Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Vermelding toepasselijkheid Crisis- en herstelwet

woensdag 5 december 2012

ABRvS 31 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY1743

In deze uitspraak staat de vraag centraal of in het besluit van provinciale staten tot vaststelling van een provinciale inpassingsplan ten onrechte niet is vermeld dat de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing is. Het niet vermelden is volgens appellant in strijd met artikel 11 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering). Artikel 11, eerste lid van het Besluit uitvoering bepaalt dat als afdeling 2 van hoofdstuk 1 van Chw op een besluit van toepassing is, dit bij het besluit en bij de bekendmaking of mededeling van het besluit wordt vermeld.

Niet in geschil is dat de Chw van toepassing is op het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan. In het besluit is echter niet vermeldt dat de Chw van toepassing is. In de kennisgeving van dat besluit is daarentegen de toepasselijkheid van de Chw wel vermeld.

De Afdeling overweegt dat gelet op artikel 11 van het Besluit uitvoering de vermelding van de toepasselijkheid van de Chw in het besluit en de vermelding daarvan in de bekendmaking of mededeling van het besluit, cumulatieve vereisten zijn. Dit brengt met zich dat niet kon worden volstaan met de vermelding van de toepasselijkheid van de Chw in de kennisgeving.
Anders dan provinciale staten is de Afdeling van oordeel dat het hier niet gaat om een gebrek van na de vaststelling van het besluit dat de rechtmatigheid van het besluit niet kan aantasten. Het betreft hier immers een gebrek dat aan het besluit zelf kleeft. De Afdeling ziet echter aanleiding om de schending van artikel 11 van het Besluit uitvoering met toepassing van artikel 1.5, eerste lid Chw, te passeren. De Afdeling overweegt ter zake als volgt:

“In dit geval wordt de toepasselijkheid van de Chw uitdrukkelijk vermeld in de rechtsmiddelenclausule in de kennisgeving van het vaststellingsbesluit. Daarenboven heeft een ieder die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van het inpassingsplan na de vaststelling van het inpassingsplan een brief van provinciale staten ontvangen, waarin hij of zij op de hoogte is gebracht van de vaststelling en de kennisgeving daarvan. In de brief staat een verwijzing naar de rechtsmiddelenclausule in de kennisgeving. Onder deze omstandigheden is niet aannemelijk dat belanghebbenden door schending van artikel 11 van het Besluit uitvoering zijn benadeeld.”.

Indien en voor zover er gelet op artikel 11 van het Besluit uitvoering onduidelijkheid bestond of de toepasselijkheid van afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Chw (ook) in het besluit zelf moet worden vermeld, maakt de Afdeling in deze uitspraak duidelijk dat de toepasselijkheid van de Chw moet worden vermeld in het besluit zelf en in de bekendmaking of mededeling van het besluit. De toepasselijkheid van de Chw moet dus ook blijken uit het besluit zelf.
Wordt artikel 11 van het Besluit uitvoering echter geschonden, dan kan die schending met toepassing van artikel 1.5, eerste lid Chw worden gepasseerd. Het passeren van die schending is mogelijk als aannemelijk is dat belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld.

Actueel