Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Voorzichtig met concessies in het minnelijk overleg

Roos, Jessica de | dinsdag 11 februari 2014

Door in het kader van het minnelijk overleg te spreken over andere uitvoeringsvarianten met minder grondbeslag kan afbreuk worden gedaan aan de noodzaak tot onteigening, zo benadrukt de Kroon in het KB van 11 december 2013, nr. 2013002560 (Maastricht). Het betreft een onteigening op grond van Titel IV van de Onteigeningswet ten behoeve van de…

Lees meer

Versterken handhavingsinstrumentarium Woningwet

Kruisselbrink, Matthias | maandag 10 februari 2014

Op 20 november 2013  heeft de regering een wetsvoorstel ingediend om de huidige Woningwet te wijzigen. Met dit wetsvoorstel beoogt de regering het handhavingsinstrumentarium op grond van deze wet te verbeteren. Op basis van de huidige Woningwet kunnen de voorschriften inzake het bouwen, het gebruik en het slopen van bouwwerken met verschillende bestuursrechtelijke sancties worden…

Lees meer

De concessierichtlijn: nu eindelijk verdiende aandacht voor concessie-overeenkomsten

Berge, Ingrid van den | dinsdag 4 februari 2014

Op dezelfde dag als de klassieke richtlijn is ook de concessierichtlijn aangenomen door het Europees Parlement. Ook voor deze richtlijn geldt dat het wachten is op de vaststelling door de Raad, waarna de implementatietermijn in de Nederlandse wetgeving 24 maanden na publicatie in het Publicatieblad van de EU zal zijn. Tot nu toe is er…

Lees meer

Mogelijkheden uit te werken bestemming wel betrekken bij planvergelijking

Roos, Jessica de | maandag 3 februari 2014

In deze uitspraak bevestigt de Afdeling hoe bij een planvergelijking met een nog uit te werken bestemming in het oude planologische regime moet worden omgegaan. Bij de beoordeling van de mogelijkheden op grond van een nog uit te werken bestemming in het oude plan moet rekening worden gehouden met hetgeen ten tijde van de inwerkingtreding…

Lees meer

Vermelding toepasselijkheid Crisis- en herstelwet

Tunnissen, Mark | woensdag 5 december 2012

ABRvS 31 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY1743 In deze uitspraak staat de vraag centraal of in het besluit van provinciale staten tot vaststelling van een provinciale inpassingsplan ten onrechte niet is vermeld dat de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing is. Het niet vermelden is volgens appellant in strijd met artikel 11 van het Besluit uitvoering Crisis-…

Lees meer