Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Actueel

Afdeling wijst beroep op gewettigd vertrouwen ter voorkoming terugvordering staatssteun af

Belhadj, Ekram | vrijdag 17 april 2015

In een recente uitspraak van de Afdeling betreffende een geschil tussen een zorgverzekeraar en het College voor zorgverzekeringen (thans Zorginstituut Nederland; Zorginstituut) over een terugvorderingsbesluit van het Zorginstituut wegens te veel ontvangen bijdragen door de zorgverzekeraar, speelden de staatssteunregels een belangrijke rol. In deze zaak had de Afdeling de Europese Commissie verzocht te adviseren over…

Lees meer

‘Stille vennoot’ bij een commanditaire vennootschap moet zich echt ‘stil houden’

Dussen, Erik van der | dinsdag 14 april 2015

Bij gebiedsontwikkelingen wordt vaak om fiscale redenen gekozen voor een zogenaamde B.V./C.V.-constructie. Deze figuur komt men ook veel tegen bij publiek/private samenwerkingen bij gebiedsontwikkelingen, waarbij de publieke en private partijen een Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) oprichten. De GEM bestaat dan vaak uit: een besloten vennootschap GEM B.V., waarvan de publieke en private partijen aandeelhouders zijn…

Lees meer

Handtekening op machtiging komt niet overeen met handtekening wob-verzoek en paspoort: hoger beroep kennelijk ongegrond

Textor, Vera | dinsdag 14 april 2015

De zaak betreft een wob-procedure, waarbij informatie wordt opgevraagd over wachtgelden van oud-bestuurders. Het is mij bekend, dat bij vrijwel iedere gemeente in Nederland een soortgelijk wob-verzoek is ingediend. In deze uitspraak oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’), dat de rechtbank Gelderland in haar uitspraak van 30 oktober 2014 (ECLI:NL:RBGEL:2014:6877) op…

Lees meer

Overheveling taken (fusietoets, aanmerkelijke marktmacht) van NZa naar ACM

Dekker, Cees | dinsdag 7 april 2015

Eerder berichtten wij over het voornemen van de minister van VWS om de zorgspecifieke fusietoets van de NZa naar de ACM over te hevelen. In een brief aan de Tweede Kamer van 2 april 2015 gaat de minister hier nader op in. Ook komt in de brief de overheveling van het aanmerkelijk marktmacht instrument (op…

Lees meer

Verhuurder strafbaar bij hennepteelt?

Beek, Frank van | dinsdag 7 april 2015

Op 1 maart 2015 is een nieuw artikel 11a Opiumwet in werking getreden. Kort gezegd, bepaalt dit artikel dat het voorbereiden of mogelijk maken van hennepteelt strafbaar is. De maximum straf bedraagt een gevangenisstraf van 3 jaar of een geldboete van € 81.000,=. In de delictsomschrijving is aangegeven dat strafbaar is degene die ruimten voorhanden…

Lees meer

Onderzoek naar Brusselse reclamezuilen en openbaar fietsverhuursysteem

dinsdag 7 april 2015

De Europese Commissie heeft onlangs in een persbericht bekend gemaakt een onderzoek te zijn gestart naar twee maatregelen die de Brusselse autoriteiten hebben genomen ten gunste van JC Decaux. De Commissie start dit onderzoek naar aanleiding van een klacht van een concurrent van JC Decaux over steunverlening. De eerste maatregel betreft de exploitatie van een…

Lees meer

Onteigening en positie huurders/pachters

Kate, Bas ten, Roos, Jessica de | donderdag 2 april 2015

De positie van huurders/pachters in het kader van de onderhandelingen die aan een (verzoek)besluit tot onteigening vooraf moeten gaan geeft nog wel eens aanleiding tot lastige discussies. Vanwege de vrees voor vroegtijdige leegstand willen eigenaren vaak niet dat overleg met hun huurders of pachters gevoerd wordt. Ook kan de eigenaar verwachten dat het zelf uitkopen…

Lees meer

Onteigening en aanbod onder voorbehoud bestuurlijke goedkeuring

Kate, Bas ten, Roos, Jessica de | donderdag 2 april 2015

Eén van de te onteigen eigenaren betoogde dat het onvoorwaardelijke en serieuze karakter van de biedingen van de provincie Groningen onvoldoende vast stond, omdat die biedingen gedaan waren onder voorbehoud van goedkeuring. Er is discussie mogelijk over de vraag of een aanbod onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring wel als een aanbod beschouwd kan worden. Zo’n…

Lees meer

Definitief gunnen na winnend vonnis in eerste aanleg kan risicovol zijn

Berge, Ingrid van den | dinsdag 31 maart 2015

Dat een aanbestedende dienst bij principiële kwesties er soms beter aan doet om na het winnende vonnis bij de voorzieningenrechter niet definitief te gunnen en een overeenkomst te sluiten blijkt uit een recent arrest van het Hof Den Bosch. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (verder: Veiligheidsregio) had een opdracht voor de levering van portofoons en…

