Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

De uitleg van een contract in de context van het aanbestedingsrecht

maandag 8 oktober 2018

Soms bevat een contract tussen een aanbestedende dienst en een ondernemer onduidelijkheden waarover een geschil kan ontstaan. Hoe moet die onduidelijkheid worden uitgelegd als het contract tot stand is gekomen na een aanbestedingsprocedure?

Rechtbank Den Haag 7 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6510

Verlenging van een contract

De aanbestedende dienst Avalex heeft na aanbesteding een contract gesloten met Twence voor het transport en de verwerking van restafval. In het contract is het volgende geregeld:
“In onderling overleg en na schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever kan een verlenging van deze overeenkomst voor maximaal 3 maal 2 jaar worden toegestaan. (…)”

Avalex wil het contract verlengen. Twence wil dit niet. Twence moet namelijk een extra investering doen die zij bij de inschrijving niet had voorzien en die zij tijdens de looptijd van het contract niet kan terugverdienen.

De uitleg van de verlengingsoptie en het dagelijks spraakgebruik

Avalex stelt dat zij als enige van de verlengingsoptie gebruik kan maken. Twence is het daar niet mee eens, gelet op de woorden “in onderling overleg” in het contract (zie citaat hierboven). Over de verlengingsoptie in het contract zijn tijdens de aanbestedingsprocedure meerdere vragen gesteld. De antwoorden van Avalex waren niet duidelijk. Desalniettemin gaat de rechter er vanuit dat de bepaling niet in het voordeel van opdrachtnemer, maar in het voordeel van opdrachtgever moet worden uitgelegd. Dat volgt uit het feit dat niet met zoveel woorden is vastgelegd dat ook opdrachtnemer (Twence) toestemming moet geven voor de verlenging. Onderling overleg in de in het dagelijks spraakgebruik gangbare betekenis duidt namelijk op een gesprek. Het vereiste van onderling overleg duidt er daarom op dat Avalex met Twence moet spreken alvorens zij beslist over verlenging van de overeenkomst. Het aanbestedingsrecht staat er aan in de weg in onderling overleg op te vatten als onderhandelen over verlenging en/of nieuwe voorwaarden af te spreken waaronder de overeenkomst gedurende de verlengingsperiode wordt uitgevoerd.

Advies

Uit deze uitspraak volgt dat onduidelijke bepalingen in het (concept) contract, dat bij de aanbestedingsstukken is gevoegd, tijdens de uitvoering daarvan wel eens in het nadeel van de inschrijver/opdrachtnemer uitgelegd kunnen worden. Om een zorgvuldige inschrijving te kunnen doen, moet u ervoor zorgen al in de aanbestedingsfase die duidelijkheid te krijgen. Aanbestedende diensten doen er goed aan om daarin coöperatief te zijn. En zich te realiseren dat als in de Nota van Inlichtingen-fase het (concept) contract kan worden verduidelijkt dit geschillen kan voorkomen tijdens de uitvoering van het contract.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit of andere aanbestedingsrechtelijke onderwerpen contact op met Dorien Zweers-te Raaij, advocaat en aanbestedingsrechtspecialist bij Nysingh advocaten – notarissen, E: dorien.zweers@nysingh.nl | T: 038 – 425 92 28.

Actueel