Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Onderzoeksplicht koper naar bodemverontreiniging

woensdag 4 februari 2015

Wanneer een verkoper een mededelingsplicht heeft, zal deze in zijn algemeenheid voor gaan op de onderzoeksplicht van een koper. Deze zaak is daar een uitzondering op. Het hof komt tot het oordeel dat in deze kwestie, gezien de bijzondere omstandigheden van het geval, de onderzoeksplicht van de koper prevaleert boven de mededelingsplicht van de verkoper.…

Lees meer

Compensatieovereenkomst tussen gemeente en projectontwikkelaar

woensdag 4 februari 2015

Centraal in deze uitspraak staat de uitleg van een afspraak die de gemeente met een projectontwikkelaar heeft gemaakt ter compensatie van het door de ontwikkelaar geleden verlies in een gemeentelijk project. De uitspraak biedt een voorbeeld van de toepassing van artikel 6:38 BW waarin is bepaald dat indien geen termijn voor nakoming is bepaald, terstond…

Lees meer

Beperkte uitleg van het subrogatieverbod

maandag 2 februari 2015

Artikel 7:962 BW geeft een bijzondere regeling voor subrogatie bij schadeverzekering. Als hoofdregel geldt dat vorderingen tot schadevergoeding die de verzekerde ter zake de door hem geleden schade anders dan uit verzekering op derden heeft, bij wijze van subrogatie over gaan op de verzekeraar voor zover hij deze schade vergoedt. In artikel 7:962 lid 3…

Lees meer

Tijdig klagen, maar ook letten op de stelplicht en bewijslastverdeling

Bolt, Anneke | maandag 2 februari 2015

Deze uitspraak van de Hoge Raad gaat over de klachtplicht die is opgenomen in de artikelen 7:23 BW en 6:89 BW. De klachtplicht brengt mee dat een schuldeiser, nadat hij een gebrek in de geleverde prestatie heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, niet te lang mag wachten voordat hij daarvan melding maakt bij de…

Lees meer

Overijssel, Zwolle en Kampen kiezen opnieuw voor Nysingh

vrijdag 30 januari 2015

Nysingh is verheugd om te melden dat zij de komende jaren opnieuw de samenwerking aangaat met de provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Kampen. In de aanbestedingsprocedure kwam Nysingh als beste partij naar voren. Naast het geven van advies en vertegenwoordiging in juridische procedures, bevat het contract afspraken over het delen van kennis tussen…

Lees meer

Wob: openbaarmaking voor één ieder

Kruisselbrink, Matthias | donderdag 29 januari 2015

Op grond van artikel 3, eerste lid, Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Daarbij hoeft door de verzoeker volgens artikel 3 lid 3 Wob geen belang…

Lees meer

Inwerkingtreding Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Haccou, Patrick | dinsdag 27 januari 2015

In mei 2014 hebben wij het wetsvoorstel “Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van de bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse onderwerpen” (nr. 33 597) in hoofdlijnen besproken en aandacht besteed aan de gevolgen daarvan in…

Lees meer

Wet gemeenschappelijke regelingen

Haccou, Patrick | dinsdag 27 januari 2015

In deze zaak is de gemeente uit een gemeenschappelijke regeling getreden.  Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft bij besluit van 13 december 2012 de door de gemeente te betalen frictiekosten in verband met de uittreding vastgesteld. Het door de gemeente ingesteld administratief beroep is niet ontvankelijk verklaard omdat het administratief beroep te laat…

Lees meer

Samenvoeging van twee ongelijksoortige opdrachten niet in strijd met het clusterverbod!

Mutsaers, Matthijs | donderdag 22 januari 2015

In het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA) d.d. 8 juli 2014 (nr. 117) komt met name de vraag aan bod of een gemeente in strijd met het “clusterverbod” van art. 1.5 lid 1 Aanbestedingswet 2012 handelt door twee verschillende ongelijksoortige opdrachten die tegelijkertijd moeten worden uitgevoerd samen te voegen. Meer concreet gaat om…