Lees meer

Wijziging samenstelling selectiecommissie ongeoorloofd gedurende (vrijwillige) aanbesteding

dinsdag 31 maart 2015

De Gemeente heeft ten behoeve van de realisatie van een bouwproject gekozen voor een vrijwillige aanbestedingsprocedure. In deze aanbestedingsprocedure heeft de Gemeente drie inschrijvers geselecteerd voor de op-een-na-laatste fase daarvan, de ‘interviewfase’. Tijdens de interviewfase zijn telkens (na elkaar) twee ‘sleutelfiguren’ van de desbetreffende inschrijver geïnterviewd door een interviewer, aan de hand van een vaste…

Lees meer

Actieve rol van aanbestedende dienst vereist bij aannemelijk belangenconflict

Berge, Ingrid van den | maandag 30 maart 2015

Een recent arrest van het Hof van Justitie EU gaat over een vermeend belangenconflict bij de leden van de beoordelingscommissie die de inschrijvingen beoordeelt (12 maart 2015, C-538/13). Enkele leden van de beoordelingscommissie kenden de specialisten van de winnende inschrijver uit hoofde van hun functie en werkten daarmee samen. Het HvJEU bepaalt in deze zaak…

Lees meer

Vergoeding huishoudelijke hulp op de tocht

dinsdag 24 maart 2015

Op 1 januari is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht geworden. De gemeenten zijn vanaf nu verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van hun inwoners met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen aan het maatschappelijk verkeer. Het doel van deze decentralisatie is om ervoor te zorgen dat…

Lees meer

Machtiging in het bestuursrecht (Wob) mag niet praktisch onbegrensd zijn

Textor, Vera | vrijdag 20 maart 2015

In een uitspraak van de meervoudige kamer van de rechtbank Gelderland is bepaald dat een afgegeven machtiging in het bestuursrecht, en specifiek in het geval van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), niet praktisch onbegrensd mag zijn. Deze machtiging moet zodanig specifiek zijn dat daaruit blijkt op welke concrete vordering of procedure die machtiging betrekking…

Lees meer

Grote mate van vrijheid voor aanbestedende dienst om de aanbesteding stop te zetten

vrijdag 13 maart 2015

De Staat heeft een openbare Europese aanbestedingsprocedure betreffende de opdracht  voor het realiseren en onderhouden van valveiligheidsvoorzieningen in rijksgebouwen. De opdracht bestaat uit vijf percelen. De Staat heeft de aanbestedingsprocedure voor de percelen 1, 3 en 5 stopgezet, omdat er geen inschrijvingen zijn ontvangen die voor gunning in aanmerking komen. De inschrijver wiens inschrijving ongeldig…

Lees meer

Internationale handel

dinsdag 10 maart 2015

De internationale handel en de Nederlandse export trekken aan. Tijd om stil te staan bij enkele juridische aspecten van internationale handelstransacties. Er kan veel misgaan bij internationale (ver)koopovereenkomsten. De koopprijs wordt bijvoorbeeld niet of slechts deels betaald omdat roerende zaken beschadigd worden afgeleverd. Het spreekt voor zich dat vooraf afspraken op schrift moeten worden gemaakt.…

Lees meer

Valt rijden onder invloed onder de clausule in de WAM-verzekering waarin voorwaardelijke opzet is uitgesloten van dekking?

Ham-Leerkes, Lianne van den | donderdag 5 maart 2015

In 2008 heeft verweerder in cassatie een auto-ongeval veroorzaakt waarbij hij schade heeft toegebracht aan een derde. TVM Verzekeringen, de WAM-verzekeraar van verweerder in cassatie, heeft de schade aan de derde vergoed, maar dekking jegens haar verzekerde geweigerd. TVM beroept zich daarbij op artikel 4.9 van haar polisvoorwaarden waarin is bepaald dat van verzekering is…

Lees meer

Ondernemersrisico bij permanente inkomensschade; wettelijk minimum

Kate, Bas ten | donderdag 5 maart 2015

In een uitspraak van 11 februari jl. geeft de Afdeling nadere invulling aan de minimale omvang van het normale ondernemersrisico bij blijvend omzetverlies als gevolg van een infrastructurele aanpassing. In casu heeft een exploitant van een supermarkt een blijvend inkomensverlies van 1,25% van de jaaromzet als gevolg van aanpassingen aan een nabij gelegen fietstunnel. Door…

Lees meer

Luchtkwaliteit beoordelen bij plattelandswoningen

Textor, Vera | dinsdag 3 maart 2015

ABRvS 4 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:236 In deze uitspraak heeft de Afdeling geoordeeld, dat de toekenning van status van plattelandswoning aan een voormalige agrarische bedrijfswoning in een bestemmingsplan onverlet laat, dat ter plaatse de gevolgen voor de luchtkwaliteit beoordeeld moeten worden. Met deze uitspraak wordt duidelijk, dat het bestemmen van een voormalige agrarische bedrijfswoning tot plattelandswoning…

Lees meer

Uniforme lijn “onredelijk laat”-criterium herziening

Andel, Carola van | dinsdag 3 maart 2015

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) geeft in deze uitspraak een (nieuwe) uniforme lijn voor het “onredelijk laat”-criterium bij herziening. Hiermee geven nu alle  hoogste bestuursrechters eenzelfde invulling aan dit criterium. Ingevolge artikel 8:119 lid 1 Awb kan de bestuursrechter op verzoek van een partij een onherroepelijk geworden uitspraak herzien…

Lees meer