Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Versterken handhavingsinstrumentarium Woningwet

maandag 10 februari 2014

Op 20 november 2013  heeft de regering een wetsvoorstel ingediend om de huidige Woningwet te wijzigen. Met dit wetsvoorstel beoogt de regering het handhavingsinstrumentarium op grond van deze wet te verbeteren.

Op basis van de huidige Woningwet kunnen de voorschriften inzake het bouwen, het gebruik en het slopen van bouwwerken met verschillende bestuursrechtelijke sancties worden gehandhaafd. Zo kan bijvoorbeeld bij overtredingen die gepaard gaan met een gevaar voor de gezondheid of veiligheid worden opgetreden door het sluiten en het in beheer nemen van gebouwen.

In de dagelijkse praktijk van gemeentes worden de bestaande mogelijkheden echter als ontoereikend ervaren. Dit geldt met name in situaties waar overtredingen frequent worden begaan en waar eigenaren niets doen aan de staat van gebouwen, open erven en terreinen. Hierdoor wordt de leefbaarheid van wijken en buurten aangetast.

Het wetsvoorstel voorziet in drie belangrijke aanpassingen in de handhavingsmogelijkheden:

  1. de aanscherping van de zorgplicht in artikel 1a van de Woningwet;
  2. het wijzigen en beter toepasbaar maken van de maatregel van  beheersovername;
  3. de introductie van een extra bestuursrechtelijke sanctie voor overtredingen van artikel 1b van de Woningwet: de bestuurlijke boete.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen ten aanzien van dit wetsvoorstel.

Actueel