Lees meer

Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod

Wevers, Maarten | donderdag 22 januari 2015

Op 3 september 2014 is ter wijziging van de Faillissementswet het wetsvoorstel “Wet civielrechtelijk bestuursverbod” ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel wordt het mogelijk om bestuurders die zich bezig houden met faillissementsfraude of zich schuldig hebben gemaakt aan wanbestuur in de aanloop naar een faillissement langs civielrechtelijke weg een bestuursverbod op te leggen.…

Lees meer

Bodemverontreiniging

maandag 19 januari 2015

In deze zaak heeft de gemeente Haarlem een complex gekocht van een drukkerij. Op het complex, dat is gelegen in het stadscentrum van Haarlem, zijn vanaf 1761 tot 1991/1993 bedrijfsactiviteiten uitgevoerd door de drukkerij. Het complex is door de drukkerij bij notariële akte van 1 december 1987 aan de gemeente geleverd. Partijen zijn overeengekomen dat…

Lees meer

De verzwaarde aansprakelijkheidsmaatstaf voor bestuurdersaansprakelijkheid

Haastert, Huub van | woensdag 7 januari 2015

Uitgangspunt in het Nederlandse rechtspersonenrecht, is dat bestuurders van rechtspersonen slechts in uitzonderingsgevallen persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap. Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, dan is alleen de vennootschap aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Bijzondere omstandigheden kunnen er evenwel toe leiden,…

Lees meer

Verdeling bewijslast bij invorderingsbeschikkingen permanente bewoning van recreatiewoningen

Textor, Vera | maandag 29 december 2014

Uit de rechtspraak blijkt, dat de bewijsvoering van permanente bewoning van recreatiewoningen niet gemakkelijk is. In de onderhavige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) van 24 december 2014 werd de invorderingsbeschikking bestreden. De Afdeling zet helder uiteen hoe het in dit soort zaken zit met de verdeling van de bewijslast.…

Lees meer

WNT 2 aangenomen

Krijgsman, Jolanda, Mortel, Martijn van de | woensdag 24 december 2014

Op 22 december 2014 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de aanpassingen in de Wet Normering Topinkomens in de (semi)publieke sector (ook wel WNT 2 genoemd). De norm voor topinkomens in de publieke en (semi)publieke sector wordt door deze wet verlaagd naar 100% van het ministerssalaris. Nu mogen topfunctionarissen nog 130% van een ministerssalaris…

Lees meer

In- en verkoop van Jeugd-GGZ

Mutsaers, Matthijs | maandag 22 december 2014

Op donderdag 21 augustus vond de informatiebijeenkomst plaats over de inkoop van jeugd-ggz met behulp van de bovenregionale modelovereenkomsten en landelijke transitiearrangementen. Matthijs Mutsaers gaf hier een toelichting op het aanbestedingsrecht en wat zijn ervaringen tot nu toe zijn met de gemeentelijke aanbesteding en inkoop van jeugdggz.

Lees meer

Hyperlinken en embedden; wat mag wel en wat niet?

donderdag 18 december 2014

Internet, social media, linken en liken. Het zijn digitale verschijnselen die volledig zijn ingebed in het leven van alledag. Dat massaal wordt deelgenomen aan het dataverkeer, betekent niet dat iedereen de ‘verkeersregels’ kent. Eén van de hardnekkige misverstanden is dat teksten en foto’s die op internet te vinden zijn, tot het ‘publiek domein’ zouden behoren…

Lees meer

Gesplitste besluitvorming

Tunnissen, Mark | donderdag 18 december 2014

Bij besluit van 5 november 2013 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen het door appellante gemaakte bezwaar alsnog gedeeltelijk gegrond verklaard en het primaire besluit herroepen. Tevens heeft het daarbij aangegeven een uitgebreide procedure te starten ten einde de aangevraagde vergunning voor planologisch strijdig gebruik van gronden als beeldentuin alsnog te…

Lees meer

WNT 2 toch niet uitgesteld!

Krijgsman, Jolanda, Mortel, Martijn van de | woensdag 17 december 2014

Lieten wij u op 11 december jl. nog weten dat behandeling van de WNT 2 tot na het Kerstreces was aangehouden, gisteren heeft de Eerste Kamer besloten toch dit jaar nog te spreken over de verdere verlaging van het bezoldigingsmaximum WNT. Op 22 december a.s. vindt de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer plaats. Wordt…

Lees meer