenkomsten die bestaan uit een huurgedeelte en een ander gedeelte komen regelmatig voor. Als het komt tot het eindigen van dergelijke overeenkomsten, stellen huurders zich vanwege het beschermend karakter daarvan vaak op het standpunt dat sprake is van een huurovereenkomst. Zo ook in deze uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. In dat geval was er sprake…

Lees meer

Hoe maak ik de re-integratie UWV-proof?

Nieuwenhuis, Wilco | maandag 7 april 2014

U bent werkgever. Op u rust de soms moeilijke taak de re-integratie van een zieke werknemer  vorm te geven. Toch doet u dat meer dan behoorlijk: Poortwachter is een succes. Een zo groot succes zelfs, dat u ook ten aanzien van de ‘vangnetters’ het werk van UWV mocht overnemen (Wet BeZaVa). Omdat uit onderzoek nu…

Lees meer

Cessie- en verpandingsverboden: goederenrechtelijke werking niet meer het uitgangspunt

Nijhuis, Carla | donderdag 27 maart 2014

Op 21 maart jl. heeft de Hoge Raad in de zaak Coface Finanz/Intergamma een belangrijke uitspraak gedaan op het gebied van contractuele cessie- en verpandingsverboden. Deze uitspraak heeft direct gevolgen voor de handels- en financieringspraktijk. Ratio van het cessie- en verpandingsverbod In veel algemene inkoopvoorwaarden van (met name grotere) handelspartijen is een cessie- of verpandingsverbod…

Lees meer

Meervoudig onderhandse aanbesteding: Fair-play beginsel verplicht tot standstill-termijn

maandag 17 maart 2014

In een uitspraak van 4 februari 2014 van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant wordt geoordeeld dat de aanbestedende dienst in een onderhandse aanbesteding is onderworpen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de werking van de redelijkheid en billijkheid in precontractuele verhoudingen. In dat kader dient hij het transparantie- en het gelijkheidsbeginsel jegens…

Lees meer

Gemeente aansprakelijk voor schade als gevolg van onterechte instandhouding voorkeursrecht

Roos, Jessica de | dinsdag 25 februari 2014

De gemeente Bunnik dient een aantal grondeigenaren een schadevergoeding te betalen omdat zij niet eerder is overgegaan tot vervallenverklaring van haar voorkeursrecht. Hierdoor konden deze eigenaren geen gevolg geven aan hun wil om de gronden aan een ontwikkelaar te verkopen die daarvoor € 25,- resp. € 23,- per m2 had willen betalen. De rechtbank Midden-Nederland…

Lees meer

Terugvordering staatssteun kan op bedrag van € 0,- uitkomen

Dekker, Cees | maandag 24 februari 2014

Italië had een subsidieregeling opgezet voor de aanschaf van digitale decoders. De Europese Commissie heeft nadien bij beschikking vastgesteld dat die regeling niet in lijn is met de staatssteunregels. Aangezien de regeling al ten uitvoer was gelegd, heeft dit tot gevolg dat Italië gehouden is tot terugvordering van de reeds verleende steun. In de beschikking…

Lees meer

Vergoeding van planschade in natura, toegezegde planwijziging

Kate, Bas ten | maandag 24 februari 2014

In de uitspraak van 5 februari 2014 (gemeente Westvoorn) was de planschade vastgesteld op €470.513,00, welke planschade voor een gedeelte van €316.150,00 “wordt vergoed door een voor appellant gunstige bestemmingsplanwijziging”. Dit besluit wordt vernietigd, omdat geen voorziening was getroffen voor het geval dat de gunstige planwijziging niet tot stand zou kunnen worden gebracht. De rechtsgevolgen…

Lees meer