Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

WNT 2 toch niet uitgesteld!

Krijgsman, Jolanda, Mortel, Martijn van de | woensdag 17 december 2014

Lieten wij u op 11 december jl. nog weten dat behandeling van de WNT 2 tot na het Kerstreces was aangehouden, gisteren heeft de Eerste Kamer besloten toch dit jaar nog te spreken over de verdere verlaging van het bezoldigingsmaximum WNT. Op 22 december a.s. vindt de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer plaats. Wordt…

Lees meer

Wijziging Wob ter voorkoming misbruik

Textor, Vera | dinsdag 16 december 2014

Minister Plasterk heeft op 10 december jl. een wetsvoorstel ingediend, waarin maatregelen zijn opgenomen om het misbruik van de Wob tegen te gaan. Het wetsvoorstel bevat meer maatregelen dan die afgelopen zomer door de Minister waren aangekondigd in een kamerbrief. Het gaat om de volgende maatregelen: De in de Awb neergelegde dwangsomregeling is niet (langer)…

Lees meer

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod)

Mulder ten Kate, Bram | dinsdag 16 december 2014

In september van dit jaar heeft de regering het wetsvoorstel “Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een bestuursverbod” ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel wordt het mogelijk om bestuurders, die zich bezig houden met faillissementsfraude of die zich schuldig hebben gemaakt aan wanbestuur in de aanloop…

Lees meer

Het buitengerechtelijk akkoord – eindelijk!

Nijhuis, Carla, Quint, Reinier, Wevers, Maarten | dinsdag 16 december 2014

De Faillissementswet kent de mogelijkheid van een dwangakkoord in geval van een insolventieprocedure (surseance en faillissement). Het “dwang”-karakter zit hem in het feit dat als meer dan de helft van de schuldeisers, die tenminste 50% van het totale schuldbedrag vertegenwoordigen, vóór stemmen, ook de overige schuldeisers daaraan zijn gebonden. Mits de rechtbank het akkoord daarna…

Lees meer

Samenwerking tussen Rijkswaterstaat en decentrale wegbeheerders

Mutsaers, Matthijs | maandag 15 december 2014

In een recent arrest van het Gerechtshof Den Haag, dat ook om andere redenen interessant is, komt min of meer zijdelings de vraag aan bod of de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en decentrale wegbeheerders ter zake van het Nationaal Wegenbestand (NWB) aanbestedingsplichtig is. Deze vraag rees in het kader van een geschil tussen Andes en de…

Lees meer

Opdrachtgevers in de bouw: let op uw bouwbegeleider, bouwmanager of directievoerder

woensdag 3 december 2014

Rb. Amsterdam 29 oktober 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:7426 Een veelvoorkomend discussiepunt in de bouw betreft onbevoegd opgedragen meerwerk. Opdrachtgevers schakelen voor de dagelijkse gang van zaken op de bouwplaats, het toezicht op het werk en het geven van aanwijzingen aan de aannemer meestal een derde in. Deze derde, die onder verschillende benamingen kan optreden voor de opdrachtgever,…

Lees meer

Voorstel Wet tijdelijke huur

Beek, Frank van | dinsdag 2 december 2014

Het kabinet heeft zojuist de consultatieperiode voor het wetsvoorstel tijdelijke huur woonruimte gesloten. De reden van dit wetsvoorstel is er in gelegen dat het kabinet van mening is dat het huidige stelsel van mogelijkheden voor tijdelijke verhuur niet voorziet in alle situaties waarin tijdelijke verhuur wenselijk is. Daarnaast is het kabinet van mening dat de…

Lees meer

Aanpassing Grossmann-clausule in het aanbestedingsdocument aan te bevelen!

Berge, Ingrid van den | dinsdag 15 juli 2014

Uit recente jurisprudentie is gebleken dat – als de ‘Grossmann-clausule’ dat bepaalt – een inschrijver niet mag “meeliften” op vragen van andere inschrijvers. Dat betekent dat als een inschrijver zèlf géén vragen heeft gesteld in de inlichtingenronde en zij toch na voorlopige gunning een kort geding start en bezwaar maakt tegen onduidelijkheden/onvolkomenheden/tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten…

Lees meer

De mondelinge koopovereenkomst en het zijn van belanghebbende

Meijer, Jan Hein | maandag 7 juli 2014

In deze zaak ging het om de intrekking van een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu met betrekking tot een vleesvarkenshouderij. Tegen deze intrekking was door A beroep ingesteld. Ten tijde van het instellen van het beroep was de vleesvarkenshouderij nog niet in eigendom van A. A stelde echter dat hij op dat moment…

Lees meer

Zorgverzekeraars aanbestedingsplichtig?

