Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Pragmatische aanpak: wijzigen van een aanvraag via artikel 4:5 Awb

donderdag 30 november 2017

In een uitspraak van 20 september 2017 oordeelt de Afdeling dat artikel 4:5 Awb onder omstandigheden kan worden toegepast om de bij omgevingsvergunning aangevraagde activiteit te wijzigen (ABRvS 20 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2535)

Casus

Appellant wil zijn woning in Asten slopen en op het perceel een nieuwe woning bouwen. Op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan is echter het verboden om de woning zonder omgevingsvergunning te slopen.

Appellant heeft daarom op een omgevingsvergunning aangevraagd voor het slopen van de woning. Deze aanvraag ziet echter op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Omdat binnen het grondgebied van de gemeente Asten geen beschermde stads- of dorpsgezichten zijn aangewezen, heeft het college heeft aan appellant bij brief medegedeeld dat hij niet de juiste activiteit heeft aangevraagd.

Het college stelt appellant in de gelegenheid om alsnog de juiste activiteit aan te vragen, en verzoekt daarnaast om aanvullende gegevens. Appellant maakt van deze mogelijkheid gebruik, en dient – als correctie op de eerste aanvraag – een nieuwe aanvraag in voor het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in het bestemmingsplan is bepaald.

Vervolgens dient zich onder meer de vraag aan of appellant met de correctie van de aanvraag enkel zijn eerste aanvraag heeft gewijzigd, of dat sprake is van een tweede aanvraag. Het college stelt zich in de beslissing op bezwaar op het standpunt dat appellant een nieuwe aanvraag heeft ingediend.
Ook de rechtbank oordeelt dat er sprake is van een nieuwe aanvraag. Daarbij overweegt de rechtbank dat artikel 4:5 Awb alleen een basis biedt voor de aanvulling van een aanvraag als de voor de beoordeling daarvan noodzakelijke gegevens ontbreken, en dat het artikel geen mogelijkheid biedt voor een correctie van de aanvraag zoals door appellant wordt voorgestaan.

Afdeling: wijzigen van de aanvraag mogelijk

De Afdeling oordeelt dat appellant heeft beoogd zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder h, van de Wabo, om te zetten in een aanvraag voor het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in onder meer een bestemmingsplan is bepaald, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo. Artikel 4:5, eerste lid, van de Awb verzet zich volgens de Afdeling in dit geval niet tegen deze handelwijze. Het college heeft appellant in de gelegenheid gesteld zijn aanvraag te wijzigen en om zijn aanvraag aan te vullen.

De Afdeling overweegt daarbij dat er in dit geval geen is rechtsregel die zich verzet tegen wijziging van de aanvraag, aangezien het college op 6 april 2015 nog geen besluit op de aanvraag van 1 februari 2015 had genomen en het voor zowel appellant als het college duidelijk was dat appellant uitsluitend om een omgevingsvergunning voor het slopen van de woning heeft aangevraagd. Ook zijn er volgens de Afdeling geen aanknopingspunten voor het oordeel dat derden door de wijziging van de aanvraag worden geschaad, zodat de aanvraag niet opnieuw gepubliceerd hoefde te worden.

Conclusie

Deze uitspraak geeft handvatten voor het bestuursorgaan om op een praktische wijze om te gaan met wijzigingen van een aanvraag. Een winstpunt voor de praktijk is dat zonder extra procedures en betaling van extra leges toch de gewenste omgevingsvergunning kan worden verkregen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten van Nijendaal, E: maarten.vannijendaal@nysingh.nl | T: 026 357 56 29 | M: 06 22 17 66 54 of Vera Textor, E: vera.textor@nysingh.nl | T:  026 35757 17 | M: 06 12 39 39 56.

Actueel