Mutsaers, Matthijs | donderdag 26 juni 2014

Op 19 juni jl. heeft de voorzieningenrechter te Breda geoordeeld dat zorgverzekeraar CZ moet worden aangemerkt als aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet 2012. Deze zaak draait om een gezamenlijke inkoopprocedure van (o.a.) zorgverzekeraars CZ, Delta Lloyd en OHRA voor de levering van stomamateriaal en bijbehorende dienstverlening. Oordeel rechter De discussie spitste zich…

Lees meer

NZa of Openbaar Ministerie – Ken uw rechten

Ende, Tessa van den | donderdag 26 juni 2014

De NZa maakte dit weekend bekend dat zij actiever dan voorheen zal overleggen en samenwerken met het Openbaar Ministerie wanneer er een vermoeden bestaat dat er sprake is van opzet bij ten onrechte teveel declareren door zorgverleners. Het declaratiegedrag van zorgverleners werd door de NZa de afgelopen periode al actief onderzocht, onder andere aan de…

Lees meer

Voldoet uw webshop aan de nieuwe regels?

Burg, Jan van der, Ketting, Rutger, Klein, Rob | maandag 16 juni 2014

Er is bijna geen consument die de algemene voorwaarden van zijn leverancier leest, laat staan ze ter discussie stelt. Gezien de economische ongelijkheid tussen leverancier en consument zou de leverancier van dat laatste in de meeste gevallen ook niet erg onder de indruk zijn. Daarom rekenen zowel Europese als nationale wetgevers het al geruime tijd…

Lees meer

Meldingsplicht bij uitoefenen (pand-)rechten: Bodemverhuurconstructie aan banden

donderdag 12 juni 2014

De meldingsplicht die hieronder wordt beschreven is niet alleen relevant voor pandhouders (bijvoorbeeld banken) met een bezitloos pandrecht, maar ook voor andere “derden”  met een recht op “bodemzaken”. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan leveranciers die een eigendomsvoorbehoud hebben gemaakt en bepaalde varianten van lease.  Wat hieronder vanuit het perspectief van de pandhouder wordt beschreven…

Lees meer

Valt een werknemersopzegging onder de Ragetlie-regel?

Krijgsman, Jolanda | vrijdag 6 juni 2014

Recent verscheen in het tijdschrift Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR) een wenk van mijn hand naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad over de in het arbeidsrecht belangrijke Ragetlie-regel. Deze uitspraak is ook van belang voor de situatie van doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Werd vóór dit arrest nog wel met de werknemer afgesproken dat…

Lees meer

Investeren in bestaand belang als de schade voorzienbaar is, geeft geen aanvaard risico

Kate, Bas ten | woensdag 21 mei 2014

De ABRvS overweegt in deze uitspraak dat een ‘omvangrijke uitbreiding van de woning’ op een moment dat het schadeveroorzakend bestemmingsplan voorzienbaar is, niet leidt tot het aannemen van aanvaard risico. Appellant heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek (hierna: het college) verzocht om de schade te vergoeden die hij stelt te…

Lees meer

Persoonlijk onderzoek onder vuur II

Ruiter, Anita de | dinsdag 29 april 2014

Hoge Raad 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:942 Levert handelen in strijd met de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek een onrechtmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de verzekerde op? Kunnen de resultaten van het persoonlijk onderzoek dat ten onrechte is ingesteld, een rol spelen bij het bewijs? Feiten In het najaar van 2012 berichtten wij over de uitspraak…

Lees meer

Hoge Raad verheldert opschortingsrecht van opdrachtgever tijdens uitvoering bouw

Boonstra, Wouter | maandag 28 april 2014

De tekortschietende aannemer mag het herstellen van gebreken niet laten afhangen van de betaling van openstaande facturen door de opdrachtgever. De opdrachtgever van een (bouw)werk mag ook tijdens de uitvoering daarvan namelijk de betaling opschorten. Dan moet wel sprake zijn van ondeugdelijke werkzaamheden en bovendien moet de aannemer in verzuim zijn met herstel. Dat de…

Lees meer

Het instellen van incidenteel hoger beroep

Tunnissen, Mark | donderdag 24 april 2014

Op 1 juli 2013 is artikel 8:110 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking getreden. Artikel 8:110 ziet op het instellen van incidenteel hoger beroep. Het eerste lid van het artikel bepaalt dat als hoger beroep is ingesteld, degene die ook hoger beroep had kunnen instellen, incidenteel hoger beroep kan instellen. De voorschriften omtrent…

Lees meer

Termijn nemen nieuw besluit na vernietiging door rechtbank

Andel, Carola van, Tunnissen, Mark | maandag 21 april 2014

In de uitspraak van 5 februari 2014 staat centraal de weigering van het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mieren (hierna: het college) om op verzoek van een buurman de aan appellant verleende vergunning voor het houden van rundvee in te trekken. De rechtbank had het beroep tegen deze weigering gegrond verklaard en het…

Lees meer

Gemengde (huur)overeenkomst

Beek, Frank van | woensdag 16 april 2014

Overeenkomsten die bestaan uit een huurgedeelte en een ander gedeelte komen regelmatig voor. Als het komt tot het eindigen van dergelijke overeenkomsten, stellen huurders zich vanwege het beschermend karakter daarvan vaak op het standpunt dat sprake is van een huurovereenkomst. Zo ook in deze uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. In dat geval was er sprake…

Lees meer